Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Σημεία Στίξης και Γραφής κ.α.

 

Μαζέψαμε απ’ εδώ, μαζέψαμε απ’ εκεί και τα παρουσιάζουμε.

Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσουν εξηγήσεις και πολλά άλλα.

 

 

 

Ελληνικά (και ξένα) Σήματα Στίξης και Γραφής

 

κενό, διάστημα
 
space                           
θαυμαστικό
!
exclamation mark
ανω κάτω τελεία, διπλή τελεία
:
colon
απόστροφος
apostrophe
τελεία
.
full stop, period
μεσοτελεία
·
interpunct, centred dot
άνω τελεία
·
κόμμα
,
comma
οξεία
´
acute accent
διαλυτικά
¨
umlaut, diaeresis, trema
διαλυτικά με οξεία
΅
περισπωμένη
~
tilde accent
μικρή περισπομένη
˜
small tilde accent
βαρεία
`
grave accent
ερωτηματικό
;
semicolon
μεγάλη παύλα
em dash
μικρή παύλα
en dash
κατωγραμμή, κάτω γραμμή
_
underscore, spacing underscore, low line
συλλαβόσημο
hyphen
αριστερή αγγκύλη
[
left square bracket
δεξιά αγκύλη
]
right square bracket
αριστερή παρένθεση
(
left parenthesis
δεξιά παρένθεση
)
right parenthesis
εναρκτήριο άγκυστρο, ενωτικό
{
left curly bracket, left brace
καταληκτικό άγκυστρο, ενωτικό
}
right curly bracket, right brace
κάθετος, διαστολή
|
vertical bar
κομμένη κάθετος
¦
broken vertical bar
αρνητική κάθετος
\
backslash
θετική κάθετος
/
slash, forward slash, stroke, virgule
πλαγία
 ⁄
solidus
εισαγωγικά (αριστερά, δεξιά)
« »
guillemets
αριστερό εισαγωγικό,
μικρότερο από σήμα
<
left guillemet, less-than sign
δεξί εισαγωγικό,
μεγαλύτερο από σήμα
>
right guillemet, greater-than sign
ομοιωματικά
»
left guillemets
αστερισκος
 *
asterisk
σφαιρίδιο
round filled bullet
βαθμόσημο, άδειο σφαιρίδιο
°
degree sign, empty bullet
paragraph sign, pilcrow sign
δίσιγμα, ενότητας σήμα
§
section sign
^
circumflex accent, caret
αποσιωπητικά
ellipsis

 

 

Ξένα Σήματα Στίξης Γραφής

 

εισαγωγικά
"
(double) quotation mark
   αριστερά εισαγωγικά
left double quotation mark
   δεξιά εισαγωγικά
right double quote mark
αριστερό εισαγωγικό
δεξιό εισαγωγικό
 ’
right single quote mark       
μικρή αιχμή, γραμματική αιχμή
ˆ
letter modifying circumflex
ανάστροφο θαυμαστικό
¡
inverted exclamation mark
λατινικό ερωτηματικό
?
question mark
ισπανικό ερωτηματικό,
ανάστροφο ερωτηματικό
¿
inverted question mark

 

 

Άλλα Σήματα

 

ανά
commercial at sign, asperand
σήμα συν ή πλην
±
plus-or-minus sign
συν
 +
plus sign
πλιν
 -
minus sign, hyphen
διαίρεση
 ÷
division sign
ίσον σήμα, ισόσημο
 =
equal sign
εμπορικό και
&
ampersand
νομισματόσημο
¤
currency sign
ευρώσημο
euro sign
σήμα σεντ
¢
cent sign
σήμα γιεν
¥
yen sign
σήμα δολλαρίου
$
dollar sign
σήμα στερλίνας
£
pound sterling sign
σήμα επιδικαιωμάτων
 ©
copyright sign               
Σήμα Κατατεθέν
 ®
registered trademark sign    
Εμπορικό Σήμα
trademark sign
αριθμόσημο, δίεση, κάγκελλο
#
number sign
νουμερόσημο, νούμερο
Νο
numero sign
σήμα επί τοις εκατό
%
percent sign
σήμα επί τοις χιλίοις
per thousand (mille) sign
λογικό ΟΧΙ
¬
logical not sign
μικρόσημο
µ
micro sign