Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηgadget συσκευή, μηχάνημα, εξάρτημα, μαραφέτι
gain απολαβή
Gallup, public opinion poll, pollster δημοσκόπηση, δημοσκόπος
gamepad, joypad, control pad πιεζοδηγός
gap διάκενο
garbage collection εκκαθάριση μνήμης
GIGO, Garbage In Garbage Out TBTB, Τούβλα Βάζεις Τούβλα Βγάζεις
garbage, garbology, garbologist απόρριμμα, απορριμματολογία, απορριμματολόγος
gas χάος
gateway πύλη, πυλαίος, διόδος
Gbagbo Γκμπαγκμπο
geek, computer geek, nerd ηλεκτρονιομανής, κομπουτεράκιας
gender bending, gender bender φυλολυγισμός, φυλολυγιστής, φυλολυγίστρια
gender, gender gap φύλο, φυλοτικός, φυλοτικό χάσμα
gene editing γονιδιακή τροποποίηση
GDPR, General Data Protection Regulation ΓΚΠΔ, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δδμνων
GPRS, General Packet Radio Service ΓΥΑΡ, Γενική Υπηρεσία Ασύρματης Ριπής
GPF, General Protection Fault ΓΣΑ, γεσα, Γενικό Σφάλμα Ασφάλειας
generic, generic name γενόσημο, γενερικό
genlock, generator locking κλειδαριά γεννήτριας, κλείδωμα γεννήτριας
genome, genomics γονιδίωμα, γονιδιωματική
geocide γεωκτονία
geoengineering, climate engineering γεωμηχανική, κλιματική μηχανική
geoengineering, climate engineering, planetary engineering γεωμηχανική, κλιματική μηχανική, πλανητική μηχανική
geoengneering γεωμηχανική
GIS, Geographical Information System ΓΣΠ, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
geotagging γεωσήμανση
ghost σκιογραμμές
ghost imaging συστημική αντιγραφή, πλήρης εφεδρεία
ghost site ερημοτάξιο
giant void γιγάντιο κενό, διαστημικό υπερκενό
Gb, gigabit Γδ, γιγαδυφίο
Gbps, gigabits per second Γδαδ, γιγαδυφία ανά δεύτερο
GB, gigabyte ΓO, γιγοκτάδα, γιγαντοκτάδα
GC, gigacycle, GHz, gigahertz Γκ, γιγάκυκλος
glaciology, glaciologist παγετωνολογία, παγετωνολόγος
glare, anti-glare θαμπώνω, θάμπωμα, θαμβωτικό, αντιθαμβωτικό
GPS, Global Positioning System ΠΣΕ, πισιε, Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού
GSM, Global System for Mobile Communications ΠΣΚ, Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας
global, universal καθολiκός, διεθνής, παγκόσμιος, συμπαντικός
gtg, got to go πρεφυ, πρέπει να φύγω
GOTO, goto ΠΓΝΕ, πγνε, πήγαινε
GONGO, Governmental Non Governmental Organization, Government Organized Non Gobernmental Organization ΚΥΜΚΟ, κιμκο, Κυβερνητικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός
grabber, frame grabber αρπακτική, ψηφιοποιητής, αρπαχτής, αρπάγη
gradation, gradient διαβάθμιση, διαβαθμιστής
Graecopithecus γραικοπίθηκος, ελληνοπίθηκος
Grand Mosque Μέγα Τέμενος
graph, chart, diagram διάγραμμα, γράφημα
graphene γραφίνη
graphic, graphics γραφικά
graphics accelerator, graphics card επιταχυντής γραφικών, κάρτα γραφικών
graphics design, graphics designer γραφιστική, γραφιστικά, γραφίστας
graphics file format ΓραΜο, Γραφικó Μορφότυπο
GIF, Graphics Interchange Format Γραφικό Μορφότυπο GIF
gppm, graphics pages per minute γσαλ, γραφικές σελίδες ανά λεπτό,
GPU, Graphics Processing Unit, graphics accelerator, graphics board επεξεργαστής γραφικών, κάρτα γραφικών
GPU, Graphics Processing Unit, VPU, Visual Processing UNIT ΜΕΓ, Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών, Επεξεργαστής Γραφικών, ΜΕΟ, Μονάδα Επεηεργασίας Οπτικών
graphics tablet, digitizer πινακίδα γραφικών, ψηφιοποιητής
GUI, Graphics User Interface ΓΔΧ, γαδιχί, Γραφική Διεπαφή Χρήστη
gravitational wave βαρυτικό κύμα
gravity assist, gravitational slingshot, gravity boost βαριτική σφενδόνιση, βαριτική ώθηση
gray scale, gray scaling, grey scale κλιμακωτó γκρίζο, κλίμακα του γκρίζου
greeking τζίφρες, τζιφροσελίδες
Greeklish Ελλαγγλικά
grid computing πλεγματικός υπολογισμός, πλεγματική επεξεργασία
grid, gridlines πλέγμα, πλεγμογραμμές, δίκτυο
gringo κρίνκο
grip συγκρατώ, κρατώ, σφίγγω, σφιγκτήρας, κρατητήρας, λαβή
GOP, group of pictures ομάδα πλαισίων
group, internet group όμιλος, ιστόμιλος
groupware, teamware ομαδικό λογισμικό
guarantine καραντινα, περιορισμός, σε καραντίνα, υποπεριορισμό
guard band, guardband διαχωριστική ζώνη
guitar κιθάρα
gutter μεσοπεριθώριο
GFLOPS, MegaFLOPS, GigaFLOPS ΜΠΚΥΑΔ, ΓΠΚΥΑΔ, ΜεγαΠΚΥΑΔ, ΓιγαΠΚΥΑΔ