Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηΠΚ, 3Δ εκτύπωση, προσθετική κατασκευή AM, 3D printing, additive manufacturing
ΠΣΠ , μαντικαταβολή, μεαντκτβλη, πληρωμή στην παράδοση COD, cash on delibery
παγετωνολογία, παγετωνολόγος glaciology, glaciologist
ΠΨΒ, πιψιβι, Παγκόσμια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη WDL, World Digital Library
ΠΣΕ, πισιε, Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού GPS, Global Positioning System
ΠΣΚ, Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας GSM, Global System for Mobile Communications
ΠΙΣ, Παγκόσμιος Iστός, ιστός WWW, world wide web, web
ΠΟΡΠΙ, Παγκόσμιος ΟΡγανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας WIPO, World Intellectual Property Organization
παγοκρύσταλλος, παγοσταλακτίτης icicle
παγώνω, παγωμένο, μαγκώνω, μαγκωμένο, δεν ανταποκρίνεται freeze, hang, frozen, unresponsive, not responting
παιγνίδι δράσης, βιντεοπαιχνίδι arcade game
παιδικός γάμος child marriage, çocuk evliliği
παιχνίδι ευθυνών blame game
ΠΚαΡ, , Παιχνίδι με Καθορισμό Ρόλων RPG, role-playing game
ΠΔΠ, Πακέτο Δεδομένων Πρωτοκόλλου PDU, protocol data unit
πακέτο, ψηφιοπακέτο, δέμα, ψηφιόδεμα package
παλαιοκλιματολογία, παλαιοκλιματολόγος palaeoclimatology, palaeoclimatologist
παλάμης, χειρός palmtop
παλέτα, χρωματολόγιο palette
παλινόρθωση, παλινόρθωση συστήματος, σημείο παλινόρθωσης restore, system restore, restore point
ΠΚΔ, πικαδί, ΠαλμοΚωδική Διαμόρφωση PCM, Pulse Code Modulation
παλμός, παλμικός, παλμοδότης pulse, pulser
πανικός, κρίση πανικού, πανικοβάλλομαι panic, panic attack
πανό banner
παντελόνι, Άγιος Παντελεήμων pantalone, pantalon, pantaloons, pants
παντοδαής, παντογνώστης, ξερόλας all knowing, mr know-it-all
Παντονικό, Παντονικό Σύστημα Χρωμοταύτισης Pantone, Pantone Matching System
πάπυρος, χαρτί paper, papier
παραγραφοποίηση, εσοχή, εξοχή indentation, indent, hanging indent
παράγραφος, ¶, παραγραφόσημο paragraph, ¶, pilcrow, pied de mouche
παράγωγο, παράγωγα derivative, derivatives
παράθυρο window, pane, child window
παρακαμπτήριος, παρακάμπτω by pass, by-pass, bypass
παράλληλη επεξεργασία parallel processing
παράλληλος parallel
παραλογική paraconsistent logic
παραμαγνητισμός, υπερπαραμαγνητισμός paramagnetism, superparamagnetism
ΠΜΤΠ, παραμετρική μνήμη, παραμετρική ΜΤΠ PRAM, parameter RAM
παράμετρος parameter
παραμόρφωση, στρέβλωση, παρερμήνευση, παραποίηση, αλλοίωση distortion
παρανακάλυψη, παρανακαλυπτικός, παρεφεύρεση, παρεφευρετικό serendipity, serendipitously
παραοικονομία shadow economy
παραολυμπιακοί, παραολυμπιακοί αγώνες paralympics, paralympic games
παραπετώ, το παραπέταξα, παραπεταμένος misplace, misplaced
παρασκήνιο, παρασκηνιακή λειτουργία, αθέατη λειτουργία, background, backround operation, transparent, transparent operation
ΠΑΔ, Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων HRW, Human Rights Watch
παρέκδοση, version
παρεμβαλλομετρία, παρεμβαλλόμετρο interferometry, interferometer
παρεμβάλλω, παρεμβολή, πρμβλη insert, insertion, Ins
παρεμβολές XT, crosstalk
παρένθετη μητέρα, παρενθέτηση surrogate mother, surrogacy
παρένθετο σεξ, παρένθετος εραστής, παρένθετη ερωμένη sexual surrogate
παρέχω, παροχέας provide, provider
παρήχηση alliteration
παρόδιος, παρόδια βόμβα roadside, roadside bomb
παρουσίαση, τελετή παρουσίασης launch, launch event
ΠΚΕΔ, πικεδ, Παροχέας Κινητού Εικονικού Δικτύου MVNO, Mobile Virtual Network Operator
ΠΝΥ, παροχέας νεφικής υπολογιστικής cloud provider
ΠΥΔ, Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου, Παροχέας Διαδικτύου ISP, Internet Service Provider, Internet Provider
ΠΥΕ, ΠΥΑΕ, Παροχέας Υπηρεσιών Εφαρμογών, Παροχέας Υπηρεσιών Ασύρματων Εφαρμογών ASP, WASP, Application Service Provider, Wireless Application Service Provider
παρώνυμο, ψευδώνυμο, παρατσούκλι nickname
πάτα τράβα, πατώ τραβώ, πάτημα τράβημα click and drag, clicking and dragging
πατούρα, με πατούρα, χωρίς πατούρα serif, sans serif
πατώ, πάτημα click, clicking
παύλα dash
παύση pause
παύση, παύω, σταματώ pause, pausing
πεδίο, χωράφι, αγρός, λιβάδι, γήπεδο, τομέας field
πεδιοσκόπιο viewfinder
πελατειακή δομή, πελατειακή αρχιτεκτονική, ισοβαρής αρχιτεκτονική client/server architecture, two-tier architecture
πεδ, πεμπτοδεύτερο f, femtosecond
Πέντιον Pentium
ΠΟ, πεντοκτάδα PB, petabyte
ΠΤΟ, πιτιο, πέραν του ορίζοντα OTH, over the horizon
περαστική πτήση flyby
περιαγωγή, περιάγομαι roaming, roam
περιβάλλον environment
ΠΕΜΠ, Περιβάλλον Επαυξημένης Μεταφοράς ΠΣΚ EDGE, Enhanced Data GSM Environment
περιβάλλων, περιρέουσα ατμόσφαιρα ambient
περίγραμμα, σκαρίφημα, σκιαγράφημα, σύνοψη, περίληψη, βοήθημα περίλψης outline, outline utility
περιγράφω, περιγραφή describe, description
ΠΠ, πιπ , περιεχόμενα, πίνακας περιεχομένων TOC, table of contents
περίθλαση diffraction
περικόβω, περικομμένο, περικοπή, περικόπτης, ψαλιδίζω, ψαλιδισμένο, ψαλίδισμα, ψαλιδιστής crop, cropped, cropping, clipper
περιοδική λήψη, περιοδική φωτογράφιση, time-lapse, time-lapse photography
περιοχή, θέμα area
περισκόπηση, περισκοπώ poll, polling
περισπωμένη, (~) tilde, (~)
περιστασιακή κωμωδία, περικομωδία sitcom, situation comedy
Περιφέρεια Ειρηνικού Pacific Rim
ΠΑΠ, Περιφερειακή Φύλαξη, Αποθηκευτικό Δίκτυο Περιοχής SAN, Storage Area Network
περιφερειακό, περιφερςιακή συσκευή peripheral, peripheral device
περιφερόμενο, μετακινούμενο floating
περιφερόμενος, μπαλαντέρ wild card, wild character
περιφορέας πανό, περιφορέας διαφημίσεων banner rotator
περνώ, πέρασμα, ξαναπερνώ iterate, iteration, reiterate, reiteration
πετά στα σύννεφα, αιθεροβάμονας, ονειροπόλος cloud-headed, dreamer, daydreamer,
ΠΓΝΕ, πγνε, πήγαινε GOTO, goto
πηγαίος κώδικας source code
πηγή εγγράφου, πηγή ΓΛΣΥΚ document source, page source, source
πηγή, προέλευση source
πιεζοδηγός gamepad, joypad, control pad
πδ, πικοδεύτερο ps, picosecond
πιλίδιο, σκουφάκι, κιπά skullcap
ΠΚΦ, Πίνακας Καταχώρησης Φακέλων FAT, File Allocation Table
πίνακας, πινακίδα, επιφάνεια panel
πινακίδα γραφικών, ψηφιοποιητής graphics tablet, digitizer
πινάκιο, πιάτο platter
πινέλο paint brush
πιστό χρώμα true color
πιστοποιώ, πιστοποίοίηση, πιστοποιητικό, βεβαιώνω, βεβαίωση, βεβαιωτικό, εξακριβώνω, εξακρίβωση certify, certification, certificate
πιστότητα fidelity
πίσω πόρτα, κρυφή είσοδος backdoor, back door, trapdoor
πίττα, πίτσα pizza
πλαδ, πλαίσια ανά δεύτερο fps, frames per second
ΠΠΠ, 3Π, Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων RDF, Resource Description Framework
πλαίσιο, εικόνα, πακέτο frame
πλαίσιο, πλαίσιο διαλόγου, πλαίσια ελέγχου box, dialog box, check box
πλαισιομετάδοση, μετάδοση πλαισίων frame relay
πλαισιότυπο, πλαισιογράφημα, πλαισιογραφικός, δυφιογράφημα, δυφιογράφηση, δυφιογραφικός raster, raster graphic, raster image, rasterize, bitmap, bitmaped
πλακίδιο, μικροπλακίδιο, ηλ-πλακίδιο chip, microchip
πλανητοελάχιστο planetesimal
πλαστές ειδήσεις, ψευδείς ειδήσεις, δόλιες ειδήσεις, ψευδονέα, fake news, hoax news
πλαστή σημαία, παραπλανητική κίνηση false flag
πλατειά ζώνη wideband
πλατφόρμα, εξέδρα platform
πλέγμα, πλεγμογραμμές, δίκτυο grid, gridlines
πλεγματικός υπολογισμός, πλεγματική επεξεργασία grid computing
πλευροφόρτωση, πλευροφωορτώνω, πλευρική φόρτωση sideload, sideloading
πληθοπορισμός, πληθοπορίζω, πληθοπορισμένο, πληθοχρηματοδότηση crowdfunding, crowd-funding
πληθουργία, πληθούργημα, πληθουργικός, πληθουργός, πληθολογισμικό crowdsourcing, crowd-sourcing
πλήκτρο key
ΑΣΔΦ, ασιδιφι, πληκτρολόγιο ΑΣΔΦ QWERTY, QWERTY keyboard
πληκτρολόγιο, διάταξη πληκτρολογίου keyboard, keyboard layout
πλήμνη, συνκεντρωτής hub, multistation access unit
ΠλΙΣ, Πλήρης Ισχύς Full Power
πληροφορική, υπολογιστική information, informatics, computer science
πληροφοριογράφημα, πλρφοριογρφμα information graphics, infographics
πληροφοριόδρομος information highway
πληροφοριστής infomediary, information intermediary
πληροφορώ, πληροφορία, πληροφόρηση, παραπληροφορώ, παραπληροφορία, παραπληροφόρηση inform, information, misinform, misinformation
πλησιοθανάτια εμπειρία near-death experience
πλοηγός, Πλοηγός Διαδικτύου navigator, Internet Navιcator
πόδιο podium
ποδοπυγμαχία, ποδοπυγμάχoς kick boxing, kickboxing, kick boxer, kickboxer
ποικιλοδίκτυο scatternet
πόλεμος δι' αντιπροσώπου, -ων proxy war
πόλεμος φθοράς, μάχη φθοράς war of attrition, battle of attrition
Πολιτισμικές Σπουδές cultural studies
πολιτισμική τρομοκρατία cultural terrorism
πολιτογράφηση, αποπολιτογράφηση naturalization, denaturalization
πολλαπλή ταχυδρόμηση, πλπλη τχδρμση cross-posting
ΠΧΔΠ, πχιδεπί, Πολλαπλή ΧρονοΔιαιρετική Πρόσβαση TDMA, Time Division Multiple Access
πολλαπλός multiple
πολλών χρηστών multi-user
πόλος, πολικός, πολικότητα pole, polar, polarity
πολυ multi, poly
ΠΜΚΕ, πιμικε, Πολύ Μεγάλη Κλίμακα Ενσωμάτωσης VLSI, very large-scale integration
πολυδεσμικό multilink
πολυδιαβασμένο, πολυδιαβασμένα, πλδβσμνο most read
πολυδίαυλος, πολυδιαυλικός multibus
πολυδιεργασία, πλδργσία multitasking
πολυεκπομπή, πολυεκπέμπω, πολυμετάδοση, πολυμεταδίδω, πολλαπλή μετάδοση multicast, multicasting
πολυεπεξεργασία, πλπξργσία multiprocessing
πολυεπίπεδος, πολυστρωματικός multilevel, multilayer
πολύθυρο port expander, fan-out
πολυκάναλος multichannel
πολυκατάστημα, εμπορικό κέντρο mall, mall of
πολυμερές polymer
ΠΦΤΔ, Πολυμερής ΦωΤοΔίοδος PLED, Polymer Light Emitting Diode
πολυμέσα multimedia
πολυμηχανή, πολυλειτουργικό MFP, multifunction, multifunction peripheral, multifunctional
πολυμορφικός ιός polymorphic virus
πολυμορφισμός polymorphism
πολυνημάτωση multithreading
πολυπαιχνίδι σεροή mulitplayer online game
ΠΠ ΨΣΓ, Πολυπλέκτης Πρόσβασης ΨΣΓ DSLAM, DSL Access Multiplexor
ΠΠΦ, Πολυπλεκτική ΠροσθαΦαίρεση ADM, add/drop multiplexing
πολυπλέκω, πολύπλεξη, πολυπλέκτης, πολυπλεκτικός multiplex, multiplexing, multipexor, multiplexer
πολύπριζο, έξυπνο πολύπριζο, διαφορικό πολύπριζο power strip, smart power strip
πολυπρόσβαση, πολυπροσβάσιμος, πολλαπλή πρόσβαση multiple access
πολυσάρωση, πολυσαρωτικός multiscanning
πολυσημειακή σύνδεση ptm, p2mp, point-to-multipoint
πολυσύμπαν multiverse
πολυσυχνότητα, πολυσυχνοτική οθόνη, multifrequensy, multifrequensy monitor,
πολυσωλήνας, πολύπτυχος, πολλαπλός manifold
πολυταχυδρόμος mail reflector
πομποδέκτης transceiver
ποντίκι mouse
ποντίκι γραφικών puck
ποπ κορν, πατλάκια, πασπάτα, σιταροπούλλα, φακιόλες popcorn, popped corn, popcorns, pop-corn
πόρος, πόροι συστήματος resource, system resources
ποσό, ποσοστό, σταδιακός, τμηματικός, κομμάτι-κομμάτι, κομματιαστός, αποσπασματικός incremental, incremental process, piecemeal
ποσόστωση, ποσοστώνω quota
ποτενσιόμετρο, ρυθμιστής τάσης potentiometer
πραγματική οικονομία real economy
πραγματικός χρόνος real time
πραγματικότητα reality
πραγματογνώμονας, ιατρογνώμονας, εμπειρογνώμονας forensic, forensic medicine, forensic scientist
πράκτορας agent
ΠΚΥΑΔ, πικιαδ, Πράξεις Κινητής Υποδιαστολής Ανά Δεύτερο FLOPS , Floating-point Operations per Second
πρεφυ, πρέπει να φύγω gtg, got to go
ΑΝΕΙΣ, πρίζα ΑΝΕΙΣ, ΆΝετης ΕΙΣχώρησης ZIF socket, zero insertion force socket
πρίζα, ρευματοδότης socket
ΠΠ, ΠΠΧ, πιπιχί, Προ Παρόντος, Προ Παρόντος Χρόνου BP, Before Present
προ του τέλους φροντίδα end of life care
προαναγνώσιμα pre-read paper
προβλέπω, πρόβλεψη, πρόγνωση forecast, forecasting, projection
πρόγραμμα διαγραμμάτων diagramming program
ΠΔΣ, Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συζητήσεων Chat, IRC, ICQ, Lounge,
πρόγραμμα, προγραμματίζω, προγραμματισμός, προγραμματισμένος, προγραμματιστής, προγραμματιζόμενος, προγραμματίσιμος program, programming, programmer, programmed, programmable
προγραμματίζω, προγραμματιστής programmer, plan, planner
προγραμματική διαφήμιση, προγραμματική εμπορία programmatic advertising, programmatic marketing
ΠΕΙΣ\ΕΞ, προγραμματισμένη είσοδος/έξοδος pio, programmed input-output
προγραμματιστής κινητών, προγραμματιστής τηλεφώνων mobile developer
προδιαγραφές, specifications
προδιαγράφω, προδιααγραφή, πρότυπο, πρωτυποποίηση standard, tandardize, standardization
προδιακομιστής, πρδκμστης proxy server, proxy
προενεργώ, προενεργός, προενέργεια proact, proactive, proactivity
προεπεισόδιο, μετεπεισόδιο prequel, sequel
προεπιλέγω, προεπιλογή, προεπιλεγμένος, μικρός κατάλογος, short list, shortlist, short listed
προεπισκόπηση, επισκόπηση preview
ΠΡΔΙ, πιροδι, προηγμένη διαχείριση ισχύος APM, advanced power management
ΠΗΚ, Προηγμένη Ηχητική Κωδίκευση AAC, Advanced Audio Coding
προηγούμενο, δεδικασμένο precedent, precedence
πρόθημα prefix
προκαταληπτική επιβεβαίωση confirmation bias
προκιναλγές moves-adds-changes
προλαμβάνω, πρόληψη, προληπτικός, προνοώ, πρόνοια, προνοητικός anticipate, anticipation, anticipatory, anticipator
προμνήμωνας, μνήμωνας προδιακομιστή proxy cache, web proxy cache
προοδευτική σάρωση, πλήρης σάρωση progressive scan
προορισμός destination, target
Προς Όλους Dear All
προσάγω, προσαγωγή, χρόνος προσαγωγής fetch, fetching, fetch time
προσανατολισμός, κατεύθυνση, πληροφόρηση, ενημέρωση. orientation
προσαποκόμιση, εναλλαγή swap, swapping, paging
Προσαρμογέας Εγχρώμων Γραφικών CGA, Color Graphics Adapter
προσαρμόζω, προσαρμογή, προσαρμοσμένος, προσαρμοστικότητα customize, customization, customized, customizability
προσαρμόζω, προσαρμοσμένος, προσαρμογή, προσαρμογέας adapt, adapted, adaption, adaptor, adapter
ΠΔ ΠΚΔ, Προσαρμοστική Διαφορική ΠαλμοΚωδική Διαμόρφωση ADPCM, adaptive differential pulse code modulation
ΠΠΤ, Προσάρτηση Προχωρημένης Τεχνολογίας ATA, advanced technology attachment
προσαρτώ, προσάρτηση, προσάρτημα, συνάπτω, σύναψη, συνημμένο append, appendix
προσαυξάνω, προσαύξηση, προσαυξητικό increment, incremantal
προσβαίνω, πρόσβαση, προσβασιμότητα, προσπελάζω, προσπέλαση, προσπελάσιμος access, accessible
πρόσβαση, λογαριασμός account
προσβάτης, πρόσβαση browser, web browser, browse
προσδένω, πρόσδεση, προσδέτης, δένω, δέσιμο, δέτης bind, binder
πρόσδεση, επισύνδεση tether, tethering
προσδίκτυο, προσβάσιμο δίκτυο extranet
προσεδαφιστής lander
προσκήνιο foreground
ΠΓΣ, πιγασί, Πρόσκληση για Σχόλια RFC, Request for Comments
προσμίγω, πρόσμιξη, προσμιγμένο, πρόσμιγμα, εμποτίζω, εμποτισμός, εμποτισμένο, εμπότισμα dope, doping, doped, dopand
προσομοιώνω, προσομοίωση, προσομοιωτής simulate, simulation, simulator
πρόσοψη, εμπρόσθια όψη, οπίσθοψη, οπίσθια όψη obverse, reverse
προσπτώσεις, ραδιενεργές προσπτώσεις fallout, nuclear fallout
ΠΦΣ, πιφισι, Προστασία Φακέλων Συστήματος SFP, System File Protection
προστατευμένος, με προστασία εγγραφής write protect
προστατεύω, προστασία, προστατευτισμός, προστατευτιστής protect, protection, protectionism, protectionist
προστονίζω, προστονικός, προστονισμός contone, contoning
προσφορά και ζήτηση, ζήτηση και προσφορά suply and demand, demand and supply
προσχέδιο, προκαταρκτική πρόταση draft, draft proposal
ΠT, πρόσω ταχέως FF, fast forward
προσώπημα avatar
προσωπική δαπάνη out-of-pocket, out of pocket expenditure
ΠΚΑπ, ΚΑπ, προσωπικός κωδικός απεμπλοκής, κωδικός απεμπλοκής PUK, PUC, personal unlocking key, personal unlocking code
ΠΚΑ, πικα, Προσωπικός Κωδικός Αριθμός PIN, Personal Identification Number
Π/Υ, προσωπικός υπολογιστής PC, personal computer
ΠΕιΔ, πιδ, Προσωρινό ΕΙκονικό Κύκλωμα SVC, Switched Virtual Circuit
προσωρινός soft
προτιμήσεις, κατατομή, προφίλ profile
πρόχειρο scrapbook, note pad
ΠΤ, Προχωρημένη Τεχνολογία AT, ATX, BTX, Advanced Technology
ΠΡ, προωθώ, προώθηση FW, forward, forwarding
πρωταρχικός, πρωτόγονος primitive
πρωτεύων, κύριος master
πρώτο σε πωλήσεις, #1 σε πωλήσεις best-seller, #1 seller
πρώτοι σώστες, πρώτη αντίδραση first responders, first response
ΠΑΜΤ, παμιταύ, Πρωτόκολλο Απλής Μεταφοράς Ταχυδρομείου SMTP, Simple Mail Transfer Protocol
ΠΔΧ, Πρωτόκολλο Δεδομενογραμμάτων Χρήστη UDP, User Datagram Protocol
ΠΔΠΜ, Πρωτόκολλο Διαδικτυακής Πρόσβασης Μηνυμάτων IMAP, Internet Messaging Access Protocol
ΠΔΧ, ΠΑΔΧ, Πρωτόκολλο Διαδικτυακού Χρονισμού, Πρωτόκολλο Απλού Διαδικτυακού Χρονισμού NTP, SNTP, Network, Time Protocol, Simple Network Time Protocol
ΠΔΜΕ, Πρωτόκολλο Δικτυακής Μεταφοράς Ειδήσεων NNTP, Network News Transfer Protocol
ΠΔΔΞ, Πρωτόκολλο Δυναμικής Διευθυνσιοδότησης Ξενιστή DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol
ΠΔΣΞ, Πρωτόκολλο Δυναμικού Συνορισμού Ξενιστή DHCP, Dynamic Host Conficuration Protocol
ΠΕΜ, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων TCP, Transmission Control Protocol
ΠEΜ/ΔΠ, πεμ δεπί, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων/Διαδικτυακό Πρτκλλο TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol
ΠΜΥΚ, πιμικ, Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένων HTTP, Hypertext Transfer Protocol
ΠΜΦ, Πρωτόκολλο Μεταφοράς Φακέλων FTP, File Transfer Protocol
ΠΜΕΔ, πμιέδ, Πρωτόκολλο Μηνυμάτων Ελέγχου Διαδικτύου ICMP, Internet Control Message Protocol
πρωτόκολλο, συμφωνία, σύμβαση, συμβατιστής, εθυμοτυπία protocol
ΠΜΠΕ, πιμιπιέ, Πρώτος Μέσα Πρώτος Έξω FIFO, first in first out
πρώτος μεταξύ ίσων primus inter pares
πρωτότυπο prototype
πρωτότυπο, αυθεντικό original
πτερόσφαιρα, πτεροσφαίριση badminton
πτητική, πτητική μνήμη, μη πτητικός volatile, volatile memory, non volatile
πτυχίτιδα, τιτλίτιδα titulitis
πτώση τάσης brown out
πυκνότητα density
πυκνότητα περιοχής, δυφιοπυκνότητα areal density, bit density
πυκνοχωρητικότητα capacitance
πυκνωτής, πυκνοχωρητικότητα, χωρητικότητα capacitor, condenser, capacitance
πυκνωτικό πληκτρολόγιο capacitive keyboard
πύλη, πυλαίος, διόδος gateway
πύραυλος πορείας, βλήμα πορείας, πύραυλος κρουζ cruise missile
πύργος burj
πύργος tower
πυρήνας kernel
πυρήνας, πυρηνικός, πυρηνικοποιώ, πυρηνικοποίηση, αποπυρήνικοποιώ, αποπυρηνικοποίηση nucleus, nuclear, nuclearize, nuclearization, denuclearize, denuclearization
ΠΣΜ, πισιμι, Πυρίτιο σε Μονωτικό SOI, silicon-on-insulator
πυρίτιο, σιλικόνη silicon
πυροθύελλα firestorm
πυρόσφαιρα fireball
ΠΩΣΝΑ, οδηγός πώσνα HOWTO, how-to, how-to guide