Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηαβρόχοις ποσί
αγαμία, μονογαμία, διγαμία, πολυγαμία, πολυγυνία, πολυανδρία, πολυμονογαμία, πολυερωτισμός celibacy, monogamy, bigamy, polygamy, polygyny, polyandry, polymonogamy, (=serial monogamy), polyamory
άγκιστρο, { } brace, curly bracket, { }
αγκύλη, [ ] bracket, [ ]
αγκυρώνω, αγκύρωση, άγκυρα anchor
ΑΤΙΑ, Άγνωστης Tαυτότητας Ιπτάμενο Aντικείμενo, ατιολόγος, ατιολογία UFO, Unidentified Flying Object, ufologist, ufology
αγορά, αγωρογνωσία, αγωραλογία, αγωρολόγος, εμπορία, εμποριολόγος market, marketing, marketer
αγρογλυφικό, γεογλυφικό agroglyph, crop circle, geoglyph
άγχος ευνουχισμού castration anxiety, kastrationsangst
αγωγός, αγωγημώτητα conductor, conductivity
ΑΧΤΧ, αχιταυχί, Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, Άδεια Χρήσης EULA, End-User License Agreement
ΑΠΡ, Αδειάλειπτη Παροχή Ρεύματος, Σύστημα ΑΠΡ UPS, Uninterruptible Power Supply
αδερματογλυφία adermatoglyphia
αδιάκοπη εκτέλεση atomic operation
άδισκος diskless
αδόμητο σύστημα φακέλων flat file system
αδόμητος φάκελος flat file
αδρανής idle
αειφόρος, διατηρήσιμος, βιώσιμος sustainable
αέρας, αερίζω, αερισμός, αεριστής, αεριστήρας, αεριστικό air, aerate, aeration, aerification, aerator
αεραυλικό, υδραυλικό pneumatic, hydraulic
αερήλατο hoverbike
αεροδρομική τέχνη, αεροδρομικό καλλιτέχνημα airport art
αεροηλεκτρονική avionics
αεροστατικός, αερόσταση aerostatic
αερόστρωμνο hovercraft
αεροφερόμενος, υδατοφερόμενος airborne, waterborne
αθ.κοιν:, αθέατη κοινοποίηση bcc, blind courtesy copy, blind carbon copy
αθέατος φάκελος, κριμένος φάκελος hidden file
αθέατος, αθέατη λειτουργία, διαφανής transparent, transparent operation
αθέμιτος, αθέμιτη λειτουργία illegal, illegal operation
αθροίζω, άθροισμα, αθροιστής, αθροιστικός cumulate, cumulation, cumulator, cumulative
αίθουσα ελέγχου control room
αίθουσα σύνταξης newsroom
αισθητήρας sensor
ΑιΠΠ, επιπί, αίτημα παροχής πληροφοριών RfI, requiest for information
ΑΙΔΙ, Αίτηση Διακοπής IRQ, Interrupt ReQuest
αιτητικό ηλ-τα opt-in e-mail
αιχμή, ^ caret, ^
αιώρημα, αδραιώρημα, αιωρονιφάδα floc
αιωροσανίδα, αιωροσανίδωση, αιωροσανιδωτής hoverboard, hover board, hoverboarder, flyboard
ΑΔΡ, ακαθόριστος δυφιορυθμός UBR, unspecified bit rate
ακατέργαστος, ανεπεξέργαστος, ανεπεξέργαστα δδμενα, raw, raw data
ακέραιος integer
ακίδα, ακροδέκτης pin
ακμή vertex
ακολουθία, ακολούθημα, ακολουθητής sequence, sequencer
ακουστικός, ηχητικός audio
ακραίο άθλημα extreme sport
ΑΠ, απί, Ακραίος Προγραμματισμός XP, Extreme Programming
ακριβορυθμίζω, ακριβορύθμιση fine tune, fine tuning
ακροκόβω, ακροκοπή, ακροκομμένος truncate, truncation, truncated
Ακρολικά, Ακρωνυμικά, Φασκρολικά, Φασκρολική Fasgrolia, Fast-growing Language
άκρος, άκρως, υπερ ultra, hyper
ακρωνύμιο, αρκτικόλεξο acronym
ΑΕΣ, Άκρως Επεκταμένης γραφικής Συστοιχίας UXGA, Ultra Extended Graphics Array
ακτινανίχνευση, κατευθυντική φωτοσκίαση ray tracing
ακτινέλκυση, ακτινώθηση, ελκτική ακτίνα, απωθητική ακτίνα tractor beam, pressor beam, repulsor beam
ακτινόφωνο cd player
ακτόσφαιρα, ακτοσφαίριση beach-volley
ακυριολεξία misnomer
ακυρομπότ, μαζωχτής cancelbot
ακυρώνω, άκυρο, ακύρωση, ματαιώνω cancel, cancelled, cancellation
αλγόριθμος algorithm
Αλέξανδρος Iskender
αλεξίσφαιρο, απρόσβλητο bulletproof, buletproof vest
αλήθεια Αlethea
αλλαγή αρχείου cd, change directory
αλλαγή γραμμής line feed
αλλαγή καναλιού, καναλλαγή, αλλάζω κανάλι zap, zapping
αλλαγή σελίδας page break
άλμα hop
αλυσόγραμμα, αλυσιδωτό γράμμα chain letter
αλυσώνω, αλύσωση, αλυσωμένος, συναλυσώνω, συναλύσωση, συναλυσωμένος, άλυσος, αλυσίδα catenate, catenated, catenation, concatenade, concatenated, concatenation, catena, chaîne, chain
αλφαβητισμός, εναλφάβητος, αναλφάβητος literacy, literate, illiterate
αλφαριθμός, αλφαριθμητικός, αλφαριθμητικός χαρακτήρας alphanumeric
ΑΠΚΑΠ, Αμερικάνικος Πρότυπος Κώδικας Ανταλλαγής Πληροφοριών ASCII, American Standard Code for Information Interchange
άμεση άφεση, ταχεία άφεση, αργή άφεση instant release, quick release, slow release
ΑΞΕ, Άμεση Ξένη Επένδυση FDI, Foreign Direct Investment
αμυδρό, γκρίζο, ανενεργό, σκιασμένο dimmed, inactive, ghosted
αμφενεργό, εναλλάκτης toggle
αμφίδρομη full duplex
αμφικωδικευτής, κωδικευτής/αποκωδικευτής codec, coder/decoder
ανά, @ at, @
αναβαθμίζω, αναβαθμισμένος, αναβάθμιση, αναβαθμίσιμος upgrade, upagtaded, upgrading, upgradable
αναβοσβήνω, αναβόσβησμα, τρεμοπαίζω, τρεμόπαισμα, παράσιτα blink, blinking
αναγκαίο, υποχρεωτικό, ουκάνευ mandatory
ΑΔΙΑ, Αναγκαστική Διαδικτυακή Αποστέρηση ΑΒΕΝD, Absent By Enforced Net Deprivation
αναγνώριμο, συγγενικό, ομόριζο cognato, cognate
ανκλη, αναγνώριση κλήσης ANI, automatic number identification
αναγνώριση ομιλίας speech recognition
αναγνώριση φωνής voice recognition
αναδιατασσόμενος υπολογισμός reconfigurable computing
αναδίπλωση, αναδιπλωτής, αναδιπλώνω word wrap
ανάδρομη αμνησία RA, retrograde amnesia
αναδρομολόγηση, ανακλαστική δρομολόγηση hot potato routing, deflection routing
αναδρώ, ανάδραση, αναδραστικό feedback, feeding back
αναζήτηση search
AEN, Αναζήτηση Εξωγήινης Νοημοσύνης SETI, Search for ExtraTerrestrial Intelligence
αναίρεση, αναιρώ undo
ανακατευθύνω, ανακατεύθυσνη redirect, redirection, redirected
ανάκλαση, αντανάκλαση, ανακλασιολογία, ανακλασιολόγος reflex, reflexology, reflexologist
ΑΜΦ, αμιφι, Ανακλαστική Μονού Φακού SLR, Single Lens Reflex
ανακλαστικός, κρυστάλλινος crystalline
ανακόλουθο stateless
ανακόπτω, ανακοπή, Ανκπη, διάλειμμα, ανάπαυλα, αλλαγή break
ανακτώ, ανάκτηση, ανακαλώ, ανάκληση, ανασύρω, ανάσυρση retrieve, retrieval
ανακυκλώνω, ανακύκλωση recycle, recycling
ανακωδικεύω, ανακωδίκευση, ανακωδικοποίηση refactoring, code refactoring
αναλογικό analogue
αναλογικού πλάτους proportional spacing
αναλόγιο, δίσκος αντιγράφων copy holder, copyhοlder
αναλογοψηφιακή συχνότητα, συχνολυψία sampling rate
ΑΨΜ, ΑναλογοΨηφιακός Μετατροπέας ADC, analogue to digital converter
ανάλυση δεδομένων, αναλυτής δεδομένων data analysis, data analyst
ανάλυση ευαισθησίας what-if analysis, sensitivity analysis
ανάλυση, ευκρίνεια resolution, definition
αναλυτής συστήματος systems analyst
αναλώσιμα consumables
αναμεταδίδω, αναμεταδώτης, μεταγωγός, relay
ανανεώνω, ανανέωση refresh, refreshing
άναντα, κάταντα upstream, downstream
ΑΣΜΑ, Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής MERS, Middle East Respiratory Syndrome
αναποκηρυξία, αναποκήρυκτο, μη άρνηση nonrepudiation
αναπτύσσω, ανάπτυξη, ανάπτυγμα, εξέλιξη, προάγω, προαγωγή, προαγωγός develop, development, developer
αναρτημένο τμήμα suspension span
Αναρτητής Newsreader
Αναρτητής Γιούσνετ Usenet
αναστέλλω, αναστολή, εξαρτώ, εξάρτηση, κρεμώ, κρέμασμα, αναβάλλω, αναβολή, τιράντες suspend, suspention, suspenders
αναστολή, προσωρινή αναστολή, απενεργοποίηση quiesce, quiesce time
αναστρέφω, αναστροφή U-turn
ανάστροφη τεχνοσκόπηση reverse engineering
ανάστροφη φωτεινότητα, αναστροφή επιφάνειας reverse video
ανάστροφη ψυχολογία, ανάστροφη ψυχολόγηση reverse psychology
ανασυγκροτώ, ανασυγκρότηση, συγκροτητής defragment, defragmentation, defragmenter
ανάτυπο printout
αναφέρω, αναφορά, ανταπόκριση, ανταποκριτής report, reporter, dispatch, dispatcher
αναφλέγω, ανάφλεξη, αναφλεκτήρας ignite, ignition, igniter
αναφωτογράφιση, χρονοφωτογράφιση rephotography
αναχαιτώ, αναχαίτηση, ανακόπτω, ανακοπή intercept, interception
ανδκμη, αναδοκιμή, αναδοκιμάζω retry
ανέκφραστος, : |, :-|, K straight face, : |, :-|, K
ανεμόπεφτο, ανεμόφερτο windfall
ανεμοσήραγγα wind tunnel
ανεπίδοτο, ανεπιδόσιμο undelivered
ανεφ, άνετης εφαρμογής tool-less chassis
άνευ εντύπων, χωρίς χαρτί, ηλεκτρονικό, μηχανογραφημένο paperless
άνευ εργοστασίου fabless
ανέχομαι, ανεκτικός, ανοχή tolerate, tolerant, tolerance
ανθρακίδιο, ατομάνθρακας buckyball, buckminster-fullerene, fullerine
ανθρακόνημα, ανθρακοΐνα carbon fiber
ανθρωπογενής, ανθρωπόκαινος anthropogenic, anthropocene
ανθρωπόκαινος anthropocene
ανισοτομεακή εγγραφή ZBR, zoned-bit recording, zoned bit recording
αφ, ανίχνευση φερεσυχνότητας, ανίχνευση φορέα Cd, carrier detect
ανιχνευτήρας μετάλλων, ανιχνευτής μετάλλων metal detector, metal detectorist
ανιχνευτής μπλούτουθ, ανιχνευτής ασμι bluetooth tracker
ανιχνεύω, ανίχνευση, ανιχνευτής, εντοπίζω, εντοπιστής detect, detection, detector, detective
ανοδική ζεύξη uplink
ΑΔΔ, αδεδί, Ανοικτή Δεδομενική Διεπαφή ODI, Open Data-link Interface
ΑΣΒΔ, οσιβιδι, Ανοικτή Συνδετικότητα Βάσεων Δεδομένων ODBC, Open Database Connectivity
απκ, απικά, ανοικτός κώδικας, ανοικτός πηγαίος κώδικας osrc, open source, open source code
ανορθωτής rectifier
ανοχή βλαβών, ανεχτικό βλαβών fault tolerance, fault tolerant, fault-tolerant
ανταλλάσσω, εναλλάσσω, συναλλάσσω, ανταλλαγή, εναλλαγή, συναλλαγή exchange
ανταναίρεση, ανταναιρώ, επαναφέρω, επαναφορά redo
ανταποκριτικό ιστοτάξιο, ανταποκριτικός σχεδιασμός ιστοταξίου responsive webside, responsive webside design,
αντήχηση, έλεγχος αντήχησης, καταστολή αντήχησης, ακύρωση αντήχησης echo, echo check, echo suppression, echo cancellation
αντηχώ, αντήχηση, αντηχείο resonate, resonance, resonator
αντιαιωρικό, κροκοποιητής, κροκιδωτικό flocculant
αντίγραφο, αντιγράφω, φωτοτυπική, φωτοτυπία copy, copier, photocopier, photocopy
αντιγράφω, αντιγραφή, αντίγραφο, αντιγραφέας, rip, ripping, ripper
αντιδανείζω, αντιδάνειο, αντιδανεισμός
αντιηλεκτρόνιο, ποσιτρόνιο positron
αντίθεση contrast
αντίθλιψη backpressure
αντιιοκτόνο antivirus killer
αντιιός, αντι-ιικό πρόγραμμα, ιοκτόνος antivirus, antivirus program
αντικαλώ, αντίκληση callback
αντικείμενο object
αντικειμενοστρεφής, αντκμνστρφς, αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός OOP, object oriented, object oriented programming
αντικουλτούρα counterculture
αντιλακτίζω, αντιλάκτισμα, ανάδραση, δωροδοκία, μίζα, λάδωμα kickback, kick-back
ΑΗΚ, αντιληπτική ηχητική κωδικοποίηση perceptual audio coding
αντιληπτική υπολογιστική, αντιληπτικός υπολογισμός perceptual computing
αντίπλυση backwash
αντιπραγματισμός, αντιπραγματεύομαι, ανταλλαγή προϊόντων barter, barter system
αντισκίαση countershading
αντιστάτης resistor
αντιφεακτίνα, αντιλέιζερ anti-laser
αντιχρέωση, πληρωμή από δέκτη reversed charges
άνυσμα, διάνυσμα vector
ανυσματικός επεξεργαστής, επεξεργαστής πινάκων array processor, vector processor
ανυσματογράφημα, ανυσματογράφηση vector graphic, vector graphic image
άνω γραμμή, άνω γραμμή πατούρας ascender
άνω κάτω τελεία, διπλή τελεία, (:) colon, (:)
άνω όριο, κάτω όριο, όρια διακύμανσης limit-up, limit-down
ΑΠΜ, Άνω Περιοχή Μνήμης HMA, High Memory Area
άνω τελεία, (·) semi colon, (;)
ΑΝΤΕ, ΑΝώμαλο ΤΕλος ABEND, Abnormal End
αξίζει τα λεφτά, δεν αξίζει τα λεφτά value for money
αξιόπλοος, αναξιόπλοος seaworthy, unseaworthy
αόρατος ιστός, αόρατο διαδίκτυο invisible Web, deep Web
αόρατος μανδύας invisibility cloak
απαγωγικός προγραμματισμός top-down programming
απαθές χιούμορ, απαθής χιουμορίστας deadpan humor, deadpan, dry humour, dry-wit humour
απαλείφω, απάλειψη, clear, clearing
απαλή ισχύς, σκληρή ισχύς soft power
απαντείστε, μηναπαντείσετε reply, noreply
απεγγράφομαι, απεγγραφή unsubscribe
απεγκαταστώ, απεγκατάσταση uninstall, uninstllation
απεγκρύβω, απέγκρυψη decrypt, decrypted
απειροελάχιστο infinitesimal
απεπιβίβαση, σταθμός απεπιβίβασης park and ride
ακζε, απευθείας καλωδιακή ζεύξη dcc, direct cable connection
ΑΠΜ, απιμί, Απευθείας Προσπέλαση Μνήμης DMA, Direct Memory Access
απευθείας προσπέλαση, άμεση πρόσβαση direct access
απευθείας στην πλάκα, απευθείας στον τσίγκο computer to plate
απευθείας, απευθείας μετάδοση, ζωντανά, άμεση μετάδοση, κατευθείαν live, directly from, direct connection
απίτης, απίτης οίνος, αχλαδόκρασο perry, poiré
Απλής Συστοιχίας, Οπτικής Γραφικής Σστχιας VGA, Video Graphics Array
απλό κείμενο, σκέτο κείμενο plain text, clear text
ΑΠΔΔ, απι διδι, Απλό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Δικτύου SNMP, Simple Network Management Protocol
ΑΠΠΑ, Απλό Πρωτόκολλο Πρόσβασης Αντικειμένων SOAP, Simple Object Access Protocol
από το ράφι from the shelf
αποδεσμοποιώ, αποδεσμοποίηση unbundle, unbundling
αποδημοσιεύω, αποδημοσίευση unpublish
αποδιαγράφω, αποδιαγραφή, αναιρώ διαγραφή undelete
αποδίδω, απόδοση, επίδοση perform, performance
αποεπιλέγω, αποεπιλεγμένο, αποεπιλογή, αναιρώ επλγή deselect, deselected, deselection
απόθεμα, αποθέματα stock
αποθετήριο repository
αποθηκεύω, αποθήκευση, φυλάσσω, φύλαξη store, storage, save, saving
αποθήκη δεδομένων, αποθήκευση δδμνων data werehouse, data warehousing
αποκλειστικός, εξειδικευμένος dedicated
αποκλίνω, απόκλιση diverge, divergence
απόκομμα, πατήστε για πλήρη εμφάνιση message clipped, view entire message
αποκωδικεύω, αποκωδίκευση, αποκωδικευτής decode, decoding, decoder
απολαβή gain
απολυμαίνω, απολυμασμένο, απολύμανση disinfect, disinfected, disinfection
απόλυτος absolute
απομαγμνητίζω, απομαγνήτιση, απομγνητιστής, κουμπί απομαγνητισμού degauss, degauss button
απομαγνητίζω, απομαγνήτιση degauss
απομείωση, απομειώνω decrement
απομονώνω, απομόνωση, καραντίνα quarantine
απονομισματοποιώ, απονομισματοποίηση dennomismatise, demonetisation
αποολύθωμα, ορυκτό καύσιμο fossil, fossil fuel
αποποίηση δικαιώματος, παραίτηση από δικαίωμα, άδεια παρέκκλισης waiver
αποποιούμαι, αποποίηση disclaim, disclaimer
απόρριμμα, απορριμματολογία, απορριμματολόγος garbage, garbology, garbologist
απορροφητικός, άμορφος amorphous
αποσιωπητικά, … ellipsis, …
αποσπώ, απόσπαση, απόσπασμα, αποσυμπιέζω extract, extracting, extraction
απόσταση χαρακτήρων character spacing
αποστατήρας, αποστάτης, διαχωριστής, μαξιλάρι spacer
αποστοιβάζω, εξωθώ, εξώθηση pop, popping
ΑΣΖ, ασιζι, αποστρατικοποιημένη ζώνη DMZ, demilitarized one
αποσυγκροτώ, αποσυγκροτημένος, αποσυγκρότηση, σκορπώ, σκορπισμένος fragment, fragmented, fragmentation
αποσυμπιέζω, αποσυμπίεση decompress, decompression, unzip
αποσυνδέομαι, αποσύνδεση, έξοδος, σβήνω, κλείνω log-off, logoff, log out
αποταχύνω, αποτάχυνση, αποταχυντήρας decelerate, deceleration, decelerator
αποτύπωση οθόνης screen capture, screen shot, screenshot
αποφορτώνω αποφόρτωση. αποφωρτωτήρας dump, dumping, dumper
αποφόρτωση, αποφόρτωση προϊόντων dump, dumping
αποφσαλματώνω, αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής debug, debugger
απρόβλεπτο σφάλμα, διαλείπον σφάλμα intermittent error
απτική ισχύς, απτικής ισχύος force touch
απτική οθόνη, οθόνη αφής, πολυαπτικός, πολυαπτική οθόνη touch screen, multitouch, multi-touch, multitouch screen
απτική ψάθα, απτική επιφάνεια touchpad
Απτική, Απτική Επιστήμη Haptics
απτικός, αφής, επαφής touch, touch-sensitive, haptic
άραφος, άνευ ραφής, ασυγκόλλητος seamless
αργοδρομείο snailmail
αρθροιστικός έλεγχος, αρθροιστικό λάθος checksum, checksum error
άρθρωμα, αρθρωματοποιώ, αρθρωματοποίηση, αρθρωτή κατασκευή, αρθρωτός, ενότητα, διαμορφώνω, διαμόρφωση, μονάδα module, modulate, modulation, modular, modular construction, modular assemply
αρθρωτό όχημα articulated vehicle
αριθμητικά προθέματα numerical prefixes
ΑΛΜ, Αριθμητική Λογική Μονάδα ALU, Arithmetic Logic Unit
αριθμητική υπερχείλιση, αριθμητική υπέρβαση overflow error, numeric overflow
αριθμητικό πλκτρλγιο, αρθμτκή ψάθα numeric keypad
αριθμητικός numeric, -cal
αριθμοβόρα επεξεργασία, αριθμοβόρος επεξεργαστής number crunching, number cruncher
αριθμομηχανή calculator
αριθμός χρωμάτων, δυφιοχρωμάτωση bit depth, color depth
αρνητική κάθετος, \ backslash, \
άρπα κόλλα, αντιγραφή και κόλληση copy paste
αρπακτική, ψηφιοποιητής, αρπαχτής, αρπάγη grabber, frame grabber
αρπακτικό πτηνό, αρπακτικό, άρπαγας, όρνιο vulture
αρχείο folder, directory
αρχείο ρίζας, βασικό αρχείο root directory
αρχειοθήκη archives
ΑΕΔΑ, Αρχή Εκχώρησης Διαδικτυακών Αριθμών IANA, Internet Assigned Numbers Authority
αρχίγραμμα, πρωτόγραμμα initial letter
Αρχική Σελίδα home page
αρχικοποιώ, αρχικοποίηση initialize, initialization
αρχιτεκτονική architecture
αρχιτεκτονική διαύλου bus architecture
AρEM, Αρχιτεκτονική Ενιαίας Μνήμης UMA, Unified Memory Architecture
αρχούμενος αναρχισμός archic anarchism
ασαφής λογική fuzzy logic
Ασιατικός Ειρηνικός Asia Pasific
άσκαυλος, ασκαύλι, γκάιντα bagpipe, bagpipes
α/μ, ασπρόμαυρο b/w, black and white
ασταμάτητα non stop
ασταμάτητα, απευθείας non-stop
άστητο, σε κομμάτια, κομματιαστό kit, kit form, in kit, flatpack, flat pack
αστική αναζωογόνηση urban revitalization
αστοχία προσκόμισης page fault
αστρολογία, αστρονομία, αστροφυσική astrology, astronomy, astrofysics
ΑΜ, Αστρονομική Μονάδα AU, Astronomical Unit
ασύγχρονο, ασυγχρόνιστο, ασυγχρονικό asynchronous, asychronic
ΑΤΜ, αταυμί, Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης ATM, Asynchronous Transfer Mode
ΑΨΣΓ, Ασυμμετρική Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή ADSL, Asymmetric Direct Subscriber Line
ασύνδετος connectionless
ΑΜΑ, Ασύρματη Μετάδοση Ασφαλείας WEP, Wired Equivalent Privacy
ασμι, ασ-μι, ασύρματη μικροεμβέλεια, μπλούτουθ, μελανόδοντας bluetooth
ασύρματη φόρτιση wireless charging
ΑΨΕΤ, Ασύρματη Ψηφιακή Επαυξημένη Τηλεπηκοινωνία DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunications
ΑΣYM, ασύρματης συμβατότητας Wi Fi, wi-fi, wireless fidelity
ΑΣΠΟ, ασύρματο πολυσημείο, θερμό σημείο hotspot, hot spot
ΑΣΔ, ασιδί, Ασύρματος Δυφιοχάρτης WBMP, Wireless BitMap
ασύρματος πομποδέκτης, μικροπομποδέκτης mote, remote
ΑΕΠ, Ασύρματων Εφαρμογών Πρωτόκολλο WAP, Wireless Application Protocol
Α-ΠΜΥΚ, απιμικ, Ασφαλές Πρωτόκoλο Μτφρς Υπερ-κειμένων S-HTTP, Secure Hypertext Transfer Protocol
ΑΣΜ, Ασφαλής Συνδετική Μεταφορά SSL, TLS, Secure Sockets Layer, Transport Layer Security
ασφάλιση, ασφαλιστής αντασφαλιστής insurance, insurer, underwriter
ασφαλιστής οθόνης screen saver
ΑΔΤΔ, Αταξική Διατομεακή Δρομολόγηση CIDR, Classless InterDomain Routing
αταυτοποίησιμος, , μηαναγνωρίσιμος unidentifiable, unidentified
ατέρμονη προσαποκόμιση, επαναλλαγή, επαναλλάσσω thrash, thrashing, disk thrashing
ατμοβόλο steam engine cleaner
ΑΜΚ, αμικα, Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας PRM, Persons with Reduced Mobility
ΑΣΑΔ, Ατομικότητα Σταθερότητα Απομόνωση Διάρκεια ACID, Atomicity Consistency Isolation Durability
άτρεπτο λογισμικό firmware
άτρεπτος hardwired
άτυπο έγγραφο non paper
αυθεντικός authentic
αύξουσα σειρά, φθίνουσα σειρά ascending order, descending order
αυταναίρεση self-defeating
αυταποκριτής, αυτόματος αποκριτής autoresponder
αυτο, αυτο- self, self-
αυτοαγιογραφία autohagiography
αυτοανάκληση, αυτοανακαλούμενο recursion, recursive
αυτοδιορθώνω, αυτοδιόρθωση, αυτοδιορθωτής autocorrect, autocorrection, autocrrective
αυτοδύναμος stand alone
αυτοεισήγηση auto-suggestion
αυτοεκκίνηση autostart
αυτοεκπληρούμενη προφητεία self-fulfilling prophecy
αυτοεκτελούμενος, αυτοεκτέλεση, αυτοεκτελούμενη δέσμη autoexec, autoexetuble, autoexec.bat
Αυτοέλεγχος Εκκίνησης, αρχικός αυτοέλεγχος POST, Power-On Self Test
αυτοεπικυρώνω, αυτοεπικύρωση, αυτοεπικειρούμενος self-validate, selfvalidation, selfvalidading
αυτοεπιλογή, αυτοεπιλεγμένο, προεπιλεγμένος, προεπιλογή default, by default
αυτοκτονία, αυτοκτόνος, αυτοκτονικός suicide, suicider, suicidal
αυτόματη απάντηση, αυτομαπάντηση, αυτομαπαντώ autoreply
ΑΠΔΔΠ, Αυτόματη Προσωπική Διεθυνσιοδότηση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου APIPA, Automatic Private IP Addressing
ΑΤΜ, αταυμί, Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή ATM, Automatic Teller Machine
αυτόματος παροχέας εγγράφων ADF, Automatic Document Feeder
αυτομιλητής, αυτόματος ομιλητής chat bot, chatterbot
αυτόνομα όπλα autonomous weapons
αυτόνομη υπολογιστική, αυτόνομος υπολογισμός, αυτόνομο σύστημα autonomic computing
αυτόνομο αυτοκίνητο self-driving car
ΑΣΥΣ, Αυτόνομο Σύστημα, Αυτόνομο Δíκτυο AS, Autonomous System
αυτοομοιώνομαι, αυτοομοίωμα, αυτοομοιωμάτωση self-replicate, self replicate, self-replication, self replication
αυτοομοίωση, αυτοόμοιο, αυτοομοιάζω self-similar, self-similarity
αυτοόχημα, αυτόχημα, αυτόματο όχημα autonomous vehicle
ΑΣΒ, αυτοσχέδια βόμβα IED, improvised explosive device
αυτοφώτο, αυτοφωτογραφία, φωτοεγώ, αυτοβίντεο selfie, selfie video
αφαιρετική συμπίεση lossy compression
Αφαιρετική Συμπίεση Εικόνων JPEG, Joint Photographic Experts Group
Αφαιρετική Συμπίεση Κινούμενων Εικόνων MPEG, Moving Pictures Expert Group
αφαιρούμενος, εξωτερικός removable, external
αφαιρώ, αφαίρεση, αφαιρεμένο, αφηρημένο, απόκομμα, σύνοψη abstract, abstraction, abstracted
άφακη φωτογραφική pinhole camera
αφανισμός δεσμών link rot
άφεση, φυγή, έξοδος quit, escape, exit
Αφετηρία, Αφτρια Home
αφορίζω, αφορισμός, αφορισμένος, αποβάλλω, αποβολή, αποβλημένος ban, banning, banned
διαντιστάτης θ-α-θ p-n-p transistor
ΑΣΔΦ, ασιδιφι, πληκτρολόγιο ΑΣΔΦ QWERTY, QWERTY keyboard
ΑΝΕΙΣ, πρίζα ΑΝΕΙΣ, ΆΝετης ΕΙΣχώρησης ZIF socket, zero insertion force socket