Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηbackbone ραχοκοκαλιά
backdoor, back door, trapdoor πίσω πόρτα, κρυφή είσοδος
background, backround operation, transparent, transparent operation παρασκήνιο, παρασκηνιακή λειτουργία, αθέατη λειτουργία,
backlight οπισθόφως, οπισθόφωτος, οπισθόφωτη επιφάνεια
backpack, rucksack, sackpack, bookbag σακίδιο, σχολικό σακίδιο, σχολική τσάντα
backplane ράχη
backpressure αντίθλιψη
backside bus οπίσθιος δίαυλος
backslash, \ αρνητική κάθετος, \
backspace, Bk Sp, BkSp επαναφορά, Επνφρα, επαναφορέας
backup εφεδρεία
backwash αντίπλυση
bad disk, bad sector φθαρμένος τομέας, φθαρμένος δίσκος, καταστρεμμένος τομέας, καταστρεμμένος δίσκος
bad loser, sore loser χολωμένος, κακοδέκτης
badminton πτερόσφαιρα, πτεροσφαίριση
baggage carousel, baggage claim ιμάντας αποσκευών, παραλαβή αποσκευών
bagpipe, bagpipes άσκαυλος, ασκαύλι, γκάιντα
bail-in, bail-out, bail ενδοδιάσωση, ενέσιμη διάσωση
ban, banning, banned αφορίζω, αφορισμός, αφορισμένος, αποβάλλω, αποβολή, αποβλημένος
band ζώνη
bandwidth εύρος ζώνης
bank run μαζική απόσυρση, τραπζικός πανικός
bank, array συστοιχία, συστάδα
banner πανό
banner rotator περιφορέας πανό, περιφορέας διαφημίσεων
bar code, bar-code, barcode γραμμοκώδικας, γραμμωτός κώδικας
bar graph, bar chart, bar diagram ραβδογράφημα
barrel distortion κοίλη παραμόρφωση,
bpd, barrels per day βαη, βάι, βαρέλια ανά ημέρα
barter, barter system αντιπραγματισμός, αντιπραγματεύομαι, ανταλλαγή προϊόντων
baseband ζώνη βάσης, βασική ζώνη
BIOS, Basic Input-Output System ΒΑΣΕΙΣΕ, Βασικό Σύστημα Εισόδου-Εξόδου
batch δέσμη, δεσμικά, σύνολο, συνολικά
batch file transfer δεσμική μεταφορά φακέλων
batch file, macro εντολοδέσμη, φάκελος εντολών
batch processing δεσμική επεξεργασία, επεξεργασία κατά δέσμες
Baudot code κώδικας Μποτό
bay φατνίο, κούφωμα, κόλπος
bbl, be back later επσλ, επισελί, επιστρέφω σε λίγο
beach-volley ακτόσφαιρα, ακτοσφαίριση
beacon, web beacon, web bug, tracking bug, tag, page tag, tracking pixel, pixel tag, 1×1 gif, clear gif, JavaScript tag ιστοφάρος
beam, beaming, teleportation διακτίνα, διακτινίζω, διακτίνιση, τηλεμεταφορά
bear, bearer φέρω, φέρων, φέρουσα, φέρον
beaufort μποφόρ
BP, Before Present ΠΠ, ΠΠΧ, πιπιχί, Προ Παρόντος, Προ Παρόντος Χρόνου
bells and whistles φιοριτούρες, καμπάνες και σφυρίγματα
benchmark οριοκριτήριο, οριογραμμή
benign, malignant καλοήθης, κακοήθης
BB, Best Before ΒΠ, βιπί, Βέλτιστο Πριν
best-seller, #1 seller πρώτο σε πωλήσεις, #1 σε πωλήσεις
beta edition δοκιμαστική έκδοση, έκδοση βήτα, εξωτερική δοκιμή
beta site δοκιμoτάξιο, δοκιμοτάξιο βήτα
beta test εξωτερική δοκιμή, δοκιμή βήτα
Bezier curve καμπύλη εξομάλυνσης, καμπύλη Μπέζιε
bi-directional δικατευθυντήριος, αμφίδρομος
big bang μεγαμπάμ, μέγα μπαμ, μεγάλη έκρηξη
big crunch Μεγάλη ένρηξη, Μεγάλη σύνθλιψη, Μέγα Μάσημα
big data, big data analysis, big data analytics μαζικά δεδομένα, μαζική ανάλυση δδμνων
big endian μεγάλου άκρου
big rib μέγα χάσμα, μεγαχάσμα
bilinear, bilinear filtering διγραμμικός, δισδιάστατος, διγραμμικό φιλτράρισμα
bcm, billion cubic meters ΔΚΜ, δεκαμι, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
BLOB, binary large object ΜΕΔΑ, ΜΕγάλο Δυφιακό Αντικείμενο
binary, binary system δυαδικός, δυαδικό σύστημα
BCD, binary-coded decimal ΔΚΔ, δικαδε, δυαδικά κωδικοποιημένος δεκαδικός
bind, binder προσδένω, πρόσδεση, προσδέτης, δένω, δέσιμο, δέτης
biochip βιοπλακίδιο
biochιp βιοπλακίδιο, βιοκυκλωματίδιο
bioethics βιοηθική, βιοηθικολογία, βιοηθικολόγος
bioinformatics, biocomputing βιοπληροφορική, βιοϋπολογιστική
biomachanics βιο-μηχανική
biome, microbiome βιοζώνη, βιότοπος, βίωμα, βιομορφή, μικροβιομορφή, μεγαβιομορφή
biomechanics εμβιομηχανική
biometric passport, e-passport βιομετρικό διαβατήριο, ηλ-διαβατήριο
biometrics βιομετρία, βιομετρικά στοιχεία, βιοδείκτες
biopic, biopicture βιοταινία, βιογραφική ταινία
bioreaction, bioreactor βιοαντίδραση, βιοαντιδραστήρας
biosimilar, biosimilarity βιοόμιος, βιοομοιότητα
bird baffler σκιάχτρο πουλιών, σκιάχτρο πτηνών
birtwatch, birdwatching, birding, birder, twitching, birdwatching tower ορνιθισκοπώ, ορνηθοσκόπος, ορνηθοσκοπία, ορνηθοσκόπηση, ορνηθοσκοπείον
bisync, binary synchronous δυσύγχρονος, δυσυγχρονισμένος, δυσυγχρονισμός
bit density δυφιοπυκνότητα, πυκνότητα δυφίων
bit depth, color depth αριθμός χρωμάτων, δυφιοχρωμάτωση
BER, bit error rate ΔΠΛ, διπιλά, Δυφιακό Ποσοστό Λάθους
bit manipulation, bit flip δυφιακός χειρισμός
bit rate, bitrate, data rate, data transfer rate, bit time δυφιορυθμός, δφρθμς
bit slice chip δυφιακό πλακίδιο, πειραματικό πλακίδιο
bit slice processor δυφιακός επεξεργαστής, πειραματικός επεξεργαστής
bit stuffing, zero stuffing, padding δυφιογέμιση, δυφιογεμίζω
bit, binary digit δυφίο, ΔΥαδικό ψηΦΙΟ, δυφιακός
bitcoin, virtual currency μπίτκοϊν, δυφιονόμισμα, ψηφιακο νόμισμα
BMP, bitmap, bitmapped graphic, bit image, raster graphic ΔΦΓ, διφιγά, δυφιογράφημα, δυφιογράφηση, πλαισόγράφημα, δυφιοχάρτης
bit-mapped font δυφιογραφική γραμματοσειρά
bits per inch δυφία ανά ίντσα
bpp, bits per pixel, color depth, bit depth, pixel depth δαφ, Δυφία Ανά Φωτόκοκκο, αριθμός χρωμάτων
bps, bits per second δαδ, δυφία ανά δεύτερο
bitwise operator δυφιακός τελεστής
b/w, black and white α/μ, ασπρόμαυρο
black hole μαύρη τρύπα, μαύρη οπή
black-out, blackout, outage συσκότιση, διακοπή ρεύματος
blame game παιχνίδι ευθυνών
bleed, bleeding, ink bleeding μελανιάζω, μελάνιασμα, διάχυσης μελάνης
bcc, blind courtesy copy, blind carbon copy αθ.κοιν:, αθέατη κοινοποίηση
blink, blinking αναβοσβήνω, αναβόσβησμα, τρεμοπαίζω, τρεμόπαισμα, παράσιτα
block κομμάτι, απόσπασμα, εμποδίζω, εμπόδιο,
block diagram σχηματικό διάγραμμα
blow up σκάζω, σκάσιμο, έκρυξη, μεγεθύνω, μεγέθυνση, ανατινάζω, ανατίναξη, ξεσπώ, φουσκώνω
blue screen ενθετική οθόνη, γαλάζια οθόνη
bluetooth ασμι, ασ-μι, ασύρματη μικροεμβέλεια, μπλούτουθ, μελανόδοντας
bluetooth tracker ανιχνευτής μπλούτουθ, ανιχνευτής ασμι
bodrum ιππόδρομος, μπουντρούμι
body art σωματική τέχνη
body bag νεκρόσακος, νεκροσακούλα
body language σωματική γλώσσα
body modification σωματική τροποποίηση
body painting, bodypainting σωματική ζωγραφική
body snatch, body snatching, body snatcher νεκραρπάζω, νεκραρπαγή, νεκράρπαγας
bodybuilding, bodybuilder σωματοπλασία, σωματοπλάστης
boiler plate, AutoText έτοιμα κείμενα, ετ.κειμ.
bold, boldface έντονα
bomb, bombe, bomba βόμβα
bonus επιφορά
bookmark σελιδοδείκτης, ιστοδείκτης
Boolean logic, Boolean algebra θ/α, θετικοαρνητικός, θετικοαρνητική λογική, θετικοαρνητική άλγεβρα
boom-and-bust cycle κύκλος ανόδου και πτώσης
booster, afterburner υπερενισχυτής, υπερωθητής, μετακαυτήρας
boot, launch, launching, launcher εκκινώ, εκκίνηση, εκκινηματικός, εκκινητήρας, εγγραφή εκκίνησης
Bosporus Βόσπορος
bot, robot, agent μποτ, ρομπότ, πράκτορας
bottleneck συμφόρηση
bounce επιστροφή
boutique μπουτίκ
boutique hotel ξενοδοχείο μπουτίκ
bow, toxic, toxicology, toxicologist τόξο, τοξικός, τοξικολογία, τοξικολόγος
box κουτί, πυξίς, πύξος
box file, boxfile κουτί εγγράφων
box, dialog box, check box πλαίσιο, πλαίσιο διαλόγου, πλαίσια ελέγχου
brace, curly bracket, { } άγκιστρο, { }
bracket, [ ] αγκύλη, [ ]
brain storming, brainstorming, brainstorm κατιδεασμός, ιδεοθύελλα, ιδεοβολή,
brand awareness επίγνωση εμπορονυμίας, εμπορονυμική επίγνωση
branding εμπορονυμία
BRIC, Brasil, Russia, India, China ΒΡΙΚ, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα
bravo μπράβο
brb, be right back επαμ, επιστρέφω αμέσως
break ανακόπτω, ανακοπή, Ανκπη, διάλειμμα, ανάπαυλα, αλλαγή
Breaking, Breaking News Συμβαίνει, Συμβαίνει Τώρα
bridge, bridging γέφυρα, γεφυρωτής, γεφύρωση, γεφυρώνω
briefcase, portfolio χαρτοφύλακας, χαρτοφυλάκιο
bright, brightness φωτεινός, φωτεινότητα
BYOD, BYON, BYOA, Bring Your Own Device, Bring Your Own Network, Bring Your Own Application ΦΤΣΣ, ΦΤΔΣ, ΦΤΕΣ, Φέρε Τη Συσκευή Σου, Φέρε Το Δίκτυό Σου, Φέρε Τις Εφαρμογές Σου
broadband ευρείας ζώνης, ευρυζωνικός
broadcast, broadcasting εκπέμπω, εκπομπή, μεταδίδω, μετάδοση
brouter, bridge router γεφυρολογητής, γεφυροδρομολογητής
brown out πτώση τάσης
browser, web browser, browse προσβάτης, πρόσβαση
brute force programming ολικός προγραμματισμός
btw, by the way επε, επ’ ευκαιρία, πεπ, παρεμπιπτόντως
bubble tea, bubble coffee τσάι-μπόμπα, καφές-μπόμπα
buckyball, buckminster-fullerene, fullerine ανθρακίδιο, ατομάνθρακας
buffer underrun ελλιπής ροή κρατήσεων
buffer zone ενδιάμεση ζώνη
buffer, buffering κρατήσεις, ροοθήκευση
bug, bugged σφάλμα, σφαλματωμένο
BLT, Build Lease Transfer KMM, Κατασκευή Μίσθωση Μεταβίβαση
BOT, Build Operate Transfer ΚΛΜ, καλιμι, Κατασκευή Λειτουργία Μεταβίβαση
bull, bully, bullying ταύρος, εκφοβίζω, εκφοβιστής, εκφοβισμός
bullet, • σφαιρίδιο, •
BBS, Bulletin Board System ΣΠΑ, Σύστημα Πίνακα Ανακοινώσεων
bulletproof, buletproof vest αλεξίσφαιρο, απρόσβλητο
bumpmap, bump mapping uφογράφημα, απόδοση υφής, υφογράφηση
burj πύργος
burst, burst mode ριπή, στάση ριπής
bus δίαυλος
bus architecture αρχιτεκτονική διαύλου
bus mastering κυριαρχία διαύλου, παράκαμψη ΚΜΕ
buzzword επίκαιρη λέξη, λέξη της μόδας
by pass, by-pass, bypass παρακαμπτήριος, παρακάμπτω
byte, BinarY TErm 8δα, Οκτάδα, Οκτάδα δυφίων
bytecode οκτωκώδικας, οκταδικός κώδικας
Bps, Bytes per second Οαδ, Οκτάδες ανά Δεύτερο