Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηγελαστούλης, :) smiley, :)
γενικά έξοδα overheads, overhead expenses
ΓΠΓΣ, γαπιγασι, Γενική Πρότυπη Γλώσσα Σήμανσης SGML, Standard Generalized Markup Language
ΓΥΑΡ, Γενική Υπηρεσία Ασύρματης Ριπής GPRS, General Packet Radio Service
γενικό κλειδί, πασπαρτού master key
γενικό κλείσιμο lockdown
ΓΣΑ, γεσα, Γενικό Σφάλμα Ασφάλειας GPF, General Protection Fault
ΓΣχ, Γενικό Σχέδιο master plan
ΓΕΔ, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής CEO, chief executive officer
ΓΚΠΔ, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δδμνων GDPR, General Data Protection Regulation
γενόσημο, γενερικό generic, generic name
γερμανικός ζευκτήρας DIN, Deutsch Industrie Norm, Deutsches Institut fur Normung
γέφυρα, γεφυρωτής, γεφύρωση, γεφυρώνω bridge, bridging
γεφυρολογητής, γεφυροδρομολογητής brouter, bridge router
ΓΣΠ, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS, Geographical Information System
γεωκτονία geocide
γεωμηχανική geoengneering
γεωμηχανική, κλιματική μηχανική geoengineering, climate engineering
γεωμηχανική, κλιματική μηχανική, πλανητική μηχανική geoengineering, climate engineering, planetary engineering
γεωσήμανση geotagging
για εκτός, για εντός, εντός και εκτός take away, takeaway, take out, dine in, dine out
Γδαδ, γιγαδυφία ανά δεύτερο Gbps, gigabits per second
Γδ, γιγαδυφίο Gb, gigabit
Γκ, γιγάκυκλος GC, gigacycle, GHz, gigahertz
γιγάντιο κενό, διαστημικό υπερκενό giant void
ΓO, γιγοκτάδα, γιγαντοκτάδα GB, gigabyte
Γκμπαγκμπο Gbagbo
γλώσσα language
ΓΑΝΕΙΠ, γανίπ, Γλώσσα Αναπαράστασης Εικονικής Πργμτκτητας VRML, Virtual Reality Modeling Language
ΓΑΣ, Γλώσσα Ασύρματης Σήμανσης WML, Wireless Markup Language
γλώσσα μηχανής machine language
ΓΟΣΠ, Γλώσσα Ολοκληρωμένου Συγχρονισμού Πολυμέσων SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language
ΓΠΣ, Γλώσσα Περιγραφής Σελίδων PDL, Page Description Language
γλώσσα προγραμματισμού programming language
ΓλΣ, Γλώσσα Σήμανσης ML, Markup Language
ΓΛΣΑ,γλοσα, Γλώσσα Σήμανσης Αρχείων DSML, Directory Service Markup Language
ΓΣΣΧ, γασισιχί, Γλώσσα Σήμανσης Συσκευών Χειρός HDML, Handheld Device Markup Language
ΓΛΣΥΚ, γλοσίκ, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένων HTML, Hypertext Markup Language
ΓΦΕΣ, γαφιές, Γλώσσα Φωνητικής Επεκτάσιμης Σήμανσης VXML, Voice Extensible Markup Language
γλώσσα ψηλού επιπέδου high-level language
γνώρισμα, ιδιότητα attribute
γνωστική υπολογιστική, γνωστικός υπολογισμός cognitive computing
γνως, γνωστός ως aka, also known as
γονιδιακή τροποποίηση gene editing
γονιδίωμα, γονιδιωματική genome, genomics
γοργόνερα, ταχύς, γρήγορος, γοργός rapids, rapid
γούβες, κοιλότητες pits, low spots
γραικοπίθηκος, ελληνοπίθηκος Graecopithecus
γραμματοκιβώτιο, γρμτκβτιο mailbox
γραμματοσειρά, γρμτσρα font
γραμμεικονίζω, γραμμεικόνιση wire frame
γραμμή ΑΙΔΙ IRQ line
γραμμογράφημα, γραμμικό γράφημα line graph, line chart
γραμμοκώδικας, γραμμωτός κώδικας bar code, bar-code, barcode
γραμμοσκίαση, διαγράμμιση hatch, hatching, cross-hatch, cross hatched, crossed hatching
ΓραΜο, Γραφικó Μορφότυπο graphics file format
γραφικά graphic, graphics
γσαλ, γραφικές σελίδες ανά λεπτό, gppm, graphics pages per minute
ΓΔΧ, γαδιχί, Γραφική Διεπαφή Χρήστη GUI, Graphics User Interface
Γραφικό Μορφότυπο GIF GIF, Graphics Interchange Format
Γραφικό Μορφότυπο Πινγκ PNG, Portable Network Graphics
γραφίνη graphene
γραφιστική, γραφιστικά, γραφίστας graphics design, graphics designer
γρήγορο τέρμα early goal
γυναίκες αναψυχής comfort women
γυναικοκτονία femicide
γύρω γύρω όλοι caerousel