Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηhdd, disk drive, hard disk drive δισκοδηγός
hacker, hack ψηφιοπειρατής, ψηφιοπειρατεία
hacktivism, hacktivist ιστόδραση, ιστοδράστης
half duplexer ημίδρομη, ημιαμφίδρομη
HDML, Handheld Device Markup Language ΓΣΣΧ, γασισιχί, Γλώσσα Σήμανσης Συσκευών Χειρός
handheld, hand held devise χεριού, χειρός
handle, grabber λαβή
handoff μεταπομπή, μεταπέμπω
hands free χχ, χωρίς χέρια
hangover μεθυσαλγία, ποτοαλγία, μεταμέθη, μεταμεθυσμένος
happening δρώμενο
Haptics Απτική, Απτική Επιστήμη
harakiri, seppuku χαρακίρι, σεπούκου, ξεκοίλιασμα
hard μόνιμος
hard copy χάρτινη μορφή, έντυπη μορφή
HD, hard disk σκλ.δ., σκληρός δίσκος
hardline, hardliner σκληρή στάση, αδιάλλακτη στάση, σκληροπυρηνικός
hardware υλισμικό
HWID, Hardware Identification ΤΥλ, Ταυτοποίηση Υλισμικού
hardwired άτρεπτος
hash, hashing κωδικóσημo, κωδηκοσήμανση
hash, number sign, # δίεση, κάγκελλο, αριθμόσημο, #
hatch, hatching, cross-hatch, cross hatched, crossed hatching γραμμοσκίαση, διαγράμμιση
head κεφαλάκι, κεφαλάκι εγγραφής
head crash, disk crash κατάρρευση κεφαλής, κατάρρευση δίσκου
HMD, VRH, head mounted display, virtual reality headset Εικονική Διόπτρα, ηλ-διόπτρα
HUD, head up display ΟΘΕΑ, οθόνη εμπρόσθιας ανάρτησης
header σαφηνισμός, σαφηνισμοί
header, footer κεφαλίδα, υποσέλιδο
heap σωρός, σωρός μνήμης, wrenches
heatsink, heat sink ψύκτρα, θερμαφαιρέτης
heavy duty βαριάς χρήσης
hedge, hedge fund θαμνοφράκτης, αντισταθμιστικό ταμείο, αντισταθμιστικό κεφάλαιο
helmet, hard hat κράνος, κάσκα, περικεφαλαία
help βοήθεια
herbarium, erbario, herbario, herbier βοτανολόγιο, φυτολόγιο
Hz, Hertz, cycle Hz, Χερτς, κύκλος
hexadecimal, hex δεκαεξαδικό
hibernate, hibernation διχειμάζω διαχείμναση, αδρανοοιώ, αδρανοποίηση
hidden file αθέατος φάκελος, κριμένος φάκελος
hidden web, dark web, deep web σκοτεινός ιστός, σκοτεινός ΠΙΣ, σκοτεινό δδικτυο
HDTV, High Definition TV ΨΕΤ, Ψηλής Ευκρίνειας Τηλεόραση
HDV, High Definition Video ΨΕΒ, Ψηλής Ευκρίνειας Βίντεο
hi-fi, High Fidelity ΨΠ, Ψηλής Πιστότητας
HMA, High Memory Area ΑΠΜ, Άνω Περιοχή Μνήμης
high speed fool ΒΥΤ, βλάκας υψηλής ταχύτητος
high-level language γλώσσα ψηλού επιπέδου
highlight, highlighted, highlighting χρωμοσημαίνω, χρωμοσημασμένος, χρωμοσύμανση
hint υπονοούμενο, υπαινιγμός, νύξη, ένδειξη, υπόδειξη, κλειδί
histogram, web mail ιστόγραμμα, ιστομήνυμα
histograph ιστογράφημα
history ιστορικό
hit and run, hit and run driver, hit and run tactic εγκατάλειψη θύματος, εγκαταλειψίας οδηγός, ανταρτοπόλεμος
hits, page hits επισκέψεις, ιστοεπισκέψεις
Home Αφετηρία, Αφτρια
HAN, Home Area Network οικοδίκτυο, οικιακό δίκτυο
home page Αρχική Σελίδα
home theatre, home cinema οικοθέατρο
homicide rate δείκτης ανθρωποκτονίας
honeypot ψηφιοπαγίδα
honorific, honorifics σεβασμιακά, προσφώνηση
hooligan, hooligans, hooliganism χουλιγκάνος, χουλιγκάνοι, χουλιγκανισμός
hop άλμα
hot fix, hot fixing θερμή διαλογή, διαλογή τομέων
hot key θερμό πλήκτρο, σχυρό πλήκτρο, εντολοδοτικό πλήκτρο
hot link, hotlink σύνδεσμος, θερμός σύνδεσμος
hot plugging ΕνΘ, ΕνΘερμώ, θερμής εγκατάστασης
hot potato routing, deflection routing αναδρομολόγηση, ανακλαστική δρομολόγηση
hot site θερμοτάξιο, θερμό ιστοτάξιο, εφεδρικό ιστοτάξιο
hot spot τρύπα, παραπέμπτης
hotspot, hot spot ΑΣΠΟ, ασύρματο πολυσημείο, θερμό σημείο
hoverbike αερήλατο
hoverboard, hover board, hoverboarder, flyboard αιωροσανίδα, αιωροσανίδωση, αιωροσανιδωτής
hovercraft αερόστρωμνο
HOWTO, how-to, how-to guide ΠΩΣΝΑ, οδηγός πώσνα
hub, multistation access unit πλήμνη, συνκεντρωτής
hue χρώση, απόχρωση
HSB, hue, saturation, brightness ΧΚΦ, χικαφί, χρώση, κορεσμός, φωτεινότητα
HDI, Human Development Index ΔΑνΑ, Δείκτης ΑΝθρώπινης Ανάπτυξης
HRW, Human Rights Watch ΠΑΔ, Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
humidify, humid, humidity, humidifier υγραίνω, ύγρανση, υγρασία, υγραντήρας, υγραντής
HAV, Hybrid Air Vehicle ΥBΑ, Υβριδικό Αεροσκάφος
hybrid, hybrid circuit, hubris υβρίδιο, υβριδικός, υβριδικό κύκλωμα, ύβρις
hydraulic fracture, fracking υδραυλική ρωγμάτωση, υδρορωγμάτωση
hyperlink υπδ, υπερδεσμός
hypermedia υπερμέσα
hyperspace υπερχώρος
hypertext υ-κ, υπερκείμενο
HTML, Hypertext Markup Language ΓΛΣΥΚ, γλοσίκ, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένων
HTTP, Hypertext Transfer Protocol ΠΜΥΚ, πιμικ, Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένων
hyphen, hyphenation συλλαβισμός, συλλαβίζω, παύλα συλλαβισμού, υφέν