Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηUTC, Coordinated Universal Time, Temps Universel Coordonné ΣΠΩ, σιπο, Συντεταγμένη Παγκόσμια Ώρα, παγκόσμια ώρα
UXGA, Ultra Extended Graphics Array ΑΕΣ, Άκρως Επεκταμένης γραφικής Συστοιχίας
UW(Β), Ultra Wide Βand ΥΕΖ, ΥπερΕυρεία Ζώνη
ultra, hyper άκρος, άκρως, υπερ
unbundle, unbundling αποδεσμοποιώ, αποδεσμοποίηση
undelete αποδιαγράφω, αποδιαγραφή, αναιρώ διαγραφή
undelivered ανεπίδοτο, ανεπιδόσιμο
underclock, underclocking βραδυχρονίζω, βραδυχρονισμός
underflow υποχείλιση, υποροή
undo αναίρεση, αναιρώ
unicast μονοεκπομπή, μονομετάδοση
Unicode Μονοκώδικας
unidentifiable, unidentified αταυτοποίησιμος, , μηαναγνωρίσιμος
UFO, Unidentified Flying Object, ufologist, ufology ΑΤΙΑ, Άγνωστης Tαυτότητας Ιπτάμενο Aντικείμενo, ατιολόγος, ατιολογία
UMA, Unified Memory Architecture AρEM, Αρχιτεκτονική Ενιαίας Μνήμης
UNC, Uniform Naming Convention, Universal Naming Convention ΣΕΟ, Σύμβαση Ενιαίας Ονοματοδότησης
URI, Uniform Resource Identifier ΟΤΠ, οταυπί, Oμοιόμορφος Ταυτιστής Πόρων,
URL, Uniform Resource Locator, web address ΟΕΠ, Εντοπιστής, Oμοιόμορφος Εντοπιστής Πόρων, ιστοδιεύθυνση
uninstall, uninstllation απεγκαταστώ, απεγκατάσταση
UPS, Uninterruptible Power Supply ΑΠΡ, Αδειάλειπτη Παροχή Ρεύματος, Σύστημα ΑΠΡ
UDA, Universal Data Access ΚΠΔ, καπιδι, Καθολική Πρόσβαση Δδμνων
UDDI, Universal Description Discovery and Integration Επιχειρηματικές Ιστοσελίδες
UMTS, Universal Mobile Telecommunications System ΚΣΚΤ, Καθολικό Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας
UPC, universal product code ΚΚΠ, κάκπι, Καθολικός Κωδικός Προϊόντος
USB, Universal Serial Bus ΚΣΔ, κασιδι, Καθολικός Σειριακός Δίαυλος
USRT, universal synchronous receiver-transmitter ΚΣΠ, κασιπι, καθολικός σύγχρονισμένος πομποδέκτης
UTF, Universal Transformation Format ΚΜΧ, καμιχι, Καθολική Μεταμόρφωση Χαρακτήρων
UAV, unmanned air vehicle, drone ΜΕΠΑ, Μη ΕΠανδρωμένο Αεροσκάφος, τηλεπλάνο, Θρήνος,
unpublish αποδημοσιεύω, αποδημοσίευση
UBR, unspecified bit rate ΑΔΡ, ακαθόριστος δυφιορυθμός
unsubscribe απεγγράφομαι, απεγγραφή
update, updating, updater ενημερώνω, ενημέρωση, ενημερωτικός, ενημερωτής
upgrade, upagtaded, upgrading, upgradable αναβαθμίζω, αναβαθμισμένος, αναβάθμιση, αναβαθμίσιμος
uplink ανοδική ζεύξη
upstream, downstream άναντα, κάταντα
urban revitalization αστική αναζωογόνηση
usability χρηστικότητα
useful idiot χρήσιμος ηλίθιος
Usenet Αναρτητής Γιούσνετ
user χρήστης
UDP, User Datagram Protocol ΠΔΧ, Πρωτόκολλο Δεδομενογραμμάτων Χρήστη
user friendly ευκολόχρηστος, ευχείριστος
UI, User Interface ΔΧ. διχί, Διεπαφή Χρήστη
username, user name χρηστώνυμο, όνομα χρήστη
utility βοήθημα, δυνατότητα
utilty, utilisation, underutilisation χρήση, χρησιμότητα, χρησιμοποίηση, αξιοποίηση, υποχρησιμοποίηση, υπολειτουργία, υποεκμετάλλευση
U-turn αναστρέφω, αναστροφή