Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηdaemon, demon δαίμονας
daisy μαργαρίτα
dark web, darkweb, dark internet, darknet σκοτεινός ιστός, σκοτεινό δίκτυο, σκοτεινό διαδίκτυο
dash παύλα
dashed line κεκομμένη γραμμή
data δεδομένα, δδμνα
data analysis, data analyst ανάλυση δεδομένων, αναλυτής δεδομένων
DB, Data Bank ΤΔ, ταυδί, Τράπεζα Δεδομένων
data center κέντρο δεδομένων, κντρ δδμνων
data dictionary καθολικό Βάσης δδμνων, λεξικό δδμνων
data migration μεταφορά δδμνων, αλλαγή δδμνομορφής
data mining, data miner εξόρυξη δεδομένων, εξορύχος δδμνων
data silo, silo data φραγμένα δεδομένα, φραγμένη ΒΔ, φράσσω δδμενα
DSN, Data Source Name ΣΠΔ, Στοιχεία Πρόσβασης Δεδομένων
data type, datatype δεδομενότυπος
data virtualization εικονικοποιημένα δεδομένα
data visualization οπτική πληροφόρηση, οπτική πληροφορία
data werehouse, data warehousing αποθήκη δεδομένων, αποθήκευση δδμνων
DB, database ΒΔ, βιδι, βάση δεδομένων,
DBA, database administrator ΔΒΔ, διαχειριστής βάσης δεδομένων
DBMS, database management system ΣΔΒΔ, σιδιβιδι, Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
datagram, packet δδγραμμα, δεδομενόγραμμα, πακέτο, δέμα
dataset συνδεδομένα, σνδδμνα
dcc, direct cable connection ακζε, απευθείας καλωδιακή ζεύξη
de facto εκ των πραγμάτων
de facto standard ΕκτΠ, εκταπί, εκ των πραγμάτων πρότυπο, δεδομένο πρότυπο
dead key νεκρό πλήκτρο, άδειο πλήκτρο
deadline διορία, προθεσμία
deadlock, deadly embrace μάγκωμα, μαγκώνω, μαγκωμένο, αδιέξοδο
deadpan humor, deadpan, dry humour, dry-wit humour απαθές χιούμορ, απαθής χιουμορίστας
deal συναλλαγή, καλή αγορά, αγορά, συμφωνία
Dear All Προς Όλους
death anxiety θανατοφοβία
debate τηλεσυζήτηση, τηλεοπτική συζήτηση, τηλεμαχία
debug, debugger αποφσαλματώνω, αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής
decelerate, deceleration, decelerator αποταχύνω, αποτάχυνση, αποταχυντήρας
decimal δεκαδικό
declare, declaration δηλώνω, δήλωση, καθορίζω, καθορισμός
decode, decoding, decoder αποκωδικεύω, αποκωδίκευση, αποκωδικευτής
decompress, decompression, unzip αποσυμπιέζω, αποσυμπίεση
decrement απομείωση, απομειώνω
decrypt, decrypted απεγκρύβω, απέγκρυψη
dedicated αποκλειστικός, εξειδικευμένος
deep frying, deep fry βαθύ τηγάνισμα, βαθυτηγανίζω
default, by default αυτοεπιλογή, αυτοεπιλεγμένο, προεπιλεγμένος, προεπιλογή
defect, defection, defector ελάττωμα, ελαττωματικό, ατέλεια, ατελές, ψεγάδι, ψεγαδιασμένος, λιποταξία, λιποτάκτης, λιποτακτώ, αποστατώ, αποστασία, αποστατης
defragment, defragmentation, defragmenter ανασυγκροτώ, ανασυγκρότηση, συγκροτητής
degauss απομαγνητίζω, απομαγνήτιση
degauss, degauss button απομαγμνητίζω, απομαγνήτιση, απομγνητιστής, κουμπί απομαγνητισμού
deist, deism, theist, theism ντεϊστής, ντεϊσμός, θεϊστής, θεϊσμός
delete διαγράφω, διαγραφή, σβήνω, σβήσιμο
delimit, delimiter οριοθετώ, οριοθέτης, οριοθέτηση
delta-wing δελτάπτερο
demarcation line οριοθέηση, όριο ευθύνης, διαχωριστική γραμμή
DMZ, demilitarized one ΑΣΖ, ασιζι, αποστρατικοποιημένη ζώνη
demo, demonstration δείγμα, επίδειξη, παρουσίαση
democratisis δημοκράτηση
demonym, gentilic δημωνύμιο, δημώνυμο
denarius grossus χονδρό δηνάριο, γρόσι
dendrimer δενδρομερές
dendrochronology δενδροχρονολόγηση, δενδροχρονολογία
denizen, regular ιστομανής, τακτικός
dennomismatise, demonetisation απονομισματοποιώ, απονομισματοποίηση
density πυκνότητα
DNA, DeoxyriboNucleic Acid ΔΝΟ, δινιό, ΔεοξυριβοΝουκλεϊκό Οξύ
deprecate, deprecated καταδικάζω, καταδικασμένο, εγκαταλυμένο υποβαιθμσμένο, (απεύχομαι, απευχόμενο)
deque, double-ended queue δίακρη ουρά
derivative, derivatives παράγωγο, παράγωγα
derive, derivation, derived, derivative καταλήγω, κατάληξη, καταληκτικό, συμπεραίνω, συνπέρασμα, παράγωγο, προέρχομαι, προέλευση
descender κάτω γραμμή, κάτω γραμμή πατούρας
describe, description περιγράφω, περιγραφή
deselect, deselected, deselection αποεπιλέγω, αποεπιλεγμένο, αποεπιλογή, αναιρώ επλγή
design, designer σχεδιάζω, σχέδιο, σχεδιασμός, σχεδιάση, σχεδιαστής
designate, designation, designator ορίζω, ορισμός, οριστής, καθορίζω, καθορισμός, καθοριστής αναθέτω, ανάθεση, αναθέτης
desktop επιτραπέζιος
desktop computer επιτραπέζιος υπολογιστής
DMI, Desktop Management Interface ΔΕΔ, διεδ, Διεπαφή Επιτραπέζιας Διαχείρισης
DTP, desktop publishing, desktop publication επιτραπέζια έκδοση
destination, target προορισμός
detect, detection, detector, detective ανιχνεύω, ανίχνευση, ανιχνευτής, εντοπίζω, εντοπιστής
Deus, Jupiter Ζευς, Δευς, Θεός, Θεός πατέρας
DIN, Deutsch Industrie Norm, Deutsches Institut fur Normung γερμανικός ζευκτήρας
develop, development, developer αναπτύσσω, ανάπτυξη, ανάπτυγμα, εξέλιξη, προάγω, προαγωγή, προαγωγός
device συσκευή
diagramming program πρόγραμμα διαγραμμάτων
DDR, dial on demand routing ΔαΚ, δρομολόγηση ανά κλήση
dialer, caller τηλεφωνητής
dial-up, dial-up connection, dial-up access κλητή σύνδεση, τηλεφωνική σύνδεση
dibit δυδυφίο, δυάδα δυφίων
dielectric διηλεκτρικό υλικό, διηλεκτρικό φαινόμενο
difference, differentiate, differential, differentiation διαφορά, διαφορίζω, διαφορισμός, διαφορικό, διαφοροποιώ, διαφοροποίηση
differential backup διαφορική εφεδρεία
differentiator, differentiator circuit διαφοριστής, διαφοριστικό κύκλωμα
diffraction περίθλαση
digit, digital, digitize, digitizer ψηφίο, ψηφιακός, ψηφιοποιώ, ψηφιοποιητής
digital art, pixel art ψηφιακή τέχνη, δυφιακή τέχνη, δυφιοτέχνη
digital camera ψηφιογραφική, φωτογραφική, ψηφιακή φωτογραφική
DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunications ΑΨΕΤ, Ασύρματη Ψηφιακή Επαυξημένη Τηλεπηκοινωνία
digital immortality ψηφιακή αθανασία
digital life ψηφιακή ζωή
DSP, Digital Signal Processing ΨΕΣ, Ψηφιακή Eπεξεργασία Σήματος
DSLR, Digital Single Lense Reflex ΨΑΜΦ, ψαμιφί, Ψηφιακή Ανακλαστική Μονού Φακού
digital storytelling ηλ-αφήγηση, ηλεκτρονική αφήγηση
DSL, Digital Subscriber Line ΨΣΓ, ψισιγά, Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή
DAC, digital to analogue converter ΨΦΑ, ψιφιά,, ψηφιοαναλογικός μετατροπέας
digital twin ψηφιακό δίδυμο
DVD, Digital Versatile Disk, Digital Video Disk ΟΣΔ, Οπτικός Σύμπυκνος Δίσκος, Οπτικός Συμπαγής Δίσκος
dilemma, trilemma δίλημμα, τρίλημμα
dimension, dimensioing διάσταση, διαστασιοδότηση, διαστασομέτρηση
dimmed, inactive, ghosted αμυδρό, γκρίζο, ανενεργό, σκιασμένο
dingbat διακοσμητικό
diode δίοδος, διοδικός
dip, dips βούτηγμα, βουτήγματα
direct access απευθείας προσπέλαση, άμεση πρόσβαση
DC, direct current ΣΡ, σιρό, συνεχές ρεύμα
DMA, Direct Memory Access ΑΠΜ, απιμί, Απευθείας Προσπέλαση Μνήμης
direct voice input φωνητική εισαγωγή
direct, redirect κατευθύνω, ανακατευθύνω
director, executive διευθυντής, εκτελεστικός διευθυντής
DSML, Directory Service Markup Language ΓΛΣΑ,γλοσα, Γλώσσα Σήμανσης Αρχείων
dirham, درهم δράκα, δραχμή, δράμι
disc δίσκος, οπτικός δίσκος
disclaim, disclaimer αποποιούμαι, αποποίηση
disinfect, disinfected, disinfection απολυμαίνω, απολυμασμένο, απολύμανση
disk δίσκος
hdd, disk drive, hard disk drive δισκοδηγός
DOS, Disk Operating System ΛΣΔ, λισιδι, Λειτουργικό Σύστημα Δίσκων
disk scrubbing, memory scrubbing εκκαθάριση δίσκου, εκκαθάριση μνήμης
disk stand, disk rack δισκοστάτης
diskette, floppy disk δισκέτα
diskless άδισκος
DPMS, Display Power Management Signaling Διαχειριστής Στάσης Oθόνης
display, monitor, screen οθόνη, μηνύτορας, εμφάνιση, επιφάνεια, επιφάνεια εργασίας
disposable income, disposable personal income διαθέσιμο εισόδημα, προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα, οικογενειακό διαθέσιμο εισόδημα
dissolve, dissolution διαλύω, ενσωματώνω, διάλυση, τερματισμός
distance learning, distance training τηλεμάθηση, τηλεκατάρτιση, εξ αποστάσεως
distortion παραμόρφωση, στρέβλωση, παρερμήνευση, παραποίηση, αλλοίωση
distribute, distribution, distributor, distribution system διανέμω, διανομή, διανομέας, σύστημα διανομής
distributed data base κατανεμημένη βαση δεδομένων, κατνεμμνη ΒΔ
distributed database διασπαρμένη βάση δεδομένων, διασπαρμένη ΒΔ
DDoS attack, Distributed Denial of Service attack κατανεμημένη ψηφιοπλημμύρα, κατανεμημένη ηλ-πλημμύρα
distributed processing κατανεμημένη επεξεργασία
diverge, divergence αποκλίνω, απόκλιση
DNA computer υπολογιστής ΔΝΟ
dock, docking συναρμόζω, συναρμογή
document map δομή εγγράφου
document source, page source, source πηγή εγγράφου, πηγή ΓΛΣΥΚ
document, documented, documentation έγγραφο, ενδεικτικό, ένδειξη, τεκμήριο, τεκμηριώνω, τεκμηρίωση,τεκμηριωμένος, εμπεριστατωμένος
domain τομέας, περιοχή
DNS Server, Domain Name System Διακομιστής ΥΟΤ, Υπηρεσίας Ονομασίας Τομέων
DNS, Domain Name System, Domain Name Service ΥΟΤ, Υπηρεσία Ονομασίας Τομέων
FQDM, domain name, fully qualified domain name εγγεγραμμένο τομεώνυμο, τομεώνυμο
domino effect φαινόμενο του ντόμινο, αλυσιδωτή αντίδραση
done έγινε, γέγονε, ολοκληρώθηκε
dongle, hardware key κλειδωτήρι, βύσμα κλειδώματος
doorstop θυρόσφηνα
doorway, jump page, entry page, bridge page ιστόφυλλο
dope, doping, doped, dopand προσμίγω, πρόσμιξη, προσμιγμένο, πρόσμιγμα, εμποτίζω, εμποτισμός, εμποτισμένο, εμπότισμα
DoS attack, Denial-Of- Service attack, DDoS ηλ-πλημμυρίδα, ψηφιοπλημμύρα, ηλ-επίθεση
dot τελεία, κόκκος, κουκκίδα, στιγμή
dot pitch, screen pitch, phosphor pitch βήμα, βήμα οθόνης
dpi, dots per inch σαϊ, στιγμές ανά ίντσα
dotted line, leader διακεκομμένη γραμμή, στικτή γραμμή
double counting διπλαρίθμηση
DIMM, Double In-line Memory Module ΔΣΜΜ, δισιμ, Διπλή σε Σειρά Μονάδα Μνήμης
DBCS, double-byte character set ΧΑΔΟ, Χαρακτήρες Διπλής Οκτάδας
OFF, ON, down, (O), open, (|) ΚΛ, ΑΝ, κλειστό, (Ο), ανοικτό, (|)
downlink καθοδική ζεύξη
download, downloading, downloader κατεβάζω, κατέβασμα, κατεβάτης
doxing διασυλλογή, στοιχειοσυλλογή
draft, draft proposal προσχέδιο, προκαταρκτική πρόταση
drag, drag and drop σύρση, σύρση κι απόθεση
draw, drawing, drawing program σχηματογραφώ, σχηματογράφηση, σχηματογραφία
dress code κώδικας ένδυσης, κανόνας ένδυσης
drift διολισθαίνω, διολίσθηση
drive οδηγός, οδηγώ, οδήγηση
driver οδηγητής, πρόγραμμα οδήγησης
drone helicopter τηλελικόπτερο
dropbox, drop box κοινό κουτί
drum τύμπανο, κύλινδρος
DSLAM, DSL Access Multiplexor ΠΠ ΨΣΓ, Πολυπλέκτης Πρόσβασης ΨΣΓ
DIP, Dual In-line Package ΔΣΣ, Διπλή σε Σειρά Συστοιχία
DP, QP, MP, dual-core, quad-core, multi-core ΔΠ, ΤΠ, ΠλΠ, διπλοπύρηνος, τετραπύρηνος, πολυπύρηνος
Dublin Core μετασαφηνισμοί, σαφηνισμοί μεταδεδομένων
dump, dumping αποφόρτωση, αποφόρτωση προϊόντων
dump, dumping, dumper αποφορτώνω αποφόρτωση. αποφωρτωτήρας
Dunkerque, Dunkirk Δουνκέρκη
duplexer διεκτυπωτής, διπλοεκτυπωτής
dust explotion, explosive dust έκρηξη πυρόσκονης, εκρηκτική πυρόσκονη, έκρηξη κονιορτού
DVD player Οπτικόφωνο, ΟΦ
DVD writer Εγγραφέας ΟΣΔ
dwarf planet νανοπλανήτης
dye sublimation, dye-sublimation printer, dye diffusion χρωματική εξάχνωση, εκτυπωτής εξάχνωσης
dynamic δυναμικός
DDE, dynamic data exchange ΔΑΔ, Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων
Dynamic Execution Engine Μηχανή Δυναμικής Εκτέλεσης
DHCP, Dynamic Host Conficuration Protocol ΠΔΣΞ, Πρωτόκολλο Δυναμικού Συνορισμού Ξενιστή
DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol ΠΔΔΞ, Πρωτόκολλο Δυναμικής Διευθυνσιοδότησης Ξενιστή
DL, dynamic link ΔνΣ, δινισι, δυναμική σύνδεση
DLL, Dynamic Link Library ΒΔΔ, Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
DRAM, Dynamic Random Access Memory ΔΜΤΠ, διμιταυπί, Δυναμική Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης, Δυναμική Μνήμη