Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηΜΚΔ, κρίσιμη διαδρομή, Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής, CPM, critical path, critical path method
μάγκωμα, μαγκώνω, μαγκωμένο, αδιέξοδο deadlock, deadly embrace
μαγνητική αιώρηση, μαγναίωρο, μαγναίωρο τραίνο maglev, magnetic levitation
ΜΤ, μιταυ, μαγνητική τομογραφία, μαγνητικός τομογράφος MRI, magnetic resonance imaging
ΜΟΠ, μαγνητικός/οπτικός MO, magneto-optical
μαε, μέρη ανά εκατομμύριο ppm, parts-per-million
μαζικά δεδομένα, μαζική ανάλυση δδμνων big data, big data analysis, big data analytics
μαζική απόσυρση, τραπζικός πανικός bank run
μαθητευόενος, δικτυόψαρο, ιστοπρωτάρης, newbie
μαϊντανός parsley, persil, maydanoz, مقدونس
μακροεντολή macro, macroinstruction, script
ΜΕν, μακρόλεκτη εντολή LIW, VLIW, long instruction word, very long instruction word
μαμπορικό Σήμα, ™ Σήμα Κατατεηθέν Trade Mark, Trademark, ™
μανδάλι, μανδάλωση latch
ΠΣΠ , μαντικαταβολή, μεαντκτβλη, πληρωμή στην παράδοση COD, cash on delibery
μαργαρίτα daisy
μαρέσει, δμαρέσει like, dislike
ματαιώνω, ματαίωση, εγκαταλείπω, εγκατάλειψη abort
μαύρη τρύπα, μαύρη οπή black hole
ΜΕΠ, Με Επέκταση Πολυμέσων MMX, Multimedia Extended
με νεροαψίδα, υποδοχή νεροαψίδας, χαιρετισμός νεραψίδας water cannon salute, water salute
με οπλαπειλή at gunpoint
μεγα mega
Μέγα Τέμενος Grand Mosque
μέγα χάσμα, μεγαχάσμα big rib
Μδαδ, μιδαδ, Μεγαδυφία ανά δεύτερο Mbps, Megabits per second
Μδ, μεγαδυφίο Mb, megabit
μετ, μεγαέτος, εκατομμύριο έτη Mya, mya, ma, million years, million years ago, megaannus
Μέγαιρα Megaera, Mégère
Μκκ, μεγάκοκκος Mp, megapixel
Μκ, μεγάκυκλος MHz, megahertz, MC, megacycle
Μεγάλη ένρηξη, Μεγάλη σύνθλιψη, Μέγα Μάσημα big crunch
ΜΕΔΑ, ΜΕγάλο Δυφιακό Αντικείμενο BLOB, binary large object
μεγαλόσχημος, κεντρικός υπολογιστής mainframe, mainframe computer
μεγάλου άκρου big endian
μεγαμόριο macromolecule
μεγαμπάμ, μέγα μπαμ, μεγάλη έκρηξη big bang
ΜΠΚΥΑΔ, ΓΠΚΥΑΔ, ΜεγαΠΚΥΑΔ, ΓιγαΠΚΥΑΔ GFLOPS, MegaFLOPS, GigaFLOPS
μεγάπολη megacity
μέγεθος, μεγεθοδοτώ, μεγεθοδότηση, μεγεθομετρώ, μεγεθομέτρηση size, sizing
Μεμομέ, Μέγιστη Μονάδα Μετάδοσης MTU, Maximum Transmission Unit
μέγιστο, μεγιστοποιώ, μεγιστοποίηση maximum, maximize, maximization
ΜΟ, μεγοκτάδα MΒ, megabyte
ΜΟαδ, ΜεγΟκτάδες ανά δεύτερο MBps, megabytes per second
μεθερμηνεύω, μεθερμηνεία, μεθερμηνευτής interpret, interpretation, interpreter
μέθοδος αποκλεισμού, με αποκλεισμό elimination method, by ellimination
μέθοδος τριών πλήκτρων three keys method
μεθυσαλγία, ποτοαλγία, μεταμέθη, μεταμεθυσμένος hangover
μελάνι, μελανίτης, μελανόσκονη, γραφίτης toner
μελανιάζω, μελάνιασμα, διάχυσης μελάνης bleed, bleeding, ink bleeding
μελέτη σκοπιμότητας, προμελέτη feasibility study, prefeasibility study
μελίμηλον marmalade
μενού, λίστα menu
μέντα, μίνθη, ηδύοσμος, δυόσμος mint, mentha
μερίζομαι, μεριζόμενο, μερισμός share, shared, sharing
ΜΚΔ, μικαδί, μεσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνικά δίκτυα social media, social network
ΜΜΕ, μιμιέ, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης mass media, media
ΜΜΜ, μέσα μαζικής μεταφοράς mass transportation
μεσολογισμικό, μεσάζον λογισμικό middleware
μεσοπεριθώριο gutter
μέσος όρος, σταθμισμένος μέσος όρος average, mean, weighted average
ΜΧΜΒ, μιχιμιβι, Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών MTBF, mean time between failures
μετα meta
μεταβλητή συμπίεση, μεταβλητή αναλογία συμπίεσης variable compression, variable compression ratio
ΜΔΡ, μιδιρό, Μεταβλητός Δυφιορυθμός VBR, Variable Bitrate
μεταβλητός, μεταβλητή, μεταβλητό variable
μεταγλωττίζω, μεταγλωττιστής compile, compiler
μεταγραμμάτιση, μεταγραμματίζω transliteration, transliterate
μεταγωγέας εισόδων KVM switch, keyboard video mouse switch
μεταδεδομένα, μτδδμνα metadata
μεταδίδω, μετάδοση, εκπέμπω, εκπομπή transmit, transmission
μεταδοτική διαφήμιση viral advertising, viral marketing, marketing buzz
μεταδοτικό, μεταδοτικό βίντεο, μεταδοτικό οπτικό, μεταδοτική διαφήμιση viral, viral video, viral marketing
μετάδωσετο pass it on
μεταθανάτια σκλήρυνση, μεταθανάτια ακαμψία rigor mortis, postmortem rigidity
μετακαυστήρας, μετάκαυση afterburner, afterburning
ΜΟΣ, Μέταλλο-Οξίδιο-ημηαγωγόΣ MOS, Metal-Oxide-Semiconductor
μετανακλώ, μετανάκλαση, υπολογιστική μετανάκλαση reflect, reflection, computational reflection
μεταντιστάτης, μεταβλητός αντιστάτης varistor, variable resistor
μεταπέμπω, μεταπομπή metarefresh
μεταπομπή, μεταπέμπω handoff
μετασαφηνισμοί, σαφηνισμοί μεταδεδομένων Dublin Core
μετάσημο, μετασήμανση meta tag
μετασκευάζω, μετασκευαστής, γλώσσα μετασκευής assemble, assembler, assembly language
μετασκευή, μετασκευάζω, μετεξοπλίζω retrofit
μετασχηματίζω, μετασχηματιστής transform, transfomer
ΜΤΑΔ, μιτάδ, μετατραυματική αγχωτική διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή PTSD, post-traumatic stress disorder
μετατρέπω, μετατροπή, μετατρέψιμος, μετατροπέας convert, conversion, convertible, converter
μετατύπωση, μετεκτύπωση, μετεκτυπωτικός offset, offset printing
μεταΰλη, μεταϋλικό metamaterial
ί, μεταφάκελος metafile
μεταφορά δδμνων, αλλαγή δδμνομορφής data migration
ΜΔΔ, μιδιδι, Μετάφραση Δικτυακών Διευθύνσεων NAT, Network Address Translation
μετονομασία, μετονομάζω rename
μέτρηση λέξεων, μετρητής λέξεων word count
μετριοκρατία mediocracy
μη αφαιρετική συμπíεση, πλήρης συμπίεση lossless compression
ΜΕΔ, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια NPL, Not Performing Loans
ΜΕΠΑ, Μη ΕΠανδρωμένο Αεροσκάφος, τηλεπλάνο, Θρήνος, UAV, unmanned air vehicle, drone
MKO, μίκο, Μη Κυβερνητικός Οργάνισμός NGO, Non Governmental Organisation
ΜΠΜΤΠ, μιπιμιταυπί, μη πτητική μνήμη τυχαίας πρόσβασης NVRAM, Non-volatile random-access memory
μηδενική αναμονή, μηδενικής αναμονής zero wait state
μηδενικού συνορισμού zeroconf, zero configuration
μηλίτης, μηλίτης οίνος, μηλόκρασο cider
μνμ, ΜήΝυΜα SMS, short message service
μήνυμα σφάλματος, μήνυμα λάθους error message
μήνυμα, αγγελιαφόρος message, announcement, messenger
ΜΥΠ, Μηνυματική Υπηρεσία Πολυμέσων ΜΜΣ, Multimedia Message Service
ΜΥΠ, Μηνυματική Υπηρεσία Πολυμέσων MMS, Multimedia Messaging Service
μηνώ, μήνυμα, μηνυματικός, μηνυματοδοσία, μηνυματοδοτικός message, messaging
μη.κα, μητρική κάρτα, μητρικό κύκλωμα mobo, motherboard
μητρικό σκάφος mothership
μητρότυπο matrix
μητρώο, ληξιαρχείο register, registry
μηχανή engine
μηχανή αναζήτησης search engine
Μηχανή Δυναμικής Εκτέλεσης Dynamic Execution Engine
Μηχανή Ταχείας Εκτέλεσης Rapid Execution Engine
μηχανικός δικτύου network engineer, neteork archtect
μηχανογραφημένo, μηχανογραφημένη εικόνα, ηλ-εικόνα, επιστολή, δδμνα computer generated, image, picture, letter, data
μηχανογραφώ, μηχανογραφημένος, μηχανογράφηση computerize, computerized, computerization, mécanographie
μια οθόνη, μια σελίδα screenful, page
ΜΕΠΑ, μιας εγγραφής πολλών αναγνώσεων, μόνιμης εγγραφής WORM, write once read many
μιας όψης, διπλής όψης single-sided, double-sided
Μικρή Αγορά Mini Market
μικρο micro
μικρό ηχητικό sound clip
Μικροαρχιτεκτονική Δικτυορυπής NetBurst Micro-Architecture
μικροβίωμα microbiome
μικρογραφία, μινιατούρα, μκροποιώ, μικροποίηση, μικρογραφώ, μικρογράφηση miniature, miniaturize
μικροδεύτερο, μδ microsecond, µs
ΜΔ, μιδι, μικροδιακόπτης mcb, miniature circuit braker
μικροδίκτυο piconet
μικροεπεξεργαστής microprocessor
μικροεπεξεργαστής MPU, microprocessor unit
ΜΗΜΣ, μιμσι, ΜικροΗλεκρονικό Μηχανικό Σύστημα MEMS, Micro ElectroMechanical System
MKA, ΜικροΚαναλική Αρχιτεκτονική MCA, Micro Channel Architecture
μικροκεφαλία, έμφυτη μικροκεφαλία microcephaly, congenital microcephaly
μικρόμετρον, μικρόν micron, micrometer
μικρομηχανική, μικρομηχανισμός, μικρομηχανή micromechanics, micromechanism, micromachine
μικρομιχανή, μικρομιχανική, μικρομιχανική τεχνολογία micromachine, micromachining technology
ΜΟΗΜΣ, μοϊμσι, ΜικροΟπτικο-ΗλεκτοΜηχανικό Σύστημα, MOEMS, micro-opto-electromechanical system
μικροπλακίδιο, μικροκύκλωμα microchip
μικρορυθμίζω, μικρορύθμιση tweak, tweaking
μικροτάξιο, υποτάξιο microsite, minisite
μμμ, μίμημα, διαδικτυακό μμμ meme, internet meme
μισθοδότης paymaster
μισθώνω, μίσθωση, μισθωτήριο, χρονομισθώνω, χρονομίσθωση, ενοικιάζω, ενοικίαση, ενοικιαστήριο lease, leasing
μίσθωση, μισθωμένη πτήση chartair, air charter, charter flight
ΜΠ, μιχτή πραγματικότητα MR, mixed reality
μνημαντιστάτης, μνημαντίσταση memristor, memristance
μνήμη memory
μνήμη ΚΣΔ, φορητή μνήμη, κάρτα μνήμης, απαλείψιμη μνήμη flash memory, flash card, flash drive, USB memory
ΜΤΠ, μιταυπί, Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης, κύρια μνήμη RAM, Random Access Memory, main memory
μνημόνιο, υπόμνημα, σημείωμα memorandum, memo, note
μνήμωνας cache, cache memory
ΜΕΡ, Μνήμωνας Επιεπεξεργασίας/Ριπής PBC, Pipeline Burst Cache
μολύνω, μολυσμένο, μόλυνση infect, infected, infection
ΜΔΜ, μιδιμί, Μονάδα Διαχείρισης Μνήμης MMU, memory management unit
ΜΕΠΑΕ, μεπαε, Μονάδα Ενάλιας Παραγωγής Αποθήκευσης Εκφόρτωσης FSRO, Floating Production, Storage and Offloading
ΜΕΓ, Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών, Επεξεργαστής Γραφικών, ΜΕΟ, Μονάδα Επεηεργασίας Οπτικών GPU, Graphics Processing Unit, VPU, Visual Processing UNIT
μοναχός monk
ΜΣΜΜ, μισίμ, Μονή σε Σειρά Μονάδα Μνήμης SIMM, Single In-line Memory Module
ΜΣΣ, Μονή σε Σειρά Συστοιχία SIP, Single In-line Package
μόνημη γραμμή, μισθωμένη γραμμή leased line
ΜΕΙΚ, μικ, μόνιμο εικονικό κύκλωμα PVC, permanent virtual circuit
μόνιμος hard
μονόδρομη simplex
μονοεκπομπή, μονομετάδοση unicast
ΜονοΚεφ, Μόνο Κεφαλαία Caps Lock
μονοκόπτερο, γυροκόπτερο monocopter, gyrocopter
Μονοκώδικας Unicode
μονοπλαίσιος, διπλαίσιος πολυπλαίσιος monocoque, bicoque, multicoque, cockle, single hulled, double hulled
μοντάρω, μονταρισμένο, μοντάρισμα, ενάπτω, έναψη, εναπτόμενο mount, mounted, mounting
ΜΣΟ, μισιό, Μοντέλο Σχέσεως Οντοτήτων ERM, ER, Entity Rlationship Model, Entity Relationship
μοντέλο, μοντελοποιώ, μοντελοποίηση, αναπαρασταίνω, αναπαράσταση, απεικονίζω, απεικόνιση model, modelling
μοριακό κινησιογράφημα, μοριακός κινησιογράφος molecular animation, molecular animator
μορφόσημο, μορφοσήμανση, μορφοσημαίνω tag, tagging, tagged
μορφοτροπέας transducer
μορφότυπο ακουστικού φακέλου audio file format
MEΚ, Μορφότυπο Εμπλουτισμένου Κειμένου RTF, Rich Text Format
Μορφότυπο Ηχητικής Μετατροπής AIFF, Audio Interchange File Format
ΜΠΙ, Μορφότυπο Προχωρημένης Ισοροής ASF, Advanced Streaming Format
Μορφότυπο Σημασμένου Φακέλου Εικόνας TIFF, Tagged Image File Format, .tif
ΜΦΕ, μιφιέ, Μορφότυπο Φορητού Εγγράφου, Ολοσέλιδο Μορφότυπο PDF, (.pdf), Portable Document Format
μορφότυπο, μορφοτυποποιώ, μορφή, μορφοποιώ, μορφοποίηση, διαμορφώνω, διαμόρφωση format, formatting
μοσχολέμονο lime
μουντό χρώμα muddy color
μοχλοδηγός, μοχλοδηγώ, μοχλοδήγηση joystick, control column
ΜΠ3, Μουσική ΣυμΠίεση, Στρώση 3, μιπι 3 MP3, MPEG Audio Layer 3
Λ-Ιον, μπαταρία Λ-Ιον, Λιθιονικού ΙΟΝτος LIB, Li-Ion, Li-Ion battery, lithium ion
μπαταρία ΝιΚαδ, νικελίου καδμίου Ni-Cad power pack
μπισκότο cookie
μπίτκοϊν, δυφιονόμισμα, ψηφιακο νόμισμα bitcoin, virtual currency
μποτ, ρομπότ, πράκτορας bot, robot, agent
ΜΠΟΧ, μπουντρούμι πολλών χρηστών MUD, multiuser dungeon
μπουτίκ boutique
μποφόρ beaufort
μπράβο bravo
μπροσπίσω, μπροστά-πίσω, διπλής όψης two sided, two sided printing
Μτθτης, Μεταθέτης Shift
μυθιστόρημα, μύθος, μυθοπλασία, φαντασία fiction
ΜΑΣ, Συγκρουστήρας Αδρονίων, Μεγάλος Αδρονικός Συγκρουστήρας LHC, Large Hadron Collider