Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηστω, ευχαριστώ tia, thanks in advance
σακίδιο, σχολικό σακίδιο, σχολική τσάντα backpack, rucksack, sackpack, bookbag
σαλ, σελίδες ανά λεπτό ppm, pages per minute
σαναμονή, σεπιφυλακή. εφεδρικός, αναπληρωματικός standby, on call
σαρογραμμή, γραμμή σάρωσης scan line
σαρώνω, σάρωση, σαρωτής, οπτικός σαρωτής scan, scanning, scanner, optical scanner
σαρωτικός βομβαρδισμός, μαζικός βομβαρδισμός carpet bombing
ΣΑΦΕΙ, ΣΑΦηνισμοί ΕΙκόνας EXIF, Exchangeable Image File
σαφηνισμός, σαφηνισμοί header
σε νάρκη, στάση νάρκης, ναρκώνω, νάρκη, sleep mode, sleep
σε παράθεση tile
σε ροή, σεροή on line, online
σε σειρά, σε παράταξη, εμβόλιμο in-line, inline
σε χρονιαία βάση, σ' ετήσια βάση year-on-year basis
σεβασμιακά, προσφώνηση honorific, honorifics
σειρά, γραμμή row
σειριακός, σειριοποιώ, σειριοποιητής serial, serialize, serializer
Σεΐχισσα, Σεΐχα Sheikha, حكيم‎
ΣΑΜΑ, Σελίδα Αποτελεσμάτων Μηχανής Αναζήτησης, αποτελέσματα αναζήτησης SERP, search engine results page
σελίδα, προσκομίζω, αποκομίζω, προσαποκομίζω page, paging, pager
σελιδοδείκτης, ιστοδείκτης bookmark
σελιδοπειρατεία pagejacking
σελιδώνω, σελίδωση, σελιδαριθμώ, σελιδαρίμηση paginate, pagination
σεξουαλική εκμετάλλευση, σεξμετάλλευση sextortion, sexual extortion
σεόποιον anycast
Σήμα Κατατεθέν, ® Registered, ®
σημαία, σημαδούρα flag
σημαίνω, σήμανση markup
σήμανση αλλαγών track changes
σημασιολογία, εννοιολογία semantics, sémantique
σημασιολογικός ιστός semantic web
σημάσματα, αποχρονισμός, τρεμοπαίζει, τρεμόπαιγμα jitter, flickering
σημαφόρος, σηματοδότης semaphore
σημείο επαφής, εστιακό σημείο focal point
ΣηΠ, Σημείο Παρουσίας POP, Point of Presence
Σημπλη, πληροφορίες, ΣΗΜείο ΠΛηροφοριών information kiosk
ΣΠΔ, σιπιδί, Σημείο Πρόσβασης Διαδικτύου NAP, Network Access Point, internet point
ΣηΠ, Σημείο Πώλησης, τηλεταμείο POS, Point Of Sale, outlet
Σημειωματάριο, πινακίδιο, αποκόμματα clipboard
σηραγγώνω, σηράγγωση, περιτυλίγω, ενθυλακώνω tunnel, tunneling, encapsulate, encapsulation
σιγάζω, σιγασμός, σιγασμένος, σε σιγή, αθόρυβο mute, muted
σίκλος, σίκλα shekel
σιλικόνιο, φέττα σιλικόνης, γκοφρέτα wafer
σιρός, σιλό silo
σκάζω, σκάσιμο, έκρυξη, μεγεθύνω, μεγέθυνση, ανατινάζω, ανατίναξη, ξεσπώ, φουσκώνω blow up
σκηνική ανάλυση, σχηματική ανάλυση scene analysis, pattern recognition
σκιά, σκιάζω, σκίαση, shadow, shadowing
σκιά, σκιώδης shadow
σκιάδιο, αλεξήλιο, οφθαλμασπίδα, γείσο visor, sun visor, eyeshade
σκιαμαχώ, σκιαμαχία shadowbox, shadowboxing
σκίαση, φωτοσκίαση shade, shading
σκιάχτρο πουλιών, σκιάχτρο πτηνών bird baffler
σκιογραμμές ghost
σκληρή στάση, αδιάλλακτη στάση, σκληροπυρηνικός hardline, hardliner
σκλ.δ., σκληρός δίσκος HD, hard disk
σκορπίσματα, ιστοφυλλάδια spam
σκοτεινός ιστός, σκοτεινό δίκτυο, σκοτεινό διαδίκτυο dark web, darkweb, dark internet, darknet
σκοτεινός ιστός, σκοτεινός ΠΙΣ, σκοτεινό δδικτυο hidden web, dark web, deep web
σκουλήκι worm
σκυτάλη, πέρασμα σκυτάλης token, token passing
σξμνμ, σεξομήνυμα sext, sex text
σόναρ, ηχοεντοπιστής sonar, sound navigation and ranging
σπινθηριστής, αναφλεκτήρας spark plaque, bougie
σπορόβομβα, σποροβομβαρδίζω, σποροβομβαρδισμός, σποροβομβιστής, σπορόσφαιρα seed bomb, seed bombing, seed bomber, seed ball
σπόρος, σπορά, σπέρνω, σπερμένος, εμβάλλω, εμβολή, εμβόλιμος seed, seedind, seeded
στα ΄50, στα ΄60, στα ΄70 the 50’s, 60’s, 70’s
σταδιακά, αποσπασματικά, κομματιαστά, τμηματικά, βηματικά, κατά μέλη, καταμέλη piecemeal
ΣΓρΤ, σιγαροταυ, Σταθερή ΓΡαμμική Ταχύτητα CLV, Constant Linear Velocity
ΣΓνΤ, σιγανιταυ, Σταθερή ΓωΝιακή Ταχύτητα CAV, Constant Angular Velocity
σταθερός constant
σταθερού πλάτους, μονοδιάστατη γρμτσρά monospace, monospace font
σταθμεύω, στάθμευση, χώρος στάθμευσης park, parking, landzone, landing zone
σταθμισμένος weight, weigted
σταθμισμένος κίνδυνος calculated risk
σταθμός εργασίας workstation
σταμάτα, στμτα, στάση stop
στάση αναμονής, σ’ αναμονή wait state
στάση ασφαλείας safe mode
στάση οθόνης viewport
ΣΤΠΜ, σιταυπιμι, Στάση Ταχείας Πρόσβασης Μνήμης FPM, FPM DRAM, Fast Page Mode, Fast Mode Memory
στάση, τρόπος, θέση mode
στάτης, στατός stand
ΣΜΤΠ, Στατική ΜΤΠ, σι μιταυπί, Στατική Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης SRAM, Static RAM, Static Random Access Memory
στατική φρακτική εξέταση, στατικό φιλτράρισμα packet filtering, static packet filtering
στατικός static
στατικός ηλεκτρισμός static electricity
ΣΧΔΠ, σιχιδεπί, Στατιστική ΧρινοΔιαιρετική Πολύπληξη STDM, Statistical Time Division Multiplexing
στεγανογραφία steganography
στείλεστο sent to
στενή ζώνη, στενοζωνικός narrow band
στενή ζώνη, στενοζωνικός narrowband
στενόμακρη οθόνη, ευρεία οθόνη widescreen
στήλη column
στήλη καυσίμου, στήλη υδρογόνου fuel cell
στην πγραγματικότητα, τοις πράγρμασι, στην πράξη ipso facto
στήριγμα καρπού wrist rest, wrist support
σαϊ, στιγμές ανά ίντσα dpi, dots per inch
στιγμή point
στιγμιότυπο snapshot
στικτογραφώ, στικτογράφημα, στικτογραφή, στικτός stipple, stippling, stippled
Στοίβα Οδηγητή SP, stack page
στοιβάζω, στοίβα, στοίβαγμα stack, stacking
στοίιχιση, κακοστοίχιση, αποστοίχιση alignment, misalignment
ΣΠΔ, Στοιχεία Πρόσβασης Δεδομένων DSN, Data Source Name
στοιχείο element
στοιχειοθεσία typesetting
στοιχειοσειρά, ψηφιοσειρά, σειρά χαρακτήρων string, character string
στοιχειοφόρος ράβδος, σφύρα key bar
στοιχίζω, στοίχιση, στοιχισμένο align, alignment, aligned, justify, justifiication, justified, flush
στοίχιση τροχών, ευθυγράμμιση τροχών wheel alignment
στολίσκος flotilla
στόμιο, εγκοπή, σχισμή, θυρίδα, δέκτης slot
στόχαστρο, σταυρόνημα, σκόπευτρο, δείκτης cross hair
στρατιωτικó mil, military
στρόβος strobe
Στρ.Σ., Στρόβος Σειράς RAS, Row Address Strobe
Στρ.Στ, στροστι, Στρόβος Στήλης CAS, Column Address Strobe
στρογγυλοποιώ, στρογγυλοποίηση round, round up, round down
σταλ, ΣΤροφές Ανά Λεπτό rpm, revolutions per minute, rounds per minute
στροφή pan, panning
στρωματική έγκρυψη, στρωματική δρομολόγηση onion routing
συγκάλυψη πληροφοριών information hiding
συγκεντρωτής, συγκεντρωτήρας concentrator
συγκλίνω, σύγκλιση, συμπίπτω, σύμπτωση converge, convergence
συγκρατώ, κρατώ, σφίγγω, σφιγκτήρας, κρατητήρας, λαβή grip
συγκριτής, συγκρίνω comparator, compare
ΜΑΣ, Συγκρουστήρας Αδρονίων, Μεγάλος Αδρονικός Συγκρουστήρας LHC, Large Hadron Collider
συγκύκλωμα chipset
ΣΔ ΜΤΠ, σιδι μιταυπί, Συγχρονισμένη Δυναμική Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory
ΣΝΟΔ, Συγχρονισμένο Οπτικό Δίκτυο SONET, Sychronous Optical Network
σύγχρονο, συγχρονισμένο, συγχρονικό, ταυτόχρονος synchronous, synchronic
συγχωνεύω, συγχώνευση, συγχωνευτής merge, merging, merger
συλλαβισμός, συλλαβίζω, παύλα συλλαβισμού, υφέν hyphen, hyphenation
Συμβαίνει, Συμβαίνει Τώρα Breaking, Breaking News
συμβάν, συμβαντικός, γεγονός event
ΣΕΟ, Σύμβαση Ενιαίας Ονοματοδότησης UNC, Uniform Naming Convention, Universal Naming Convention
σύμβαση, σύνοδος, συνέδριο, συμφωνία convention
συμβατικός conventional
συμβατοποιώ, συμβατοποίηση, συμβατοποιημένο, συμβατό marshal, marshalling, marshalled
συμβατός, ασύμβατος compatible, incompatible
συμβολολογία, συμβολολόγος symbology
ΣΑΔ, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Διαδικτύου ΙΑΒ, Internet Architecture Board
ΣΜΠ, Συμμετρική Πολυεπεξεργασία SMP, Symmetric Multiprocessing
συμπαγές, συμπαγές ξύλο solid, solid wood
συμπαγής, συμπαγούς κατάστασης solid, solid state
συμπεραίνω, συμπέρασμα, συμπερασματικός infer, inference
συμπιέζω, συμπίεση, συμπιεσμένο zip, zipping, zipped
συμπιέζω, συμπίεση, συμπιεσμένο, συμπιεστικό, συμπιεζόμενο, συμπιέσιμο compress, compression, compressed, compressive, compressible,
συναποσυμπιεστής, συμπιεστής/αποσυμπιεστής codec, compressor/decmpressor
συμπλέκτης clutch, emprayage
ΣΜΟΣ, σιμος, Συμπληρωματικό Μέταλλο Οξείδιο ημιαγωγόΣ CMOS, Complementary Metal Oxide Semi-conductor
ΣΔΙΤ, σιδίτ, Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα PPP, Private Public Partnership
συμπρωτόκολλα, στοίβα πρωτοκόλλων,συνδυασμός πρωτοκόλλων protocol stack
σύμπτυξη γραμμάτων, συμπτυσσόμενο ζεύγος, πίνακας σύμπτυξης kerning, kerning pair, kerning table
ΣΔ ΜΑΜ, Σύμπυκνος Δίσκος Μόνο Αναγνώσιμης Μνήμης CD ROM, Compact Disc Read Only Memory
ΣΔ, σιδί, Σύμπυκνος Δίσκος, Ψηφιακός Δίσκος CD, Compact Disk
συμπυκνώνω, συμπύκνωση, συμπυκνωμένο condense, condensed
συμφερούχος. συμφερούχοι stakeholder, stakeholders
συμφόρηση bottleneck
συμφωνογραφή, σμφνγρφη consonant cluster, grupo consonántico, konsonantencluster
συμφωνώ, σύμφωνο, συμβατό, προσαρμοσμένο comply, compliance, compliant
συναγερμός, ξυπνητήρι alarm
συναίρεση synaeresis, syneresis
συναλλαγή, καλή αγορά, αγορά, συμφωνία deal
συναποσυμπιέζω, συναποσυμπίεση, συναποσυμπιεστής compand, companding, compansion, compander
συνάπτω, συναπτήρας clip, paper clip, paperclip
συνάπτω, σύναψη, συνημμένο, προσαρτώ, προσάρτηση, προσάρτημα attach, attached, attachment
συναρμόζω, συναρμογή dock, docking
ΣΑΠ, Συναρμολογητής/Αποσυναρμολογητής πλαισιομετάδοσης FRAD, Frame Relay Assembler/Disassembler, Frame Relay Access Device
συναυλιακή παράσταση _
συνδεδομένα, σνδδμνα dataset
ΣΗΟΠ, Σύνδεσμος Ηλεκτρονικών Οπτικών Προτύπων VESA, Video Electronics Standards Association
σύνδεσμος, θερμός σύνδεσμος hot link, hotlink
σύνδεσμος, σύνδεση, συνδέομαι, παραπέμτης link
συνδετήρας, ζευκτήρας, ζευκτικό connector
ΣΠΣ, σιπισί, Συνδέτης Περιφερειακών Συσκευών PCI, Peripheral Component Interconnect
συνδέω, σύνδεση, συνδετικότητα connect, connection, connectivity
σύνδρομο syndrome
ΣΑΚ, Σύνδρομο Ανθυγιεινού Κτιρίου SBS, Sick Building Syndrome
ΣΚΣ, σικασι, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, κάκωση καρπού CTS, carpal tunnel syndrome
συνδυάζω. συνδυασμένος, συνδυασμός combine, combined, combination
συνεκτικός, συνοχή, συνεκτικότητα coherent, coherence, coherency
συνέντευξη, συνετεύκτης, συνεντευξιαζόμενος interview, inteviewer, interviewee
συνεπεξεργαστής, συνεπεξεργασία coprocessor, coprocessing
ΣΡ, σιρό, συνεχές ρεύμα DC, direct current
συνεχές χαρτί continuous form paper
συνεχής τίτλος running head
συνεχίζεται, σνχζται, περισσότερα, πρστρα more
σύνθεση synthesis
σύνθεση ομιλίας, φωνοσύνθεση speech synthesis
συνθέτω synthesize
σύννεφο, νέφος, ηλ-νέφος, νεφοϋπολογιστική, νεφική υπολογισική, νεφικός υπολογισμός cloud, cloud computing
συνοδευτικό, συνοδευτική σαλάτα side dish, side salad
συνοδός παίκτη, συνοδός ποδοσφαιριστή player escort
σύνολο χαρακτήρων character set
συνορίζω, συνορισμένος, συνορισμός configure, configured, configuration
συν-πληρωμή, συν-πληρώνω co-payment, copayment, copay
ΣΥΔΠ, σιδιπι, Συνπρωτόκολλα Διεθνούς Περιαγωγής IRAP, International Roaming Access Protocols
σύνταξη, συντακτικό λάθος syntax, syntax error
συντάσσω, συντάκτης, σύνταξη author, authoring
συντεταγμένες coordinates
ΣΠΩ, σιπο, Συντεταγμένη Παγκόσμια Ώρα, παγκόσμια ώρα UTC, Coordinated Universal Time, Temps Universel Coordonné
συντόμι, συντόμευση shortcut
συντονίζω, συντονισμός, συντονιστής, συντεταγμένες coordinate, coordination, cordinator, coordinates
συντονιστής, επόπτης, κανονιστής moderator
συντρέχων, ταυτόχρονος concurrent
συντριπτική πλειοψηφία, σαρωτική νίκη landslide victory
συνωμοτική θεωρία, θεωρία συνωμοσίας, θεωριτικός συνωμοτηστής conspiracy theory, conspiracy theorist
σύρατε, < > slide. slide me, < >
συρράβω, συρραπτικό staple, stapler
σύρση, σύρση κι απόθεση drag, drag and drop
συσκευή device
ΣΖΦ, σιζιφί, Συσκευή Ζεύξης Φορτίου CCD, charge-coupled device
συσκευή, μηχάνημα, εξάρτημα, μαραφέτι gadget
συσκότιση, διακοπή ρεύματος black-out, blackout, outage
συσσωρεύω, συσσώρευση, συσσωρευτής, συγκεντρώνω, συγκέντρωση, συγκεντρωτής, μαζεύω, μάζεμα, μαζευτής accumulate, accumulation, accumulator
Σύστημα Αεροκοιλότητας, Σύστημα Αερολίπανσης Air Cavity System, Air Lubrication System
ΣΑΡΑ, Σύστημα ΑΡχειοθέτησης Απεικονίσεων PACS, Picture ArChiving System
Σύστημα Διακομιστών Ρίζας, διακομιστής ρίζας Root Server System, root server
ΣΔΠ, σύστημα διανομής περιεχομένου CDN, content delivery network
ΣΔΒΔ, σιδιβιδι, Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων DBMS, database management system
ΣΔΠΣ, Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων CRM, Customer Ρelationship Μanagement
ΣΔΠ, σιδιπί, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Διαχείριση Περιεχομένου CMS, Content Management System, Content Management
ΣΔΠΕ, Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου LIMS, Laboratory information management system
σύστημα διαχείρισης φακέλων, σύστημα φακέλων file management system, file system, filesystem,
ΣΔΧ, Σύστημα Διαχείρισης Χρωμάτων, CMS, Color Management System,
ΣΕΚΣΣ, Σύστημα Επίβλεψης και Συλλογής Στοιχείων, SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition,
ΣΕΠΟ, Σύστημα Επικοινωνίας και Πληροφοριών Οχήματος VICS, Vehicle Information and Communications System
ΣΠΑ, Σύστημα Πίνακα Ανακοινώσεων BBS, Bulletin Board System
σύστημα, συστηματικός system, systematic
συστημική αντιγραφή, πλήρης εφεδρεία ghost imaging
συστημικός systemic
συστοιχία διακομιστών server farm, server cluster
ΣΥΠΛΑ, ΣΥστοιχία ΠΛέγματος Ακροδεκτών PGA, pin grid array
συστοιχία υπολογιστών computer farm
συστοιχία, πίνακας array
συστοιχία, συστάδα bank, array
συστροφή, υπερσυστροφή twist, supertwist
συσχετισμός, συσχετίζω, συσχέτιση association, associate
ΣΕΡ, Συχνές ΕΡωτήσεις FAQ, Frequently Asked Questions
ΣΔΠ, σιδιπί, ΣυχνοΔιαιρετική Πολύπλεξη FDM, Frequency Division Multiplexing
συχνοληψία, συχνόλημμα sampling
συχνότητα οθόνης screen frequency
συχνότητα, συχνοτικός frequency
ΣΑΔΦ, σαδιφί, συχνοτική αναπήδηση διασπαρμένου φάσματος FHSS, frequency-hopping spread spectrum
σφαιρίδιο, • bullet, •
σφαιροδείκτης trackball
σφάλμα προσκόμισης page fault error, invalid page fault
σφάλμα, σφαλματωμένο bug, bugged
σφίνωμα, κόλλημα, μάγκωμα stiction
σχεδιάζω, σχέδιο, σχεδιασμός, σχεδιάση, σχεδιαστής design, designer
ΣΜΥ, σιμι, Σχεδιασμός Με Υπολογιστή, ηλεκτρονικός σχεδιασμός, ηλ-σχεδιασμός, CAD, Computer-Aided Design
σχεδιογράφος, σχεδιογράφημα, σχεδιογραφώ plotter, plot
σχεδιολογισμός logistics
σχεδιότυπο template
σχέση έρωτα μίσους love-hate relationship
ΣΣΔΒΔ, Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων RDBMS, Relational Database Management System
ΔΣΟ, δισιό, Σχεσιόγραμμα Οντοτήτων ERD, Entity Relationship Diagram, ER model)
σχετίζω, σχέση, σχέτιση, σχεσιακός, σχετικός, σχετικότητα relate, relation, relational, related, relative, relativity
σχηματικό διάγραμμα block diagram
σχηματογραφώ, σχηματογράφηση, σχηματογραφία draw, drawing, drawing program
σχηματομορφή form factor
σχίδα scheda, schedule
Σχτκα, Σχετικά About
σωματίδιο, υποατομικό σωματίδιο particle, subatomic particle
σωματική γλώσσα body language
σωματική ζωγραφική body painting, bodypainting
σωματική τέχνη body art
σωματική τροποποίηση body modification
σωματοπλασία, σωματοπλάστης bodybuilding, bodybuilder
σωρός, σωρός μνήμης, wrenches heap