Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηΚΕΚ, Kάθετη Eνθετική Kένωση VBI, Vertical Blanking Interval
καθάπτω, κάθαψη, καθαπτόμενο rackmount, rackmounted, rack mount, rack mounted
καθαρή μέτρηση net metering
ΚΠΑ, καπα, καθαρή παρούσα αξία NPV, net present value
ΚΕΤ, καθαρό εισόδημα τόκων NII, net interest income
καθαρό χρώμα, ατόφιο χρώμα spot color, spot colour, solid color
κάθετη ολοκλήρωση, οριζόντια ολοκλήρωση vertical integration, horizontal integration
κάθετος, θετική κάθετος, / slash, forward slash, diagonal, stroke, /
καθοδική ζεύξη downlink
καθοδικός σωλήνας CRT, cathode ray tube
καθολiκός, διεθνής, παγκόσμιος, συμπαντικός global, universal
ΚΜΧ, καμιχι, Καθολική Μεταμόρφωση Χαρακτήρων UTF, Universal Transformation Format
ΚΠΔ, καπιδι, Καθολική Πρόσβαση Δδμνων UDA, Universal Data Access
καθολικό Βάσης δδμνων, λεξικό δδμνων data dictionary
ΚΣΚΤ, Καθολικό Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας UMTS, Universal Mobile Telecommunications System
ΚΚΠ, κάκπι, Καθολικός Κωδικός Προϊόντος UPC, universal product code
ΚΣΔ, κασιδι, Καθολικός Σειριακός Δίαυλος USB, Universal Serial Bus
ΚΣΠ, κασιπι, καθολικός σύγχρονισμένος πομποδέκτης USRT, universal synchronous receiver-transmitter
Καίσαρας Caesar, César, Kaiser, Царь (Τσάρ)
κακιστοκρατία kakistocracy, kakistocratie
κακολογισμικό, κακόβουλο λογισμικό malware, malicious software
καλλιτεχνική απεικόνιση artist's impression
καλοήθης, κακοήθης benign, malignant
καλούπι, καλαπόδι mold, cast, shoe tree
καλοψημένο, μισοψημένο, λιγοψημένο well done, medium, rare
κάλυμμα case
κάλυμμα πάγου ice cup, ice cover
κάλυψη, επικάλυψη, συγκάλυψη, σχάρα, μάσκα mask, masking
καλωδιακός διαμορφωτής cable modem
καλώδιο, καλωδιώνω, καλωδίωση cable, cabling
καμπύλη εξομάλυνσης, καμπύλη Μπέζιε Bezier curve
κανάλι channel
ΚΕμπ, Κανόνες Εμπλοκής ROE, Rules of Engagement
κανόνι, κανονιοβολισμός cannon, cannon fire
κανονικό, κανονική μορφή, κανονικοποιώ, κανονικοποίηση canonical, canonical form, normal, normalize, normalization
καπετάνιος captain, capitain
καπνομίχλη, αιθαλομίχλη smog
καραβέλα, καράβι caravel, caravelle
καραμπίνα carabine, carbine
καραντινα, περιορισμός, σε καραντίνα, υποπεριορισμό guarantine
καράτι, καράτιο carat, carato
καρβουνιά, κάρβουνιάζω ember
καρέκλα chair, chaise
καριοφίλι Carlo e Figlio
ΚΠΣ, καπισί, Κάρτα Πληροφοριών Συνδρομητή SIM, Subscriber Identity Module
κάρτα προσθήκης, κάρτα υπολογιστή PC card
καρτέλ, σύμπραξη, σπείρα, κοινοπραξία cartel
καρφίδα, καρφιδωτής, πριτσίνη, πριτσινωτής, ήλος, ηλωτής rivet, riveter
κατά συρροή δολοφόνος, φονιάς serial killer
καταγγέλτης, εγέρτης, αποκαλυπτής, σφυριχτής whistleblower
καταγραφέας πληκτρολόγησης keylogger, keystroke logging
καταγραφή, καταγραφέας, φάκελος καταγραφής, ημερολόγιο log, log file, log record, log book, logbook
καταδείκτης, καταδεικνύω, κατάδειξη, ποιοσείναι finger, whois
καταδικάζω, καταδικασμένο, εγκαταλυμένο υποβαιθμσμένο, (απεύχομαι, απευχόμενο) deprecate, deprecated
καταίτηση on demand
κατακόπτω, κατακόπτης, χαρτοφάγος shred, shredder, paper shredder
καταλήγω, κατάληξη, καταληκτικό, συμπεραίνω, συνπέρασμα, παράγωγο, προέρχομαι, προέλευση derive, derivation, derived, derivative
κατάλογος catalogue
κατανεμημένη βαση δεδομένων, κατνεμμνη ΒΔ distributed data base
κατανεμημένη επεξεργασία distributed processing
κατανεμημένη ψηφιοπλημμύρα, κατανεμημένη ηλ-πλημμύρα DDoS attack, Distributed Denial of Service attack
κατάρρευση κεφαλής, κατάρρευση δίσκου head crash, disk crash
καταρρέω, κατάρρευση crash, crashing
ΚΠΕ, καπε, Κατασκευαστής Πρωτότυπου Εξοπλισμού OEM, original equipment manufacturer
ΚΛΜ, καλιμι, Κατασκευή Λειτουργία Μεταβίβαση BOT, Build Operate Transfer
KMM, Κατασκευή Μίσθωση Μεταβίβαση BLT, Build Lease Transfer
ΚΕΣ, κατασκόπευση επισκόπηση αναγνώριση ISR, intelligence surveillance reconnaissance
κατάσταση state
κατάσταση status
καταστέλλω, καταστολή, καταστολέας suppress, suppression, suppressor, echo suppression
κατάστρωση, διάγραμμα, σχεδιάγραμμα, διάταξη, διαρρύθμιση layout
καταχωρητής register
καταψηφιάζω, καταψηφίαση, φλυαρώ, φλυαρία jabber
κατεβάζω, κατέβασμα, κατεβάτης download, downloading, downloader
κατευθύνω, ανακατευθύνω direct, redirect
κατηγοριοποίηση δηλ-τα, οργάνωση δηλ-τα email list segmentation
κατιδεασμός, ιδεοθύελλα, ιδεοβολή, brain storming, brainstorming, brainstorm
κατοπτρίζω, κατοπτρισμός mirror, mirroring
κατοπτρική γραφή mirror writing
κατόπτρισμα, κατοπτριοσμός, είδωλο, ομοιοτάξιο mirror image, mirror site
κάτω γραμμή, κάτω γραμμή πατούρας descender
ΚΕΓΣ, κεγασι, Κβαντική Επεκταμένη Γραφική Συστοιχία, κβαντική οθόνη QXGA, Quantum Extended Graphics Array
κβαντική υπολογιστική, κβαντικός υπολογιστής quantum computing, quantum computer
κβαντοδυφίο qubit, quantum bit
κβαντόκοκκος, κβαντικός κόκκος quantum dot
κμν, κείμενο, ηλ-κείμενο TXT, text, e-text
κεκομμένη γραμμή dashed line
κελί, κυψελίδα, κυψελωτός cell, cellular
κελουλοΐτης, κυταρινοειδές celluloid
κέλυφος, διεπαφή χρήστη, κέλυφος εντολών shell, user interface, command shell
ΚΜΕ, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, κεντρικός επεξεργαστής, επεξεργαστής CPU, Central Processing Unit, central processor, processor
κέντρο αντιγράφων copy center
κέντρο δεδομένων, κντρ δδμνων data center
ΚΕΠΑ, Κέντρο Ερευνών Πάλο Άλτο PARC, Palo Alto Research Center
κέντρο κλήσεων call center
ΚΛΔ, Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου NOC, network operations center
κέντρο πορισμού resource center
κετσάπ, σάλτζα ντομάτας ketchup
κεφ, κεφαλαία caps, capitals, uppercase
κεφαλάκι, κεφαλάκι εγγραφής head
κεφαλίδα, υποσέλιδο header, footer
κηποροφή, οροφόκηπος roof garden
κηρίο candela, cd
κιθάρα guitar
κινέζικη συνοικία Chinatown
κινησιογράφημα με διαφάνειες, κινησιογράφημα με κελουλοΐτη cell animation, celluloid animation
κινησιογράφημα, κινησιογράφηση, κινησιογράφω, κινησιογράφος, ηλ-κινησιογραφηση, ηλ-κινησιογράφημα, κινούμενα σχέδια animation, animate, animator, computer animation
κινητή εφαρμογή mobile application, mobile app
κινητή υποδιαστολή floating point
κινητός, κινητό τηλέφωνο mobile, mobile phone, cellphone
ΚλασΜο., Κλασματογραφικό Μορφότυπο FIF, Fractal Image Format
κλασμάτωση, κλασματώσεις, κλασματώνω, κλασματογράφηση, κλασματογράφημα fractal, fractals, fractal image, fractal graphics
κλειδαριά γεννήτριας, κλείδωμα γεννήτριας genlock, generator locking
κλειδοκώδικας, κάρτα κλειδί key fob
κλείδωμα οθόνης screen lock, screenlock, lock screen
κλειδωτήρι, βύσμα κλειδώματος dongle, hardware key
κλεινάνοιγμα, κλεινανοίγω power cycling
ΚΛ, ΑΝ, κλειστό, (Ο), ανοικτό, (|) OFF, ON, down, (O), open, (|)
κλεπτοκρατία kleptocracy
κλεφτοφάναρο flashlight, torch, electric torch
κλεψωνυμία, πλαστοπροσωπία, κλοπή ταυτότητας identity theft
κλητή σύνδεση, τηλεφωνική σύνδεση dial-up, dial-up connection, dial-up access
ΚΜΟ, καμιό, Κλίμακα Μεγέθους Ορμής, Κλίμακα Ρίχτερ, Ρίχτερ MMS, Moment Magnitude Scale, Richter Scale, Richter
κλιμακώνω, κλίμακα, κλιμακούμενος, κλιμάκωση, βαθμίζω, βαθμίδα, βαθμιζόμενος, έκταση, μεγεθοδοτώ, μεγεθοδοτηση scale, scaled, scaling
κλιμακωτó γκρίζο, κλίμακα του γκρίζου gray scale, gray scaling, grey scale
ΚΑΓ, Κλιμακωτός Ανυσματογράφος, Κλιμακωτά ΑνυσματοΓραφήματα, ανυσματικά γραφήματα SVG, Scalable Vector Graphics
κλωβός cage
κλωνοποιώ, κλώνος, κλωνοποίηση, κλώνωση clone, cloning
κ-μάθηση m-learning, mobile learning
κόβω, κοπή cut, cutting
Κοιλάδα Πυριτίου Silicon Valey
κοίλη παραμόρφωση, barrel distortion
κοιλιακός celiac, coeliac
ΚΠΔ, Κοινή Πυλαία Διεπαφή CGI, Common Gateway Interface
κοινό κουτί dropbox, drop box
κοινό κτήμα, χωρίς επιδικαιώματα, κοινοκτημοσύνη public domain
κοιν., κοινοποίηση cc, courtesy copy, carbon copy
κοινοπραξία consortium
κοινός νούς, κοινή λογική common sense
Κοινωνία της Πληροφορίας Information Society
κοινωνική απόσταση social distancing
κοινωνική δικτύωση, κοινωνικό δίκτυο social network, social networking
κτδς, κοίτα τη δουλειά σου MYOB, Mind Your Own Business
κολοβή έκδοση, κολοβό λογισμικό crippled version
κολοφώνας colophon
κόλπος gulf, colfos
κομβοτάξιο, κόμβος node
κομιστής, διακομιστής server
κομμάτι, απόσπασμα, εμποδίζω, εμπόδιο, block
κομματιάζω, αποσυναρμολογώ, εκρηγνύομαι, έκρηξη, σκάζω, σκάσιμο explode, explosion
κονσόλα, χειριστήριο, δεικτήρας console
κορεσμός, διάβρωση saturation
κορνίζα, κυλιόμενη κορνίζα marquee
ΚΤΕ, Κορυφαίο Τομεακό Επίπεδο TLD, Top Level Domain
κορύφωση, κορυφή peak
κουδούνι, κουδούνισμα, κουδουνιστής ring, ring tone, ringer
κουδούνισμα, ήχος κλήσης tone, ringtone
κουλόμ, κουλομικό coulomb, coulombic
κουπόνι, δωροκουπόνι, βεβαιωτικό, παραληπτικό, δελτίο voucher, gift voucher, coupon
κουτί ασφαλειών fuse box
κουτί εγγράφων box file, boxfile
κουτί, πυξίς, πύξος box
κόψε κόλλα, κόβω κολλώ, κοπή κόλληση cut and paste
κράνος, κάσκα, περικεφαλαία helmet, hard hat
κρατήσεις, ροοθήκευση buffer, buffering
κρατούμενο carry
κρατούμενο δυφίο carry bit, carry flag
κρίνκο gringo
ΜΚΔ, κρίσιμη διαδρομή, Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής, CPM, critical path, critical path method
κριτήρια αναζήτησης, παράμετροι αναζήτησης search criteria
κρυοτάξιο, κρύο ιστοτάξιο cold site
κρυπτογραφία, κρυπτογράφηση cryptography
κρυπτογραφώ, κρυπτογράφηση cipher, ciphering
κρυπτονόμισμα cryptocurrency
ΚΙΩΚΙΜ, Κυανό-Ιώδες- Κίτρινο-Μαύρο, τετραχρωμία CMYΚ, Cyan-Magenta-Yellow-Black
κυβερνασφάλεια cybersecurity
ΚΥΜΚΟ, κιμκο, Κυβερνητικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός GONGO, Governmental Non Governmental Organization, Government Organized Non Gobernmental Organization
κυβερνογνωμονας, ιστογνώμονας, ιστολαγωνικό cyber forensic
κυβερνοεπίθεση cyber attack, cyberattack
κυβερνοπόλεμος, κυβερνοπολεμική cyber war, cyper warfare
κυβερνοχώρος cyberspace
ΚΠΑΛ, κιπάλ, κυβικά πόδια ανά λεπτό CFM, cubic feet per minute
κυκλογράφημα pie graph
κύκλοι ανά δεύτερο, Κ cycles per second, Hertz
κύκλος ανόδου και πτώσης boom-and-bust cycle
κύκλος κλαν Ku Klux Klan
κυκλοφορώ, κυκλοφορία, κυκλοφοριακός, κινώ, κίνηση, διακινώ, διακίνηση traffic, trafficing
κύκλωμα circuit
κυκλωματική μεταγωγή, κυκλωματική μεταβίβαση circuit-switching
κύλινδρος platen, cylinder
κύλινδρος cylinder
ΚΚΤ, κακαταύ, κύλινδρος κεφαλάκι τομέας CHS, cylinder head sector
κυλώ, κύλιση, κυλιόμενος, κύλινδρος scroll, scrolling
ΚΔΠ, ΚυματοΔιαιρετική Πολύπλεξη WDM, Wavelength Division Multiplexing
κυματοδρομία, κυματοδρόμος, κυματοσανίδα surfing, surfer, surfing board
κυματομορφή waveform
κυματοσωματιδιακός δυισμός wave-particle duality
κυματωγή sufr
Κύμη, Κύμαι Cuma, Cumae
Κυνθία Cynthia, Cinthia, Cindy
κυριακή church
κυριαρία του νόμου, κράτος δικαίου rule of law
κυριαρχία διαύλου, παράκαμψη ΚΜΕ bus mastering
κυρίαρχος του παιχνιδιού, κυρίαρχος παιχνιδιού play maker, playmaker
κύριο έγγραφο, βασικό έγγραφο master document
κύριος δίαυλος, μπροστινός δίαυλος FSB, frontside bus, system bus, memory bus, local bus, host bus
κυρτά italics
κωδικóσημo, κωδηκοσήμανση hash, hashing
κώδικας ένδυσης, κανόνας ένδυσης dress code
κώδικας Μποτό Baudot code
κώδικας, κωδικογράφω, κωδικογράφηση code, coding
ΚΜΠ, καμιπι, ΚωδικοΜερισμός Πολυπρόσβασης CDMA, Code-Division Multiple Access
κωδικοποιώ, περιπλέκω, περιπλεγμένος scramble, scrambled
κωδικοσελίδα, γλωσσικός κώδικας code page, character map, cmap
κωδικωτής, κωδικογράφος coder
Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ Constantinople, Istanbul
κώρυκος, κωρυκομαχία punching-bag, bag-punching