Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηwafer σιλικόνιο, φέττα σιλικόνης, γκοφρέτα
wait state στάση αναμονής, σ’ αναμονή
waiver αποποίηση δικαιώματος, παραίτηση από δικαίωμα, άδεια παρέκκλισης
war of attrition, battle of attrition πόλεμος φθοράς, μάχη φθοράς
wardriving, wardriver δικτυοθυρία, δικτυοθύρας
warhead, nuclear head εκρηκτική κεφαλή, εκρηκτικός κώνος, πυρηνική κεφαλή
water cannon salute, water salute με νεροαψίδα, υποδοχή νεροαψίδας, χαιρετισμός νεραψίδας
watermark, data embedding, information hiding υδατόσημο, υδατογράφημα, απόκρυψη δεδομένων
waveform κυματομορφή
WDM, Wavelength Division Multiplexing ΚΔΠ, ΚυματοΔιαιρετική Πολύπλεξη
wave-particle duality κυματοσωματιδιακός δυισμός
wearable computing φορητή υπολογιστική
web cache ιστομνήμωνας
web clipping ιστόκομμα, ιστοαπόκομμα
web host, host, web hosting ιστοδόχος, ιστοδοχή, ξενιστής, ξενιστής ιστοταξίων
web log, blog, blogger ιστολόγιο, ιστολόγος
web pollution ιστορύπανση
webcam, web camera ιστοκάμερα, αρπακτική
webinar, web based seminar ιστοσεμινάριο
webisode ιστοεπισόδιο
webmaster διαχειριστής ιστοταξίου, υπεύθυνος ιστοταξίου
webpage, webpages ιστοσελίδα, ιστοσελίδες
web-publish, publishιng, web-publication, web publisher ιστοδημοσιεύω, ιστοδημοσίευση, ιστοεκδότης, ηλ-έκδοση
webring ιστόκυκλος, κύκλος ιστοταξίων
web-server, web server, internet server διακομιστής διακομιστής δδκτύου, ιστοκομιστής
website, web site, site ιστοτάξιο
weight, weigted σταθμισμένος
well done, medium, rare καλοψημένο, μισοψημένο, λιγοψημένο
WYSIWYG, what you see is what you get ΟΒΠ, οβιπι, ότι βλέπεις παίρνεις
WYSIWYP, what you see is what you print ΟΒΤ, ότι βλέπεις τυπώνεις
what-if analysis, sensitivity analysis ανάλυση ευαισθησίας
wheel alignment στοίχιση τροχών, ευθυγράμμιση τροχών
wheel, steering wheel τιμονιέρα, τιμόνι
whistleblower καταγγέλτης, εγέρτης, αποκαλυπτής, σφυριχτής
WAN, Wide Area Network ΔΕΠ, Δίκτυο Ευρείας Περιοχής, Ευρύ Δίκτυο
wideband πλατειά ζώνη
WCDMA, Wide-band CDMA, Code-Division Multiple Access Ευρυζωνικός ΚΜΠ, Ευρυζωνικός ΚωδικοΜερισμός Πολυπρόσβασης
widescreen στενόμακρη οθόνη, ευρεία οθόνη
widow, widow line, dangling line χήρα, χήρα γραμμή, ξεκομμένη γραμμή
wild card, wild character περιφερόμενος, μπαλαντέρ
wind tunnel ανεμοσήραγγα
windfall ανεμόπεφτο, ανεμόφερτο
window, pane, child window παράθυρο
windsurfing, windsurfer ιστιοσανίδα, ιστιοσανίδωση, ιστιοσανιδωτής
win-win, win-win situation ολόγυρο κέρδος, κατάσταση ολόγυρου κέρδους, αμοιβαίο κέρδος, κατάσταση αμοιβαίου κέρδους
wire frame γραμμεικονίζω, γραμμεικόνιση
wire trace ιχνοκαλώδιο
WEP, Wired Equivalent Privacy ΑΜΑ, Ασύρματη Μετάδοση Ασφαλείας
WAP, Wireless Application Protocol ΑΕΠ, Ασύρματων Εφαρμογών Πρωτόκολλο
WBMP, Wireless BitMap ΑΣΔ, ασιδί, Ασύρματος Δυφιοχάρτης
wireless charging ασύρματη φόρτιση
Wi Fi, wi-fi, wireless fidelity ΑΣYM, ασύρματης συμβατότητας
WML, Wireless Markup Language ΓΑΣ, Γλώσσα Ασύρματης Σήμανσης
wishful thinking ευσεβοποθισμός
wizard βοηθός, εγκαταστάτης, μάγος
woofer, subwoofer βαθύφωνο, υποβαθύφωνο
word ψηφιολέξη
word count μέτρηση λέξεων, μετρητής λέξεων
word processor επεξεργαστής κειμένου, επεξεργαστής λέξεων
word wrap αναδίπλωση, αναδιπλωτής, αναδιπλώνω
WordArt διακοσμητικά, διακσμτκά γράμματα
work ethic εργασιακό ήθος, εργασιακή ηθική
workaholic, ergomaniac, ergomania εργασιομανής, εργασιομανία
workflow εργασιοροή, ροή εργασίας
workstation σταθμός εργασίας
WDL, World Digital Library ΠΨΒ, πιψιβι, Παγκόσμια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
WIPO, World Intellectual Property Organization ΠΟΡΠΙ, Παγκόσμιος ΟΡγανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
WWW, world wide web, web ΠΙΣ, Παγκόσμιος Iστός, ιστός
worm σκουλήκι
wrapper ψηφιοτύλιγμα, περιτύλιγμα
wrist rest, wrist support στήριγμα καρπού
write enable βατός, εγγράψιμος
WORM, write once read many ΜΕΠΑ, μιας εγγραφής πολλών αναγνώσεων, μόνιμης εγγραφής
write protect προστατευμένος, με προστασία εγγραφής