Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηlabel ετικέτα, ονομασία, επιγραφή
LIMS, Laboratory information management system ΣΔΠΕ, Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου
lag, lagging υστερώ, υστέρηση, καθυστερώ, αργώ
lander προσεδαφιστής
landmark τοπόσημο, πολεόσημο
lands and grooves τούμπες και χαραγιές
lands and pits τούμπες και γούβες
lands, land τούμπες, τούμπα, εξοχές
landslide victory συντριπτική πλειοψηφία, σαρωτική νίκη
language γλώσσα
laptop, notebook φορητός υπολογιστής, επιγονάτιος, λάπτοπ
LHC, Large Hadron Collider ΜΑΣ, Συγκρουστήρας Αδρονίων, Μεγάλος Αδρονικός Συγκρουστήρας
LIFO, last in first out ΤΜΠΕ, ταυμιπιέ, τελευταίος μέσα πρώτος έξω
Last Known Good Configuration ΤΛΣ, Τελευταίος Λειτουργικός Συνορισμός
latch μανδάλι, μανδάλωση
latency, latency time ετοιμακινησία, ετοιμακίνητος, λανθάνων χρόνος, αδράνεια
LOL, laughing out loud χαχα
launch, launch event παρουσίαση, τελετή παρουσίασης
law and order ο νόμος και η τάξη
layer, layering επίπεδο, στρώση, στρώμα
layout κατάστρωση, διάγραμμα, σχεδιάγραμμα, διάταξη, διαρρύθμιση
leap year, leap second δίσεκτο έτος, άλμα δευτερολέπτου
lease, leasing μισθώνω, μίσθωση, μισθωτήριο, χρονομισθώνω, χρονομίσθωση, ενοικιάζω, ενοικίαση, ενοικιαστήριο
leased line μόνημη γραμμή, μισθωμένη γραμμή
legend υπόμνημα
leiser ablation φεακτινική εκτομή, εκτομή λέιζερ
letter of request ΕπΑι, επιστολή αιτημάτων
level επίπεδο, στάθμη, οριζόντιος, ισοϋψής, ίσιος, ισιώνω,βαθμός, ύψος
library βιβλιοθήκη
lifestyle, mode de vie, stile di vita τρόπος ζωής
laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation φεακτινα, Φωτοενίσχυση με Ερεθισμένη Ακτινοεκπομπή, λέιζερ
LIMDOW, Light Intensity Modulation Direct OverWrite ΟΤΑΠΕ, Οπτική Ταυτόχρονη ΑΠάλειψη Εγγραφή
light pen φωτογραφίδα, φωτόπενα
light sensor, photosensor, photodetector φωτοαισθητήρας, φωτοανιχνευτής, οπτικός αισθητήρας
LED, light-emitting diode ΦΤΔ, φιταυδί, φωτοδίοδος, φωτοδιοδικός
LIB, Li-Ion, Li-Ion battery, lithium ion Λ-Ιον, μπαταρία Λ-Ιον, Λιθιονικού ΙΟΝτος
like, dislike μαρέσει, δμαρέσει
lime μοσχολέμονο
limit-up, limit-down άνω όριο, κάτω όριο, όρια διακύμανσης
line feed αλλαγή γραμμής
line graph, line chart γραμμογράφημα, γραμμικό γράφημα
LPT, line printer terminal ΘΕΚ, θύρα εκτυπωτή
line spacing διάστιχο
link σύνδεσμος, σύνδεση, συνδέομαι, παραπέμτης
link rot αφανισμός δεσμών
linker, link editor, binder δέτης, δετήρας, δένω
Linux Λίνουξ
LCD, Liquid Crystal Display ΕΠΥΚ, Επιφάνεια Υγρών Κρυστάλλων, Οθόνη Υγρών Κρυστάλων
Lisboa Λισσαβόνα
literacy, literate, illiterate αλφαβητισμός, εναλφάβητος, αναλφάβητος
live betting ζωντανό στοίχημα
live streaming ζωντανή ροή, σε ζωντανή ροή, ζωντανό
live, directly from, direct connection απευθείας, απευθείας μετάδοση, ζωντανά, άμεση μετάδοση, κατευθείαν
livestream, live streaming ζωντανή ρωή, άμεση ροή
living statue, statua vivente, homme statue ζωνάγαλμα, ζων άγαλμα
load, loading, loadable, loader reload φορτώνω, φόρτωση, φορτώσιμος, φορτωτής, επαναφόρτώνω, επαναφόρτωση
loanword, loan word, loan-word λεξοδάνειο
lobby, pressure group ομάδα πίεσης
LAN, Local Area Network ΔΤΠ, ΤΠ, Δίκτυο Τοπικής Περιοχής, Τοπικό Δίκτυο
localization, localization software εντοπισμός, τοπικοποίηση, υλισμικό τοπικοποίησης
locate, locating, locator εντοπίζω, εντοπισμός, εντοπιστής
lockdown γενικό κλείσιμο
log cabin ξυλοκαλύβα, ξυλόσπιτο
log, log file, log record, log book, logbook καταγραφή, καταγραφέας, φάκελος καταγραφής, ημερολόγιο
logic gate λογική πύλη
LBA, Logical Block Addressing ΛΔΤ, Λογική Διευθυνσιοδότηση Τμημάτων
log-in, login, log in, log on, signon, sign on επισυνδέομαι, επισύνδεση
logistics σχεδιολογισμός
logo λογότυπο, έμβλημα
log-off, logoff, log out αποσυνδέομαι, αποσύνδεση, έξοδος, σβήνω, κλείνω
LIW, VLIW, long instruction word, very long instruction word ΜΕν, μακρόλεκτη εντολή
loop βρόχος,θηλιά
loopback test βρχδκμ, βροχοδοκιμή, ανακλαστική δοκιμή
lossless compression μη αφαιρετική συμπíεση, πλήρης συμπίεση
lossy compression αφαιρετική συμπίεση
lot, lots τεμάχιο, σωρός, παρτίδα
love-hate relationship σχέση έρωτα μίσους
low power, low power state, full power, full power state χαμηλή ισχύς, στάση χαμηλής ισχύος, πλήρης ισχύς, στάση πλήρους ισχύος
LNG, natural gas, liquefied natural gas ΦΑ, ΥΦΑ, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο