Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Μια Οκτάδα και τα πολλαπλάσια της


Έχουμε:
 

   byte, binary term                        οκτάδα, 8δα (..δυφίων, δυαδικών ψηφίων) 
   word                                          ψηφιολέξη
   double word                                διπλολέξη 
   nibble                                          ημιοκτάδα 
   octet                                            οκτέτο
 

Η Οκτάδα αποτελείται (συνήθως) από οκτώ δυφία. Είναι η πιο απλή μονάδα-στοιχείο από την οποία συγκροτούνται τα δεδομένα. Μια οκτάδα αποτελεί ένα χαρακτήρα για παράδειγμα ένα γράμμα του ΑΠΚΑΠ (ASCII)
Φυσικό είναι μπροστά στα μεγάλα κείμενα ή και τα πιο απαιτητικά γραφικά και εικόνες οι οκτάδες να μετρώνται σε τεράστιους αριθμούς, όπως πιο κάτω:
 

   Kilobyte    (KΒ)   χιλιοκτάδα       (XΟ)  210
   Megabyte  (MΒ    μεγοκτάδα      (ΜΟ   220
   Gigabyte   (GΒ)   γιγοκτάδα       (ΓΟ)   230
   Terabyte   (TΒ)   τεροκτάδα      (ΤΟ)   240
   Petabyte   (PB)    πεντοκτάδα    (ΠΟ)  250
   Exabyte    (EB)    εξοκτάδα        (ΞΟ)  260
   Zettabyte  (ZB)    επτοκτάδα      (ΕΟ)  270
   Yottabyte  (YB)    οκτοκτάδα      (ΟΟ)  280

 
Η αγγλική ορολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι προβληματική και κυρίως χωρίς συνοχή.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές λέξεις μεγέθους (μέγας, γίγας, τέρας) μετά τα ελληνογενή προθέματα (peta- exa-) και τελικά, για ονοματοδότηση μεγάλων αριθμών, τα ελληνοπρεπή προθέματα zetta-, yotta-, με το λατινικό αλφάβητο να τρέχει αντίστροφα (z,y).
Υιοθέτηση των ελληνικών προθεμάτων θα αποδώσει συνοχή στην αγγλική και διεθνή ορολογία. Οι ακριβείς αριθμοί είναι:
 

   kilobyte    =  χιλιοκτάδα      =  1,024 οκτάδες
   megabyte =  μεγοκτάδα      =  1,048,576 8άδες
   gigabyte   =  γιγοκτάδα       =  1,073,741,824 (ένα δισ. 8άδες)
 

Με στρογγύλεμα : 
   terabyte   = τεροκτάδα  = ένα τρισεκατομμύριο 8άδες
Μετά απ’ αυτό το σημείο οι ονομασίες προέρχονται από τον εκθέτη και έχουμε το ακόλουθο αξιοσημείωτο:


   petabyte  = πεντοκτάδα = ένα τετράκις εκ. οκτάδες
   exabyte   = εξοκτάδα    = ένα πεντάκις εκ. 8άδες
   zettabyte  = επτοκτάδα  = ένα εξάκις εκ. 8άδες
   yottabyte  = οκτοκτάδα  = ένα επτάκις εκ. 8άδες