Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηkakistocracy, kakistocratie κακιστοκρατία
Kanalistanbul Δεύτερος Βόσπορος
kernel πυρήνας
kerning, kerning pair, kerning table σύμπτυξη γραμμάτων, συμπτυσσόμενο ζεύγος, πίνακας σύμπτυξης
ketchup κετσάπ, σάλτζα ντομάτας
key πλήκτρο
key bar στοιχειοφόρος ράβδος, σφύρα
key escrow τρίτος κλειδούχος, μεσεγγυητής
key fob κλειδοκώδικας, κάρτα κλειδί
keyboard, keyboard layout πληκτρολόγιο, διάταξη πληκτρολογίου
keyframe, I-frame βασικό πλαίσιο, β-πλαίσιο
keylogger, keystroke logging καταγραφέας πληκτρολόγησης
keyword λέξη-κλειδί, κλειδολέξη
keyword stuffing, spamdexing, keyword loading λεξογέμιση, λεξοφόρτωση
kick διώχνω, κλοτσώ
kick boxing, kickboxing, kick boxer, kickboxer ποδοπυγμαχία, ποδοπυγμάχoς
kick start, kickstart, kickstarter λακτεκκίνηση, λακτεκκινώ, λακτεκκινητήρας,
kickback, kick-back αντιλακτίζω, αντιλάκτισμα, ανάδραση, δωροδοκία, μίζα, λάδωμα
Kb, kilobit Χδ, χιλιοδυφίο
Kbps, kilobits per second Χδαδ, χιλιοδυφία ανά δεύτερο
KB, KiloByte ΧΟ, ΧιλιΟκτάδα
kc, kilocycle, kHz, kilohertz Χκ, χιλιόκυκλος
kph, kilometers per hour ΧΑΩ, χιλιόμετρα ανά ώρα
kit, kit form, in kit, flatpack, flat pack άστητο, σε κομμάτια, κομματιαστό
kleptocracy κλεπτοκρατία
knowhow τεχνογνωσία
Ku Klux Klan κύκλος κλαν
KVM switch, keyboard video mouse switch μεταγωγέας εισόδων
KLOC, thousands of lines of code ΧΓΠΚ, Χιλιάδες Γραμμές Πηγαίου Κώδικα