Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηδαγκωτή ένωση, δαγκωτή φίσα vampire tap, piercing tap
δαίμονας daemon, demon
δακτυλιοειδές δίκτυο, κυκλικό δίκτυο ring network
δακτυλογραφώ, δακτυλογράφηση, δακτυλογράφος, πληκτρολογώ, πληκτρολόγηση, κτυπώ type, typing, typist
δδγραμμα, δεδομενόγραμμα, πακέτο, δέμα datagram, packet
δεδομένα, δδμνα data
δεδομενότυπος data type, datatype
δείγμα, δειγματοληψία, δειγματολήπτης sample, sampling, sampler
δείγμα, επίδειξη, παρουσίαση demo, demonstration
δείκτης pointer, indicator
ΔΑνΑ, Δείκτης ΑΝθρώπινης Ανάπτυξης HDI, Human Development Index
δείκτης ανθρωποκτονίας homicide rate
ΔΝ, δινί, Δείκτης Νοημοσύνης, Μέτρηση ΔΝ, ΜΔΝ IQ, intelligence quotient, IQ test
ΔΤΚ, διταυκά, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή CPI, Consumer Price Index
δείχνω, θέαμα, παράσταση, παρουσίαση, επιδειξη show
δεκαδικό decimal
δεκαεξαδικό hexadecimal, hex
δελτάπτερο delta-wing
δεματική μεταγωγή, δεματική μεταβίβαση packet switching
δεν αποκρίνεται not responding
δενδροκόμος, δενδροκομία arborist, tree surgeon, arboryculture
δενδρομερές dendrimer
δενδροχρονολόγηση, δενδροχρονολογία dendrochronology
δεξιόστροφα, αριστερόστροφα, επίτροχα, ανάτροχα clockwise, anticlockwise
δεδι, δεοντολογία δικτύου netiquette
ΔΝΟ, δινιό, ΔεοξυριβοΝουκλεϊκό Οξύ DNA, DeoxyriboNucleic Acid
δερμαπτική, δερμαφή, δερμοεισαγωγή skinput
ΔΕΑ, Δέση και Ένθεση Αντικειμένων OLE, Object Linking and Embedding
δέσμη, δεσμικά, σύνολο, συνολικά batch
δεσμική επεξεργασία, επεξεργασία κατά δέσμες batch processing
δεσμική μεταφορά φακέλων batch file transfer
δέτης, δετήρας, δένω linker, link editor, binder
δευτερεύων, υποσυσκευή slave
δεύτερο, δευτερόλεπτο second
Δεύτερος Βόσπορος Kanalistanbul
δηλ-τα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail address, e-address, edress
δηλώνω, δήλωση, καθορίζω, καθορισμός declare, declaration
δημοκράτηση democratisis
δημοσιεύω, δημοσίευση, εκδίδω, έκδοση, εκδότης publish, publisher, puplication
ΔΜΤΔ, διμιταυδι, Δημόσιο Μεταγωγικό Τηλεφωνικό Δίκτυο PSTN, Public Switched Telephone Network
δημοσιονομικό fiscal
δημοσκόπηση εξόδου, δημοσκόπηση εισόδου exit poll, entrance poll
δημοσκόπηση, δημοσκόπος Gallup, public opinion poll, pollster
δημωνύμιο, δημώνυμο demonym, gentilic
δηψασμένος για εξουσία power humgry
διaδίκτυο πραγμάτων intenet of things
δια ζώσης, προφορικά, προφορική εξέταση viva voce
διαβάθμιση, διαβαθμιστής gradation, gradient
διαβαθμισμένο, απόρρητο classified
διάβασέμε, δβσμ, φάκελος δβσμ readme, readme file
διαβίβαση, μεταβίβαση, μετάθεση, μεταφορά transfer, transport
διάγραμμα ακίδων pinout
διάγραμμα ροής, διάγραμμα εργασίας flow chart, flowchart
διάγραμμα, γράφημα graph, chart, diagram
διαγράφω, διαγραφή, σβήνω, σβήσιμο delete
διαδικασία procedure
ΔΑΠ, Διαδικτυακή Ανταλλαγή Πακέτων IPX, Internetwork Packet Exchange
ΔΕν, Διαδικτυακή Ένωση ISOC, Internet Society
ΔιΕπ, Διαδικτυακή Επισύνδεση, επισύνδεσει, Διαδικτυακές Επισυνδέσεις, επισυνδέσεις IoT, Internet of Things
διαδικτυακή συζήτηση, διασυ chat, discussion
Διαδικτυακή Συζήτηση, δικτυοσυζήτηση IRC, Internet Relay Chat
διαδικτυακή τηλεφωνία, φωνητικό διαδίκτυο VoIP, Voice over Internet Protocol
ΔΠ, δεπί, Διαδικτυακό Πρωτόκολλο IP, Internet Protocol
ΔΠΕ, Διαδικτυακό Πρωτόκολλο Εκτύπωσης IPP, Internet Printing Protocol
Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, Διαδικτυακή Τηλεόραση Internet Radio, Internet Television
Δδ, Διαδίκτυο, διαδικτυακός, δδκτκος Internet
διαδικτυομανία, διαδικτυομανής internet mania, internet maniac
διαδικτυοσκόπηση internet gallop
διαδικτυωμένος, διαδικτυώσιμος internet able, web enable
διαδικτύωση, διαδικτυώνω, διαδικτυωμένος, δικτυώνω internetworking
διαδοχικό, σε διαδοχή cascade, cascading
δια.φαν , ΔΙΑδραστική ΦΑΝτασία, Διαδραστική Μυθοπλασία IF, interactive fiction
διαδρομή path, pathway
διαδρώ, διάδραση, διαδραστικός interact, interraction, interactive
διαθέσιμο εισόδημα, προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα, οικογενειακό διαθέσιμο εισόδημα disposable income, disposable personal income
διαθέσιμο, διαθεσιμότητα, μη διαθέσιμο, μη διαθεσιμότητα available, availability, unavailable, unavailability
διάθλαση refraction
διακεκομμένη γραμμή, στικτή γραμμή dotted line, leader
διάκενο gap
διακινώ, διακίνηση, διακινητής traffic, trafficker
διακλαδωτής, διαχωριστής splitter
διακομιστής διακομιστής δδκτύου, ιστοκομιστής web-server, web server, internet server
δικυ, δικα, διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης ασφαλείας cb, circuit breaker
διακόπτης, μεταγωγέας, μεταγωγή switch, switcing
διακόπτω, διακοπή interrupt
διακοσμητικά, διακσμτκά γράμματα WordArt
διακοσμητικό dingbat
ΔΣΕ, Διακρατική Συνεργασία Ειρηνικού TPP, Trans-Pacific Partnership
δίακρη ουρά deque, double-ended queue
διάκριση πεζών κεφαλαίων, χωρίς διάκριση πεζών κεφαλαίων case sensitive, case-sensitive, case insensitive
διακτίνα, διακτινίζω, διακτίνιση, τηλεμεταφορά beam, beaming, teleportation
διαλειτουργώ, διαλειτουργία, διαλειτουργικότητα interoperate, interoperation, interoperability
διαλλάσσω, διαλλαγή, ανταλλάσσω, ανταλλαγή, συναλλάσσομαι, συναλλαγή interchange
διαλογή ασθενών, προτεραιοποίηση triage
διαλύω, ενσωματώνω, διάλυση, τερματισμός dissolve, dissolution
διαμεταδότης transponder, transmitter responder
διαμορφωτής απόψεων, διαμορφωτές απόψεων opinion maker, opinion makers
διαμορφωτής, διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής modem, modulator/demodulator
διανέμω, διανομή, διανομέας, σύστημα διανομής distribute, distribution, distributor, distribution system
ΔΕΠΜΟΣ, Διαντιστάτης Ενεργού Πεδίου Μέταλλο Οξείδιο ημιαγωγόΣ MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
ΔΕΠ, Διαντιστάτης Ενεργού Πεδίου, διαντιστάτης ένωσης FET, field effect transistor, junction FET
διαντιστάτης θ-α-θ p-n-p transistor
ΔΛΜ, δελαμί, Διαντιστάτης Λεπτής Μεμβράνης TFT, thin film transistor
διαντιστάτης, τρανζίστορ transistor, transfer resistor
διασαρώνω, διασάρωση interlace, interlaced, interlacing
διασπαρμένη βάση δεδομένων, διασπαρμένη ΒΔ distributed database
διάσπαρτη υπολογιστική pervasive computing, ubiquitous computing
διάσταση, διαστασιοδότηση, διαστασομέτρηση dimension, dimensioing
διάστημα, κενό space, blank, blank space
διαστημικά κατάλοιπα, διαστημικά απόβλητα space junk, orbital debris, space waste, space debris
διαστημοδρόμιο, διαστημοπλάνο spaceport, space center, spaceplane
διάστιχο line spacing
διασυλλογή, στοιχειοσυλλογή doxing
διασυνδεμένος, χιαστί συνδεμένος cross-linked
ΔΑΣ, Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων OSI, Open System Interconnection
διατεχνολογική εφαρμογή
διατοπισμός, βιοαπορρύθμιση jet lag
δίαυλος bus
διαφάνεια, παρουσίαση με διαφάνειες slide, slide presentation
διαφορά, διαφορίζω, διαφορισμός, διαφορικό, διαφοροποιώ, διαφοροποίηση difference, differentiate, differential, differentiation
διαφορική εφεδρεία differential backup
διαφοριστής, διαφοριστικό κύκλωμα differentiator, differentiator circuit
διαχειρίζομαι, διαχείριιση, διαχειρισρικός, διαχειριστήςδιοικώ, διοιίκηση, διοικητικός, διαχειριστής administer, administration, administrator
διαχείριση ισχύος, διαχείριση ηλεκτρικής ισχύος power management
διαχείριση νέφους cloud management
ΔΠΣ, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων CRM, Customer Relationship Management
ΔΠΚ, διαχείριση περιεχομένου κινητού MCM, MIM, mobile content management, mobile iformation management
ΔΧΤ, διχιταυ, διαχείριση χρονοδιάρκειας ταυτοποίησης ILM, identity lifecycle management
ΔΒΔ, διαχειριστής βάσης δεδομένων DBA, database administrator
διαχειριστής δικτύου network manager
διαχειριστής ιστοταξίου, υπεύθυνος ιστοταξίου webmaster
Διαχειριστής Στάσης Oθόνης DPMS, Display Power Management Signaling
διαχωρίζω, διαχωρισμένος, διαχωρισμός, διαχωριστικό partition, partitioned, partitioning
διαχωρισμός με κόμματα comma-delimited
διαχωριστική ζώνη guard band, guardband
διγραμμικός, δισδιάστατος, διγραμμικό φιλτράρισμα bilinear, bilinear filtering
διδακτικό λογισμικό, εκπαιδευτικό λογισμικό courseware
διεγείρω, διεγέρτης, επικινώ, επικινητής excite, exciter
διεγείρω, διεγέρτης, σκανδάλη trigger
ΔΝΤ, δινιταυ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο IMF, International Monetary Fund
ΔΣΜ, δισιμι, ΜΣ, μισι, Διεθνές Σύστημα Μονάδων, Μετρικό Σύστημα SI, International System of Units, Système International d'Unités
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ΔΔΣ, διδισί ISS, International Space Station
ΔΕΤ, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU, International Telecommunications Union
ΔΕΦ, Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού CIE, Commission Internationale de l'Eclairage
ΔΘΠΑ, διθπα, Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor
ΙΣΟ, ΔΟΤ, Διεθνής Οργανισμός Tυποποίησης IOS, ISO, International Organization for Standardization
ΔΟΕ, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας IEA, International Energy Agency, Agence internationale de l'énergie
ΔΠΑΒ, διπαβ, Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου ISBN, International Standard Book Number
ΔΤΣ, διταυσι, Διεθνής Ταυτότητα Συσκευής IMEI, International Mobile Equipment Identity
ΔΤΑΛ, διτάλ, Διεθνής Τραπεζικός Αριθμός Λογαριασμού IBAN, International Bank Account Number
διεκτυπωτής, διπλοεκτυπωτής duplexer
διεμβολή, διεμβάλλω interleave
διεμβολή, παρεμβολή interpolation
διένεξη, σύγκρουση, συγκρουόμενες συσκευές, συγκρουσιακή κατάσταση conflict, device conflict
διεπαφή interface
διεπαφή γραμμής εντολών CLI, command line interface
ΔΕΔ, διεδ, Διεπαφή Επιτραπέζιας Διαχείρισης DMI, Desktop Management Interface
ΔιΕΠ, ΔΙεπαφή Εφαρμογής Προγραμμάτων API, Application Program Interface
ΔΜΣΥ, Διεπαφή Μικρού Συστήματος Υπολογιστή SCSI, Small Computer System Interface
ΔΜΕ, διμιε, Διεπαφή Μονού Εγγράφου SDI, Single Document Interface
ΔΠΕ, Διεπαφή Πολλών Εγγράφων MDI, Multiple Document Interface
ΔΠΜΕ, διπιμιέ, Διεπαφή Προγραμματισμού Μηνυματικών Εφαρμογών MAPI, Messaging Application Programming Interface
ΔΠΣΙ, Διεπαφή Προηγμένου Συνορισμού και Ισχύος ACPI, Advanced Configuration and Power Interface
ΔΣΠ ΠΤ, Διεπαφή Συνολικής Προσάρτησης, (Προχωρημένης Τεχνολογίας) ATAPI, Advanced Technology Attachment Packet Interface
ΔΧ. διχί, Διεπαφή Χρήστη UI, User Interface
διεπεξεργασία, διεπεξεργασιακή επικοινωνία IPC, interprocess communications
δίεση, κάγκελλο, αριθμόσημο, # hash, number sign, #
ΔΔΠ, διδιπί, Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου, Διεύθυνση ΔΠ, ιστοδιεύθυνση IP Address, Internet Protocol Address
διεύθυνση, απόλυτη διεύθυνση, σχετική διεύθυνση, διευθυνσιοδότηση address, direct address, absolute address, indirect address, addressing
διευθυντής, εκτελεστικός διευθυντής director, executive
διεφεδρεία failover
διηλεκτρικό υλικό, διηλεκτρικό φαινόμενο dielectric
δικαιοχρησία franchise
δικαίωμα λήθης right to forget, right to be forgotten, droit a l'oubli
δικατευθυντήριος, αμφίδρομος bi-directional
δικτυακή κάρτα, κάρτα διεπαφής δικτύου NIC, Network Interface Card
ΔΣΦ, Δικτυακό Σύστημα Φακέλων NFS, Network File System
δικτυάλεκτος, διάλεκτος δικτύου netspeak
ΔΕΨΥ, Δίκτυο Ενοποιημένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ISDN, Integrated Services Digital Network
ΔΕΠ, Δίκτυο Ευρείας Περιοχής, Ευρύ Δίκτυο WAN, Wide Area Network
ΔΤΠ, ΤΠ, Δίκτυο Τοπικής Περιοχής, Τοπικό Δίκτυο LAN, Local Area Network
δίκτυο, δικτύωση, δικτύωμα net, network, networking
δικτυοδομή topology
δικτυοθυρία, δικτυοθύρας wardriving, wardriver
δικτυοκεντρικός netcentric
δικτυονόμος net cop
δικτυοπολίτης, ιστοπολίτης netizen
δικτυοπτεύω, δικτυόπτευση, δικτυόπτης sniff, sniffing, sniffer
δικτυοσυνάντηση, δικτυοσύσκεψη, δικτυακή σύσκεψη, τηλεσυνάντηση, τηλεσύσκεψη netmeeting
δικτυωτής, διαδικτυωτής netter, webnetter
δίλημμα, τρίλημμα dilemma, trilemma
δίοδος, διοδικός diode
διολισθαίνω, διολίσθηση drift
διόρθωση λαθών, διόρθωση βλαβών troubleshooting
διορία, προθεσμία deadline
διπλαρίθμηση double counting
ΔΣΜΜ, δισιμ, Διπλή σε Σειρά Μονάδα Μνήμης DIMM, Double In-line Memory Module
ΔΣΣ, Διπλή σε Σειρά Συστοιχία DIP, Dual In-line Package
διπλόξυλο, φαιδροκωμωδία slapstick, slapstick comedy
ΔΠ, ΤΠ, ΠλΠ, διπλοπύρηνος, τετραπύρηνος, πολυπύρηνος DP, QP, MP, dual-core, quad-core, multi-core
διπλοτυπώνω overstrike
ΔΚΜ, δεκαμι, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα bcm, billion cubic meters
δίσεκτο έτος, άλμα δευτερολέπτου leap year, leap second
δισυ, δισημειακή σύνδεση ptp, p2p,, point to point
ΔσΠ, δισιπι, Δισημειακό Πρωτόκολλο PPP, Point to Point Protocol
δίσιγμα, εδαφιόσημο, §, ενότητα section sign, double S, §
δισκέτα diskette, floppy disk
δισκοδηγός hdd, disk drive, hard disk drive
δίσκος disk
δίσκος ΜΤΠ RAM disk
ΔΣΚ, δισικα, δίσκος συμπαγούς κατάστασης SSD, solid state disk
δίσκος, οπτικός δίσκος disc
δισκοσάρωση, σάρωση δίσκου, εξέταση δίσκου scandisk
δισκοστάτης disk stand, disk rack
δισταθές, δισταθές κύκλωμα flip-flop, bistable gate
διυπολογιστής transputer, transistor computer
διχειμάζω διαχείμναση, αδρανοοιώ, αδρανοποίηση hibernate, hibernation
διώχνω, κλοτσώ kick
δοκιμoτάξιο, δοκιμοτάξιο βήτα beta site
δοκιμάζω, δοκιμασία, δοκιμή, εξετάζω, εξέταση, διαγώνισμα test, testing
δοκιμάζω, δοκιμή, δοκιμαστικά, δοκιμή κι αποτυχία try, trial, trial and error
δοκιμαστής, δοκιμαστήρας, ελεγκτικό πρόγραμμα exerciser
δοκιμαστική έκδοση, έκδοση βήτα, εξωτερική δοκιμή beta edition
δοκιμή καταπόνησης, δοκιμή ανθεκτικότητας, δοκιμή ορίων, δοκιμή σύνθλιψης stress test, crash test
δομή εγγράφου document map
δομή, δόμηση, δομικός, κατασκευή structure, structural
δομημένα δεδομένα, δομημένα δδμνα, αδόμητα δδμνα structured data, unstrtuctured data
ΔοΓΕ, Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων SQL, Structured Query Language
δομοπλαίσιο, πλαίσιο chassis
δοντιάσματα, δοντιάζει aliasing, jaggies
Δορυφορικό Διαδίκτυο IoS, Internet over Satellite
δουλειά, εργασία, καθήκον, ανάθεση, αρμοδιότητα, ευθύνη job, work, task, duty
δουλέμπορος, δουλεμπορικό slaver
Δουνκέρκη Dunkerque, Dunkirk
Δουνκέρκη Dunkerque, Dunkirk
δούρειο, δούρειο πρόγρμμα, δούρειος ίππος Trojan Horse, Trojan
δράκα, δραχμή, δράμι dirham, درهم
δραπετεύω, δραπέυση, ηλ-δραπέτευση, ηλ-δραπέτης jailbreak, jailbraker
δρομέας, υποβολέας cursor, prompter
ΔαΚ, δρομολόγηση ανά κλήση DDR, dial on demand routing
δρομολόγιο, διαδρομή, ταξιδιωτικό πρόγραμμα, ημερολόγιο, περιήγηση itinerary
δρομολογώ, δρομολογητής router, routing
δρώμενο happening
ΔΚΔ, δικαδε, δυαδικά κωδικοποιημένος δεκαδικός BCD, binary-coded decimal
δυαδικός, δυαδικό σύστημα binary, binary system
δυδυφίο, δυάδα δυφίων dibit
ΔΑΔ, Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων DDE, dynamic data exchange
ΔΜΤΠ, διμιταυπί, Δυναμική Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης, Δυναμική Μνήμη DRAM, Dynamic Random Access Memory
ΔνΣ, δινισι, δυναμική σύνδεση DL, dynamic link
δυναμικός dynamic
δυναμικός χρήστης, έμπειρος χρήστης power user
δυσύγχρονος, δυσυγχρονισμένος, δυσυγχρονισμός bisync, binary synchronous
δυσφήμιση, κακοδιαφήμιση, κακοήθης διαφήμιση maladvertising
δαδ, δυφία ανά δεύτερο bps, bits per second
δυφία ανά ίντσα bits per inch
δαφ, Δυφία Ανά Φωτόκοκκο, αριθμός χρωμάτων bpp, bits per pixel, color depth, bit depth, pixel depth
δυφία ελέγχου check bits
δυφιακό πλακίδιο, πειραματικό πλακίδιο bit slice chip
ΔΠΛ, διπιλά, Δυφιακό Ποσοστό Λάθους BER, bit error rate
δυφιακός επεξεργαστής, πειραματικός επεξεργαστής bit slice processor
δυφιακός τελεστής bitwise operator
δυφιακός χειρισμός bit manipulation, bit flip
δυφίο έναρξης, δυφίο τέλους start bit, stop bit
δυφίο, ΔΥαδικό ψηΦΙΟ, δυφιακός bit, binary digit
δυφιογέμιση, δυφιογεμίζω bit stuffing, zero stuffing, padding
ΔΦΓ, διφιγά, δυφιογράφημα, δυφιογράφηση, πλαισόγράφημα, δυφιοχάρτης BMP, bitmap, bitmapped graphic, bit image, raster graphic
δυφιογραφική γραμματοσειρά bit-mapped font
δυφιομανής, ηλεκτρονιομανής, ηλ-μανής computerholic
δυφιοπυκνότητα, πυκνότητα δυφίων bit density
δυφιορυθμός, δφρθμς bit rate, bitrate, data rate, data transfer rate, bit time
δωδεκάστιγμο, 12στιγμο, πίκα pica
δώρημα, χαριστικό, μικροδώρο freebie, giveaway, giveaways
ΔΣΟ, δισιό, Σχεσιόγραμμα Οντοτήτων ERD, Entity Relationship Diagram, ER model)
Διακομιστής ΥΟΤ, Υπηρεσίας Ονομασίας Τομέων DNS Server, Domain Name System