Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηΤ1, Τ3 T1, T3
τα γεγονότα βοούν res ipsa loquitur
τα καλύτερα του, τα καλύτερα της the best of
ταϊ, τροχιές ανά ίντσα tpi, tracks per inch
ταινίδιο, φιμάκι, μικροπτικό video clip
ταινιοκαλώδιο, ταινιωτό καλώδιο ribbon cable
τακτικός, ιστοθαμώνας regular, denizen
ταλαντώνω, ταλάντωση, ταλαντωτής oscillate, oscillation, oscillator
ταξί taxi
ταξινομία, ταξινόμηση taxonomy
ταξινομώ, ταξινόμηση sort, sorting
τάση, τασικός, συρμός, συρμικός, μόδα, μοδίστικος trend, trending, trending topic
ταύρος, εκφοβίζω, εκφοβιστής, εκφοβισμός bull, bully, bullying
ΤΠ, ταυπι, ταυτοποίηση ID, identification
ΤΕΦ, Ταυτοποίηση Εχθρός ή Φίλος IFF, identification friend or foe
ΤΥλ, Ταυτοποίηση Υλισμικού HWID, Hardware Identification
ταυτοποιώ, ταυτοποίηση, επαληθεύω, επαλήθευση authenticate, authentication, verify, verification
ταυτόχρονος, ομόχρονος, σύγχρονος simultaneous, simultaneo
ΤΟΚ, ταχεία οφθαλμοκίνηση, ταχεία οφθαλμική κίνηση REM, rapid eye movement
ΤΑΡ, ταχεία ραδιοριπή FRB, fast radio burst
ταχεία τροχιά, ταχεία πορεία, ταχεία διαδρομή fast track
ταχυδιανομέας, ταχυδιανομείο, ταχυμεταφορέας, ταχυμεταφορά courier, courier office
ΤΑΠ, ΤΑΠ3, ΤΑχυδρομικό Πρωτόκολλο POP, POP3, Post Office Protocol
ταχυδρομώ, ταχυδρόμηση, αναρτώ, ανάρτηση, αναρτητής, άρθρo, δημοσίευμα post, posting, poster
ταχύς, πολύ ταχύς, υπέρταχυς fast, very fast, ultra fast
ταχυφαγείο, ταχυφαγητό fast food
ταχυχρονίζω, ταχυχρονισμός overclock, overclocking, speed margining
τεθλασμένη, πολυγωνική γραμμή polyline, polygonal chain
τελεία, κόκκος, κουκκίδα, στιγμή dot
τελειωτικό λάθος, τελειωτικό λάθος εξαίρεσης, τελειωτικό συστημικό λάθος fatal error, fatal exception error,fatal system error, stop error
τελεστής, τελεστέος operator, operand
ΤΛΣ, Τελευταίος Λειτουργικός Συνορισμός Last Known Good Configuration
ΤΜΠΕ, ταυμιπιέ, τελευταίος μέσα πρώτος έξω LIFO, last in first out
τελικός χρήστης end user
τελικός χρήστης, πιστοποιητικό τελικού χρήστη end user, end user certificate
Τέλος Φακέλου, Σήμανση Τέλους EOF, end of file, EOF mark
τέλος, τλς end
τεμάχιο, σωρός, παρτίδα lot, lots
τέμνω, τμήμα, τομή segment, segmentation
τέμνω, τομή, διατέμνω, διατομή intersect, intersection
Τδαδ, τιδαδ, ΤεραΔυφία Ανά Δεύτερο Tbps, Terabits per second
Τκ, τεράκυκλος, τέραχερτς THz, Teracycle, Terahertz
τερματικό terminal
ΤΟ, τεροκτάδα, τερ8δα TΒ, terabyte
4BE, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση 4IR, Industry 4.0, fourth industrial revolution
τετραγωνάκι, τετραγωνάκι εισόδου text box, text-box, text entry box
τέχνη του δρόμου, καλλιτέχνης του δρόμου, χειροτέχνης του δρόμου street art, street artist
Τέγλον, Τεχλον, Τεχνητή Γλωσσική Οντότητα ALICE, Artificial Linguistic Computer Entity
ΤΝ, ταυνι, τεχνητή νοημοσύνη ΑΙ, artificial intelligence
τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία technical specifications
ΤΝΣ, ταυνισι, Τεχνιτό Νευρωνικό Δίκτυο, νευρωνικό δίκτυο ANN, Artificial Neural Network, neural network
τεχνογνωσία knowhow
ΤΑΝΑ, Τεχνολογία Αυτοεποπτίας ΑΝάλυσης και Αναφοράς SMART, S.M.A.R.T., Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology
ΤΠΧ, Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου RTT, Real-time Technology
ΤΠ, ταυπί, Τεχνολογία της Πληροφoρικής IT, Information Technology
τεχνούργημα artifact
τζετ, ιέναι jet, eject, project, projection, jettison
τζην, τζιν jeans, gin
τζίφρα
τζίφρες, τζιφροσελίδες greeking
τηλε tele
τηλεαγορά, τηλεψώνισμα teleshopping
τηλεαντιγράφω, τηλεαντίγραφο telecopy, telecopying
τηλεβίβαση teletransfer
τηλεδιάσκεψη, ηλ-διάσκεψη video conference
τηλεδίκτυο telnet
τηλεϊατρική, τηλενοσηλεία, τηλεβοήθεια telemedicine, telenursing
τλκ, τηλεκείμενο teletext
τηλεκκίνηση, τηλεαφύπνιση RWU, remote wake-up, Wake-on-LAN
τηλεκκίνηση, τηλεαφύπνιση RWU, remote wake-up
τηλεκλητήρας, τηλεκλήση, τηλεειδοποιητής, τηλεειδοποίηση, βομβητής pager, paging
τηλεκτρική επικοινωνία PLC, power line communications
τηλέλεγχος, τηλδι, τηλέλεγχος δικτύου RMON, Remote Monitoring
τηλελικόπτερο drone helicopter
τηλεμάθηση, τηλεκατάρτιση, εξ αποστάσεως distance learning, distance training
τηλεμετρία, τηλεμετρικός, τηλεμετρώ, τηλεμετρητής, τηλεμέτρηση telemetry
τηλεμπορία, τηλεμπόριο telemarketing
τηλεπέμβαση, τηλεϊατρική, τηλεστήριξη teleintervention
τηλεπεξεργασία remote processing
τηλεποπτία, τηλέλεγχος telemonitoring
τηλεπρόσβαση remote access
τηλεργασία, τηλεργάτης, τηλεργάζομαι telework, teleworker, teleworking, telecommute, -er
τηλεσυζήτηση, τηλεοπτική συζήτηση, τηλεμαχία debate
τηλεσυνεδρία, τηλεδιάσκεψη teleconference
τηλεσυνέδριο, ηλ-συνέδριο, τηλεσύσκεψη, ηλ-σύσκεψη e-conference
τηλετράπεζα, ηλ-τράπεζα e-bank, ebanking
τηλετυπία, τηλεομοιοτυπία fax, facsimile
τηλέτυπο, τηλεκτυπωτής, τηλεγραφομηχανή TTY, teletypewriter
τηλεφόρτωση, τηλενημέρωση
τηλεφωνητής dialer, caller
τηλεφωνική τράπεζα, τηλετράπεζα mobile banking
τηλεφωνοφρικιό phone phreak
τηλεχειριστήριο remote control
τιμή, αξία value
τιμονιέρα, τιμόνι steering wheel
τιμονιέρα, τιμόνι wheel, steering wheel
τιναχτό τηγάνισμα, τηγανίζω τιναχτά stir fry
τίποτε nothing
τιτλοσειρά, γραμματοσειρά τίτλων title font, display face
τμήμα, φάσμα, απόσταση range
τσδ, τοσιδι, το συντομότερο δυνατό asap, as soon as possible
τομέας, τομεακός sector, sectoral
τομέας, περιοχή domain
εγγεγραμμένο τομεώνυμο, τομεώνυμο FQDM, domain name, fully qualified domain name
τόννος, θύννος tuna, tunny
τόξο, τοξικός, τοξικολογία, τοξικολόγος bow, toxic, toxicology, toxicologist
Τοποδίκτυο, Έθερνετ Ethernet
τοπόσημο, πολεόσημο landmark
TBTB, Τούβλα Βάζεις Τούβλα Βγάζεις GIGO, Garbage In Garbage Out
τούβλα, πλινθάρια Adobe
τούμπες και γούβες lands and pits
τούμπες και χαραγιές lands and grooves
τούμπες, τούμπα, εξοχές lands, land
τουριστικός πράκτορας, τουριστικό πρακτορείο, ταξιδιωτικό γραφείο, οργανωτής ταξιδιών tourist agent, tourist agency, travel agency tour operator
ΤΔ, ταυδί, Τράπεζα Δεδομένων DB, Data Bank
τρέχων, τρεχούμενος, ενεργός current
3Δ, τρισδιάστατο 3D, 3-D, three-dimensional
τρισεκτύπωση, τρισδιάστατη εκτύπωση 3D printing
3Γ, τρίτη γενιά 3G, third generation
τρίτος κλειδούχος, μεσεγγυητής key escrow
τρόλα, τρολάρω, τρέλα, ιστοτρέλα, ιστοτρελένω, ιστότρελος troll, trolling
τροποποιώ, τροποποίηση modify, modification
τρόπος ζωής lifestyle, mode de vie, stile di vita
τροφικά παθογόνα food pathogens
τροφοδοτώ, τροφοδοσία, τροφοδότης, τροφοδοτικό feed, feeding, feeder
τροφοφερόμενη, τροφοφερόμενη ασθένεια foodborne, foodborne illness
τροχιά orbit
τροχιά, αυλάκι, αυλακιά, αυλάκωση, πορεία, μονοπάτι, ίχνος, ιχνηλατώ, ιχνηλάτηση, σιδηρογραμμή, διαδρομή track, tracking
τροχιοπλάνο οrbiter
τροχιοπλάνο orbiter
τροχοδηγοί, έλκυστρα rollers, roller grips
τροχοπέδιλα roller skates
τροχοσανίδα, τροχοσανίδωση, τροχοσανιδωτής, σανιδοδρόμιο, σανιδοδρομίες skateboard, skateboarding, skateboarder, skatepark
τρύπα, παραπέμπτης hot spot
τρυπώ, τρυπητήρι, διατρητήρας punch, puncher
τσάι-μπόμπα, καφές-μπόμπα bubble tea, bubble coffee
τσιμπούσι, συμπόσιο cümbüş
Τσουριμένκο, 67P/, Τσουριούμοφ-Γκερασιμένκο Tschuri, 67P/, Churyumov-Gerasimenko
τυλίγω, τύλιγμα rewind
τύμπανο, κύλινδρος drum
Τυπολόγιo ΓΛΣΥΚ, Διαδοχικό Τυπολόγιο ΓΛΣΥΚ CSS, Cascading Style Sheet
τυπολόγιο style sheet
ΤΔΛ, ταυδιλι, Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας SOPs, Standard Operating Procedures
τύπος, φόρμουλα formula
τυποσιάσματα, ειδικά εφέ effects, special effects
τυποσιάσματα, ειδικά εφέ special effects
τυπ.κυκ., τυπωμένο κύκλωμα, πλακέτα, κάρτα, προσαρμογέας PCB, Printed Circuit Board, printed circuit,card, adapter
τυπώνω, εκτυπώνω, εκτύπωση print, printing
τυφέκιο εφόδου assault rifle
τυχαίο, συμπτωτικό random