Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηPacific Rim Περιφέρεια Ειρηνικού
package πακέτο, ψηφιοπακέτο, δέμα, ψηφιόδεμα
packet filtering, static packet filtering στατική φρακτική εξέταση, στατικό φιλτράρισμα
packet switching δεματική μεταγωγή, δεματική μεταβίβαση
pad, mouse pad ψάθα, ψάθα ποντικιού, ψαθί, ψαθάκι
page break αλλαγή σελίδας
PDL, Page Description Language ΓΠΣ, Γλώσσα Περιγραφής Σελίδων
page fault αστοχία προσκόμισης
page fault error, invalid page fault σφάλμα προσκόμισης
page, paging, pager σελίδα, προσκομίζω, αποκομίζω, προσαποκομίζω
pagejacking σελιδοπειρατεία
pager, paging τηλεκλητήρας, τηλεκλήση, τηλεειδοποιητής, τηλεειδοποίηση, βομβητής
paginate, pagination σελιδώνω, σελίδωση, σελιδαριθμώ, σελιδαρίμηση
paint brush πινέλο
paint, paint program εικονογραφώ, εικονογράφηση
palaeoclimatology, palaeoclimatologist παλαιοκλιματολογία, παλαιοκλιματολόγος
palette παλέτα, χρωματολόγιο
palm sugar φοινικοζάχαρη
palmtop παλάμης, χειρός
PARC, Palo Alto Research Center ΚΕΠΑ, Κέντρο Ερευνών Πάλο Άλτο
pan, panning στροφή
panel πίνακας, πινακίδα, επιφάνεια
Panel of Experts Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
panic, panic attack πανικός, κρίση πανικού, πανικοβάλλομαι
pantalone, pantalon, pantaloons, pants παντελόνι, Άγιος Παντελεήμων
Pantone, Pantone Matching System Παντονικό, Παντονικό Σύστημα Χρωμοταύτισης
paper jam εμπλοκή χαρτιού, εμπλοκή τροφοδότη, μάγκωμα
paper, papier πάπυρος, χαρτί
paperless άνευ εντύπων, χωρίς χαρτί, ηλεκτρονικό, μηχανογραφημένο
paraconsistent logic παραλογική
paradigm υπόδειγμα, παράδειγμα
paragraph, ¶, pilcrow, pied de mouche παράγραφος, ¶, παραγραφόσημο
parallel παράλληλος
parallel processing παράλληλη επεξεργασία
paralympics, paralympic games παραολυμπιακοί, παραολυμπιακοί αγώνες
paramagnetism, superparamagnetism παραμαγνητισμός, υπερπαραμαγνητισμός
parameter παράμετρος
PRAM, parameter RAM ΠΜΤΠ, παραμετρική μνήμη, παραμετρική ΜΤΠ
parboiled, partially boiled λιγοβρασμένο, λιγοβρασμένο ρύζι
parity ισοτιμία
park and ride απεπιβίβαση, σταθμός απεπιβίβασης
park, parking, landzone, landing zone σταθμεύω, στάθμευση, χώρος στάθμευσης
parsley, persil, maydanoz, مقدونس μαϊντανός
particle, subatomic particle σωματίδιο, υποατομικό σωματίδιο
partition, partitioned, partitioning διαχωρίζω, διαχωρισμένος, διαχωρισμός, διαχωριστικό
pass it on μετάδωσετο
password ελευτήριο, κωδικός πρόσβασης
password manager χειριστής ελευτηρίων, χειριστής κωδικών πρόσβαση
patent, patentee, patent holder ευρεσιτεχνία, ευρεσιτέχνης, κάτοχος ευρεσιτεχνίας
path, pathway διαδρομή
pause παύση
pause, pausing παύση, παύω, σταματώ
pay load, payload ωφέλιμο φορτίο
paymaster μισθοδότης
paywall ιστοδιόδια, πρόσβαση επί πληρωμή
PC card κάρτα προσθήκης, κάρτα υπολογιστή
peak κορύφωση, κορυφή
peer to peer architecture, peer to peer network, P2P ομότιμη αρχιτεκτονική, ομότιμο δίκτυο
pending εκκρεμή
penis envy, penisneid φαλλοζηλία, φαλλόζηλη, φαλλόζηλος
Pentium Πέντιον
perceptual audio coding ΑΗΚ, αντιληπτική ηχητική κωδικοποίηση
perceptual computing αντιληπτική υπολογιστική, αντιληπτικός υπολογισμός
perform, performance αποδίδω, απόδοση, επίδοση
PCI, Peripheral Component Interconnect ΣΠΣ, σιπισί, Συνδέτης Περιφερειακών Συσκευών
peripheral, peripheral device περιφερειακό, περιφερςιακή συσκευή
PVC, permanent virtual circuit ΜΕΙΚ, μικ, μόνιμο εικονικό κύκλωμα
perry, poiré απίτης, απίτης οίνος, αχλαδόκρασο
PC, personal computer Π/Υ, προσωπικός υπολογιστής
PDA, Personal Digital Assistant Ψ/Β, Ψηφιακός Βοηθός, Οργανωτής
PIN, Personal Identification Number ΠΚΑ, πικα, Προσωπικός Κωδικός Αριθμός
PUK, PUC, personal unlocking key, personal unlocking code ΠΚΑπ, ΚΑπ, προσωπικός κωδικός απεμπλοκής, κωδικός απεμπλοκής
PVR, Personal Video Recorder, TiVo ΕΜΘ, Εγγραφέας Μεταχρονισμένης Θέασης,
PRM, Persons with Reduced Mobility ΑΜΚ, αμικα, Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας
pervasive computing, ubiquitous computing διάσπαρτη υπολογιστική
PB, petabyte ΠΟ, πεντοκτάδα
phantom vibrations φαντασματικές δονήσεις
pheasant, faisan φασιανός
philematology φιληματολογία
philia, philic, phobia, phobic φιλία, φιλικός, φοβία, φοβικός
phishing, web phishing ιστοψάρεμα, ιστοψαράς, ηλ-ψάρεμα, ηλεκτρονικό ψάρεμα
phone phreak τηλεφωνοφρικιό
phoneme, phonology, phonologist φώνημα, φωνολογία, φωνολόγος
photo shop φωτοσιοπ, φωτογραφείο, ψηφιακό φωτογραφείο
photoconductive, photoconductivity φωτοαγώγιμο, φωτοαγωγιμότητα
photo-edit, photo-editing, photo-editor, picture editing, photo-processing, photo-processor, image processing επεξεργασία εικόνας, επεξεργαστής εικόνας, φωτοεπεξεργασία, φωτοεπεξεργαστής
photofit φωτοταύτιση, φωτοταυτίζω
PMT, photomultiplier, photomultiplier tube ΦΠΣ, φωτοπολλαπλασιαστής, σωλήνας φωτοπολλαπλασιασμού
photon φωτόνιο
Photoshop φωτεπεξεργαστής, φωτογραφικός επεξεργαστής
pica δωδεκάστιγμο, 12στιγμο, πίκα
piconet μικροδίκτυο
ps, picosecond πδ, πικοδεύτερο
PACS, Picture ArChiving System ΣΑΡΑ, Σύστημα ΑΡχειοθέτησης Απεικονίσεων
pixel, picture element φτκ, φωτόκοκκος, εικονοστοιχείο
PIP, Picture In Picture ΕισΕι, ισι, Εικόνα σε Εικόνα
picture library εικονοθήκη
pie graph κυκλογράφημα
piecemeal σταδιακά, αποσπασματικά, κομματιαστά, τμηματικά, βηματικά, κατά μέλη, καταμέλη
pin ακίδα, ακροδέκτης
PGA, pin grid array ΣΥΠΛΑ, ΣΥστοιχία ΠΛέγματος Ακροδεκτών
ping ψφβλη, ψηφιοβολώ, ψηφιοβολή, χρονεντοπισμός
pinhole camera άφακη φωτογραφική
pinout διάγραμμα ακίδων
pipe, piping ενδοαγωγός, ενδοαγωγή
PBC, Pipeline Burst Cache ΜΕΡ, Μνήμωνας Επιεπεξεργασίας/Ριπής
pipelining, pipeline processing επιεπεξεργασία, επικαλυπτόμενη επεξεργασία
piston engine εμβολομηχανή, εμβολοφόρος μηχανή
pits, low spots γούβες, κοιλότητες
ppi, pixels per inch φαï, φωτόκοκκοι ανά ίντσα
pizza πίττα, πίτσα
placebo εικονικό φάρμακο, ψευτοφάρμακο, πλασέμπο
placeholder, place holding θεσικράτης, θεσικράτηση
plafond, ceiling ροφή, ταβάνι, ανώτατη τιμή, ανώτατο όριο
plain text, clear text απλό κείμενο, σκέτο κείμενο
planar, planar transistor επίπεδος, επίπεδος διαντιστάτης
planetesimal πλανητοελάχιστο
plantoid φυτοειδές
plasma plume λοφίο πλάσματος
platen, cylinder κύλινδρος
platform πλατφόρμα, εξέδρα
platter πινάκιο, πιάτο
play maker, playmaker κυρίαρχος του παιχνιδιού, κυρίαρχος παιχνιδιού
playback επανακρόαση, αναπαραγωγή
player escort συνοδός παίκτη, συνοδός ποδοσφαιριστή
plenum cable χωστό καλώδιο
plotter, plot σχεδιογράφος, σχεδιογράφημα, σχεδιογραφώ
plug φίσα, βύσμα, ρευματολήπτης
PnP, plug and play ΕκΧ, εκεχί, Εφαρμογή και Χρήση
plugged, unplugged ηλεκτρισμένο, απηλεκτρισμένο, στην πρίζα, εκτός πρίζας
plywood, contre plaqué φυλλοσανίδα, κοντραπλακέ
pneumatic, hydraulic αεραυλικό, υδραυλικό
p-n-p transistor διαντιστάτης θ-α-θ
podium πόδιο
point στιγμή
POP, Point of Presence ΣηΠ, Σημείο Παρουσίας
POS, Point Of Sale, outlet ΣηΠ, Σημείο Πώλησης, τηλεταμείο
ptp, p2p,, point to point δισυ, δισημειακή σύνδεση
PPP, Point to Point Protocol ΔσΠ, δισιπι, Δισημειακό Πρωτόκολλο
pointer, indicator δείκτης
ptm, p2mp, point-to-multipoint πολυσημειακή σύνδεση
pole, polar, polarity πόλος, πολικός, πολικότητα
poll, polling περισκόπηση, περισκοπώ
polyline, polygonal chain τεθλασμένη, πολυγωνική γραμμή
polymer πολυμερές
PLED, Polymer Light Emitting Diode ΠΦΤΔ, Πολυμερής ΦωΤοΔίοδος
polymorphic virus πολυμορφικός ιός
polymorphism πολυμορφισμός
pop, popping αποστοιβάζω, εξωθώ, εξώθηση
popcorn, popped corn, popcorns, pop-corn ποπ κορν, πατλάκια, πασπάτα, σιταροπούλλα, φακιόλες
port expander, fan-out πολύθυρο
port replicator ομοιωτής θύρας
port scanning θυροσάρωση, θυροσαρώνω
port, (COM ή LPT) θύρα, (ΘΥΡ και ΘΕΚ)
portable φορητός
PDF, (.pdf), Portable Document Format ΜΦΕ, μιφιέ, Μορφότυπο Φορητού Εγγράφου, Ολοσέλιδο Μορφότυπο
PNG, Portable Network Graphics Γραφικό Μορφότυπο Πινγκ
portal, web portal ιστοπύλη
portofolio investment επένδυση πορτοφολίου
positive lifestyle, style de vie positif θετικός τρόπος ζωής
positron αντιηλεκτρόνιο, ποσιτρόνιο
POP, POP3, Post Office Protocol ΤΑΠ, ΤΑΠ3, ΤΑχυδρομικό Πρωτόκολλο
post, posting, poster ταχυδρομώ, ταχυδρόμηση, αναρτώ, ανάρτηση, αναρτητής, άρθρo, δημοσίευμα
post-act, post-active υστερενεργώ, υστερενεργός, υστερενέργεια, εκ των υστέρων ενέργεια
PTSD, post-traumatic stress disorder ΜΤΑΔ, μιτάδ, μετατραυματική αγχωτική διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή
potentiometer ποτενσιόμετρο, ρυθμιστής τάσης
power ισχύς, δύναμη, ρεύμα, ηλεκτρισμός
power cycling κλεινάνοιγμα, κλεινανοίγω
power humgry δηψασμένος για εξουσία
PLC, power line communications τηλεκτρική επικοινωνία
power management διαχείριση ισχύος, διαχείριση ηλεκτρικής ισχύος
power strip, smart power strip πολύπριζο, έξυπνο πολύπριζο, διαφορικό πολύπριζο
PSU, power supply unit, power supply ηλεκτροδοτικό, τροφοδοτικό
power user δυναμικός χρήστης, έμπειρος χρήστης
POST, Power-On Self Test Αυτοέλεγχος Εκκίνησης, αρχικός αυτοέλεγχος
ppm, pages per minute σαλ, σελίδες ανά λεπτό
ppm, parts-per-million μαε, μέρη ανά εκατομμύριο
precedent, precedence προηγούμενο, δεδικασμένο
prefix πρόθημα
prequel, sequel προεπεισόδιο, μετεπεισόδιο
pre-read paper προαναγνώσιμα
preview προεπισκόπηση, επισκόπηση
primitive πρωταρχικός, πρωτόγονος
primus inter pares πρώτος μεταξύ ίσων
print, printing τυπώνω, εκτυπώνω, εκτύπωση
printable version εύκολη εκτύπωση
PCB, Printed Circuit Board, printed circuit,card, adapter τυπ.κυκ., τυπωμένο κύκλωμα, πλακέτα, κάρτα, προσαρμογέας
printer εκτυπωτής
printer friendly φιλικής εκτύπωσης, φιλικό στην εκτύπωση
printout ανάτυπο
PPP, Private Public Partnership ΣΔΙΤ, σιδίτ, Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
proact, proactive, proactivity προενεργώ, προενεργός, προενέργεια
problem solving λύση προβλημάτων
problem solving, problem solver επίλυση προβλημάτων, επιλύτης προβλημάτων
procedure διαδικασία
process color επεξεργασμένο χρώμα, παράγωγο χρώμα
process, processing, processor, processed επεξεργάζομαι, επεξεργασία, επεξεργαστής, επεξεργασμένος, διαδικασία
profile προτιμήσεις, κατατομή, προφίλ
PIF, Program Information File Φάκελος Πληροφοριών Πργρμμτος
program, programming, programmer, programmed, programmable πρόγραμμα, προγραμματίζω, προγραμματισμός, προγραμματισμένος, προγραμματιστής, προγραμματιζόμενος, προγραμματίσιμος
programmatic advertising, programmatic marketing προγραμματική διαφήμιση, προγραμματική εμπορία
pio, programmed input-output ΠΕΙΣ\ΕΞ, προγραμματισμένη είσοδος/έξοδος
programmer, plan, planner προγραμματίζω, προγραμματιστής
programming language γλώσσα προγραμματισμού
progressive scan προοδευτική σάρωση, πλήρης σάρωση
project, projection εργοσχέδιο, έργο, προβολή
prompter, teleprompter υποβολέας, τηλεϋποβολέας
proof-of-concept virus ψευδοϊός
proportional spacing αναλογικού πλάτους
PSA, prostate-specific antigen ΕΙΠΑ, ειδικό προστατικό αντιγόνο
protect, protection, protectionism, protectionist προστατεύω, προστασία, προστατευτισμός, προστατευτιστής
protocol πρωτόκολλο, συμφωνία, σύμβαση, συμβατιστής, εθυμοτυπία
PDU, protocol data unit ΠΔΠ, Πακέτο Δεδομένων Πρωτοκόλλου
protocol stack συμπρωτόκολλα, στοίβα πρωτοκόλλων,συνδυασμός πρωτοκόλλων
prototype πρωτότυπο
provide, provider παρέχω, παροχέας
proxy cache, web proxy cache προμνήμωνας, μνήμωνας προδιακομιστή
proxy server, proxy προδιακομιστής, πρδκμστης
proxy war πόλεμος δι' αντιπροσώπου, -ων
psudocyesis, false pregnancy, phantom pregnancy, hysterical pregnancy, pregnancy scares ψευδοκύηση, ανεμαγκάστρι
public domain κοινό κτήμα, χωρίς επιδικαιώματα, κοινοκτημοσύνη
PSTN, Public Switched Telephone Network ΔΜΤΔ, διμιταυδι, Δημόσιο Μεταγωγικό Τηλεφωνικό Δίκτυο
publish, publisher, puplication δημοσιεύω, δημοσίευση, εκδίδω, έκδοση, εκδότης
publisher, literary agent εκδότης, εκδοτικό πρακτορείο
puck ποντίκι γραφικών
PCM, Pulse Code Modulation ΠΚΔ, πικαδί, ΠαλμοΚωδική Διαμόρφωση
pulse, pulser παλμός, παλμικός, παλμοδότης
pump and dump φούσκωμα και ξεφόρτωμα, φούσκωμα και πούλημα, φουσκώνω και πουλώ, φουσκώνω και ξεφορτώνω
punch, puncher τρυπώ, τρυπητήρι, διατρητήρας
punching-bag, bag-punching κώρυκος, κωρυκομαχία
PPP, Purchasing Power Parity ΙΑΔ, ιαδί, Ισοτυμία Αγοραστικής Δύναμης
push, pushing ωθώ, ώθηση, προωθώ, ωθωστοιβάζω, ενωθώ, ενώθηση