Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηmachine language γλώσσα μηχανής
macro, macroinstruction, script μακροεντολή
macromolecule μεγαμόριο
maglev, magnetic levitation μαγνητική αιώρηση, μαγναίωρο, μαγναίωρο τραίνο
MRI, magnetic resonance imaging ΜΤ, μιταυ, μαγνητική τομογραφία, μαγνητικός τομογράφος
MO, magneto-optical ΜΟΠ, μαγνητικός/οπτικός
mail reflector πολυταχυδρόμος
mailbox γραμματοκιβώτιο, γρμτκβτιο
mainframe, mainframe computer μεγαλόσχημος, κεντρικός υπολογιστής
make a detour, detour, Dtour λοξοδρομώ, λοξοδρόμηση, παρακάμπτω, παρακαμπτήριος, εκτροπή
maladvertising δυσφήμιση, κακοδιαφήμιση, κακοήθης διαφήμιση
mall, mall of πολυκατάστημα, εμπορικό κέντρο
malware, malicious software κακολογισμικό, κακόβουλο λογισμικό
MIF, Management Information File ΦΠΔ, Φάκελος Πληροφοριών Διαχείρισης
mandate εξουσιοδότηση, εξουσία, εντολή
mandatory αναγκαίο, υποχρεωτικό, ουκάνευ
manifold πολυσωλήνας, πολύπτυχος, πολλαπλός
manual εγχειρίδιο, βιβλιάριo οδηγειών, χειρονακτικός, χειρακτός, χειροκίνητος
manual calculation, manual recalculation υπολογισμός κατ’ εντολή, επανυπολογισμός κατ’ εντολή
manual, manual operation, manually χειρονακτικώς, χειρονακτικός, χειρονακτικά. λειτουργία με το χέρι, χειρακτός
map χάρτης, δομή, καταγραφή, αντιστοίχιση, αποτύπωση
mark, marker χρωμογραμμίζω, χρωμογράμμιση, χρωμογραμμιστής, επισημαίνω, επισήμανση, επισημαντήρας
market, marketing, marketer αγορά, αγωρογνωσία, αγωραλογία, αγωρολόγος, εμπορία, εμποριολόγος
markup σημαίνω, σήμανση
ML, Markup Language ΓλΣ, Γλώσσα Σήμανσης
marmalade μελίμηλον
marquee κορνίζα, κυλιόμενη κορνίζα
marshal, marshalling, marshalled συμβατοποιώ, συμβατοποίηση, συμβατοποιημένο, συμβατό
mask, masking κάλυψη, επικάλυψη, συγκάλυψη, σχάρα, μάσκα
mass media, media ΜΜΕ, μιμιέ, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
mass transportation ΜΜΜ, μέσα μαζικής μεταφοράς
master πρωτεύων, κύριος
MBR, Master Boot Record ΒΕΕΚ, Βασική Εγγραφή ΕΚκίνησης
master document κύριο έγγραφο, βασικό έγγραφο
master key γενικό κλειδί, πασπαρτού
master plan ΓΣχ, Γενικό Σχέδιο
matrix μητρότυπο
MTU, Maximum Transmission Unit Μεμομέ, Μέγιστη Μονάδα Μετάδοσης
maximum, maximize, maximization μέγιστο, μεγιστοποιώ, μεγιστοποίηση
MTBF, mean time between failures ΜΧΜΒ, μιχιμιβι, Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών
mediocracy μετριοκρατία
mega μεγα
Mb, megabit Μδ, μεγαδυφίο
Mbps, Megabits per second Μδαδ, μιδαδ, Μεγαδυφία ανά δεύτερο
MΒ, megabyte ΜΟ, μεγοκτάδα
MBps, megabytes per second ΜΟαδ, ΜεγΟκτάδες ανά δεύτερο
megacity μεγάπολη
Megaera, Mégère Μέγαιρα
GFLOPS, MegaFLOPS, GigaFLOPS ΜΠΚΥΑΔ, ΓΠΚΥΑΔ, ΜεγαΠΚΥΑΔ, ΓιγαΠΚΥΑΔ
MHz, megahertz, MC, megacycle Μκ, μεγάκυκλος
Mp, megapixel Μκκ, μεγάκοκκος
meme, internet meme μμμ, μίμημα, διαδικτυακό μμμ
memorandum, memo, note μνημόνιο, υπόμνημα, σημείωμα
memory μνήμη
MMU, memory management unit ΜΔΜ, μιδιμί, Μονάδα Διαχείρισης Μνήμης
memristor, memristance μνημαντιστάτης, μνημαντίσταση
mentality, mintset νοοτροπία, σκεπτικό, τρόπος του σκέπτεσθαι
menu μενού, λίστα
merge, merging, merger συγχωνεύω, συγχώνευση, συγχωνευτής
M&A, Mergers and Acquisitions Ε&Σ, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
message clipped, view entire message απόκομμα, πατήστε για πλήρη εμφάνιση
message, announcement, messenger μήνυμα, αγγελιαφόρος
message, messaging μηνώ, μήνυμα, μηνυματικός, μηνυματοδοσία, μηνυματοδοτικός
MAPI, Messaging Application Programming Interface ΔΠΜΕ, διπιμιέ, Διεπαφή Προγραμματισμού Μηνυματικών Εφαρμογών
meta μετα
meta tag μετάσημο, μετασήμανση
metadata μεταδεδομένα, μτδδμνα
metafile ί, μεταφάκελος
metal detector, metal detectorist ανιχνευτήρας μετάλλων, ανιχνευτής μετάλλων
MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ΔΕΠΜΟΣ, Διαντιστάτης Ενεργού Πεδίου Μέταλλο Οξείδιο ημιαγωγόΣ
MOS, Metal-Oxide-Semiconductor ΜΟΣ, Μέταλλο-Οξίδιο-ημηαγωγόΣ
metamaterial μεταΰλη, μεταϋλικό
metarefresh μεταπέμπω, μεταπομπή
micro μικρο
MCA, Micro Channel Architecture MKA, ΜικροΚαναλική Αρχιτεκτονική
MEMS, Micro ElectroMechanical System ΜΗΜΣ, μιμσι, ΜικροΗλεκρονικό Μηχανικό Σύστημα
microbiome μικροβίωμα
microcephaly, congenital microcephaly μικροκεφαλία, έμφυτη μικροκεφαλία
microchip μικροπλακίδιο, μικροκύκλωμα
micromachine, micromachining technology μικρομιχανή, μικρομιχανική, μικρομιχανική τεχνολογία
micromechanics, micromechanism, micromachine μικρομηχανική, μικρομηχανισμός, μικρομηχανή
micron, micrometer μικρόμετρον, μικρόν
MOEMS, micro-opto-electromechanical system ΜΟΗΜΣ, μοϊμσι, ΜικροΟπτικο-ΗλεκτοΜηχανικό Σύστημα,
microprocessor μικροεπεξεργαστής
MPU, microprocessor unit μικροεπεξεργαστής
microsecond, µs μικροδεύτερο, μδ
microsite, minisite μικροτάξιο, υποτάξιο
MERS, Middle East Respiratory Syndrome ΑΣΜΑ, Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής
middleware μεσολογισμικό, μεσάζον λογισμικό
mil, military στρατιωτικó
Mton/y, Million tons per year Εκτον/ε, Εκατομμύρια τόνοι ανά έτος
Mya, mya, ma, million years, million years ago, megaannus μετ, μεγαέτος, εκατομμύριο έτη
MIPS, Millions Instructions Per Second EΚΕΝΑΔ, Εκατομμύρια Εντολές ανά δεύτερο
ms, millisecond χδ, χιλιοστοδεύτερο
MYOB, Mind Your Own Business κτδς, κοίτα τη δουλειά σου
Mini Market Μικρή Αγορά
mcb, miniature circuit braker ΜΔ, μιδι, μικροδιακόπτης
miniature, miniaturize μικρογραφία, μινιατούρα, μκροποιώ, μικροποίηση, μικρογραφώ, μικρογράφηση
mint, mentha μέντα, μίνθη, ηδύοσμος, δυόσμος
mirror image, mirror site κατόπτρισμα, κατοπτριοσμός, είδωλο, ομοιοτάξιο
mirror site ομοιοτάξιο
mirror writing κατοπτρική γραφή
mirror, mirroring κατοπτρίζω, κατοπτρισμός
misnomer ακυριολεξία
misplace, misplaced παραπετώ, το παραπέταξα, παραπεταμένος
MR, mixed reality ΜΠ, μιχτή πραγματικότητα
m-learning, mobile learning κ-μάθηση
mobile application, mobile app κινητή εφαρμογή
mobile banking τηλεφωνική τράπεζα, τηλετράπεζα
MCM, MIM, mobile content management, mobile iformation management ΔΠΚ, διαχείριση περιεχομένου κινητού
mobile developer προγραμματιστής κινητών, προγραμματιστής τηλεφώνων
MOS, mobile operating system ΛΣΚ, λισικά, λειτουργικό σύστημα κινητού
MVNO, Mobile Virtual Network Operator ΠΚΕΔ, πικεδ, Παροχέας Κινητού Εικονικού Δικτύου
mobile, mobile phone, cellphone κινητός, κινητό τηλέφωνο
mode στάση, τρόπος, θέση
model, modelling μοντέλο, μοντελοποιώ, μοντελοποίηση, αναπαρασταίνω, αναπαράσταση, απεικονίζω, απεικόνιση
modem, modulator/demodulator διαμορφωτής, διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής
moderator συντονιστής, επόπτης, κανονιστής
modify, modification τροποποιώ, τροποποίηση
module, modulate, modulation, modular, modular construction, modular assemply άρθρωμα, αρθρωματοποιώ, αρθρωματοποίηση, αρθρωτή κατασκευή, αρθρωτός, ενότητα, διαμορφώνω, διαμόρφωση, μονάδα
mold, cast, shoe tree καλούπι, καλαπόδι
molecular animation, molecular animator μοριακό κινησιογράφημα, μοριακός κινησιογράφος
molotov cocktail, petrol bomb βόμβα μολότοφ, βόμβα βενζίνης
MMS, Moment Magnitude Scale, Richter Scale, Richter ΚΜΟ, καμιό, Κλίμακα Μεγέθους Ορμής, Κλίμακα Ρίχτερ, Ρίχτερ
monetarism, monetarist νομισματισμός, νομισματιστής, μονεταρισμός, μονεταριστής
monk μοναχός
monocopter, gyrocopter μονοκόπτερο, γυροκόπτερο
monocoque, bicoque, multicoque, cockle, single hulled, double hulled μονοπλαίσιος, διπλαίσιος πολυπλαίσιος
monospace, monospace font σταθερού πλάτους, μονοδιάστατη γρμτσρά
more συνεχίζεται, σνχζται, περισσότερα, πρστρα
mortar, mortar and pestle ίγδις, ίγδη, ιγδίον, γδι, γουδί, χτιν
most read πολυδιαβασμένο, πολυδιαβασμένα, πλδβσμνο
mote, remote ασύρματος πομποδέκτης, μικροπομποδέκτης
mobo, motherboard μη.κα, μητρική κάρτα, μητρικό κύκλωμα
mothership μητρικό σκάφος
motocycle gang ομάδα μοτοσικλετιστών, παρέα μοτοσικλετιστών
mount, mounted, mounting μοντάρω, μονταρισμένο, μοντάρισμα, ενάπτω, έναψη, εναπτόμενο
mouse ποντίκι
mouseover επικύλιση, επικύλιση ποντικιού
mousetrap, mousetrapping ιστεγκλωβίζω, ιστεγκλωβισμός, ποντικοπαγίδα
moves-adds-changes προκιναλγές
MPEG, Moving Pictures Expert Group Αφαιρετική Συμπίεση Κινούμενων Εικόνων
MP3, MPEG Audio Layer 3 ΜΠ3, Μουσική ΣυμΠίεση, Στρώση 3, μιπι 3
muddy color μουντό χρώμα
mulitplayer online game πολυπαιχνίδι σεροή
multi, poly πολυ
multibus πολυδίαυλος, πολυδιαυλικός
multicast, multicasting πολυεκπομπή, πολυεκπέμπω, πολυμετάδοση, πολυμεταδίδω, πολλαπλή μετάδοση
multichannel πολυκάναλος
multifrequensy, multifrequensy monitor, πολυσυχνότητα, πολυσυχνοτική οθόνη,
MFP, multifunction, multifunction peripheral, multifunctional πολυμηχανή, πολυλειτουργικό
multilevel, multilayer πολυεπίπεδος, πολυστρωματικός
multilink πολυδεσμικό
multimedia πολυμέσα
MMX, Multimedia Extended ΜΕΠ, Με Επέκταση Πολυμέσων
ΜΜΣ, Multimedia Message Service ΜΥΠ, Μηνυματική Υπηρεσία Πολυμέσων
MMS, Multimedia Messaging Service ΜΥΠ, Μηνυματική Υπηρεσία Πολυμέσων
multiple πολλαπλός
multiple access πολυπρόσβαση, πολυπροσβάσιμος, πολλαπλή πρόσβαση
MDI, Multiple Document Interface ΔΠΕ, Διεπαφή Πολλών Εγγράφων
multiplex, multiplexing, multipexor, multiplexer πολυπλέκω, πολύπλεξη, πολυπλέκτης, πολυπλεκτικός
multiprocessing πολυεπεξεργασία, πλπξργσία
multiscanning πολυσάρωση, πολυσαρωτικός
multitasking πολυδιεργασία, πλδργσία
multithreading πολυνημάτωση
multi-user πολλών χρηστών
MUD, multiuser dungeon ΜΠΟΧ, μπουντρούμι πολλών χρηστών
multiverse πολυσύμπαν
MIDI, musical instruments digital interface ΨΜΔ, Ψηφιακή Μουσική Διεπαφή, Μουσική Διεπαφή Μίντι
mute, muted σιγάζω, σιγασμός, σιγασμένος, σε σιγή, αθόρυβο