Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηOFF, ON, down, (O), open, (|) ΚΛ, ΑΝ, κλειστό, (Ο), ανοικτό, (|)
object αντικείμενο
OLE, Object Linking and Embedding ΔΕΑ, Δέση και Ένθεση Αντικειμένων
OOP, object oriented, object oriented programming αντικειμενοστρεφής, αντκμνστρφς, αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
obverse, reverse πρόσοψη, εμπρόσθια όψη, οπίσθοψη, οπίσθια όψη
octal οκταδικό
octet οκτέτο
odos οδός
off line εκτός ροής
off shore, offshore υπεράκτιος, εξωχώριος
off the record εκτός πρακτικών, χωρίς καταγραφή
offset, offset printing μετατύπωση, μετεκτύπωση, μετεκτυπωτικός
on board, integrated, integrate ενσωματωμένο, ενσωματώνω, ενσωμάτωση
on demand καταίτηση
on line casino ηλ-καζίνο, ηλεκτρονικό καζίνο
on line, online σε ροή, σεροή
OBD, on-board diagnostics ΕΟΔ, επί οχήματος διαγνωστικό, ενσωμτμένο διαγνστκο
onion routing στρωματική έγκρυψη, στρωματική δρομολόγηση
online community ιστοκοινότητα
Online Shopping ηλ-ψώνισμα, ηλ-αγορά
ODBC, Open Database Connectivity ΑΣΒΔ, οσιβιδι, Ανοικτή Συνδετικότητα Βάσεων Δεδομένων
ODI, Open Data-link Interface ΑΔΔ, αδεδί, Ανοικτή Δεδομενική Διεπαφή
osrc, open source, open source code απκ, απικά, ανοικτός κώδικας, ανοικτός πηγαίος κώδικας
OSI, Open System Interconnection ΔΑΣ, Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων
OS, Operaring System ΛΣ, λισι, Λειτουργικό Σύστημα
operate, operation, operational, operator, function, functional, functionalism λειτουργώ, λειτουργία, λειτουργικός, λειτουργικότητα, λειτουργίσιμος, χειρίζομαι, χειρισμός, χειριστής, τελώ, τέλεση, τελεστής, συναρτώ συνάρτηση
operator, operand τελεστής, τελεστέος
opinion maker, opinion makers διαμορφωτής απόψεων, διαμορφωτές απόψεων
oportunity cost εναλλακτικό κόστος
OC, Optical Carrier ΟΦ, Οπτικός Φορέας
OCR, Optical Character Recognition ΟΠΑΧ, Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων
optical fiber οπτική ίνα
OMR, Optical Mark Recognition ΟΠΑΣ, ΟΠτική Αναγνώριση Σημάνσεων
optimum, optimize, optimization βέλτιστο, βελτιστοποιώ, βελτιστοποίηση, μέγιστο, μεγιστοποίηση, μέγιστο δυνατό, καλύτερο δυνατό
opt-in e-mail αιτητικό ηλ-τα
option, optional επιλογή, προαιρετικό
optoelectronics οπτηλεκτρονική
orbit τροχιά
orbiter τροχιοπλάνο
ordinateur υπολογιστής, συνδιαστής
org, organization οργανισμός
OLED, Organic Light Emitting Diode ΟΦΤΔ, Οργανική ΦωTοΔίοδος
OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ΟΑΧΟ, Οργαviσμός Απαγόρευσής Χημικών Όπλων
organizational chart οργανόγραμμα
organizer οργανωτής
orientation προσανατολισμός, κατεύθυνση, πληροφόρηση, ενημέρωση.
original πρωτότυπο, αυθεντικό
OEM, original equipment manufacturer ΚΠΕ, καπε, Κατασκευαστής Πρωτότυπου Εξοπλισμού
orphan file ορφανός φάκελος, ξεκομμένος φάκελος,
orphan line ορφανή, ξεκομμένη
OFDM, orthogonal frequency division multiplexing ΟΣΔΠ, οσιδιπί, Ορθογώνια ΣυχνοΔιαιρετική Πολύπλεξη
oscillate, oscillation, oscillator ταλαντώνω, ταλάντωση, ταλαντωτής
ouroborus, ouroboros ουροβόρος, ουροβόρος όφις
outgoing, outbox, out εξερχόμενα, εξρχμνα
outline, outline utility περίγραμμα, σκαρίφημα, σκιαγράφημα, σύνοψη, περίληψη, βοήθημα περίλψης
out-of-pocket, out of pocket expenditure προσωπική δαπάνη
output έξοδος, παραγωγή, αποτέλεσμα
outsider εξωφανής
outsourcing εξωπορισμός, εξανάθεση, εξωτερική ανάθεση
OTH, over the horizon ΠΤΟ, πιτιο, πέραν του ορίζοντα
overcharge, overcharging υπερφορτίζω, υπερφόρτιση, υπερχρεώνω, υπερχρέωση
overclock, overclocking, speed margining ταχυχρονίζω, ταχυχρονισμός
overdrive υπερταχύνω, υπερτάχυνση, υπερταχυντήρας
overflow error, numeric overflow αριθμητική υπερχείλιση, αριθμητική υπέρβαση
overheads, overhead expenses γενικά έξοδα
overkill υπερβολική δύναμη, υπερβολική ισχύς
overlap, overlaping επικαλύπτω, επικάλυψη
overload, overloaded, overloading επιφορτώνω, επιφορτωμένο, επιφόρτωση
overloading polymorphism υπερμετρικός πολυμορφισμός, υπερμετρισμός
override υποσκελίζω, υποσκέλιση, παρακάμπτω, παράκαμψη, υπερισχύω, υπερίσχυση, παραμερίζω, παραμερισμός
overrun, overflow υπερφορτώνω, υπερφόρτωση, υπερχειλίζω, υπερχείλιση, ψηφιοπλακώνω
overstrike διπλοτυπώνω
overtype, overwrite επιτυπώνω, επιτύπωση, επεγγράφω, επεγγραφή