Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηAM, 3D printing, additive manufacturing ΠΚ, 3Δ εκτύπωση, προσθετική κατασκευή
a priori, a posteriori εκ προηγουμένου, εξ επομένου, προηγουμένως, επομένως
abandonware έκθετο λογισμικό,
ABEND, Abnormal End ΑΝΤΕ, ΑΝώμαλο ΤΕλος
abort ματαιώνω, ματαίωση, εγκαταλείπω, εγκατάλειψη
abort retry fail εγκατάλειψη αναδοκιμή απόρριψη
About Σχτκα, Σχετικά
ΑΒΕΝD, Absent By Enforced Net Deprivation ΑΔΙΑ, Αναγκαστική Διαδικτυακή Αποστέρηση
absolute απόλυτος
abstract, abstraction, abstracted αφαιρώ, αφαίρεση, αφαιρεμένο, αφηρημένο, απόκομμα, σύνοψη
accelerate, acceleration, accelerator, acceleration board επιταχύνω, επιτάχυνση, επιτχυντήρας, κάρτα επιτάχυνσης
AGP, Accelerated Graphics Port ΘΕΓ, Θύρα Επιτάχυνσης Γραφικών
accelerometer επιταχύμετρο, μετρητής επιτάχυνσης
access, accessible προσβαίνω, πρόσβαση, προσβασιμότητα, προσπελάζω, προσπέλαση, προσπελάσιμος
account πρόσβαση, λογαριασμός
accsess time χρόνος πρόσβασης
accumulate, accumulation, accumulator συσσωρεύω, συσσώρευση, συσσωρευτής, συγκεντρώνω, συγκέντρωση, συγκεντρωτής, μαζεύω, μάζεμα, μαζευτής
acronym ακρωνύμιο, αρκτικόλεξο
act, active, action, activity ενεργώ, ενεργός, ενέργεια, δρώ, δράση, δράστης, δραστστικός, πράττω, πράξη, πρακτικός
action group, task force ομάδα δράσης, εντολοδόχος ομάδα, επιχειρησιακή ομάδα
activate, activated, activation, activator, actuate, actuator ενεργοποιώ, ενεργοποιημένος, ενεργοποίηση, ενεργοποιητής
active cell ενεργός κυψελίδα, ενεργό κελί
active matrix display οθόνη ενεργού μητρότυπου
activity light, light indicator φωτοδείκτης
ad hoc επί σκοπώ
adapt, adapted, adaption, adaptor, adapter προσαρμόζω, προσαρμοσμένος, προσαρμογή, προσαρμογέας
ADPCM, adaptive differential pulse code modulation ΠΔ ΠΚΔ, Προσαρμοστική Διαφορική ΠαλμοΚωδική Διαμόρφωση
ADM, add/drop multiplexing ΠΠΦ, Πολυπλεκτική ΠροσθαΦαίρεση
add-in, plug-in επιπρόγραμμα, προσθενότητα
add-on επισυσκευή
address, direct address, absolute address, indirect address, addressing διεύθυνση, απόλυτη διεύθυνση, σχετική διεύθυνση, διευθυνσιοδότηση
adermatoglyphia αδερματογλυφία
administer, administration, administrator διαχειρίζομαι, διαχείριιση, διαχειρισρικός, διαχειριστήςδιοικώ, διοιίκηση, διοικητικός, διαχειριστής
Adobe τούβλα, πλινθάρια
Advanced Επιρυθμίσεις, προχωρημένος, προηγμένος
AAC, Advanced Audio Coding ΠΗΚ, Προηγμένη Ηχητική Κωδίκευση
ACPI, Advanced Configuration and Power Interface ΔΠΣΙ, Διεπαφή Προηγμένου Συνορισμού και Ισχύος
APM, advanced power management ΠΡΔΙ, πιροδι, προηγμένη διαχείριση ισχύος
ASF, Advanced Streaming Format ΜΠΙ, Μορφότυπο Προχωρημένης Ισοροής
AT, ATX, BTX, Advanced Technology ΠΤ, Προχωρημένη Τεχνολογία
ATA, advanced technology attachment ΠΠΤ, Προσάρτηση Προχωρημένης Τεχνολογίας
ATAPI, Advanced Technology Attachment Packet Interface ΔΣΠ ΠΤ, Διεπαφή Συνολικής Προσάρτησης, (Προχωρημένης Τεχνολογίας)
ΑΤΧ, advanced technology extended ΕΠΤ, επιταυ, επεκταμένης προηγμένης τεχνολογίας
aerostatic αεροστατικός, αερόσταση
afterburner, afterburning μετακαυστήρας, μετάκαυση
agent πράκτορας
agroglyph, crop circle, geoglyph αγρογλυφικό, γεογλυφικό
Air Cavity System, Air Lubrication System Σύστημα Αεροκοιλότητας, Σύστημα Αερολίπανσης
air, aerate, aeration, aerification, aerator αέρας, αερίζω, αερισμός, αεριστής, αεριστήρας, αεριστικό
airborne, waterborne αεροφερόμενος, υδατοφερόμενος
airport art αεροδρομική τέχνη, αεροδρομικό καλλιτέχνημα
alarm συναγερμός, ξυπνητήρι
alert, on alert, alert list ετοιμότητα, επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα, σε επαγρύμνηση, λίστα επαγρύπνησης
algorithm αλγόριθμος
aliasing, jaggies δοντιάσματα, δοντιάζει
align, alignment, aligned, justify, justifiication, justified, flush στοιχίζω, στοίχιση, στοιχισμένο
alignment, misalignment στοίιχιση, κακοστοίχιση, αποστοίχιση
all knowing, mr know-it-all παντοδαής, παντογνώστης, ξερόλας
alliteration παρήχηση
allocate, allocation, allocator εκχωρώ, εκχώρηση, εκχωρητής, καταχωρώ, καταχώρηση, καταχωρητής, κατανέμω, κατανομή, κατανεμητής
alpha test εσωτερική δοκιμή, δοκιμή άλφα
alphanumeric αλφαριθμός, αλφαριθμητικός, αλφαριθμητικός χαρακτήρας
aka, also known as γνως, γνωστός ως
alternate, alternation, alternator εναλλάσσω, εναλλαγή, εναλλακτήρας, εναλλάκτης
AC, alternating current ΕΡ, ερο, εναλλασσόμενο ρεύμα
Alt, alternative Εναλ, εναλλακτικό
alternative, substitute εναλλακτικός, υποκατάστατος
ambient περιβάλλων, περιρέουσα ατμόσφαιρα
ANSI, American National Standards Institute ΕΙΠΑ, Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων Αμερικής
ASCII, American Standard Code for Information Interchange ΑΠΚΑΠ, Αμερικάνικος Πρότυπος Κώδικας Ανταλλαγής Πληροφοριών
amorphous απορροφητικός, άμορφος
ampersand, & εμπορικό και, &
amplify, amplification, amplifier ενισχύω, ενίσχυση, ενισχυτής
analogue αναλογικό
ADC, analogue to digital converter ΑΨΜ, ΑναλογοΨηφιακός Μετατροπέας
anchor αγκυρώνω, αγκύρωση, άγκυρα
anchorman, newscaster, newsreader ειδησιάρχης, κύριος εκφωνητής
animation, animate, animator, computer animation κινησιογράφημα, κινησιογράφηση, κινησιογράφω, κινησιογράφος, ηλ-κινησιογραφηση, ηλ-κινησιογράφημα, κινούμενα σχέδια
annotation επισημείωση
anthropocene ανθρωπόκαινος
anthropogenic, anthropocene ανθρωπογενής, ανθρωπόκαινος
anticipate, anticipation, anticipatory, anticipator προλαμβάνω, πρόληψη, προληπτικός, προνοώ, πρόνοια, προνοητικός
anti-laser αντιφεακτίνα, αντιλέιζερ
antivirus killer αντιιοκτόνο
antivirus, antivirus program αντιιός, αντι-ιικό πρόγραμμα, ιοκτόνος
any key ένα πλήκτρο
anycast σεόποιον
append, appendix προσαρτώ, προσάρτηση, προσάρτημα, συνάπτω, σύναψη, συνημμένο
applet, app ενδοεφαρμογή, μικροεφαρμογή, μικροπρόγραμμα, μονοεφαρμογή, μονοπρόγραμμα
API, Application Program Interface ΔιΕΠ, ΔΙεπαφή Εφαρμογής Προγραμμάτων
ASP, WASP, Application Service Provider, Wireless Application Service Provider ΠΥΕ, ΠΥΑΕ, Παροχέας Υπηρεσιών Εφαρμογών, Παροχέας Υπηρεσιών Ασύρματων Εφαρμογών
apply, application, applicable, app, εφαρμόζω, εφαρμογή, εφαρμόσιμο
aquanaut, oceanaut υδροναύτης, ωκεανοναύτης
arbitrate, arbitration επιδιαιτητεύω, επιδιαιτησία
arborist, tree surgeon, arboryculture δενδροκόμος, δενδροκομία
arcade game παιγνίδι δράσης, βιντεοπαιχνίδι
archic anarchism αρχούμενος αναρχισμός
architecture αρχιτεκτονική
archives αρχειοθήκη
area περιοχή, θέμα
area chart θεματικό γράφημα, θεματικός χάρτης
areal density, bit density πυκνότητα περιοχής, δυφιοπυκνότητα
argument όρισμα
ALU, Arithmetic Logic Unit ΑΛΜ, Αριθμητική Λογική Μονάδα
array συστοιχία, πίνακας
array processor, vector processor ανυσματικός επεξεργαστής, επεξεργαστής πινάκων
arrow, arrow keys, arrow pad βέλος, βελόπληκτρα
articulated vehicle αρθρωτό όχημα
artifact τεχνούργημα
ΑΙ, artificial intelligence ΤΝ, ταυνι, τεχνητή νοημοσύνη
ALICE, Artificial Linguistic Computer Entity Τέγλον, Τεχλον, Τεχνητή Γλωσσική Οντότητα
ANN, Artificial Neural Network, neural network ΤΝΣ, ταυνισι, Τεχνιτό Νευρωνικό Δίκτυο, νευρωνικό δίκτυο
artist's impression καλλιτεχνική απεικόνιση
asap, as soon as possible τσδ, τοσιδι, το συντομότερο δυνατό
ascender άνω γραμμή, άνω γραμμή πατούρας
ascending order, descending order αύξουσα σειρά, φθίνουσα σειρά
Asia Pasific Ασιατικός Ειρηνικός
asl, age sex location ηφτο, ηλικία φύλο τοποθεσία
aspect ratio λόγος ΠΛΥ, λόγος διαστάσεων
assault rifle τυφέκιο εφόδου
assemble, assembler, assembly language μετασκευάζω, μετασκευαστής, γλώσσα μετασκευής
assertion, assert ισχυρισμός, ισχυρίζομαι
assistant referee βοηθός διαιτητής
association, associate συσχετισμός, συσχετίζω, συσχέτιση
astrology, astronomy, astrofysics αστρολογία, αστρονομία, αστροφυσική
AU, Astronomical Unit ΑΜ, Αστρονομική Μονάδα
ADSL, Asymmetric Direct Subscriber Line ΑΨΣΓ, Ασυμμετρική Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή
ATM, Asynchronous Transfer Mode ΑΤΜ, αταυμί, Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης
asynchronous, asychronic ασύγχρονο, ασυγχρόνιστο, ασυγχρονικό
at gunpoint με οπλαπειλή
at, @ ανά, @
atomic operation αδιάκοπη εκτέλεση
ACID, Atomicity Consistency Isolation Durability ΑΣΑΔ, Ατομικότητα Σταθερότητα Απομόνωση Διάρκεια
attach, attached, attachment συνάπτω, σύναψη, συνημμένο, προσαρτώ, προσάρτηση, προσάρτημα
attenuation εξασθένηση, εξασθένηση σήματος
as, attosecond εκδ, εκτοδεύτερο
attribute γνώρισμα, ιδιότητα
audio ακουστικός, ηχητικός
audio file format μορφότυπο ακουστικού φακέλου
AIFF, Audio Interchange File Format Μορφότυπο Ηχητικής Μετατροπής
audiobook, audio book φωνητικό βιβλίο, φωνητικό κείμενο
audiocast ηχοεκπομπή, ηχοεκπέμπω, ηχοροή
AR, augmented reality ΕΠΡΑ, επαυξημένη πραγματικότητα
authentic αυθεντικός
authenticate, authentication, verify, verification ταυτοποιώ, ταυτοποίηση, επαληθεύω, επαλήθευση
AAA, authentication, authorization and accounting ΕΕΑ, επαλήθευση, εξουσιοδότση, ακολούθηση
author, authoring συντάσσω, συντάκτης, σύνταξη
authorize, authorising, authorisation εξουσιοδοτώ, εξουσιοδότηση
autocorrect, autocorrection, autocrrective αυτοδιορθώνω, αυτοδιόρθωση, αυτοδιορθωτής
autoexec, autoexetuble, autoexec.bat αυτοεκτελούμενος, αυτοεκτέλεση, αυτοεκτελούμενη δέσμη
autohagiography αυτοαγιογραφία
ADF, Automatic Document Feeder αυτόματος παροχέας εγγράφων
ANI, automatic number identification ανκλη, αναγνώριση κλήσης
APIPA, Automatic Private IP Addressing ΑΠΔΔΠ, Αυτόματη Προσωπική Διεθυνσιοδότηση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου
ATM, Automatic Teller Machine ΑΤΜ, αταυμί, Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή
autonomic computing αυτόνομη υπολογιστική, αυτόνομος υπολογισμός, αυτόνομο σύστημα
AS, Autonomous System ΑΣΥΣ, Αυτόνομο Σύστημα, Αυτόνομο Δíκτυο
autonomous vehicle αυτοόχημα, αυτόχημα, αυτόματο όχημα
autonomous weapons αυτόνομα όπλα
autoreply αυτόματη απάντηση, αυτομαπάντηση, αυτομαπαντώ
autoresponder αυταποκριτής, αυτόματος αποκριτής
autostart αυτοεκκίνηση
auto-suggestion αυτοεισήγηση
autotrace, autotracing εξανυσματώνω, εξανυσμάτωση
available, availability, unavailable, unavailability διαθέσιμο, διαθεσιμότητα, μη διαθέσιμο, μη διαθεσιμότητα
avalanche, mudslide, landslide χιονοστιβάδα, πηλοστιβάδα, γεωλίσθηση, κατολίσθηση
avatar προσώπημα
average, mean, weighted average μέσος όρος, σταθμισμένος μέσος όρος
avionics αεροηλεκτρονική
avionics, avionics bay ηλεκτρονικά πτήσης, ηλ-πτήσης, βάση ηλεκτρονικών πτήσης