Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηε-, ευ-, ευφυής, ευφυές i, i-, intelligent
εαρ, εντολές ανά ρυθμόκυκλο ipc, instructions per clock cycle
εγγενής, εγγενές, ιθαγενής native
ΕΜΘ, Εγγραφέας Μεταχρονισμένης Θέασης, PVR, Personal Video Recorder, TiVo
Εγγραφέας ΟΣΔ DVD writer
έγγραφο, ενδεικτικό, ένδειξη, τεκμήριο, τεκμηριώνω, τεκμηρίωση,τεκμηριωμένος, εμπεριστατωμένος document, documented, documentation
εγγράφομαι, γράφομαι, συνδρομή, συνδρομητής, συνδράμω subscribe, subscription, subscriber
ΕΤαΜ, Εγγυημένη ΤΑχύτητα Μεταφοράς, ποιότητα υπηρεσίας QoS, Quality of Service
έγινε, γέγονε, ολοκληρώθηκε done
εγκάρσιος, εγκάρσια τομή, διατομή, διατομικός cross-section, cross-sectional
εγκατάλειψη αναδοκιμή απόρριψη abort retry fail
εγκατάλειψη θύματος, εγκαταλειψίας οδηγός, ανταρτοπόλεμος hit and run, hit and run driver, hit and run tactic
εγκαταλείψτε ταχέως, ταχεία εγκατάλειψη fail fast
εγκατάσταση, διαμόρφωση, συναρμολόγηση, ρύθμιση setup
εγκαταστώ, εγκατάσταση, εγκαταστάτης install, installation, installer, setup
εγκρύβω, έγκρυψη encrypt, encription
ΕΣΦ, Εγκρυπτικό Σύστημα Φακέλων EFS, Encrypting File System
έγκυρος, επικυρώνω, επικύρωση, επικυρωμένος valid, validate, validation, validated
εγκωδικεύω, εγκωδίκευση, εγκωδικευτής encode, encoding, encoder
εγκωδικεύω, εγκωδίκευση, εγκωδικευτής encode, encoding
εγχείρημα, εγχειρηματικό κεφάλαιο venture, venture capital
εγχειρίδιο, βιβλιάριo οδηγειών, χειρονακτικός, χειρακτός, χειροκίνητος manual
ΕΙΠΑ, Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων Αμερικής ANSI, American National Standards Institute
εθνοαθλητισμός, εθνοτικός αθλητισμός, εθνοάθλημα ethnosport
εθνογλωσσολoγία, εθνογλωσσολόγος ethnolinguistics, ethnolinguist
εθνοκάθαρση, πολιτισμική κάθαρση ethnic cleansing, cultural cleansing
ειδησιάρχης, κύριος εκφωνητής anchorman, newscaster, newsreader
ΕΙΠΑ, ειδικό προστατικό αντιγόνο PSA, prostate-specific antigen
εικάζω, εικασία, εικασιακός, εικαστικός speculate, speculation, speculative
ΕισΕι, ισι, Εικόνα σε Εικόνα PIP, Picture In Picture
εικόνα, εικονίζω, εικονοποιώ, εικονοποίηση, απεικονίζω, απεικόνιση, αποτυπώνω, αποτύπωμα, αποτύπωση image, imaging, imager
εικοναπόδοση render, rendering
εικονίδιο, εικόνα, είδολο, οπτρισμός icon
Εικονική Διόπτρα, ηλ-διόπτρα HMD, VRH, head mounted display, virtual reality headset
ΕικΜ, ικαμι, εικονική μηχανή, εικονικός υπολογιστής VM, virtual machine
εικονική μνήμη virtual memory
εικονική περιήγηση virtual tour
ΕιΠ, Εικονική Πραγματικότητα, εικονικός VR, Virtual Reality, virtual
ΕΙΔΙ, ιδι, Εικονικό Ιδιωτικό ΔΙκτυο VPN, virtual private network
εικονικό πληκρολόγιο virtual keyboard
εικονικό φάρμακο, ψευτοφάρμακο, πλασέμπο placebo
εικονικοποιημένα δεδομένα data virtualization
εικονικός κομιστής virtual server
εικονικός, εικονικοποίηση vitual, virtualisation
εικονίτσα, εικόνα, αισθηματεικόνα, εμόζι, εμόζεικον emoticon, emotion icon, emoji, emojicon
εικονογραφώ, εικονογράφηση paint, paint program
εικονοθέτης imagesetter
εικονοθήκη picture library
εικονολήπτης, εικονολήπτρια cameraman, camerawoman
εικονοληπτική, κάμερα camera
εικονόφωνο camera phone
εικονόφωνο, εικονοτηλέφωνο visionphone, videophone
εικμή, εικοστό της στιγμής TWIP, TWentIeth of a Point
Ε/, εισαγωγή import
Ε/Ε, εισαγωγή/εξαγωγή, εισάγω/εξάγω I/E, import/export
Εισγη, Εισαγωγή Enter, Entry
εισερχόμενα, εισρχμνα incoming, in
εισιτήριο περιόδου, εισιτήριο διαρκείας season ticket, transit pass, travel card
εισιτήριο, εξιτήριο ticket, discharge
EΙΣ/EΞ, είσοδος έξοδος I/O, input/output
ΕΙΣ/, είσοδος, εισδοχή I/, input
εισροή, εκροή ingress, egress
εκ προηγουμένου, εξ επομένου, προηγουμένως, επομένως a priori, a posteriori
εκ των πραγμάτων de facto
ΕκτΠ, εκταπί, εκ των πραγμάτων πρότυπο, δεδομένο πρότυπο de facto standard
EΚΕΝΑΔ, Εκατομμύρια Εντολές ανά δεύτερο MIPS, Millions Instructions Per Second
Εκτον/ε, Εκατομμύρια τόνοι ανά έτος Mton/y, Million tons per year
εκδότης, εκδοτικό πρακτορείο publisher, literary agent
εκείνοι κι εμείς thuem and us
εκθετήριο showroom, exhibition stand
εκθέτης superscript, exponent
έκθετο λογισμικό, abandonware
εκκαθάριση δίσκου, εκκαθάριση μνήμης disk scrubbing, memory scrubbing
εκκαθάριση μνήμης garbage collection
εκκίνηση, εκκινηματικός startup
εκκινώ, εκκίνηση, εκκινηματικός, εκκινητήρας, εγγραφή εκκίνησης boot, launch, launching, launcher
εκκρεμή pending
εκπ, εκπαιδευτικό edu, education
εκπαιδοψυχαγωγία, εκπαιδευτική ψυχαγωγία edutainment
εκπέμπω, εκπομπή, μεταδίδω, μετάδοση broadcast, broadcasting
εκπροτέρων, εξυστέρων ex ante, exante, ex post, expost
εκρηκτική κεφαλή, εκρηκτικός κώνος, πυρηνική κεφαλή warhead, nuclear head
εκρηκτικός στόχος exploding tarket
έκρηξη πυρόσκονης, εκρηκτική πυρόσκονη, έκρηξη κονιορτού dust explotion, explosive dust
εκτατή μπαταρία stretchy battery
εκτείνω, εκτεταμένος, έκταση, επεκτείνω, επεκταμένος, επέκταση, επεκτάσιμος, προεκτείνω, προέκταση, προεκταμένος, προεκτάσιμος expand, expanded, expansion, expandable, extend, extended, extension
εκπα, εκτέλεση και παραμονή TSR, terminate and stay resident
εκτελώ, εκτέλεση, εκτελέσιμος, τρέχω, τρέξιμο execute, execution, executable, run, running
εκδ, εκτοδεύτερο as, attosecond
εκτός πρακτικών, χωρίς καταγραφή off the record
εκτός ροής off line
εκτυπωτής printer
έκφραση expression
εκχωρώ, εκχώρηση, εκχωρητής, καταχωρώ, καταχώρηση, καταχωρητής, κατανέμω, κατανομή, κατανεμητής allocate, allocation, allocator
ελάττωμα, ελαττωματικό, ατέλεια, ατελές, ψεγάδι, ψεγαδιασμένος, λιποταξία, λιποτάκτης, λιποτακτώ, αποστατώ, αποστασία, αποστατης defect, defection, defector
Ελγχς-Εναλ-Δγρφη Ctrl-Alt-Del
ελεγκτήρας, κάρτα ελέγχου, προσαρμογέας controller, card, board, adapter
ελεγκτής ροής choke packet
ελεγχόμενη κατεδάφιση controled demolition
έλεγχος εισόδου check in, check-in
έλεγχος και ισοζυγισμός checks and balances
έλεγχος κεφαλαίων capital controls
έλεγχος ροής flow control
Ελγχς, ελέγχω, έλεγχος, πλήκτρο ελγχς, χειρίζομαι, χειρισμός Ctrl, control, control key
ελεύθερης κλήσης, ελεύθερο τηλέφωνο freephone
ελεύθερο λογισμικό, δωρολογισμικό freeware, free stuff
ελευτήριο, κωδικός πρόσβασης password
Ελλαγγλικά Greeklish
ελλιπής ροή κρατήσεων buffer underrun
Ελστατ, Κυστατ, Ευρωστατ
εμβιομηχανική biomechanics
εμβολιάζω, εμβόλιο, εμβολιασμός vaccinate, vaccine, vaccination
εμβολομηχανή, εμβολοφόρος μηχανή piston engine
έμπειρο σύστημα expert system
εμπλοκή και αντιστάθμιση engage and hedge
εμπλοκή χαρτιού, εμπλοκή τροφοδότη, μάγκωμα paper jam
εμπλοκή, έπαθε εμπλοκή, μαγκώνω, μάγκωμα jam, jammed, jamming
εμπορικό com, commercial
εμπορικό και, & ampersand, &
εμπορονυμία branding
εμφυτεύω, εμφύτευμα, μόσχευμα implant
εμφωλεύω, εμφώλευση, εμφωλευμένο, εμφώλευμα, εγκλείω, εγκλεισμός, έγκλειστο nest, nesting, nested
εν πυριτίω, με πυρίτιο in silico
εν τόπω, επί τόπου in situ
εν υάλω in vitro
εν υάλω, εξωσωματική γονιμοποίηση, εν υάλω γονιμοποίηση IV, IVF, in vitro, in vitro fertilisation
ένα πλήκτρο any key
ενακόλουθο stateful
εναλλαγή εργασιών task switching, context switching
Εναλ, εναλλακτικό Alt, alternative
εναλλακτικό κόστος oportunity cost
εναλλακτικός, υποκατάστατος alternative, substitute
ΕΡ, ερο, εναλλασσόμενο ρεύμα AC, alternating current
εναλλάσσω, εναλλαγή, εναλλακτήρας, εναλλάκτης alternate, alternation, alternator
έναρξη, εκκίνηση start
ενδημικό, μόνιμο, μόνιμο πρόγραμμα resident, resident program
ενδιάμεση ζώνη buffer zone
ενδιάμεσο, ενδμσα tween, tweening, between
ενδοαγωγός, ενδοαγωγή pipe, piping
ενδοδιάσωση, ενέσιμη διάσωση bail-in, bail-out, bail
ενδοδίκτυο intranet
ενδοεπικοινωνία intercom, intercommunication
ενδοεφαρμογή, μικροεφαρμογή, μικροπρόγραμμα, μονοεφαρμογή, μονοπρόγραμμα applet, app
ενεργοποιώ, ενεργοποιημένος, ενεργοποίηση, ενεργοποιητής activate, activated, activation, activator, actuate, actuator
ενεργοποιώ, ενεργός, απενεργοποιώ, ανενεργός, αδρανής, αδρανοποιημένος enable, enabled, disable, disabled
ενεργός κυψελίδα, ενεργό κελί active cell
ενεργώ, ενεργός, ενέργεια, δρώ, δράση, δράστης, δραστστικός, πράττω, πράξη, πρακτικός act, active, action, activity
ενήμερωαναψυχή, ενημερωδιασκέδαση infotainment
ενημερώνω, ενημέρωση, ενημερωτικός, ενημερωτής update, updating, updater
ΕνΘ, ΕνΘερμώ, θερμής εγκατάστασης hot plugging
ενθετική οθόνη, γαλάζια οθόνη blue screen
ενθέτω, ένθετο, ένθεση, ενθέτης, ενσωματώνω, ενσωμάτωση, ενσωματωτής embed, embedding, embedded, embedder
ενθυλακώνω, ενθυλάκωση, περιτυλίγω, περιτύλιγμα, encapsulate, encapsulation
ενισχυμένη πλειοψηφία supermajority, qualified majority
ΕΝΕΙ, ενισχυτής ερβιοπροσμιγμένης ίνας EDFA, erbium-doped fiber Amplifier
ενισχύω, ενίσχυση, ενισχυτής amplify, amplification, amplifier
ενοποιώ, ενοποιημένος, ενοποίηση, ενοποιητής, ολοκληρώνω, ολοκληρωμένος, ολοκλήρωση, ολοκληρωτής , ενσωματώνω, ενσωματωμένος, ενσωμάτωση, ενσωματωτής integrate, integrated, integration, integrator
ένρηξη, ενρηγνύομαι implode, implosion
ΕΕΣΔ, Ενσωματωμένη Εφεδρική Συστοιχία Δίσκων ROMB, RAID on motherboard
ενσωματωμένο, ενσωματώνω, ενσωμάτωση on board, integrated, integrate
εντέλλω, εντολή, εντολοδοσία command
ενταπ, εντολή απραξίας NOP, NO-OP, no operation instruction
εντολοδεκτικό, εντολοδεκτική διεπαφή command driven, command driven interface
εντολοδέσμη, φάκελος εντολών batch file, macro
ΕΜΟΔ, Εντολοδόχος Μηχανολογική Ομάδα Διαδικτύου IETF, Internet Engineering Task Force
ΕΟΔΕ, Εντολοδόχος Ομάδα Διαδικτυακών Ερευνών IRTF, Internet Research Task Force
έντονα bold, boldface
εντοπίζω, εντοπισμός, εντοπιστής locate, locating, locator
εντοπισμός συγκρούσεων collision detection
εντοπισμός, τοπικοποίηση, υλισμικό τοπικοποίησης localization, localization software
εντοπιστής μπλούτουθ, ηλ-εντοπιστής luetooth tracker, smart tracker, tracking tag
ΟΕΠ, Εντοπιστής, Oμοιόμορφος Εντοπιστής Πόρων, ιστοδιεύθυνση URL, Uniform Resource Locator, web address
Ε&Σ, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις M&A, Mergers and Acquisitions
/Ε, εξαγωγή export
εξανυσματώνω, εξανυσμάτωση autotrace, autotracing
ΕξΜΤΠ, εξμιταυπί, Εξάρτηση από ΜΤΠ STR, Suspend-to-RAM
εξασθένηση, εξασθένηση σήματος attenuation
εξαχνώνω, εξάχνωση sublimate, sublimation
εξερχόμενα, εξρχμνα outgoing, outbox, out
έξοδος, παραγωγή, αποτέλεσμα output
έξοδος-είσοδος, εξείσοδος, εξεισέρχομαι shell out
ΞΟ, εξοκτάδα EB, exabyte
εξομοιώνω, εξομοίωση, εξομοιωτής emulate, emulation, emulator
εξομοίωση τερματικού terminal emulation
εξόρυξη δεδομένων, εξορύχος δδμνων data mining, data miner
εξουσιοδότηση, εξουσία, εντολή mandate
εξουσιοδοτώ, εξουσιοδότηση authorize, authorising, authorisation
έξυπνη κάρτα ICC, Integrated Circuit Card, smart card, chip card
έξυπνη σκόνη, εξυπνόσκονη, κοριόσκονη smart dust
έξυπνο ρολόι smartwatch
έξυπνο σπίτι smart home
έξυπνο σπίτι, αυτοματισμός οικίας smart home, home automation
εξυπνόφωνο smartphone
εξωπλανήτης, εξωηλιακός πλανήτης exoplanet, extrasolar planet
εξωπορισμός, εξανάθεση, εξωτερική ανάθεση outsourcing
εξωτερική δοκιμή, δοκιμή βήτα beta test
εξωτερική εργασία, εξωτερική έρευνα field work, field research
εξωφανής outsider
εξωχρονίζω, εξωχρονισμός timeout, time-out
επαγωγέας, πηνίο inductor
επαγωγή, επαγωγική φόρτιση, ασύρματη φόρτιση induction, inductive charging, wireless charging
επαγωγικό μαγείρεμα, επαγωγική εστία induction cooking, induction cooker
ΕΕΑ, επαλήθευση, εξουσιοδότση, ακολούθηση AAA, authentication, authorization and accounting
επαληθευτής χρημάτων, επαληθευτής κερμάτων, επαληθευτής χαρτονομισμάτων currency detector, bill detector
επαμ, επιστρέφω αμέσως brb, be right back
επαναγράφω, επαναγραφή, επαναγράψιμος, ξαναγραμμένος rewrite, rewriting, rewritable, rerecord, rerecorded
επανακαλώ, απανάκληση, ξανατηλεφωνώ recall
επανακόμιση, επνκμση, επανάληψη replay
επανακρόαση, αναπαραγωγή playback
επανακτώ, επανάκτηση, σώζω, διασώζω, διάσωση recover, recovery
επαναλήπτης, αναμεταδότης repeater
επαναλήπτης, επαναλαμβάνω, επανάληψη repeater, repeat, repetition
επανάληπτικό πλήκτρο, ιδιόπληκτρο repeat key
επανάμειξη, ρέμιξ, διασκευή remix, remixed
επαναφέρω, επαναφορά, επανορθώνω, επανόρθωση, αποκαθιστώ, αποκατάσταση restore, restoration
επαναφορά, Επνφρα, επαναφορέας backspace, Bk Sp, BkSp
επανεκπαίδευση, μαθήματα επανεκπαίδευσης refresher course
επαυξάνω, επαυξημένος, επαύξηση enhance, enhanced, enhancement
ΕΟΛΗΟ, Επαυξημένα Ολοκληρωμένα Ηλκτρνκά Οδήγησης EIDE, Enhanced Integrated Drive Electronics
ΕΔΜΣ, Επαυξημένη Διεπαφή Μικρών Συσκευών ESDI, Enhanced Small Device Interface
ΕΜΥ, Επαυξημένη Μηνυματική Υπηρεσία EMS, Enhanced Message Service
ΕΠΡΑ, επαυξημένη πραγματικότητα AR, augmented reality
ΕΠΓ, Επαυξημένος Προσαρμογέας Γραφικών EGA, Enhanced Graphics Adapter
επε, επ’ ευκαιρία, πεπ, παρεμπιπτόντως btw, by the way
ΕΠΣ, Επεκταμένης Γρφκής Συστοιχίας, XGA, Extended Graphics Array,
ΕΠΕΞ ΜΤΠ, Επεκταμένης Εξόδου ΜΤΠ EDO RAM, Extended Data Out RAM
ΕΠΤ, επιταυ, επεκταμένης προηγμένης τεχνολογίας ΑΤΧ, advanced technology extended
ΕΒΠΑ, Επεκταμένο Βιομηχανικό Πρότυπο Αρχιτεκτονικής EISA, Extended Industry Standard Architecture
ΕΚΑΔΚΔ, Επεκταμένος Κώδικας Ανταλλαγής Δυαδικά Κωδικοποιημένων Δεκαδικών, δεκαδυικός EBCDIC, Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code
επέκταση φακελώνυμου, επέκταση φακέλου file extension
ΕΓΣ, Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης XML, Extensible Markup Language
επεκτείνω, επέκταση, προεκτείνω, προέκταση extend, extension
επένδυση πορτοφολίου portofolio investment
επεξεργάζομαι, επεξεργασία, επεξεργαστής, επεξεργασμένος, διαδικασία process, processing, processor, processed
επεξεργασία εικόνας, επεξεργαστής εικόνας, φωτοεπεξεργασία, φωτοεπεξεργαστής photo-edit, photo-editing, photo-editor, picture editing, photo-processing, photo-processor, image processing
επεξεργασμένο χρώμα, παράγωγο χρώμα process color
επεξεργαστής γραφικών, κάρτα γραφικών GPU, Graphics Processing Unit, graphics accelerator, graphics board
επεξεργαστής εντολών command processor, command line interpreter
επεξεργαστής κειμένου, επεξεργαστής λέξεων word processor
επεστιάζω, επεστίαση, εξεστιάζω, εξεστίαση zoom, zoom in, zoom out
ΕΟΔ, επί οχήματος διαγνωστικό, ενσωμτμένο διαγνστκο OBD, on-board diagnostics
επί σκοπώ ad hoc
επιβεβαιώνω, επιβεβαίωση, διαπιστώνω, διαπίστωση verify, verification
επίγνωση εμπορονυμίας, εμπορονυμική επίγνωση brand awareness
επιγραμμίζω, επιγράμμιση, επιγραμμισμένο, διακριτή διαγραφή strikethrough, strikeout
επιδερμίδα, δέρμα skin
επιδιαιτητεύω, επιδιαιτησία arbitrate, arbitration
επιδικαιώματα, ©, επιδικαιούχος copyright, ©, copyright holder
επιεπεξεργασία, επικαλυπτόμενη επεξεργασία pipelining, pipeline processing
επίθεση αυτοκτονίας, βομβιστής αυτοκτονίας, αυτοβομβιστής, αυτοβομβισμός, βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, αυτοκτόνος βομβιστής suicide attack, suicide bomber, suicide bomb attack
επίκαιρη λέξη, λέξη της μόδας buzzword
επικαλύπτω, επικάλυψη overlap, overlaping
επικύλιση, επικύλιση ποντικιού mouseover
επιλέγω, επιλεγμένο, επiλογή select, selected, selection
επιλογή, ακολουθία, βρόχος selection, sequence, loop
επιλογή, προαιρετικό option, optional
επίλυση προβλημάτων, επιλύτης προβλημάτων problem solving, problem solver
επιμελούμαι, διορθώνω, έκδοση edit, editing, edition
ΕΟΘ, Επίπεδη Οθόνη, ΤΕΟΘ, Τεχνολογία Επίπεδης Οθόνης FTM, Flat Technology Monitor
ΕΠΑΕΑ, Επίπεδο Απλής Επαλήθευσης και Ασφάλειας SASL, Simple Authentication and Security Layer
επίπεδο, στάθμη, οριζόντιος, ισοϋψής, ίσιος, ισιώνω,βαθμός, ύψος level
επίπεδο, στρώση, στρώμα layer, layering
επίπεδος, επίπεδος διαντιστάτης planar, planar transistor
επιπρόγραμμα, προσθενότητα add-in, plug-in
Επιρυθμίσεις, προχωρημένος, προηγμένος Advanced
επισημείωση annotation
επισκέψεις, ιστοεπισκέψεις hits, page hits
επι.φαν, επιστημονικής φαντασίας SF, sci-fi, science fiction
ΕπΑι, επιστολή αιτημάτων letter of request
επσλ, επισελί, επιστρέφω σε λίγο bbl, be back later
επιστροφή bounce
επισυνδέομαι, επισύνδεση log-in, login, log in, log on, signon, sign on
επισυσκευή add-on
επιταχύμετρο, μετρητής επιτάχυνσης accelerometer
επιταχυντής γραφικών, κάρτα γραφικών graphics accelerator, graphics card
επιταχύνω, επιτάχυνση, επιτχυντήρας, κάρτα επιτάχυνσης accelerate, acceleration, accelerator, acceleration board
επιτραπέζια έκδοση DTP, desktop publishing, desktop publication
επιτραπέζιος desktop
επιτραπέζιος υπολογιστής desktop computer
επιτυπώνω, επιτύπωση, επεγγράφω, επεγγραφή overtype, overwrite
ΕΠΥΚ, Επιφάνεια Υγρών Κρυστάλλων, Οθόνη Υγρών Κρυστάλων LCD, Liquid Crystal Display
επιφανειοδραστικός surfactant
επιφορά bonus
επιφορτώνω, επιφορτωμένο, επιφόρτωση overload, overloaded, overloading
Επιχειρηματικές Ιστοσελίδες UDDI, Universal Description Discovery and Integration
εποικοδομητική ασάφεια constructive ambiguity
επόμενο, επμνο next
ΕΟ, επτοκτάδα, επτο8δα ZB, zettabyte
εραγροστίδα eragrostis tef, teff, lovegrass, taf
εργαλεία, εργαλειοθήκη tools, toolbox, tool box, toolkit, tool kit
εργαλειολωρίδα toolbar, tool bar
εργασιακό ήθος, εργασιακή ηθική work ethic
εργασιομανής, εργασιομανία workaholic, ergomaniac, ergomania
εργασιοροή, ροή εργασίας workflow
εργοδότηση ανηλίκων, παιδική εργσία child labour
εργολωρίδα, εργασιολωρίδα taskbar
εργονομικός, εργονομία, εργονoμική ergonomic, ergonomics
εργοσχέδιο, έργο, προβολή project, projection
ΕκΑ, Έρευνα Και Ανάπτυξη R&D, research & development
ΕκΔ, εκεδί, Έρευνα και Διάσωση SAR, Search And Rescue
ΕκΔ, Έρευνα και Διάσωση SAR, Seearch And Rescue
ερευνητής, Ερευνητής Διαδικτύου explorer, Internet Explorer
ερημοτάξιο ghost site
ΕΠΓ, επιγά, Ερυθρό, Πράσινο, Γαλάζιο, τριχρωμία RGB, Red Green Blue
ερώτημα query
ΕΜΠ, Ερώτημα Με Παράδειγμα, εμιπί QBE, query by example
ερωτική εργασία, ερωτική εργάτρια, ερωτικός εργάτης, ερωτική βιομηχανία sex work, sex worker, erotic work, erotic worker, sex industry
εστιάζω focus
εστιάσεις, εστίαση, εστιάζω, εστιάτης catering, cater, caterer
εσωτερική δοκιμή, δοκιμή άλφα alpha test
εσωτερική συναλλαγή inside trading
εταιρική επικοινωνία corporate communication
εταιρική μετοίκηση corporate inversion, inversion
ετεροχρονίζω, ετεροχρονισμός, ετεροχρονιστής spool, spooling, spooler
ετικέτα, ονομασία, επιγραφή label
έτοιμα κείμενα, ετ.κειμ. boiler plate, AutoText
έτοιμα σχέδια, ετ.σχ clipart
ετοιμακινησία, ετοιμακίνητος, λανθάνων χρόνος, αδράνεια latency, latency time
έτοιμος ready
ετοιμότητα, επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα, σε επαγρύμνηση, λίστα επαγρύπνησης alert, on alert, alert list
ετυμολογία, ετυμολόγιο etymology
ευδοδεύτερο, ευδ zeptosecond, zs
εύκαμπτη οθόνη flexible screen, rollable display, roll-up screen
εύκολη εκτύπωση printable version
ευκολόχρηστος, ευχείριστος user friendly
ευκόλυνση, βοήθημα, υπηρεσία, ευχέρεια facility
ευ-μαχαίρι, ευ-νυστέρι iknife, surgical iknife
ευρείας ζώνης, ευρυζωνικός broadband
ευρεσιτεχνία, ευρεσιτέχνης, κάτοχος ευρεσιτεχνίας patent, patentee, patent holder
ΕΣΠ, Ευρετηριακή Σειριακή Προσπέλαση ISAM, Indexed Sequential Access Method
ευρετήριο, ευρετηριάζω, ευρετηρίαση, ευρετηριασμένο, ευρετηριακό, κατατάσσω, κατάταξη, δείκτης index, indexing, indexed
εύρος ζώνης bandwidth
Ευρυζωνικός ΚΜΠ, Ευρυζωνικός ΚωδικοΜερισμός Πολυπρόσβασης WCDMA, Wide-band CDMA, Code-Division Multiple Access
ευρωομόλογα eurobonds
ΕυΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση EU, European Union
ΕΚΤ, εκαταυ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ECB, European Central Bank
ΕΡΕ, Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Eνωση EBU, European Broadcasting Union
ΕΔΟΫ, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οδήγησης Υπολογιστή ECDL, European Computer Driving License
ΕΙΤΠ, έιταυπι, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προδιαγραφών ETSI, European Telecommunications Standards Institute
ΕΣΝΕ, Ευρωπαϊκό Σύστημα Νομισματικής Εποπτίας ESFS, European System of Finanscial Supervision
ΕΤΝΣ, εταυνισί, Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Σταθερότητας EFSF, European Financial Stability Facility
ΕΜΣ, εμισι, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ESM, European Stability Mechanism
ΕΟΔ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ESA, European Space Agency
ΕΟΠΕ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
ευσεβοποθισμός wishful thinking
στω, ευχαριστώ tia, thanks in advance
ΕκΧ, εκεχί, Εφαρμογή και Χρήση PnP, plug and play
εφαρμόζω, εφαρμογή, εφαρμόσιμο apply, application, applicable, app,
εφεδρεία backup
ΕΣΔ, εσιδί, Εφεδρική Συστοιχία Δίσκων RAID, Redundant Array of Independent Disks
εφεδρικό redundant, redundancy
εφοδιαστική αλυσίδα supply chain
ΕΜΠ, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή EMI, electromagnetic interferance
εγγεγραμμένο τομεώνυμο, τομεώνυμο FQDM, domain name, fully qualified domain name