Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηSI, International System of Units, Système International d'Unités ΔΣΜ, δισιμι, ΜΣ, μισι, Διεθνές Σύστημα Μονάδων, Μετρικό Σύστημα
sad face, :-( θλιμμενούλης, θλιμμένος, :-(
safe mode στάση ασφαλείας
sample, sampling, sampler δείγμα, δειγματοληψία, δειγματολήπτης
sampling συχνοληψία, συχνόλημμα
sampling rate αναλογοψηφιακή συχνότητα, συχνολυψία
saturation κορεσμός, διάβρωση
save, store, storage φυλάσσω, φύλαξη, αποθηκεύω, αποθήκευση
SVG, Scalable Vector Graphics ΚΑΓ, Κλιμακωτός Ανυσματογράφος, Κλιμακωτά ΑνυσματοΓραφήματα, ανυσματικά γραφήματα
scalar βαθμωτός
scale, scaled, scaling κλιμακώνω, κλίμακα, κλιμακούμενος, κλιμάκωση, βαθμίζω, βαθμίδα, βαθμιζόμενος, έκταση, μεγεθοδοτώ, μεγεθοδοτηση
scan line σαρογραμμή, γραμμή σάρωσης
scan, scanning, scanner, optical scanner σαρώνω, σάρωση, σαρωτής, οπτικός σαρωτής
scandisk δισκοσάρωση, σάρωση δίσκου, εξέταση δίσκου
SCART connector ζευκτήρας σκάρτ, γαλλικός ζευκτήρας, (φίσα ή πρίζα)
scatternet ποικιλοδίκτυο
scene analysis, pattern recognition σκηνική ανάλυση, σχηματική ανάλυση
scheda, schedule σχίδα
schedule, time schedule χρονοδιάγραμμα
SF, sci-fi, science fiction επι.φαν, επιστημονικής φαντασίας
scramble, scrambled κωδικοποιώ, περιπλέκω, περιπλεγμένος
scrapbook, note pad πρόχειρο
screen capture, screen shot, screenshot αποτύπωση οθόνης
screen frequency συχνότητα οθόνης
screen lock, screenlock, lock screen κλείδωμα οθόνης
screen saver ασφαλιστής οθόνης
screenful, page μια οθόνη, μια σελίδα
screenphone οθονόφωνο
scroll, scrolling κυλώ, κύλιση, κυλιόμενος, κύλινδρος
sea plot βυθοτεμάχιο
seamless άραφος, άνευ ραφής, ασυγκόλλητος
search αναζήτηση
SAR, Search And Rescue ΕκΔ, εκεδί, Έρευνα και Διάσωση
search criteria κριτήρια αναζήτησης, παράμετροι αναζήτησης
search engine μηχανή αναζήτησης
SEO, Search Engine Optimization ΒΜΑ, βιμιά, βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης
SERP, search engine results page ΣΑΜΑ, Σελίδα Αποτελεσμάτων Μηχανής Αναζήτησης, αποτελέσματα αναζήτησης
SETI, Search for ExtraTerrestrial Intelligence AEN, Αναζήτηση Εξωγήινης Νοημοσύνης
season ticket, transit pass, travel card εισιτήριο περιόδου, εισιτήριο διαρκείας
seaworthy, unseaworthy αξιόπλοος, αναξιόπλοος
second δεύτερο, δευτερόλεπτο
section sign, double S, § δίσιγμα, εδαφιόσημο, §, ενότητα
sector, sectoral τομέας, τομεακός
S-HTTP, Secure Hypertext Transfer Protocol Α-ΠΜΥΚ, απιμικ, Ασφαλές Πρωτόκoλο Μτφρς Υπερ-κειμένων
SSL, TLS, Secure Sockets Layer, Transport Layer Security ΑΣΜ, Ασφαλής Συνδετική Μεταφορά
SAR, Seearch And Rescue ΕκΔ, Έρευνα και Διάσωση
seed bomb, seed bombing, seed bomber, seed ball σπορόβομβα, σποροβομβαρδίζω, σποροβομβαρδισμός, σποροβομβιστής, σπορόσφαιρα
seed, seedind, seeded σπόρος, σπορά, σπέρνω, σπερμένος, εμβάλλω, εμβολή, εμβόλιμος
segment, segmentation τέμνω, τμήμα, τομή
select, selected, selection επιλέγω, επιλεγμένο, επiλογή
selection, sequence, loop επιλογή, ακολουθία, βρόχος
self, self- αυτο, αυτο-
self-defeating αυταναίρεση
self-driving car αυτόνομο αυτοκίνητο
self-fulfilling prophecy αυτοεκπληρούμενη προφητεία
selfie, selfie video αυτοφώτο, αυτοφωτογραφία, φωτοεγώ, αυτοβίντεο
SMART, S.M.A.R.T., Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology ΤΑΝΑ, Τεχνολογία Αυτοεποπτίας ΑΝάλυσης και Αναφοράς
self-replicate, self replicate, self-replication, self replication αυτοομοιώνομαι, αυτοομοίωμα, αυτοομοιωμάτωση
self-similar, self-similarity αυτοομοίωση, αυτοόμοιο, αυτοομοιάζω
self-validate, selfvalidation, selfvalidading αυτοεπικυρώνω, αυτοεπικύρωση, αυτοεπικειρούμενος
semantic web σημασιολογικός ιστός
semantics, sémantique σημασιολογία, εννοιολογία
semaphore σημαφόρος, σηματοδότης
semi colon, (;) άνω τελεία, (·)
semiconductor, semiconducrivity ημιαγωγός, ημιαγωγημότητα
semi-infinite ημιάπειρο
semi-submergible, semi-submarine ημιβυθιζόμενο, ημιυποβρύχιο
sensor αισθητήρας
sent to στείλεστο
sequence, sequencer ακολουθία, ακολούθημα, ακολουθητής
serendipity, serendipitously παρανακάλυψη, παρανακαλυπτικός, παρεφεύρεση, παρεφευρετικό
serial killer κατά συρροή δολοφόνος, φονιάς
serial, serialize, serializer σειριακός, σειριοποιώ, σειριοποιητής
serif, sans serif πατούρα, με πατούρα, χωρίς πατούρα
server κομιστής, διακομιστής
server farm, server cluster συστοιχία διακομιστών
service υπηρεσία, εξυπηρέτηση, συντήρηση
service pack βοηθήματα συντήρησης, συμπληροβοηθήματα
SSID, service set identifier ονομασία δικτύου, ταυτοποίηση δικτύου
set, settings, reset, master reset, factory reset ρυθμίζω, ρυθμίσεις, επαναρυθμίζω, γενική επαναρύθμιση, εργοστασιακές ρυθμίσεις
setup εγκατάσταση, διαμόρφωση, συναρμολόγηση, ρύθμιση
sex work, sex worker, erotic work, erotic worker, sex industry ερωτική εργασία, ερωτική εργάτρια, ερωτικός εργάτης, ερωτική βιομηχανία
sext, sex text σξμνμ, σεξομήνυμα
sextortion, sexual extortion σεξουαλική εκμετάλλευση, σεξμετάλλευση
sexual surrogate παρένθετο σεξ, παρένθετος εραστής, παρένθετη ερωμένη
shade, shading σκίαση, φωτοσκίαση
shadow σκιά, σκιώδης
shadow economy παραοικονομία
shadow, shadowing σκιά, σκιάζω, σκίαση,
shadowbox, shadowboxing σκιαμαχώ, σκιαμαχία
shale gas, shale oil, gaz de schiste λιθαέριο, λιθέλαιο
share, shared, sharing μερίζομαι, μεριζόμενο, μερισμός
Sheikha, حكيم‎ Σεΐχισσα, Σεΐχα
shekel σίκλος, σίκλα
shell out έξοδος-είσοδος, εξείσοδος, εξεισέρχομαι
shell, user interface, command shell κέλυφος, διεπαφή χρήστη, κέλυφος εντολών
Shift Μτθτης, Μεταθέτης
shock therapy θεραπεία κλονισμού
short list, shortlist, short listed προεπιλέγω, προεπιλογή, προεπιλεγμένος, μικρός κατάλογος,
SMS, short message service μνμ, ΜήΝυΜα
shortcut συντόμι, συντόμευση
short-living, short-lived βραχύβιος, βραχυβίωση, βραχυβιώνω
shout ξεφωνίζω, φωνάζω
show δείχνω, θέαμα, παράσταση, παρουσίαση, επιδειξη
shower gell ζελέ για ντους, κρεμοσάπουνο, υγροσάπουνο, υγρό σαπούνι
showroom, exhibition stand εκθετήριο
shred, shredder, paper shredder κατακόπτω, κατακόπτης, χαρτοφάγος
sic, sic erat scriptum ούτως, έτσι, ούτως εγγράφει
SBS, Sick Building Syndrome ΣΑΚ, Σύνδρομο Ανθυγιεινού Κτιρίου
side dish, side salad συνοδευτικό, συνοδευτική σαλάτα
sideload, sideloading πλευροφόρτωση, πλευροφωορτώνω, πλευρική φόρτωση
S/N, SNR, signal to noise ratio ΛΣΘ, λισιθι, λόγος σήματος θορύβου
signature υπογραφή
silicon πυρίτιο, σιλικόνη
Silicon Valey Κοιλάδα Πυριτίου
SOI, silicon-on-insulator ΠΣΜ, πισιμι, Πυρίτιο σε Μονωτικό
silo σιρός, σιλό
SASL, Simple Authentication and Security Layer ΕΠΑΕΑ, Επίπεδο Απλής Επαλήθευσης και Ασφάλειας
SMTP, Simple Mail Transfer Protocol ΠΑΜΤ, παμιταύ, Πρωτόκολλο Απλής Μεταφοράς Ταχυδρομείου
SNMP, Simple Network Management Protocol ΑΠΔΔ, απι διδι, Απλό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Δικτύου
SOAP, Simple Object Access Protocol ΑΠΠΑ, Απλό Πρωτόκολλο Πρόσβασης Αντικειμένων
simplex μονόδρομη
simulate, simulation, simulator προσομοιώνω, προσομοίωση, προσομοιωτής
simultaneous, simultaneo ταυτόχρονος, ομόχρονος, σύγχρονος
SCA, Single Connector Attachment ΖΜΣ, ζεμσι, Ζεύξη Μονού Συνδετήρα
SDI, Single Document Interface ΔΜΕ, διμιε, Διεπαφή Μονού Εγγράφου
single handed όλαυτος, μόνος μου
SIMM, Single In-line Memory Module ΜΣΜΜ, μισίμ, Μονή σε Σειρά Μονάδα Μνήμης
SIP, Single In-line Package ΜΣΣ, Μονή σε Σειρά Συστοιχία
SLR, Single Lens Reflex ΑΜΦ, αμιφι, Ανακλαστική Μονού Φακού
single-sided, double-sided μιας όψης, διπλής όψης
sitcom, situation comedy περιστασιακή κωμωδία, περικομωδία
sitemap, site map ιστοχάρτης, χάρτης ιστοταξίου
size, sizing μέγεθος, μεγεθοδοτώ, μεγεθοδότηση, μεγεθομετρώ, μεγεθομέτρηση
skateboard, skateboarding, skateboarder, skatepark τροχοσανίδα, τροχοσανίδωση, τροχοσανιδωτής, σανιδοδρόμιο, σανιδοδρομίες
skim, skimmer ξαφρίζω, ξάφρισμα, ξαφριστής, ξαφριστήρι
skin επιδερμίδα, δέρμα
skinput δερμαπτική, δερμαφή, δερμοεισαγωγή
SKIP AD, skip advertisement ΦΥΓΕ, αποφυγή διαφήμισης
skullcap πιλίδιο, σκουφάκι, κιπά
sky god, sky deity ουράνιος θεός, ουράνια θεότητα
slapstick, slapstick comedy διπλόξυλο, φαιδροκωμωδία
slash, forward slash, diagonal, stroke, / κάθετος, θετική κάθετος, /
slave δευτερεύων, υποσυσκευή
slaver δουλέμπορος, δουλεμπορικό
sleep mode, sleep σε νάρκη, στάση νάρκης, ναρκώνω, νάρκη,
slide, slide presentation διαφάνεια, παρουσίαση με διαφάνειες
slide. slide me, < > σύρατε, < >
slot στόμιο, εγκοπή, σχισμή, θυρίδα, δέκτης
sludge λύματα, λυματολάσπη, βόρβορος
SCSI, Small Computer System Interface ΔΜΣΥ, Διεπαφή Μικρού Συστήματος Υπολογιστή
smart dust έξυπνη σκόνη, εξυπνόσκονη, κοριόσκονη
smart home έξυπνο σπίτι
smart home, home automation έξυπνο σπίτι, αυτοματισμός οικίας
smartphone εξυπνόφωνο
smartwatch έξυπνο ρολόι
smiley, :) γελαστούλης, :)
smog καπνομίχλη, αιθαλομίχλη
snailmail αργοδρομείο
snapshot στιγμιότυπο
snarf νοσφίζομαι, νόσφιση, νοσφισμός, νοσφιστής, υποκλέπτω, υποκλοπή
sniff, sniffing, sniffer δικτυοπτεύω, δικτυόπτευση, δικτυόπτης
snowboard, snowboarding, snowboarder χιονοσανίδα, χιονοσανίδωση, χιονοσανιδωτής
snowbound, icebound χιονεγκλωβισμός, χιονεγκλωβίζω, παγοεγλωβίζω, παγοεγλωβισμός
social distancing κοινωνική απόσταση
SMO, social media optimization ΒΚΔ, βικαδί, βελτιστοποίηση κοινωνικών δικτύων
social media, social network ΜΚΔ, μικαδί, μεσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνικά δίκτυα
social network, social networking κοινωνική δικτύωση, κοινωνικό δίκτυο
socket πρίζα, ρευματοδότης
soft προσωρινός
soft power απαλή ισχύς, σκληρή ισχύς
software λογισμικό
software entropy λογισμική εντροπία, λογισμική μεγέθυνση
software piracy λογισμική πειρατεία
solar fade, sun fade, sun outage, solar outage ηλιομαγνητικές παρεμβολές, ηλιακές παρεμβολές
SSD, solid state disk ΔΣΚ, δισικα, δίσκος συμπαγούς κατάστασης
SSD, solid state drive ΟΣΚ, οδηγός συμπαγούς κατάστασης, οδηγός στερεάς κατάστασης
solid, solid state συμπαγής, συμπαγούς κατάστασης
solid, solid wood συμπαγές, συμπαγές ξύλο
sonic beam ηχητική ακτίνα
sonic boom υπερηχητική έκρηξη, ηχητική έκρηξη
sort, sorting ταξινομώ, ταξινόμηση
sound blast, sound blaster ηχοβολώ, ηχοβόλο, ηχοβολή
sound clip μικρό ηχητικό
sound generator ηχογεννήτρια, ηχογόνο
sonar, sound navigation and ranging σόναρ, ηχοεντοπιστής
sound recording ηχογράφηση, ηχοληψία, ηχολήπτης
soundtrack, sound track ηχογραφή
source πηγή, προέλευση
source code πηγαίος κώδικας
space bar ράβδος διαστήματος, πλήκτρο διαστήματος, κενό
SDMA , space division multiple access ΧΠ , χωροδιαιρετική πολλαπλή πρόσβαση, χωροδιαιρετική πρόσβαση
space junk, orbital debris, space waste, space debris διαστημικά κατάλοιπα, διαστημικά απόβλητα
space, blank, blank space διάστημα, κενό
spaceport, space center, spaceplane διαστημοδρόμιο, διαστημοπλάνο
spacer αποστατήρας, αποστάτης, διαχωριστής, μαξιλάρι
spacetime χωροχρόνος
spam σκορπίσματα, ιστοφυλλάδια
spark plaque, bougie σπινθηριστής, αναφλεκτήρας
spatial χωρικός
special effects τυποσιάσματα, ειδικά εφέ
SIG, special interest group ΟΜEN, όμιλος ειδικού ενδιαφέροντος
specifications προδιαγραφές,
speculate, speculation, speculative εικάζω, εικασία, εικασιακός, εικαστικός
speech recognition αναγνώριση ομιλίας
speech synthesis σύνθεση ομιλίας, φωνοσύνθεση
speller, spell checker ορθογράφος, διορθωτής
spider, web spider, crawler, webcrawler, web crawl, ant, robot ισταράχνη, κουβαλητής, ιστοκουβαλητής
splash page, splash screen ιστόφυλλο
split χωρίζω, χώρισμα
split horizon χωρίς παλινδρόμηση
splitter διακλαδωτής, διαχωριστής
sponsor, sponsorship χορηγώ, χορηγός, χορηγία
spoof, spoofing χρονεμβάλλω, χρονεμβολή, ηλ-παραπλάνηση
spool, spooling, spooler ετεροχρονίζω, ετεροχρονισμός, ετεροχρονιστής
spot color, spot colour, solid color καθαρό χρώμα, ατόφιο χρώμα
spray, spraycan ψεκάζω, ψεκαστήρας
spreadsheet, worksheet λογιστικό φύλλο, φύλλο εργασίας
springler ραντιστήρας, εκτοξευτήρας
spyware ιστοσκόπος, ιστοκοριός, κατασκοπευτικό λογισμικό, λογισμικό παρακολούθησης
SP, stack page Στοίβα Οδηγητή
stack, stacking στοιβάζω, στοίβα, στοίβαγμα
stakeholder, stakeholders συμφερούχος. συμφερούχοι
stand στάτης, στατός
stand alone αυτοδύναμος
SGML, Standard Generalized Markup Language ΓΠΓΣ, γαπιγασι, Γενική Πρότυπη Γλώσσα Σήμανσης
SOPs, Standard Operating Procedures ΤΔΛ, ταυδιλι, Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας
standard, tandardize, standardization προδιαγράφω, προδιααγραφή, πρότυπο, πρωτυποποίηση
standby, on call σαναμονή, σεπιφυλακή. εφεδρικός, αναπληρωματικός
stand-up ιστάμενος
stand-up microphone ιστάμενο μικρόφωνο
staple food, staple diet βασική τροφή, βασική διατροφή
staple, stapler συρράβω, συρραπτικό
start έναρξη, εκκίνηση
start bit, stop bit δυφίο έναρξης, δυφίο τέλους
startup εκκίνηση, εκκινηματικός
state κατάσταση
stateful ενακόλουθο
stateful inspection, dynamic packet filtering ΟΦΕ, ολική φρακτική εξέταση, δυναμική φρακτική εξέταση, δυναμικό φιλτράρισμα
stateless ανακόλουθο
static στατικός
static electricity στατικός ηλεκτρισμός
SRAM, Static RAM, Static Random Access Memory ΣΜΤΠ, Στατική ΜΤΠ, σι μιταυπί, Στατική Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης
STDM, Statistical Time Division Multiplexing ΣΧΔΠ, σιχιδεπί, Στατιστική ΧρινοΔιαιρετική Πολύπληξη
status κατάσταση
steam engine cleaner ατμοβόλο
steering wheel τιμονιέρα, τιμόνι
steganography στεγανογραφία
stepper motor βηματικός κινητήρας
stick fighting, stick-fighting ραβδομαχία
stiction σφίνωμα, κόλλημα, μάγκωμα
stipple, stippling, stippled στικτογραφώ, στικτογράφημα, στικτογραφή, στικτός
stir fry τιναχτό τηγάνισμα, τηγανίζω τιναχτά
stock απόθεμα, αποθέματα
stop σταμάτα, στμτα, στάση
stop list λίστα ανακοπής
SAN, Storage Area Network ΠΑΠ, Περιφερειακή Φύλαξη, Αποθηκευτικό Δίκτυο Περιοχής
store, storage, save, saving αποθηκεύω, αποθήκευση, φυλάσσω, φύλαξη
TEB, straddle bus, Transit Elevated Bus υπερυψωμένο λεωφορείο
straight face, : |, :-|, K ανέκφραστος, : |, :-|, K
streaming ισοροή, ισοζυγισμός ροής, ροή
street art, street artist τέχνη του δρόμου, καλλιτέχνης του δρόμου, χειροτέχνης του δρόμου
stress test, crash test δοκιμή καταπόνησης, δοκιμή ανθεκτικότητας, δοκιμή ορίων, δοκιμή σύνθλιψης
stretchy battery εκτατή μπαταρία
strikethrough, strikeout επιγραμμίζω, επιγράμμιση, επιγραμμισμένο, διακριτή διαγραφή
string, character string στοιχειοσειρά, ψηφιοσειρά, σειρά χαρακτήρων
strobe στρόβος
structure, structural δομή, δόμηση, δομικός, κατασκευή
structured data, unstrtuctured data δομημένα δεδομένα, δομημένα δδμνα, αδόμητα δδμνα
SQL, Structured Query Language ΔοΓΕ, Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων
stun grenade ηχογόναμ φωτογόναμ ηχοφωτογόνα, ηχοφωτογόνες βομβίδες
style sheet τυπολόγιο
stylus ψηφιογραφίδα, ψηφιόπενα
subdirectory, subfolder υποαρχείο
subfile υποφάκελος, υπφκλος
sublimate, sublimation εξαχνώνω, εξάχνωση
subnet υποδίκτυο
subscribe, subscription, subscriber εγγράφομαι, γράφομαι, συνδρομή, συνδρομητής, συνδράμω
SIM, Subscriber Identity Module ΚΠΣ, καπισί, Κάρτα Πληροφοριών Συνδρομητή
subscript υποδείκτης
subsonic υποηχητικό
sufr κυματωγή
suicide attack, suicide bomber, suicide bomb attack επίθεση αυτοκτονίας, βομβιστής αυτοκτονίας, αυτοβομβιστής, αυτοβομβισμός, βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, αυτοκτόνος βομβιστής
suicide, suicider, suicidal αυτοκτονία, αυτοκτόνος, αυτοκτονικός
SXGA, Super Extended Graphics Array ΥΠΣ, Οθόνη Υπερεπεκταμένης Συστοιχίας
SVGA, Super Video Graphics Array Υπερσυστοιχίας, Οπτικής Γραφικής Υπερσυστοιχίας
supercomputer, supercomputing υπερυπολογιστής, υπερυπολογιστική, υπερυπολογισμός
superconductor, souperconductivity υπεραγωγός, υπεραγωγιμότητα
FTL, superluminal, faster-than-light ΥΠΦ, ιπιφι, υπερφωτικός
supermajority, qualified majority ενισχυμένη πλειοψηφία
supermarket υπεραγορά
superposition υπέρθεση
superscalar υπερβαθμωτός
superscript, exponent εκθέτης
superset, subset υπερδέσμη, υπερσύνολο, υποδέσμη, υποσύνολο
superuser υπερχρήστης
SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, ΣΕΚΣΣ, Σύστημα Επίβλεψης και Συλλογής Στοιχείων,
suply and demand, demand and supply προσφορά και ζήτηση, ζήτηση και προσφορά
supply chain εφοδιαστική αλυσίδα
suppress, suppression, suppressor, echo suppression καταστέλλω, καταστολή, καταστολέας
surf, surfing, surfer, websurf, websurfing, websurfer ιστοπλανιέμαι, ιστοπλάνηση, ιστοπλάνος
surfactant επιφανειοδραστικός
surfing, surfer, surfing board κυματοδρομία, κυματοδρόμος, κυματοσανίδα
surge suppressor ισοτασικό
surge, power surge υπέρταση, υπέρταση ρεύματος
surrogate mother, surrogacy παρένθετη μητέρα, παρενθέτηση
surround sound ολόγυρος ήχος
suspend, suspention, suspenders αναστέλλω, αναστολή, εξαρτώ, εξάρτηση, κρεμώ, κρέμασμα, αναβάλλω, αναβολή, τιράντες
STR, Suspend-to-RAM ΕξΜΤΠ, εξμιταυπί, Εξάρτηση από ΜΤΠ
suspension span αναρτημένο τμήμα
sustainable αειφόρος, διατηρήσιμος, βιώσιμος
swap, swapping, paging προσαποκόμιση, εναλλαγή
switch, switcing διακόπτης, μεταγωγέας, μεταγωγή
SVC, Switched Virtual Circuit ΠΕιΔ, πιδ, Προσωρινό ΕΙκονικό Κύκλωμα
SONET, Sychronous Optical Network ΣΝΟΔ, Συγχρονισμένο Οπτικό Δίκτυο
symbology συμβολολογία, συμβολολόγος
SMP, Symmetric Multiprocessing ΣΜΠ, Συμμετρική Πολυεπεξεργασία
synaeresis, syneresis συναίρεση
SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language ΓΟΣΠ, Γλώσσα Ολοκληρωμένου Συγχρονισμού Πολυμέσων
SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory ΣΔ ΜΤΠ, σιδι μιταυπί, Συγχρονισμένη Δυναμική Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης
synchronous, synchronic σύγχρονο, συγχρονισμένο, συγχρονικό, ταυτόχρονος
syndrome σύνδρομο
syntax, syntax error σύνταξη, συντακτικό λάθος
synthesis σύνθεση
synthesize συνθέτω
SFP, System File Protection ΠΦΣ, πιφισι, Προστασία Φακέλων Συστήματος
system, systematic σύστημα, συστηματικός
systemic συστημικός
systems analyst αναλυτής συστήματος