Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηe-, electronic η-, ηλ-, ηλεκτρονικό
E1 E1
early goal γρήγορο τέρμα
earphones ωτόφωνα, ακουστικά
e-bank, ebanking τηλετράπεζα, ηλ-τράπεζα
e-book, electronic book ηλ-βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο
e-business ηλ-επιχείρηση, ηλ-επιχειρείν
eCall ηλ-κλήση, ηλεκτρονική κλήση
e-card ηλ-κάρτα
echo, echo check, echo suppression, echo cancellation αντήχηση, έλεγχος αντήχησης, καταστολή αντήχησης, ακύρωση αντήχησης
e-commerce ηλ-εμπόριο
e-conference τηλεσυνέδριο, ηλ-συνέδριο, τηλεσύσκεψη, ηλ-σύσκεψη
econometrics οικονομετρία
economies of scale, diseconomies of scale οικονομίες κλιμακος, ανοικονομίες κλίμακος
e-credit ηλ-πίστωση
edit, editing, edition επιμελούμαι, διορθώνω, έκδοση
edu, education εκπ, εκπαιδευτικό
edutainment εκπαιδοψυχαγωγία, εκπαιδευτική ψυχαγωγία
effects, special effects τυποσιάσματα, ειδικά εφέ
e-government, e-governance ηλ-διακυβέρνηση, ηλ-δκβρνση
e-health ηλ-υγεία, ηλεκτρονική υγεία
EV, electric vehivle ΗλΟ, ηλεκτρικό όχημα
ELD, electroluminescent, electroluminescent display ΗΦΟ, ηλεκτροφωταυγής, ΗλεκτροΦωταυγής Οθόνη
EMI, electromagnetic interferance ΕΜΠ, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
EMP, ElectroMagnetic Pulse ΗΜΠ, ημαπι, ΗλεκτροΜαγνητικός Παλμός
EMR, electromagnetic radiation ΗΜΑ, ΗλεκτροΜαγνητική Ακτινοβολία
Ebpp, Electronic Bill Presentment and Payment ηχρεπλή, Ηλεκτρονική ΧΡΕωση και ΠΛΗρωμή
EDI, electronic data interchange ΗΑΔ, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, ηλ-εμπόριο
EFT, Electronic Fund Transfer HMΧ, Ηλκτρνκή Μεταφορά Χρημάτων
EMR, Electronic Medical Record ΗλΙΦ, Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος
EMR, Electronic Medical Records ηλ-ΙΑ, ηλ-ΙΦ, Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχείο, Ηηλεκτρονοκός Ιατρικός Φάκελος
ESN, electronic serial number ΗΣΑ, ηλεκτρονικός σειριακός αριθμός
ESD, Electrostatic Discharge ΗΣΕ, ηλεκτροστατική εκφόρτιση
element στοιχείο
elimination method, by ellimination μέθοδος αποκλεισμού, με αποκλεισμό
ellipsis, … αποσιωπητικά, …
e-mail address, e-address, edress δηλ-τα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
email list segmentation κατηγοριοποίηση δηλ-τα, οργάνωση δηλ-τα
e-mail, email, electronic mail ηλ-τα, ηλ-ταχυδρομείο
embed, embedding, embedded, embedder ενθέτω, ένθετο, ένθεση, ενθέτης, ενσωματώνω, ενσωμάτωση, ενσωματωτής
ember καρβουνιά, κάρβουνιάζω
e-message ηλ-μνμ, ηλεκτρονικό μήνυμα
e-money ηλ-χρήμα
emoticon, emotion icon, emoji, emojicon εικονίτσα, εικόνα, αισθηματεικόνα, εμόζι, εμόζεικον
emulate, emulation, emulator εξομοιώνω, εξομοίωση, εξομοιωτής
enable, enabled, disable, disabled ενεργοποιώ, ενεργός, απενεργοποιώ, ανενεργός, αδρανής, αδρανοποιημένος
encapsulate, encapsulation ενθυλακώνω, ενθυλάκωση, περιτυλίγω, περιτύλιγμα,
encode, encoding εγκωδικεύω, εγκωδίκευση, εγκωδικευτής
encode, encoding, encoder εγκωδικεύω, εγκωδίκευση, εγκωδικευτής
encrypt, encription εγκρύβω, έγκρυψη
EFS, Encrypting File System ΕΣΦ, Εγκρυπτικό Σύστημα Φακέλων
end τέλος, τλς
EOF, end of file, EOF mark Τέλος Φακέλου, Σήμανση Τέλους
end of life care προ του τέλους φροντίδα
end user τελικός χρήστης
end user, end user certificate τελικός χρήστης, πιστοποιητικό τελικού χρήστη
EULA, End-User License Agreement ΑΧΤΧ, αχιταυχί, Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, Άδεια Χρήσης
engage and hedge εμπλοκή και αντιστάθμιση
engine μηχανή
enhance, enhanced, enhancement επαυξάνω, επαυξημένος, επαύξηση
EDGE, Enhanced Data GSM Environment ΠΕΜΠ, Περιβάλλον Επαυξημένης Μεταφοράς ΠΣΚ
EGA, Enhanced Graphics Adapter ΕΠΓ, Επαυξημένος Προσαρμογέας Γραφικών
EIDE, Enhanced Integrated Drive Electronics ΕΟΛΗΟ, Επαυξημένα Ολοκληρωμένα Ηλκτρνκά Οδήγησης
EMS, Enhanced Message Service ΕΜΥ, Επαυξημένη Μηνυματική Υπηρεσία
ESDI, Enhanced Small Device Interface ΕΔΜΣ, Επαυξημένη Διεπαφή Μικρών Συσκευών
Enter, Entry Εισγη, Εισαγωγή
entity οντότητα
ERD, Entity Relationship Diagram, ER model) ΔΣΟ, δισιό, Σχεσιόγραμμα Οντοτήτων
ERM, ER, Entity Rlationship Model, Entity Relationship ΜΣΟ, μισιό, Μοντέλο Σχέσεως Οντοτήτων
environment περιβάλλον
e-paper η-χαρτί, ηλεκτρονικό χαρτί
e-pass ηλ-ελ, ηλ-έλευση
equalize, equalizer, equalization ισοσταθμίζω, ισοσταθμιστής, ισοστάθμιση
eragrostis tef, teff, lovegrass, taf εραγροστίδα
EDFA, erbium-doped fiber Amplifier ΕΝΕΙ, ενισχυτής ερβιοπροσμιγμένης ίνας
ergonomic, ergonomics εργονομικός, εργονομία, εργονoμική
error λάθος
error message μήνυμα σφάλματος, μήνυμα λάθους
Esc, escape Φγ, Φυγή
escape character χαρακτήρας φυγής, σήμα φυγής
Ethernet Τοποδίκτυο, Έθερνετ
ethnic cleansing, cultural cleansing εθνοκάθαρση, πολιτισμική κάθαρση
ethnolinguistics, ethnolinguist εθνογλωσσολoγία, εθνογλωσσολόγος
ethnosport εθνοαθλητισμός, εθνοτικός αθλητισμός, εθνοάθλημα
etymology ετυμολογία, ετυμολόγιο
eurobonds ευρωομόλογα
EBU, European Broadcasting Union ΕΡΕ, Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Eνωση
ECB, European Central Bank ΕΚΤ, εκαταυ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ECDL, European Computer Driving License ΕΔΟΫ, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οδήγησης Υπολογιστή
EFSF, European Financial Stability Facility ΕΤΝΣ, εταυνισί, Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Σταθερότητας
ESA, European Space Agency ΕΟΔ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος
ESM, European Stability Mechanism ΕΜΣ, εμισι, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
ESFS, European System of Finanscial Supervision ΕΣΝΕ, Ευρωπαϊκό Σύστημα Νομισματικής Εποπτίας
ETSI, European Telecommunications Standards Institute ΕΙΤΠ, έιταυπι, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προδιαγραφών
EU, European Union ΕυΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση
event συμβάν, συμβαντικός, γεγονός
ex ante, exante, ex post, expost εκπροτέρων, εξυστέρων
EB, exabyte ΞΟ, εξοκτάδα
exchange ανταλλάσσω, εναλλάσσω, συναλλάσσω, ανταλλαγή, εναλλαγή, συναλλαγή
EXIF, Exchangeable Image File ΣΑΦΕΙ, ΣΑΦηνισμοί ΕΙκόνας
excite, exciter διεγείρω, διεγέρτης, επικινώ, επικινητής
execute, execution, executable, run, running εκτελώ, εκτέλεση, εκτελέσιμος, τρέχω, τρέξιμο
exerciser δοκιμαστής, δοκιμαστήρας, ελεγκτικό πρόγραμμα
exessive force, overkill υπέρμετρη βία, υπερβολική ισχύς
exit poll, entrance poll δημοσκόπηση εξόδου, δημοσκόπηση εισόδου
exoplanet, extrasolar planet εξωπλανήτης, εξωηλιακός πλανήτης
expand, expanded, expansion, expandable, extend, extended, extension εκτείνω, εκτεταμένος, έκταση, επεκτείνω, επεκταμένος, επέκταση, επεκτάσιμος, προεκτείνω, προέκταση, προεκταμένος, προεκτάσιμος
expert system έμπειρο σύστημα
explode, explosion κομματιάζω, αποσυναρμολογώ, εκρηγνύομαι, έκρηξη, σκάζω, σκάσιμο
exploding tarket εκρηκτικός στόχος
explorer, Internet Explorer ερευνητής, Ερευνητής Διαδικτύου
export /Ε, εξαγωγή
expression έκφραση
extend, extension επεκτείνω, επέκταση, προεκτείνω, προέκταση
EBCDIC, Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code ΕΚΑΔΚΔ, Επεκταμένος Κώδικας Ανταλλαγής Δυαδικά Κωδικοποιημένων Δεκαδικών, δεκαδυικός
EDO RAM, Extended Data Out RAM ΕΠΕΞ ΜΤΠ, Επεκταμένης Εξόδου ΜΤΠ
XGA, Extended Graphics Array, ΕΠΣ, Επεκταμένης Γρφκής Συστοιχίας,
EISA, Extended Industry Standard Architecture ΕΒΠΑ, Επεκταμένο Βιομηχανικό Πρότυπο Αρχιτεκτονικής
XML, Extensible Markup Language ΕΓΣ, Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης
extract, extracting, extraction αποσπώ, απόσπαση, απόσπασμα, αποσυμπιέζω
extranet προσδίκτυο, προσβάσιμο δίκτυο
XP, Extreme Programming ΑΠ, απί, Ακραίος Προγραμματισμός
extreme sport ακραίο άθλημα
ELF, Extremely Low Frequency ΥΧΣ, ιχισι, Υπερχαμηλή Συχνότητα
e-zine ηλ-περιοδικό