Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηvaccinate, vaccine, vaccination εμβολιάζω, εμβόλιο, εμβολιασμός
valid, validate, validation, validated έγκυρος, επικυρώνω, επικύρωση, επικυρωμένος
value τιμή, αξία
value for money αξίζει τα λεφτά, δεν αξίζει τα λεφτά
vampire tap, piercing tap δαγκωτή ένωση, δαγκωτή φίσα
variable μεταβλητός, μεταβλητή, μεταβλητό
VBR, Variable Bitrate ΜΔΡ, μιδιρό, Μεταβλητός Δυφιορυθμός
variable compression, variable compression ratio μεταβλητή συμπίεση, μεταβλητή αναλογία συμπίεσης
varistor, variable resistor μεταντιστάτης, μεταβλητός αντιστάτης
vector άνυσμα, διάνυσμα
vector graphic, vector graphic image ανυσματογράφημα, ανυσματογράφηση
vegan, veganism χλοοφάγος, χλοοφαγία
VICS, Vehicle Information and Communications System ΣΕΠΟ, Σύστημα Επικοινωνίας και Πληροφοριών Οχήματος
venture, venture capital εγχείρημα, εγχειρηματικό κεφάλαιο
venue χώρος, πλαίσιο, διαδικασία
verify, verification επιβεβαιώνω, επιβεβαίωση, διαπιστώνω, διαπίστωση
Veronica, Veronika, Berenice Βερενίκη, Φερενίκη
version παρέκδοση,
vertex ακμή
VBI, Vertical Blanking Interval ΚΕΚ, Kάθετη Eνθετική Kένωση
vertical integration, horizontal integration κάθετη ολοκλήρωση, οριζόντια ολοκλήρωση
VLSI, very large-scale integration ΠΜΚΕ, πιμικε, Πολύ Μεγάλη Κλίμακα Ενσωμάτωσης
video βίντεο, οπτικός
video capture οπτική ψηφιοποίηση
video casette recorder, video casette player βιντεοκασετόφωνο, βίντεο
VCR, video cassette recorder βιντεογράφος, βιντεοκασετόφωνο, οπτικογράφος
video clip ταινίδιο, φιμάκι, μικροπτικό
video club βιντεοθήκη
video conference τηλεδιάσκεψη, ηλ-διάσκεψη
video electronics βιντεοηλεκτρονική
VESA, Video Electronics Standards Association ΣΗΟΠ, Σύνδεσμος Ηλεκτρονικών Οπτικών Προτύπων
video game βιντεοπαιχνίδι, ηλ-παιχνίδι
VGA, Video Graphics Array Απλής Συστοιχίας, Οπτικής Γραφικής Σστχιας
video memory οπτική μνήμη
VRAM, Video RAM ΟΜΤΠ, Οπτική ΜΤΠ,
video record, video recording, video recorder οπτικογραφώ, βιντεογραφώ, οπτικογραφή, οπτικογράφηση, βιντεογραφή, βιντεογράφος, οπτικογράφος
video standards, display modes Οπτικές Προδιαγραφές, προδιαγραφές οθόνης
video tape, film on video vinteo, βιντεοταινία
VoD, Video-on-Demand ΟκΑΙ, οκε, Οπτικό κατ’ Αίτηση, Βιντεο κατ’ Αίτηση
view όψη, θεώρηση, θέα, θέαση, παρουσίαση, βλέπω, άποψη, θέση
viewfinder πεδιοσκόπιο
viewport στάση οθόνης
viral advertising, viral marketing, marketing buzz μεταδοτική διαφήμιση
viral, viral video, viral marketing μεταδοτικό, μεταδοτικό βίντεο, μεταδοτικό οπτικό, μεταδοτική διαφήμιση
virtual keyboard εικονικό πληκρολόγιο
VM, virtual machine ΕικΜ, ικαμι, εικονική μηχανή, εικονικός υπολογιστής
virtual memory εικονική μνήμη
VPN, virtual private network ΕΙΔΙ, ιδι, Εικονικό Ιδιωτικό ΔΙκτυο
VRML, Virtual Reality Modeling Language ΓΑΝΕΙΠ, γανίπ, Γλώσσα Αναπαράστασης Εικονικής Πργμτκτητας
VR, Virtual Reality, virtual ΕιΠ, Εικονική Πραγματικότητα, εικονικός
virtual server εικονικός κομιστής
virtual tour εικονική περιήγηση
virus ιός
virus alert ιοσυναγερμός
virus scan ιοσάρωση
visagist, visagiste, visage οψηπλάστης, οψηπλασία, όψη
visionphone, videophone εικονόφωνο, εικονοτηλέφωνο
visor, sun visor, eyeshade σκιάδιο, αλεξήλιο, οφθαλμασπίδα, γείσο
VDU, Visual Display Unit Οθόνη, Οπτική Επιφάνεια
vitual, virtualisation εικονικός, εικονικοποίηση
viva voce δια ζώσης, προφορικά, προφορική εξέταση
voice answer back φωναπόκριση, φωναποκριτής
voice changer, voice enhancer φωνητικός παραμορφωτής, φωνητικός διαμορφωτής
VXML, Voice Extensible Markup Language ΓΦΕΣ, γαφιές, Γλώσσα Φωνητικής Επεκτάσιμης Σήμανσης
VoIP, Voice over Internet Protocol διαδικτυακή τηλεφωνία, φωνητικό διαδίκτυο
voice recognition αναγνώριση φωνής
voicebox φωνοθυρίδα, φωνοκιβώτιο
volatile, volatile memory, non volatile πτητική, πτητική μνήμη, μη πτητικός
volumetric ογκομετρικός
vouch, voucher, coupon υπόσχομαι, υποσχετικό, κουπόνι
voucher, gift voucher, coupon κουπόνι, δωροκουπόνι, βεβαιωτικό, παραληπτικό, δελτίο
voxel, volume pixel ογκόκοκκος
vulture αρπακτικό πτηνό, αρπακτικό, άρπαγας, όρνιο