Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηcable modem καλωδιακός διαμορφωτής
cable, cabling καλώδιο, καλωδιώνω, καλωδίωση
cache, cache memory μνήμωνας
caddy φορείο
caerousel γύρω γύρω όλοι
Caesar, César, Kaiser, Царь (Τσάρ) Καίσαρας
cage κλωβός
calculated risk σταθμισμένος κίνδυνος
calculator αριθμομηχανή
caliber, calibrate, calibration, calibrator βαθμονομώ, βαθμονόμηση, βαθμονόμος
call center κέντρο κλήσεων
callback αντικαλώ, αντίκληση
camera εικονοληπτική, κάμερα
camera phone εικονόφωνο
cameraman, camerawoman εικονολήπτης, εικονολήπτρια
cancel, cancelled, cancellation ακυρώνω, άκυρο, ακύρωση, ματαιώνω
cancelbot ακυρομπότ, μαζωχτής
candela, cd κηρίο
cannon, cannon fire κανόνι, κανονιοβολισμός
canonical, canonical form, normal, normalize, normalization κανονικό, κανονική μορφή, κανονικοποιώ, κανονικοποίηση
capacitance πυκνοχωρητικότητα
capacitive keyboard πυκνωτικό πληκτρολόγιο
capacitor, condenser, capacitance πυκνωτής, πυκνοχωρητικότητα, χωρητικότητα
capacity, channel capacity, storage capacity χωρητικότητα, χωρητικότητα καναλιού, χωρητικότητα αποθήκης
capital controls έλεγχος κεφαλαίων
Caps Lock ΜονοΚεφ, Μόνο Κεφαλαία
caps, capitals, uppercase κεφ, κεφαλαία
captain, capitain καπετάνιος
carabine, carbine καραμπίνα
carat, carato καράτι, καράτιο
caravel, caravelle καραβέλα, καράβι
carbon fiber ανθρακόνημα, ανθρακοΐνα
card, chart, charter, cartridge paper χάρτης, χαρτί, κάρτα, καρτέλα, χαρτούτσια, χαράσσω
cardinal number, ordinal number, nominal number
caret, ^ αιχμή, ^
Carlo e Figlio καριοφίλι
CTS, carpal tunnel syndrome ΣΚΣ, σικασι, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, κάκωση καρπού
carpet bombing σαρωτικός βομβαρδισμός, μαζικός βομβαρδισμός
carrier φορέας, μεταφορέας
Cd, carrier detect αφ, ανίχνευση φερεσυχνότητας, ανίχνευση φορέα
carrier system φερέσυχνο σύστημα, μεταφορικό σύστημα
carry κρατούμενο
carry bit, carry flag κρατούμενο δυφίο
cartel καρτέλ, σύμπραξη, σπείρα, κοινοπραξία
cartridge φύσιγγα
cascade, cascading διαδοχικό, σε διαδοχή
CSS, Cascading Style Sheet Τυπολόγιo ΓΛΣΥΚ, Διαδοχικό Τυπολόγιο ΓΛΣΥΚ
case κάλυμμα
case sensitive, case-sensitive, case insensitive διάκριση πεζών κεφαλαίων, χωρίς διάκριση πεζών κεφαλαίων
COD, cash on delibery ΠΣΠ , μαντικαταβολή, μεαντκτβλη, πληρωμή στην παράδοση
castration anxiety, kastrationsangst άγχος ευνουχισμού
catalogue κατάλογος
catenate, catenated, catenation, concatenade, concatenated, concatenation, catena, chaîne, chain αλυσώνω, αλύσωση, αλυσωμένος, συναλυσώνω, συναλύσωση, συναλυσωμένος, άλυσος, αλυσίδα
catering, cater, caterer εστιάσεις, εστίαση, εστιάζω, εστιάτης
CRT, cathode ray tube καθοδικός σωλήνας
cd player ακτινόφωνο
cd, change directory αλλαγή αρχείου
celiac, coeliac κοιλιακός
celibacy, monogamy, bigamy, polygamy, polygyny, polyandry, polymonogamy, (=serial monogamy), polyamory αγαμία, μονογαμία, διγαμία, πολυγαμία, πολυγυνία, πολυανδρία, πολυμονογαμία, πολυερωτισμός
cell address θέση κυψελίδας, διεύθυνση κελιού
cell animation, celluloid animation κινησιογράφημα με διαφάνειες, κινησιογράφημα με κελουλοΐτη
cell relay ισότμητη μετάδοση
cell, cellular κελί, κυψελίδα, κυψελωτός
celluloid κελουλοΐτης, κυταρινοειδές
censorware, filter λογοκρισμικό, λογοκριτικό λογισμικό,
CPU, Central Processing Unit, central processor, processor ΚΜΕ, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, κεντρικός επεξεργαστής, επεξεργαστής
certify, certification, certificate πιστοποιώ, πιστοποίοίηση, πιστοποιητικό, βεβαιώνω, βεβαίωση, βεβαιωτικό, εξακριβώνω, εξακρίβωση
chain letter αλυσόγραμμα, αλυσιδωτό γράμμα
chair, chaise καρέκλα
channel κανάλι
channel operator λειτουργός καναλιού
character set σύνολο χαρακτήρων
character spacing απόσταση χαρακτήρων
cps, characters per second χαδ, χαρακτήρες ανά δεύτερο
CCD, charge-coupled device ΣΖΦ, σιζιφί, Συσκευή Ζεύξης Φορτίου
charger, charge, charging, discharge, discharged φορτιστής, φορτίζω, φόρτιση, αποφορτίζω, αποφόρτιση, αποφορτισμένη
charity, charité, carità χάρη, χάρις, χάριτα, φιλανθρωπία
chartair, air charter, charter flight μίσθωση, μισθωμένη πτήση
chassis δομοπλαίσιο, πλαίσιο
chat bot, chatterbot αυτομιλητής, αυτόματος ομιλητής
chat room, chatroom, forum, conference, web forum, newsgroup ιστοδωμάτιο, φόρουμ, ιστοομάδα, ιστόμιλος, διαδικτυακή συζήτηση,
chat, discussion διαδικτυακή συζήτηση, διασυ
Chat, IRC, ICQ, Lounge, ΠΔΣ, Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συζητήσεων
check bits δυφία ελέγχου
check digit ψηφίο ελέγχου
check in, check-in έλεγχος εισόδου
check list, checklist λίστα ελέγχου
checks and balances έλεγχος και ισοζυγισμός
checksum, checksum error αρθροιστικός έλεγχος, αρθροιστικό λάθος
CEO, chief executive officer ΓΕΔ, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής
child labour εργοδότηση ανηλίκων, παιδική εργσία
child marriage, çocuk evliliği παιδικός γάμος
chiller ψυκτήρας, ψύκτης
Chinatown κινέζικη συνοικία
chip, microchip πλακίδιο, μικροπλακίδιο, ηλ-πλακίδιο
chipset συγκύκλωμα
chiropractor, chiropractic χειροπράκτης, χειροπρακτική
choke packet ελεγκτής ροής
church κυριακή
cider μηλίτης, μηλίτης οίνος, μηλόκρασο
cipher, ciphering κρυπτογραφώ, κρυπτογράφηση
circuit κύκλωμα
cb, circuit breaker δικυ, δικα, διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης ασφαλείας
circuit-switching κυκλωματική μεταγωγή, κυκλωματική μεταβίβαση
class ομοταξία
classified διαβαθμισμένο, απόρρητο
CIDR, Classless InterDomain Routing ΑΔΤΔ, Αταξική Διατομεακή Δρομολόγηση
clear, clearing απαλείφω, απάλειψη,
click and drag, clicking and dragging πάτα τράβα, πατώ τραβώ, πάτημα τράβημα
click, clicking πατώ, πάτημα
click-bait, clicκbait ιστοδόλωμα
clickstream ιστοδιαδρομή, πατημασιές
client/server architecture, two-tier architecture πελατειακή δομή, πελατειακή αρχιτεκτονική, ισοβαρής αρχιτεκτονική
clip, paper clip, paperclip συνάπτω, συναπτήρας
clipart έτοιμα σχέδια, ετ.σχ
clipboard Σημειωματάριο, πινακίδιο, αποκόμματα
cloaking, stealth ιστόκρυψη, ιστοσυγκάλυψη, συγκάλυψη δηλ-τα
clock χρονιστής, ρυθμοχρονιστής
clock rate, clock speed, clock ρυθμοχρονισμός, ρυθμοχρονίζω, ρυθμοχρονιστής, χρονιστής
clockwise, anticlockwise δεξιόστροφα, αριστερόστροφα, επίτροχα, ανάτροχα
clone, cloning κλωνοποιώ, κλώνος, κλωνοποίηση, κλώνωση
CCTV, Closed Circuit Television KKT, Kλειστό Kύκλωμα Tηλεόρασης
cloud νέφος
cloud management διαχείριση νέφους
cloud provider ΠΝΥ, παροχέας νεφικής υπολογιστικής
cloud storage νεφική αποθήκευση, αποθήκευση στο νέφος
cloud, cloud computing σύννεφο, νέφος, ηλ-νέφος, νεφοϋπολογιστική, νεφική υπολογισική, νεφικός υπολογισμός
cloud-headed, dreamer, daydreamer, πετά στα σύννεφα, αιθεροβάμονας, ονειροπόλος
cluster θύλακας
clutch, emprayage συμπλέκτης
coaxial ομοαξονικός
CVR, Cockpit Voice Recorder ΦΚΠ, φικαπί, Φωνητικός Καταγραφέας Πιλοτηρίου
code page, character map, cmap κωδικοσελίδα, γλωσσικός κώδικας
code, coding κώδικας, κωδικογράφω, κωδικογράφηση
codec, coder/decoder αμφικωδικευτής, κωδικευτής/αποκωδικευτής
CDMA, Code-Division Multiple Access ΚΜΠ, καμιπι, ΚωδικοΜερισμός Πολυπρόσβασης
coder κωδικωτής, κωδικογράφος
cognato, cognate αναγνώριμο, συγγενικό, ομόριζο
cognitive computing γνωστική υπολογιστική, γνωστικός υπολογισμός
coherent, coherence, coherency συνεκτικός, συνοχή, συνεκτικότητα
cold chain ψυκτική αλυσίδα
cold site κρυοτάξιο, κρύο ιστοτάξιο
coliform, coli βακτήριο, βακτηρίδιο, κολοβακτηρίδιο, βάκιλος
collision detection εντοπισμός συγκρούσεων
colon, (:) άνω κάτω τελεία, διπλή τελεία, (:)
colophon κολοφώνας
color bits χρωμοδυφία
CGA, Color Graphics Adapter Προσαρμογέας Εγχρώμων Γραφικών
CMS, Color Management System, ΣΔΧ, Σύστημα Διαχείρισης Χρωμάτων,
color matching, colour matching χρωμοταύτιση, χρωμοταυτίζω
color space, color model χρωμοχώρος, χρωμομοντέλο
color, colour χρώμα, έγχρωμος
column στήλη
CAS, Column Address Strobe Στρ.Στ, στροστι, Στρόβος Στήλης
com, commercial εμπορικό
COM1, COM2, COM3, PORT1 ΘΥΡ1, ΘΥΡ2,
combine, combined, combination συνδυάζω. συνδυασμένος, συνδυασμός
comfort women γυναίκες αναψυχής
comma-delimited διαχωρισμός με κόμματα
command εντέλλω, εντολή, εντολοδοσία
command driven, command driven interface εντολοδεκτικό, εντολοδεκτική διεπαφή
CLI, command line interface διεπαφή γραμμής εντολών
command processor, command line interpreter επεξεργαστής εντολών
CIE, Commission Internationale de l'Eclairage ΔΕΦ, Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού
CGI, Common Gateway Interface ΚΠΔ, Κοινή Πυλαία Διεπαφή
common sense κοινός νούς, κοινή λογική
CD ROM, Compact Disc Read Only Memory ΣΔ ΜΑΜ, Σύμπυκνος Δίσκος Μόνο Αναγνώσιμης Μνήμης
CD, Compact Disk ΣΔ, σιδί, Σύμπυκνος Δίσκος, Ψηφιακός Δίσκος
compand, companding, compansion, compander συναποσυμπιέζω, συναποσυμπίεση, συναποσυμπιεστής
comparator, compare συγκριτής, συγκρίνω
compatible, incompatible συμβατός, ασύμβατος
compile, compiler μεταγλωττίζω, μεταγλωττιστής
CMOS, Complementary Metal Oxide Semi-conductor ΣΜΟΣ, σιμος, Συμπληρωματικό Μέταλλο Οξείδιο ημιαγωγόΣ
CISC, Complex Instruction Set Computer ΥΣΣΕ, Υπολογισστής Σύνθετου Συνόλου Εντολών
comply, compliance, compliant συμφωνώ, σύμφωνο, συμβατό, προσαρμοσμένο
compress, compression, compressed, compressive, compressible, συμπιέζω, συμπίεση, συμπιεσμένο, συμπιεστικό, συμπιεζόμενο, συμπιέσιμο
codec, compressor/decmpressor συναποσυμπιεστής, συμπιεστής/αποσυμπιεστής
compute, computing, computation υπολογίζω, υπολογισμός, υπολογιστικός
computer Η/Υ, υπολογιστής, ηλκτρνκός υπολογιστής, συνδιαστής
computer enhancement, computer enhanced ηλεκτρoνiκή επαύξηση, ηλ-επαυξημένος
computer farm συστοιχία υπολογιστών
computer generated, image, picture, letter, data μηχανογραφημένo, μηχανογραφημένη εικόνα, ηλ-εικόνα, επιστολή, δδμνα
computer literacy, computer literate, computer illiterate ηλ-αλφαβητισμός, ηλεκτρονικός αλφαβητισμός, ηλ-εναλφάβητος, ηλ-αναλφάβητος
computer to plate απευθείας στην πλάκα, απευθείας στον τσίγκο
computer vision ηλ-όραση, ηλεκτρονική όραση
computer-aged, computer aging ηλεκτρονικά μεταχρονισμένος, ηλεκτρονική ηλικίωση
CAD, Computer-Aided Design ΣΜΥ, σιμι, Σχεδιασμός Με Υπολογιστή, ηλεκτρονικός σχεδιασμός, ηλ-σχεδιασμός,
computerholic δυφιομανής, ηλεκτρονιομανής, ηλ-μανής
computerize, computerized, computerization, mécanographie μηχανογραφώ, μηχανογραφημένος, μηχανογράφηση
computing, computer science υπολογιστική, υπολογιστική επιστήμη
concentrator συγκεντρωτής, συγκεντρωτήρας
concurrent συντρέχων, ταυτόχρονος
condense, condensed συμπυκνώνω, συμπύκνωση, συμπυκνωμένο
conductor, conductivity αγωγός, αγωγημώτητα
configure, configured, configuration συνορίζω, συνορισμένος, συνορισμός
confirmation bias προκαταληπτική επιβεβαίωση
conflict, device conflict διένεξη, σύγκρουση, συγκρουόμενες συσκευές, συγκρουσιακή κατάσταση
connect, connection, connectivity συνδέω, σύνδεση, συνδετικότητα
connectionless ασύνδετος
connector συνδετήρας, ζευκτήρας, ζευκτικό
CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire ΕΟΠΕ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών
console κονσόλα, χειριστήριο, δεικτήρας
consonant cluster, grupo consonántico, konsonantencluster συμφωνογραφή, σμφνγρφη
consortium κοινοπραξία
conspiracy theory, conspiracy theorist συνωμοτική θεωρία, θεωρία συνωμοσίας, θεωριτικός συνωμοτηστής
constant σταθερός
CAV, Constant Angular Velocity ΣΓνΤ, σιγανιταυ, Σταθερή ΓωΝιακή Ταχύτητα
CLV, Constant Linear Velocity ΣΓρΤ, σιγαροταυ, Σταθερή ΓΡαμμική Ταχύτητα
Constantinople, Istanbul Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ
constructive ambiguity εποικοδομητική ασάφεια
consumables αναλώσιμα
CPI, Consumer Price Index ΔΤΚ, διταυκά, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
CDN, content delivery network ΣΔΠ, σύστημα διανομής περιεχομένου
CMS, Content Management System, Content Management ΣΔΠ, σιδιπί, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Διαχείριση Περιεχομένου
context, contextual θέμα, θεματικός
continuous form paper συνεχές χαρτί
contone, contoning προστονίζω, προστονικός, προστονισμός
contrast αντίθεση
control character χαρακτήρας ελέγχου
control room αίθουσα ελέγχου
Ctrl, control, control key Ελγχς, ελέγχω, έλεγχος, πλήκτρο ελγχς, χειρίζομαι, χειρισμός
controled demolition ελεγχόμενη κατεδάφιση
controller, card, board, adapter ελεγκτήρας, κάρτα ελέγχου, προσαρμογέας
convention σύμβαση, σύνοδος, συνέδριο, συμφωνία
conventional συμβατικός
converge, convergence συγκλίνω, σύγκλιση, συμπίπτω, σύμπτωση
convert, conversion, convertible, converter μετατρέπω, μετατροπή, μετατρέψιμος, μετατροπέας
cookie μπισκότο
cooling tower ψυκτικός πύργος
coordinate, coordination, cordinator, coordinates συντονίζω, συντονισμός, συντονιστής, συντεταγμένες
UTC, Coordinated Universal Time, Temps Universel Coordonné ΣΠΩ, σιπο, Συντεταγμένη Παγκόσμια Ώρα, παγκόσμια ώρα
coordinates συντεταγμένες
co-payment, copayment, copay συν-πληρωμή, συν-πληρώνω
coprocessor, coprocessing συνεπεξεργαστής, συνεπεξεργασία
copy center κέντρο αντιγράφων
copy holder, copyhοlder αναλόγιο, δίσκος αντιγράφων
copy paste άρπα κόλλα, αντιγραφή και κόλληση
copy, copier, photocopier, photocopy αντίγραφο, αντιγράφω, φωτοτυπική, φωτοτυπία
copyright, ©, copyright holder επιδικαιώματα, ©, επιδικαιούχος
corporate communication εταιρική επικοινωνία
corporate inversion, inversion εταιρική μετοίκηση
corrupt, corrupted, corruption φθείρω, φθαρμένο, φθορά, διαφθορά
corrupted file φθαρμένος φάκελος
coulomb, coulombic κουλόμ, κουλομικό
counterculture αντικουλτούρα
countershading αντισκίαση
coupler ζευκτήρας
courier, courier office ταχυδιανομέας, ταχυδιανομείο, ταχυμεταφορέας, ταχυμεταφορά
courseware διδακτικό λογισμικό, εκπαιδευτικό λογισμικό
cc, courtesy copy, carbon copy κοιν., κοινοποίηση
cpi, characters per inch χαϊ, χαρακτήρες ανά ίντσα
CPU benchmark, CPU benchmarking οριοκριτήρια ΚΜΕ
cracker ψηφιοθραύστης
crash, crashing καταρρέω, κατάρρευση
crippled version κολοβή έκδοση, κολοβό λογισμικό
CPM, critical path, critical path method ΜΚΔ, κρίσιμη διαδρομή, Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής,
crop, cropped, cropping, clipper περικόβω, περικομμένο, περικοπή, περικόπτης, ψαλιδίζω, ψαλιδισμένο, ψαλίδισμα, ψαλιδιστής
cross hair στόχαστρο, σταυρόνημα, σκόπευτρο, δείκτης
cross-linked διασυνδεμένος, χιαστί συνδεμένος
cross-posting πολλαπλή ταχυδρόμηση, πλπλη τχδρμση
cross-section, cross-sectional εγκάρσιος, εγκάρσια τομή, διατομή, διατομικός
XT, crosstalk παρεμβολές
crowdfunding, crowd-funding πληθοπορισμός, πληθοπορίζω, πληθοπορισμένο, πληθοχρηματοδότηση
crowdsourcing, crowd-sourcing πληθουργία, πληθούργημα, πληθουργικός, πληθουργός, πληθολογισμικό
cruise missile πύραυλος πορείας, βλήμα πορείας, πύραυλος κρουζ
cryptocurrency κρυπτονόμισμα
cryptography κρυπτογραφία, κρυπτογράφηση
crystalline ανακλαστικός, κρυστάλλινος
Ctrl-Alt-Del Ελγχς-Εναλ-Δγρφη
cu, see you νσβλ, να σε βλέπουμε, μη χάνεσαι, μχ, μιχι
CFM, cubic feet per minute ΚΠΑΛ, κιπάλ, κυβικά πόδια ανά λεπτό
cult λατρεία, λατρευτές
cultural studies Πολιτισμικές Σπουδές
cultural terrorism πολιτισμική τρομοκρατία
Cuma, Cumae Κύμη, Κύμαι
cümbüş τσιμπούσι, συμπόσιο
cumulate, cumulation, cumulator, cumulative αθροίζω, άθροισμα, αθροιστής, αθροιστικός
currency detector, bill detector επαληθευτής χρημάτων, επαληθευτής κερμάτων, επαληθευτής χαρτονομισμάτων
currency sign, ¤ νομισματόσημο, ¤
current τρέχων, τρεχούμενος, ενεργός
cursor, prompter δρομέας, υποβολέας
CRM, Customer Relationship Management ΔΠΣ, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
CRM, Customer Ρelationship Μanagement ΣΔΠΣ, Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
customize, customization, customized, customizability προσαρμόζω, προσαρμογή, προσαρμοσμένος, προσαρμοστικότητα
cut and paste κόψε κόλλα, κόβω κολλώ, κοπή κόλληση
cut, cutting κόβω, κοπή
CMY, Cyan-Magenta-Yellow KIΩKΙ, Kυανό-Ιώδες-Κίτρινο,
CMYΚ, Cyan-Magenta-Yellow-Black ΚΙΩΚΙΜ, Κυανό-Ιώδες- Κίτρινο-Μαύρο, τετραχρωμία
cyber attack, cyberattack κυβερνοεπίθεση
cyber forensic κυβερνογνωμονας, ιστογνώμονας, ιστολαγωνικό
cyber war, cyper warfare κυβερνοπόλεμος, κυβερνοπολεμική
cyberespionage, cyberspying ηλ-κατασκοπεία, διαδικτυακή κατασκοπεία
cybersecurity κυβερνασφάλεια
cyberslacker ιστοφυγάς, κυβερνοφυγάς
cyberspace κυβερνοχώρος
cybersquatting, cybersquatter ιστοκατάληψη, ιστοκαταληψίας
cycles per second, Hertz κύκλοι ανά δεύτερο, Κ
cylinder κύλινδρος
CHS, cylinder head sector ΚΚΤ, κακαταύ, κύλινδρος κεφαλάκι τομέας
Cynthia, Cinthia, Cindy Κυνθία