Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηνδ, νανοδεύτερο ns, nanosecond
νανοδομή nanostructure
ΝΗΜΣ, ΝανοΗλεκτροΜηχανικό Σύστημα NEMS, NanoElectroMechanical Systems
νανοκύλιδρος, κύλινδρος ανθρακιδίου, νανοσωλήνας nanotube, buckytube
νανολιθογραφία nanolithography
νμ, νανόμετρο nm, nanometer
νανοπλανήτης dwarf planet
νανοσωματίδιο nanoparticle
νανοτεχνολογία, μοριακή νανοτεχνολογία nanotechnology, molecular nanotechnology
νανοϋπολογιστής nanocomputer
ναρκωκρατία, ναρκωκλεπτοκρατία narcocracy, narcokleptocracy
Ναυτική Οδηγία, Ναυτική Δέσμευση NAVTEX, NAVTEX, NAVigational TEleX)
ΝΤ, νιταυ, Νέα Τεχνολογία NT, New Technology, Windows NT
ΝΤΣΦ, νιταυσιφι, Νέας Τεχνολογίας Σύστημα Φακέλλων NTFS, New Technology File System
νεκραρπάζω, νεκραρπαγή, νεκράρπαγας body snatch, body snatching, body snatcher
νεκρό πλήκτρο, άδειο πλήκτρο dead key
νεκροκρατία, νεκρολατρία necrocracy, necrolatry
νεκρόσακος, νεκροσακούλα body bag
νεοδότης newsletter
νεολογισμός neologism
νευροπαραλυτικό αέριο, νευροτοξικό αέριο, τοξικό αέριο, νευροπαραλυτική ουσία nerve gas, toxic gas, nerve agent
νευρωνικοί παράγοντες neugents, neural agents
Ν, νευτόνιο N, newton
νεφική αποθήκευση, αποθήκευση στο νέφος cloud storage
νέφος cloud
νεωτεριστική προκατάληψη recency bias
νήμα, νημάτωση, νηματώνω, πολυνημάτωση, ειρμός, θέμα thread, threading, multithreading
Νιγηρία, Νίγηρας Nigeria, Niger
νμζ, νομίζω imho, in my humble opinion
νομισματισμός, νομισματιστής, μονεταρισμός, μονεταριστής monetarism, monetarist
νομισματόσημο, ¤ currency sign, ¤
νοοτροπία, σκεπτικό, τρόπος του σκέπτεσθαι mentality, mintset
νοσφίζομαι, νόσφιση, νοσφισμός, νοσφιστής, υποκλέπτω, υποκλοπή snarf
νσβλ, να σε βλέπουμε, μη χάνεσαι, μχ, μιχι cu, see you
ντεϊστής, ντεϊσμός, θεϊστής, θεϊσμός deist, deism, theist, theism
νυχοσελίδα thumbnail