Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηname and shame ονομάζω και ντροπιάζω, ονόμασε και ντρόπιασε
nanocomputer νανοϋπολογιστής
NEMS, NanoElectroMechanical Systems ΝΗΜΣ, ΝανοΗλεκτροΜηχανικό Σύστημα
nanolithography νανολιθογραφία
nm, nanometer νμ, νανόμετρο
nanoparticle νανοσωματίδιο
ns, nanosecond νδ, νανοδεύτερο
nanostructure νανοδομή
nanotechnology, molecular nanotechnology νανοτεχνολογία, μοριακή νανοτεχνολογία
nanotube, buckytube νανοκύλιδρος, κύλινδρος ανθρακιδίου, νανοσωλήνας
narcocracy, narcokleptocracy ναρκωκρατία, ναρκωκλεπτοκρατία
narrow band στενή ζώνη, στενοζωνικός
narrowband στενή ζώνη, στενοζωνικός
native εγγενής, εγγενές, ιθαγενής
LNG, natural gas, liquefied natural gas ΦΑ, ΥΦΑ, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο
natural language φυσική γλώσσα
naturalization, denaturalization πολιτογράφηση, αποπολιτογράφηση
navigator, Internet Navιcator πλοηγός, Πλοηγός Διαδικτύου
NAVTEX, NAVTEX, NAVigational TEleX) Ναυτική Οδηγία, Ναυτική Δέσμευση
near-death experience πλησιοθανάτια εμπειρία
necrocracy, necrolatry νεκροκρατία, νεκρολατρία
neologism νεολογισμός
nerve gas, toxic gas, nerve agent νευροπαραλυτικό αέριο, νευροτοξικό αέριο, τοξικό αέριο, νευροπαραλυτική ουσία
nest, nesting, nested εμφωλεύω, εμφώλευση, εμφωλευμένο, εμφώλευμα, εγκλείω, εγκλεισμός, έγκλειστο
net cop δικτυονόμος
NII, net interest income ΚΕΤ, καθαρό εισόδημα τόκων
net metering καθαρή μέτρηση
net neutrality, network neutrality ουδερερότητα δικτύου
NPV, net present value ΚΠΑ, καπα, καθαρή παρούσα αξία
net, network, networking δίκτυο, δικτύωση, δικτύωμα
NetBurst Micro-Architecture Μικροαρχιτεκτονική Δικτυορυπής
netcentric δικτυοκεντρικός
nethead ιστοκέφαλος
netiquette δεδι, δεοντολογία δικτύου
netizen δικτυοπολίτης, ιστοπολίτης
netmeeting δικτυοσυνάντηση, δικτυοσύσκεψη, δικτυακή σύσκεψη, τηλεσυνάντηση, τηλεσύσκεψη
netspeak δικτυάλεκτος, διάλεκτος δικτύου
netter, webnetter δικτυωτής, διαδικτυωτής
NAP, Network Access Point, internet point ΣΠΔ, σιπιδί, Σημείο Πρόσβασης Διαδικτύου
NAT, Network Address Translation ΜΔΔ, μιδιδι, Μετάφραση Δικτυακών Διευθύνσεων
network engineer, neteork archtect μηχανικός δικτύου
NFS, Network File System ΔΣΦ, Δικτυακό Σύστημα Φακέλων
NIC, Network Interface Card δικτυακή κάρτα, κάρτα διεπαφής δικτύου
network manager διαχειριστής δικτύου
NNTP, Network News Transfer Protocol ΠΔΜΕ, Πρωτόκολλο Δικτυακής Μεταφοράς Ειδήσεων
NOS, Network Operating System ΛΣΔΙΚ, λισιδικ, Λειτουργικό Σύστημα Δικτύου
NOC, network operations center ΚΛΔ, Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
NTP, SNTP, Network, Time Protocol, Simple Network Time Protocol ΠΔΧ, ΠΑΔΧ, Πρωτόκολλο Διαδικτυακού Χρονισμού, Πρωτόκολλο Απλού Διαδικτυακού Χρονισμού
neugents, neural agents νευρωνικοί παράγοντες
NTFS, New Technology File System ΝΤΣΦ, νιταυσιφι, Νέας Τεχνολογίας Σύστημα Φακέλλων
NT, New Technology, Windows NT ΝΤ, νιταυ, Νέα Τεχνολογία
newbie μαθητευόενος, δικτυόψαρο, ιστοπρωτάρης,
newsletter νεοδότης
Newsreader Αναρτητής
newsroom αίθουσα σύνταξης
N, newton Ν, νευτόνιο
next επόμενο, επμνο
nibble, nybble ημιοκτάδα, ημι8δα
Ni-Cad power pack μπαταρία ΝιΚαδ, νικελίου καδμίου
nickname παρώνυμο, ψευδώνυμο, παρατσούκλι
Nigeria, Niger Νιγηρία, Νίγηρας
NOP, NO-OP, no operation instruction ενταπ, εντολή απραξίας
node κομβοτάξιο, κόμβος
noise θόρυβος, παράσιτα
NGO, Non Governmental Organisation MKO, μίκο, Μη Κυβερνητικός Οργάνισμός
non paper άτυπο έγγραφο
non stop ασταμάτητα
nonrepudiation αναποκηρυξία, αναποκήρυκτο, μη άρνηση
non-stop ασταμάτητα, απευθείας
NVRAM, Non-volatile random-access memory ΜΠΜΤΠ, μιπιμιταυπί, μη πτητική μνήμη τυχαίας πρόσβασης
noodles φιδές
NPL, Not Performing Loans ΜΕΔ, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
not responding δεν αποκρίνεται
nothing τίποτε
nucleus, nuclear, nuclearize, nuclearization, denuclearize, denuclearization πυρήνας, πυρηνικός, πυρηνικοποιώ, πυρηνικοποίηση, αποπυρήνικοποιώ, αποπυρηνικοποίηση
nuke, kill ξεκάνω, σκοτώνω
number crunching, number cruncher αριθμοβόρα επεξεργασία, αριθμοβόρος επεξεργαστής
numeric keypad αριθμητικό πλκτρλγιο, αρθμτκή ψάθα
numeric, -cal αριθμητικός
numerical prefixes αριθμητικά προθέματα