Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηTEB, straddle bus, Transit Elevated Bus υπερυψωμένο λεωφορείο
T1, T3 Τ1, Τ3
Tab, tabulator θέτης, στυλοθέτης, παράθυρο
TOC, table of contents ΠΠ, πιπ , περιεχόμενα, πίνακας περιεχομένων
tag, tagging, tagged μορφόσημο, μορφοσήμανση, μορφοσημαίνω
TIFF, Tagged Image File Format, .tif Μορφότυπο Σημασμένου Φακέλου Εικόνας
take away, takeaway, take out, dine in, dine out για εκτός, για εντός, εντός και εκτός
taser ηλεκτροβόλο
task switching, context switching εναλλαγή εργασιών
taskbar εργολωρίδα, εργασιολωρίδα
tax evation, tax avoidance φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή
tax exile φορολογική εξορία
taxi ταξί
taxonomy ταξινομία, ταξινόμηση
team work ομαδική εργασία
technical specifications τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία
tele τηλε
teleconference τηλεσυνεδρία, τηλεδιάσκεψη
telecopy, telecopying τηλεαντιγράφω, τηλεαντίγραφο
teleintervention τηλεπέμβαση, τηλεϊατρική, τηλεστήριξη
telemarketing τηλεμπορία, τηλεμπόριο
telemedicine, telenursing τηλεϊατρική, τηλενοσηλεία, τηλεβοήθεια
telemetry τηλεμετρία, τηλεμετρικός, τηλεμετρώ, τηλεμετρητής, τηλεμέτρηση
telemonitoring τηλεποπτία, τηλέλεγχος
teleshopping τηλεαγορά, τηλεψώνισμα
teletext τλκ, τηλεκείμενο
teletransfer τηλεβίβαση
TTY, teletypewriter τηλέτυπο, τηλεκτυπωτής, τηλεγραφομηχανή
telework, teleworker, teleworking, telecommute, -er τηλεργασία, τηλεργάτης, τηλεργάζομαι
telnet τηλεδίκτυο
temper, tempered θερμοσκλήρυνση, θερμοσκληρίνω, θςερυμοσκληρυσμένο, θερμοενισχύω, θερμοενίσχυση, θερμοενισχυμένο
template σχεδιότυπο
Tbps, Terabits per second Τδαδ, τιδαδ, ΤεραΔυφία Ανά Δεύτερο
TΒ, terabyte ΤΟ, τεροκτάδα, τερ8δα
THz, Teracycle, Terahertz Τκ, τεράκυκλος, τέραχερτς
terminal τερματικό
terminal emulation εξομοίωση τερματικού
TSR, terminate and stay resident εκπα, εκτέλεση και παραμονή
test, testing δοκιμάζω, δοκιμασία, δοκιμή, εξετάζω, εξέταση, διαγώνισμα
tether, tethering πρόσδεση, επισύνδεση
texel, texture element υφόκοκκος, υφοστοιχείο
text box, text-box, text entry box τετραγωνάκι, τετραγωνάκι εισόδου
text reader, φωνητής, αναγνώστης
TXT, text, e-text κμν, κείμενο, ηλ-κείμενο
texture υφή, ύφανση
tia, thanks in advance στω, ευχαριστώ
the 50’s, 60’s, 70’s στα ΄50, στα ΄60, στα ΄70
the best of τα καλύτερα του, τα καλύτερα της
thermal scanning θερμική σάρωση
thesaurus, treasure θησαυρός, θησαυρός της γλώσσας
TFT, thin film transistor ΔΛΜ, δελαμί, Διαντιστάτης Λεπτής Μεμβράνης
3G, third generation 3Γ, τρίτη γενιά
KLOC, thousands of lines of code ΧΓΠΚ, Χιλιάδες Γραμμές Πηγαίου Κώδικα
thrash, thrashing, disk thrashing ατέρμονη προσαποκόμιση, επαναλλαγή, επαναλλάσσω
thread, threading, multithreading νήμα, νημάτωση, νηματώνω, πολυνημάτωση, ειρμός, θέμα
three keys method μέθοδος τριών πλήκτρων
3D, 3-D, three-dimensional 3Δ, τρισδιάστατο
throughput, data transfer rate ρυθμαπόδοση
thuem and us εκείνοι κι εμείς
thumbnail νυχοσελίδα
ticket, discharge εισιτήριο, εξιτήριο
tilde, (~) περισπωμένη, (~)
tile σε παράθεση
time capsule χρονοθάλαμος, χρονοκάψουλα
time card χρονοκάρτα
time division χρονοδιαίρεση, χρονοδιαιρώ
TDMA, Time Division Multiple Access ΠΧΔΠ, πχιδεπί, Πολλαπλή ΧρονοΔιαιρετική Πρόσβαση
TDM, Time Division Multiplexing ΧΔΠ, χιδεπι, ΧρονοΔιαιρετική Πολύπλεξη,
time slot χρονοθυρίδα
time stamp, timestamp χρονοσφραγίδα
TTL, Time to live χρονοζωή, χρόνος ζωής
time value of money ΧΑΧ, χρονική αξία χρήματος
time, timer, timing χρόνος, ώρα, χρονομετρώ, χρονομέτρηση, χρονόμετρο, χρονοδιακόπτης, χρονιστής, , χρονισμός, συγχρονισμός
timed–release, time-release χρονελεγχόμενος, χρονοαφετήρας, χρονοάφεση
time-lapse, time-lapse photography περιοδική λήψη, περιοδική φωτογράφιση,
timeline χρονογραμμή, χρονοδιάγραμμα, χρονολόγιο
timeout, time-out εξωχρονίζω, εξωχρονισμός
time-share, time sharing χρονομερίζω, χρονομερισμός, χρονομερίδα
title font, display face τιτλοσειρά, γραμματοσειρά τίτλων
titulitis πτυχίτιδα, τιτλίτιδα
toggle αμφενεργό, εναλλάκτης
token, token passing σκυτάλη, πέρασμα σκυτάλης
tolerate, tolerant, tolerance ανέχομαι, ανεκτικός, ανοχή
toll φόρος, τέλος, κόστος
tone, ringtone κουδούνισμα, ήχος κλήσης
toner μελάνι, μελανίτης, μελανόσκονη, γραφίτης
toolbar, tool bar εργαλειολωρίδα
tool-less chassis ανεφ, άνετης εφαρμογής
tools, toolbox, tool box, toolkit, tool kit εργαλεία, εργαλειοθήκη
TLD, Top Level Domain ΚΤΕ, Κορυφαίο Τομεακό Επίπεδο
top-down programming απαγωγικός προγραμματισμός
topology δικτυοδομή
touch screen, multitouch, multi-touch, multitouch screen απτική οθόνη, οθόνη αφής, πολυαπτικός, πολυαπτική οθόνη
touch, touch-sensitive, haptic απτικός, αφής, επαφής
touchpad απτική ψάθα, απτική επιφάνεια
tourist agent, tourist agency, travel agency tour operator τουριστικός πράκτορας, τουριστικό πρακτορείο, ταξιδιωτικό γραφείο, οργανωτής ταξιδιών
tourist operator οργανωτής ταξιδιών
tower πύργος
tpi, tracks per inch ταϊ, τροχιές ανά ίντσα
traceroute ιχνηλασία, ιχνηλατώ
track changes σήμανση αλλαγών
track, tracking τροχιά, αυλάκι, αυλακιά, αυλάκωση, πορεία, μονοπάτι, ίχνος, ιχνηλατώ, ιχνηλάτηση, σιδηρογραμμή, διαδρομή
trackball σφαιροδείκτης
tractor beam, pressor beam, repulsor beam ακτινέλκυση, ακτινώθηση, ελκτική ακτίνα, απωθητική ακτίνα
Trade Mark, Trademark, ™ μαμπορικό Σήμα, ™ Σήμα Κατατεηθέν
traffic, trafficing κυκλοφορώ, κυκλοφορία, κυκλοφοριακός, κινώ, κίνηση, διακινώ, διακίνηση
traffic, trafficker διακινώ, διακίνηση, διακινητής
transceiver πομποδέκτης
transducer μορφοτροπέας
transfer, transport διαβίβαση, μεταβίβαση, μετάθεση, μεταφορά
transform, transfomer μετασχηματίζω, μετασχηματιστής
transistor, transfer resistor διαντιστάτης, τρανζίστορ
transliteration, transliterate μεταγραμμάτιση, μεταγραμματίζω
TCP, Transmission Control Protocol ΠΕΜ, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων
TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol ΠEΜ/ΔΠ, πεμ δεπί, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων/Διαδικτυακό Πρτκλλο
transmit, transmission μεταδίδω, μετάδοση, εκπέμπω, εκπομπή
TPP, Trans-Pacific Partnership ΔΣΕ, Διακρατική Συνεργασία Ειρηνικού
transparent, transparent operation αθέατος, αθέατη λειτουργία, διαφανής
transponder, transmitter responder διαμεταδότης
transputer, transistor computer διυπολογιστής
trend, trending, trending topic τάση, τασικός, συρμός, συρμικός, μόδα, μοδίστικος
triage διαλογή ασθενών, προτεραιοποίηση
tribe, tribal, tribalism φυλή, φυλετικός, φυλετισμός
trigger διεγείρω, διεγέρτης, σκανδάλη
Trojan Horse, Trojan δούρειο, δούρειο πρόγρμμα, δούρειος ίππος
troll, trolling τρόλα, τρολάρω, τρέλα, ιστοτρέλα, ιστοτρελένω, ιστότρελος
troubleshooting διόρθωση λαθών, διόρθωση βλαβών
true color πιστό χρώμα
truncate, truncation, truncated ακροκόβω, ακροκοπή, ακροκομμένος
try, trial, trial and error δοκιμάζω, δοκιμή, δοκιμαστικά, δοκιμή κι αποτυχία
Tschuri, 67P/, Churyumov-Gerasimenko Τσουριμένκο, 67P/, Τσουριούμοφ-Γκερασιμένκο
tuna, tunny τόννος, θύννος
tunnel, tunneling, encapsulate, encapsulation σηραγγώνω, σηράγγωση, περιτυλίγω, ενθυλακώνω
turnkey ολική ανάθεση
tutor, tutorial φροντιστής, φροντιστήριο
TWAIN, ΟΠΤΟ, ΟΠΤικός Οδηγητής
tweak, tweaking μικρορυθμίζω, μικρορύθμιση
tween, tweening, between ενδιάμεσο, ενδμσα
TWIP, TWentIeth of a Point εικμή, εικοστό της στιγμής
twist, supertwist συστροφή, υπερσυστροφή
two sided, two sided printing μπροσπίσω, μπροστά-πίσω, διπλής όψης
type, typing, typist δακτυλογραφώ, δακτυλογράφηση, δακτυλογράφος, πληκτρολογώ, πληκτρολόγηση, κτυπώ
typeface οικογένεια γραμμάτων
typesetting στοιχειοθεσία