Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηrackmount, rackmounted, rack mount, rack mounted καθάπτω, κάθαψη, καθαπτόμενο
RADAR, Radio Detection and Ranging ΡΑΝΤΑΡ, ραδιοεντοπιστής, ραδιοεντοπίζω, ραδιοεντοπισμός
RF, radio frequency ΡΣ, ραδιοσυχνότητα
RFID, Radio Frequency Identification ΡΣΤΠ, ΡαδιοΣυχνοτική ΤαυτοΠοίηση
radiocarbon dating, carbon dating ραδιοχρονολόγηση, ανθρακική ραδιοχρονολόγηση
radiosonde ραδιοβολώ, ραδιοβολή, ραδιοβόληση, ραδιοβολίδα
ROMB, RAID on motherboard ΕΕΣΔ, Ενσωματωμένη Εφεδρική Συστοιχία Δίσκων
rain forest, rainforest βροχοδάσος, δάσος της βροχής
RAM disk δίσκος ΜΤΠ
random τυχαίο, συμπτωτικό
RAM, Random Access Memory, main memory ΜΤΠ, μιταυπί, Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης, κύρια μνήμη
range τμήμα, φάσμα, απόσταση
ransomware λυτρικό λογισμικό, λυτρισμικό, λυτρολογισμικό
Rapid Execution Engine Μηχανή Ταχείας Εκτέλεσης
REM, rapid eye movement ΤΟΚ, ταχεία οφθαλμοκίνηση, ταχεία οφθαλμική κίνηση
rapids, rapid γοργόνερα, ταχύς, γρήγορος, γοργός
raster, raster graphic, raster image, rasterize, bitmap, bitmaped πλαισιότυπο, πλαισιογράφημα, πλαισιογραφικός, δυφιογράφημα, δυφιογράφηση, δυφιογραφικός
rate ρυθμός, συχνότητα, λόγος, ταχύτητα, αναλογία, βαθμός, ποσοστό
ratio λόγος, αναλογία
rational number ρητός αριθμός
raw, raw data ακατέργαστος, ανεπεξέργαστος, ανεπεξέργαστα δδμενα,
ray tracing ακτινανίχνευση, κατευθυντική φωτοσκίαση
ROM, Read Only Memory MAM, Mόνο Aναγνώσιμη Μνήμη
readme, readme file διάβασέμε, δβσμ, φάκελος δβσμ
ready έτοιμος
real economy πραγματική οικονομία
real time πραγματικός χρόνος
RTOS, Real Time Operating System ΛΣΠΧ, Λειτουργικό Σύστημα Πραγματικού Χρόνου
reality πραγματικότητα
RTT, Real-time Technology ΤΠΧ, Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου
recall επανακαλώ, απανάκληση, ξανατηλεφωνώ
recency bias νεωτεριστική προκατάληψη
reconfigurable computing αναδιατασσόμενος υπολογισμός
record λήμμα
recover, recovery επανακτώ, επανάκτηση, σώζω, διασώζω, διάσωση
rectifier ανορθωτής
recursion, recursive αυτοανάκληση, αυτοανακαλούμενο
recycle, recycling ανακυκλώνω, ανακύκλωση
RGB, Red Green Blue ΕΠΓ, επιγά, Ερυθρό, Πράσινο, Γαλάζιο, τριχρωμία
redirect, redirection, redirected ανακατευθύνω, ανακατεύθυσνη
redo ανταναίρεση, ανταναιρώ, επαναφέρω, επαναφορά
RISC, Reduced Instruction Set Computer ΥΠΣΕ, Υπολογιστής Περιορισμένου Συνόλου Εντολών
RAID, Redundant Array of Independent Disks ΕΣΔ, εσιδί, Εφεδρική Συστοιχία Δίσκων
redundant, redundancy εφεδρικό
refactoring, code refactoring ανακωδικεύω, ανακωδίκευση, ανακωδικοποίηση
reflect, reflection, computational reflection μετανακλώ, μετανάκλαση, υπολογιστική μετανάκλαση
reflex, reflexology, reflexologist ανάκλαση, αντανάκλαση, ανακλασιολογία, ανακλασιολόγος
refraction διάθλαση
refresh, refreshing ανανεώνω, ανανέωση
refresher course επανεκπαίδευση, μαθήματα επανεκπαίδευσης
register καταχωρητής
register, registry μητρώο, ληξιαρχείο
Registered, ® Σήμα Κατατεθέν, ®
regular, denizen τακτικός, ιστοθαμώνας
regulator, οperator ρυθμιστής, διαχειριστής
relate, relation, relational, related, relative, relativity σχετίζω, σχέση, σχέτιση, σχεσιακός, σχετικός, σχετικότητα
RDBMS, Relational Database Management System ΣΣΔΒΔ, Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
relay αναμεταδίδω, αναμεταδώτης, μεταγωγός,
remix, remixed επανάμειξη, ρέμιξ, διασκευή
remote access τηλεπρόσβαση
remote control τηλεχειριστήριο
RMON, Remote Monitoring τηλέλεγχος, τηλδι, τηλέλεγχος δικτύου
remote processing τηλεπεξεργασία
RWU, remote wake-up τηλεκκίνηση, τηλεαφύπνιση
removable, external αφαιρούμενος, εξωτερικός
rename μετονομασία, μετονομάζω
render, rendering εικοναπόδοση
repeat key επανάληπτικό πλήκτρο, ιδιόπληκτρο
repeater επαναλήπτης, αναμεταδότης
repeater, repeat, repetition επαναλήπτης, επαναλαμβάνω, επανάληψη
rephotography αναφωτογράφιση, χρονοφωτογράφιση
replay επανακόμιση, επνκμση, επανάληψη
replicate, replication, replicator, replica ομοιώνω, ομοίωση, ομοιωτής, ομοίωμα
reply, noreply απαντείστε, μηναπαντείσετε
report, reporter, dispatch, dispatcher αναφέρω, αναφορά, ανταπόκριση, ανταποκριτής
repository αποθετήριο
RFC, Request for Comments ΠΓΣ, πιγασί, Πρόσκληση για Σχόλια
RfI, requiest for information ΑιΠΠ, επιπί, αίτημα παροχής πληροφοριών
res ipsa loquitur τα γεγονότα βοούν
R&D, research & development ΕκΑ, Έρευνα Και Ανάπτυξη
resident, resident program ενδημικό, μόνιμο, μόνιμο πρόγραμμα
resistor αντιστάτης
resolution, definition ανάλυση, ευκρίνεια
resonate, resonance, resonator αντηχώ, αντήχηση, αντηχείο
resource center κέντρο πορισμού
RDF, Resource Description Framework ΠΠΠ, 3Π, Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων
resource, system resources πόρος, πόροι συστήματος
responsive webside, responsive webside design, ανταποκριτικό ιστοτάξιο, ανταποκριτικός σχεδιασμός ιστοταξίου
restore, restoration επαναφέρω, επαναφορά, επανορθώνω, επανόρθωση, αποκαθιστώ, αποκατάσταση
restore, system restore, restore point παλινόρθωση, παλινόρθωση συστήματος, σημείο παλινόρθωσης
retrieve, retrieval ανακτώ, ανάκτηση, ανακαλώ, ανάκληση, ανασύρω, ανάσυρση
retrofit μετασκευή, μετασκευάζω, μετεξοπλίζω
RA, retrograde amnesia ανάδρομη αμνησία
retry ανδκμη, αναδοκιμή, αναδοκιμάζω
reverse engineering ανάστροφη τεχνοσκόπηση
reverse psychology ανάστροφη ψυχολογία, ανάστροφη ψυχολόγηση
reverse video ανάστροφη φωτεινότητα, αναστροφή επιφάνειας
reversed charges αντιχρέωση, πληρωμή από δέκτη
rpm, revolutions per minute, rounds per minute σταλ, ΣΤροφές Ανά Λεπτό
rewind τυλίγω, τύλιγμα
rewrite, rewriting, rewritable, rerecord, rerecorded επαναγράφω, επαναγραφή, επαναγράψιμος, ξαναγραμμένος
rheostat ρεοστάτης
ribbon cable ταινιοκαλώδιο, ταινιωτό καλώδιο
RTF, Rich Text Format MEΚ, Μορφότυπο Εμπλουτισμένου Κειμένου
right to forget, right to be forgotten, droit a l'oubli δικαίωμα λήθης
rigor mortis, postmortem rigidity μεταθανάτια σκλήρυνση, μεταθανάτια ακαμψία
ring network δακτυλιοειδές δίκτυο, κυκλικό δίκτυο
ring, ring tone, ringer κουδούνι, κουδούνισμα, κουδουνιστής
rip, ripping, ripper αντιγράφω, αντιγραφή, αντίγραφο, αντιγραφέας,
rivet, riveter καρφίδα, καρφιδωτής, πριτσίνη, πριτσινωτής, ήλος, ηλωτής
road humps, speed bumps, speed breakers οδοκυρτώματα
roadmap οδικός χάρτης, χάρτης πορείας, σχέδιο δράσης
roadside, roadside bomb παρόδιος, παρόδια βόμβα
roaming, roam περιαγωγή, περιάγομαι
robonaut ρομποναύτης
robotics, robot ρομποτική, ρομπότ
rogue anti-virus program, scareware, rogue security software, smitfraud ψευδοαντιιός, ψευδοαντιιικό πρόγραμμα
rogue wave, freak wave φρικτό κύμα, τερατώδες κύμα
RPG, role-playing game ΠΚαΡ, , Παιχνίδι με Καθορισμό Ρόλων
roller skates τροχοπέδιλα
rollers, roller grips τροχοδηγοί, έλκυστρα
rofl, rolling on the floor laughing ξσγ, ξεκαρδίστηκα στα γέλια
roof garden κηποροφή, οροφόκηπος
room service υπηρεσία δωματίου
root directory αρχείο ρίζας, βασικό αρχείο
Root Server System, root server Σύστημα Διακομιστών Ρίζας, διακομιστής ρίζας
round, round up, round down στρογγυλοποιώ, στρογγυλοποίηση
RTT, round-trip time, roundtrip time ΧΜΕ, Χρόνος Μετ’ Επιστροφής
router, routing δρομολογώ, δρομολογητής
routine ρουτίνα
row σειρά, γραμμή
RAS, Row Address Strobe Στρ.Σ., Στρόβος Σειράς
rule of law κυριαρία του νόμου, κράτος δικαίου
ROE, Rules of Engagement ΚΕμπ, Κανόνες Εμπλοκής
run time χρόνος εκτέλεσης
running head συνεχής τίτλος
runtime, run-time χρονεκτέλεση, χρνκτλση, χρονεκτελεστικός
RWU, remote wake-up, Wake-on-LAN τηλεκκίνηση, τηλεαφύπνιση