Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηΥΠΣ, Οθόνη Υπερεπεκταμένης Συστοιχίας SXGA, Super Extended Graphics Array
ΥBΑ, Υβριδικό Αεροσκάφος HAV, Hybrid Air Vehicle
υβρίδιο, υβριδικός, υβριδικό κύκλωμα, ύβρις hybrid, hybrid circuit, hubris
υγραίνω, ύγρανση, υγρασία, υγραντήρας, υγραντής humidify, humid, humidity, humidifier
υδατόσημο, υδατογράφημα, απόκρυψη δεδομένων watermark, data embedding, information hiding
υδραυλική ρωγμάτωση, υδρορωγμάτωση hydraulic fracture, fracking
υδροναύτης, ωκεανοναύτης aquanaut, oceanaut
υλισμικό hardware
υπαίθριο νοσοκομείο field hospital
υπαίθριο νοσοκομείο, λυόμενο νοσοκομείο field hospital, prefab hospital, mobile hospital
υπεραγορά supermarket
υπεραγωγός, υπεραγωγιμότητα superconductor, souperconductivity
υπεράκτιος, εξωχώριος off shore, offshore
υπερβαθμωτός superscalar
υπερβολική δύναμη, υπερβολική ισχύς overkill
υπερδέσμη, υπερσύνολο, υποδέσμη, υποσύνολο superset, subset
υπδ, υπερδεσμός hyperlink
υπερενισχυτής, υπερωθητής, μετακαυτήρας booster, afterburner
ΥΕΖ, ΥπερΕυρεία Ζώνη UW(Β), Ultra Wide Βand
υπερηχητική έκρηξη, ηχητική έκρηξη sonic boom
υπέρθεση superposition
υ-κ, υπερκείμενο hypertext
υπερμέσα hypermedia
υπέρμετρη βία, υπερβολική ισχύς exessive force, overkill
υπερμετρικός πολυμορφισμός, υπερμετρισμός overloading polymorphism
Υπερσυστοιχίας, Οπτικής Γραφικής Υπερσυστοιχίας SVGA, Super Video Graphics Array
υπέρταση, υπέρταση ρεύματος surge, power surge
υπερταχύνω, υπερτάχυνση, υπερταχυντήρας overdrive
υπερυπολογιστής, υπερυπολογιστική, υπερυπολογισμός supercomputer, supercomputing
υπερυψωμένο λεωφορείο TEB, straddle bus, Transit Elevated Bus
υπερφορτίζω, υπερφόρτιση, υπερχρεώνω, υπερχρέωση overcharge, overcharging
υπερφορτώνω, υπερφόρτωση, υπερχειλίζω, υπερχείλιση, ψηφιοπλακώνω overrun, overflow
ΥΠΦ, ιπιφι, υπερφωτικός FTL, superluminal, faster-than-light
ΥΧΣ, ιχισι, Υπερχαμηλή Συχνότητα ELF, Extremely Low Frequency
υπερχρήστης superuser
υπερχώρος hyperspace
υπηρεσία δωματίου room service
ΥΟΤ, Υπηρεσία Ονομασίας Τομέων DNS, Domain Name System, Domain Name Service
υπηρεσία, εξυπηρέτηση, συντήρηση service
Διακομιστής ΥΟΤ, Υπηρεσίας Ονομασίας Τομέων DNS Server, Domain Name System
υποαρχείο subdirectory, subfolder
υποβολέας, τηλεϋποβολέας prompter, teleprompter
υπογραφή signature
υπόδειγμα, παράδειγμα paradigm
υποδείκτης subscript
υποδίκτυο subnet
υποηχητικό subsonic
υποκατάστατη πηγή τροφής fall-back resource, food security crop
υποκυκλώνω, υποκύκλωση, υποκυκλωτήρας jumper
υπολογίζω, υπολογισμός, υπολογιστικός compute, computing, computation
υπολογισμός κατ’ εντολή, επανυπολογισμός κατ’ εντολή manual calculation, manual recalculation
ΥΣΣΕ, Υπολογισστής Σύνθετου Συνόλου Εντολών CISC, Complex Instruction Set Computer
υπολογιστής ΔΝΟ DNA computer
ΥΠΣΕ, Υπολογιστής Περιορισμένου Συνόλου Εντολών RISC, Reduced Instruction Set Computer
Η/Υ, υπολογιστής, ηλκτρνκός υπολογιστής, συνδιαστής computer
υπολογιστής, συνδιαστής ordinateur
υπολογιστική, υπολογιστική επιστήμη computing, computer science
υπόμνημα legend
υπονοούμενο, υπαινιγμός, νύξη, ένδειξη, υπόδειξη, κλειδί hint
υποσημείωση footnote
υποσκελίζω, υποσκέλιση, παρακάμπτω, παράκαμψη, υπερισχύω, υπερίσχυση, παραμερίζω, παραμερισμός override
υπόσχομαι, υποσχετικό, κουπόνι vouch, voucher, coupon
υποφάκελος, υπφκλος subfile
υποχείλιση, υποροή underflow
υστερενεργώ, υστερενεργός, υστερενέργεια, εκ των υστέρων ενέργεια post-act, post-active
υστερώ, υστέρηση, καθυστερώ, αργώ lag, lagging
υφή, ύφανση texture
υφόκοκκος, υφοστοιχείο texel, texture element