Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
biome, microbiome
βιοζώνη, βιότοπος, βίωμα, βιομορφή, μικροβιομορφή, μεγαβιομορφή
 
 

Το βίωμα και βιωματικός στα ελληνικά είναι η εμπειρία η γνώση, το συναίσθημα ενός γεγονότος, ενός τρόπου ζωής. Είναι το ουσιαστικό-συναισθηματικό περιεχόμενο ενός τρόπου διαβίωσης και σκέψης. Η συμπύκνωση σκέψεων και εμπειριών σε προσωπικές και γενικευμένες αλήθειες.
 

Δυστυχώς κάποιοι ζωοβοτανολόγοι χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη «βίωμα» (biome) για να περιγράψουν το σύνολο των βιολογικών οργανισμών μια περιοχής όπως διαμορφώνεται από κλιματολογικές, γεωλογικές και άλλες επιδράσεις. Στα ελληνικά ας μείνουμε στο «βιοζώνη» για μια ευρεία περιοχή (υποσαχάρια βιοζώνη) και το «βιότοπος» για μια τοπική περιοχή (ποτάμιος βιότοπος). Έχουμε και άλλους επικαλυπτόμενους όρους όπως βιοσύστημα και βιοποικιλία. Τον κάθε όρο στον τόπο του.
 

Η λέξη biome έχει επεκταθεί και στο σύνολο των βιολογικών οργάνων ενός ζώντος οργανισμού, human biome. Και στην περίπτωσή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη βίωμα. Προτείνουμε τη λέξη βιομορφή. Ανθρώπινη βιoμορφή (human biome).
 

Τελευταία εμφανίστηκε ο όρος microbiome που περιγράφει τα μικρά βιολογικά (μικροοργανισμούς) και άλλα μικροστοιχεία που βρίσκονται και συλλειτουργούν σε ένα βιολογικό οργανισμό. Ακολουθώντας την ίδια λεκτική ροπή προτείνουμε τον όρο μικροβιομορφή. Ανθρώπινη μικροβιομορφή. Ε, μπορεί να έχουμε και μεγαβιομορφή.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 07/05/2018 11:06
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία