Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

launch, launch event

παρουσίαση, τελετή παρουσίασης

Πρόκειται για παρουσίαση ενός έργου υπό μελέτη. Δεν είναι εγκαίνια αλλά παρουσίαση. Συχνά είναι μια επίδειξη για έλκυση επενδυτών ή  μια γιορταστική κατάσταση για παρουσίαση προϊόντος.Προηγούμενες λέξεις:

20/09/2023 interview, inteviewer, interviewee συνέντευξη, συνετεύκτης, συνεντευξιαζόμενος
18/09/2023 Adobe τούβλα, πλινθάρια
16/09/2023 afterburner, afterburning μετακαυστήρας, μετάκαυση
15/09/2023 SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language ΓΟΣΠ, Γλώσσα Ολοκληρωμένου Συγχρονισμού Πολυμέσων
13/09/2023 teleconference τηλεσυνεδρία, τηλεδιάσκεψη
12/09/2023 quantum computing, quantum computer κβαντική υπολογιστική, κβαντικός υπολογιστής
09/09/2023 AAA, authentication, authorization and accounting ΕΕΑ, επαλήθευση, εξουσιοδότση, ακολούθηση
07/09/2023 RDBMS, Relational Database Management System ΣΣΔΒΔ, Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
02/09/2023 ATA, advanced technology attachment ΠΠΤ, Προσάρτηση Προχωρημένης Τεχνολογίας
31/08/2023 bagpipe, bagpipes άσκαυλος, ασκαύλι, γκάιντα
30/08/2023 GOP, group of pictures ομάδα πλαισίων
29/08/2023 paradigm υπόδειγμα, παράδειγμα
26/08/2023 win-win, win-win situation ολόγυρο κέρδος, κατάσταση ολόγυρου κέρδους, αμοιβαίο κέρδος, κατάσταση αμοιβαίου κέρδους
21/08/2023 courier, courier office ταχυδιανομέας, ταχυδιανομείο, ταχυμεταφορέας, ταχυμεταφορά
20/08/2023 windsurfing, windsurfer ιστιοσανίδα, ιστιοσανίδωση, ιστιοσανιδωτής
19/08/2023 nickname παρώνυμο, ψευδώνυμο, παρατσούκλι
16/08/2023 packet switching δεματική μεταγωγή, δεματική μεταβίβαση
15/08/2023 exoplanet, extrasolar planet εξωπλανήτης, εξωηλιακός πλανήτης
13/08/2023 speech synthesis σύνθεση ομιλίας, φωνοσύνθεση
12/08/2023 surround sound ολόγυρος ήχος
06/08/2023 countershading αντισκίαση
02/08/2023 link σύνδεσμος, σύνδεση, συνδέομαι, παραπέμτης
01/08/2023 surfactant επιφανειοδραστικός
30/07/2023 fast, very fast, ultra fast ταχύς, πολύ ταχύς, υπέρταχυς
29/07/2023 full duplex αμφίδρομη
27/07/2023 foreground προσκήνιο
25/07/2023 metamaterial μεταΰλη, μεταϋλικό
24/07/2023 two sided, two sided printing μπροσπίσω, μπροστά-πίσω, διπλής όψης
21/07/2023 header σαφηνισμός, σαφηνισμοί
20/07/2023 Pentium Πέντιον
17/07/2023 vertical integration, horizontal integration κάθετη ολοκλήρωση, οριζόντια ολοκλήρωση
16/07/2023 active matrix display οθόνη ενεργού μητρότυπου
15/07/2023 direct, redirect κατευθύνω, ανακατευθύνω
14/07/2023 inductor επαγωγέας, πηνίο
13/07/2023 zeroconf, zero configuration μηδενικού συνορισμού
08/07/2023 bioinformatics, biocomputing βιοπληροφορική, βιοϋπολογιστική
07/07/2023 converge, convergence συγκλίνω, σύγκλιση, συμπίπτω, σύμπτωση
05/07/2023 biopic, biopicture βιοταινία, βιογραφική ταινία
04/07/2023 benign, malignant καλοήθης, κακοήθης
02/07/2023 nanolithography νανολιθογραφία