Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

ipso facto

στην πγραγματικότητα, τοις πράγρμασι, στην πράξηΠροηγούμενες λέξεις:

12/06/2024 UDDI, Universal Description Discovery and Integration Επιχειρηματικές Ιστοσελίδες
08/06/2024 kc, kilocycle, kHz, kilohertz Χκ, χιλιόκυκλος
07/06/2024 EXIF, Exchangeable Image File ΣΑΦΕΙ, ΣΑΦηνισμοί ΕΙκόνας
06/06/2024 link rot αφανισμός δεσμών
03/06/2024 handheld, hand held devise χεριού, χειρός
02/06/2024 microbiome μικροβίωμα
01/06/2024 UDA, Universal Data Access ΚΠΔ, καπιδι, Καθολική Πρόσβαση Δδμνων
31/05/2024 stateful inspection, dynamic packet filtering ΟΦΕ, ολική φρακτική εξέταση, δυναμική φρακτική εξέταση, δυναμικό φιλτράρισμα
30/05/2024 register, registry μητρώο, ληξιαρχείο
28/05/2024 hard copy χάρτινη μορφή, έντυπη μορφή
27/05/2024 outsourcing εξωπορισμός, εξανάθεση, εξωτερική ανάθεση
26/05/2024 forecast, forecasting, projection προβλέπω, πρόβλεψη, πρόγνωση
25/05/2024 install, installation, installer, setup εγκαταστώ, εγκατάσταση, εγκαταστάτης
24/05/2024 pop, popping αποστοιβάζω, εξωθώ, εξώθηση
23/05/2024 ABEND, Abnormal End ΑΝΤΕ, ΑΝώμαλο ΤΕλος
21/05/2024 home theatre, home cinema οικοθέατρο
17/05/2024 orbit τροχιά
10/05/2024 scalar βαθμωτός
08/05/2024 data silo, silo data φραγμένα δεδομένα, φραγμένη ΒΔ, φράσσω δδμενα
03/05/2024 SP, stack page Στοίβα Οδηγητή
01/05/2024 TDM, Time Division Multiplexing ΧΔΠ, χιδεπι, ΧρονοΔιαιρετική Πολύπλεξη,
30/04/2024 gravity assist, gravitational slingshot, gravity boost βαριτική σφενδόνιση, βαριτική ώθηση
28/04/2024 carrier system φερέσυχνο σύστημα, μεταφορικό σύστημα
26/04/2024 DVD, Digital Versatile Disk, Digital Video Disk ΟΣΔ, Οπτικός Σύμπυκνος Δίσκος, Οπτικός Συμπαγής Δίσκος
25/04/2024 PLED, Polymer Light Emitting Diode ΠΦΤΔ, Πολυμερής ΦωΤοΔίοδος
24/04/2024 video standards, display modes Οπτικές Προδιαγραφές, προδιαγραφές οθόνης
23/04/2024 supply chain εφοδιαστική αλυσίδα
21/04/2024 springler ραντιστήρας, εκτοξευτήρας
20/04/2024 port, (COM ή LPT) θύρα, (ΘΥΡ και ΘΕΚ)
19/04/2024 VM, virtual machine ΕικΜ, ικαμι, εικονική μηχανή, εικονικός υπολογιστής
18/04/2024 mass transportation ΜΜΜ, μέσα μαζικής μεταφοράς
17/04/2024 UMA, Unified Memory Architecture AρEM, Αρχιτεκτονική Ενιαίας Μνήμης
16/04/2024 GOTO, goto ΠΓΝΕ, πγνε, πήγαινε
15/04/2024 GIS, Geographical Information System ΓΣΠ, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
14/04/2024 switch, switcing διακόπτης, μεταγωγέας, μεταγωγή
13/04/2024 apply, application, applicable, app, εφαρμόζω, εφαρμογή, εφαρμόσιμο
12/04/2024 cryptography κρυπτογραφία, κρυπτογράφηση
08/04/2024 shekel σίκλος, σίκλα
07/04/2024 bravo μπράβο
06/04/2024 cartel καρτέλ, σύμπραξη, σπείρα, κοινοπραξία