Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

surf, surfing, surfer, websurf, websurfing, websurfer

ιστοπλανιέμαι, ιστοπλάνηση, ιστοπλάνος

Πρόβλημα που δεν είχαμε και τώρα έχουμε. Ξαφνικά μας έρχεται το ρήμα «surf» με έννοια κυκλοφορώ από ιστοτάξιο σε ιστοτάξιο και από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα, έτσι. Και πού να βρούμε ελληνικό ρήμα;Εύκολη λύση, φέρτε το συνηθισμένο -άρω και έχουμε το πολύ άγριο, σερφάρω. Αν όμως σκεφτούμε ότι το ρήμα είναι websurf τότε ιστοσερφάρω (;).  Όχι. Kαλύτερα ιστοπλανιέμαι, που είναι μια υπέροχη εννοιολογική απόδοση. Ιστοπλανιέμαι λοιπόν, ιστοπλάνηση και ιστοπλάνος.


Στην αρχή surfing ήταν η κυματοδρομία. Πάνω σε μια σανίδα (κυματοσανίδα) καβαλικεύει ένας το κύμα και αν είναι ικανός μεταφέρεται μέχρι το κύμα να σκάσει.Το surfing μεταφέρθηκε στην υπολογιστική και περιγράφει την συνεχή αναζήτηση  και πλάνηση από ιστοτάξιο σε ιστοτάξιο στο διαδίκτυο (web surfing στην ακρίβεια). Για το κύμα κυματοδρομία, κυματοδρόμος, κυματοσανίδα. Για το διαδίκτυο, όπως είπαμε,  ιστοπλανιέμαι, ιστοπλάνηση, ιστοπλάνος.Προηγούμενες λέξεις:

25/02/2024 netmeeting δικτυοσυνάντηση, δικτυοσύσκεψη, δικτυακή σύσκεψη, τηλεσυνάντηση, τηλεσύσκεψη
24/02/2024 ISP, Internet Service Provider, Internet Provider ΠΥΔ, Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου, Παροχέας Διαδικτύου
23/02/2024 pagejacking σελιδοπειρατεία
21/02/2024 scene analysis, pattern recognition σκηνική ανάλυση, σχηματική ανάλυση
20/02/2024 festival, fiesta, festa, feast φεστιβάλ, εστιώ
19/02/2024 optoelectronics οπτηλεκτρονική
18/02/2024 stand alone αυτοδύναμος
17/02/2024 SIM, Subscriber Identity Module ΚΠΣ, καπισί, Κάρτα Πληροφοριών Συνδρομητή
16/02/2024 Fasgrolia, Fast-growing Language Ακρολικά, Ακρωνυμικά, Φασκρολικά, Φασκρολική
15/02/2024 heatsink, heat sink ψύκτρα, θερμαφαιρέτης
14/02/2024 strobe στρόβος
13/02/2024 gray scale, gray scaling, grey scale κλιμακωτó γκρίζο, κλίμακα του γκρίζου
12/02/2024 uplink ανοδική ζεύξη
11/02/2024 clock rate, clock speed, clock ρυθμοχρονισμός, ρυθμοχρονίζω, ρυθμοχρονιστής, χρονιστής
10/02/2024 onion routing στρωματική έγκρυψη, στρωματική δρομολόγηση
09/02/2024 SOAP, Simple Object Access Protocol ΑΠΠΑ, Απλό Πρωτόκολλο Πρόσβασης Αντικειμένων
08/02/2024 authenticate, authentication, verify, verification ταυτοποιώ, ταυτοποίηση, επαληθεύω, επαλήθευση
07/02/2024 webpage, webpages ιστοσελίδα, ιστοσελίδες
06/02/2024 cloud provider ΠΝΥ, παροχέας νεφικής υπολογιστικής
05/02/2024 nanotechnology, molecular nanotechnology νανοτεχνολογία, μοριακή νανοτεχνολογία
04/02/2024 configure, configured, configuration συνορίζω, συνορισμένος, συνορισμός
02/02/2024 network engineer, neteork archtect μηχανικός δικτύου
01/02/2024 collision detection εντοπισμός συγκρούσεων
31/01/2024 accsess time χρόνος πρόσβασης
30/01/2024 background, backround operation, transparent, transparent operation παρασκήνιο, παρασκηνιακή λειτουργία, αθέατη λειτουργία,
29/01/2024 exploding tarket εκρηκτικός στόχος
27/01/2024 channel κανάλι
26/01/2024 simultaneous, simultaneo ταυτόχρονος, ομόχρονος, σύγχρονος
25/01/2024 incremental, incremental process, piecemeal ποσό, ποσοστό, σταδιακός, τμηματικός, κομμάτι-κομμάτι, κομματιαστός, αποσπασματικός
24/01/2024 osrc, open source, open source code απκ, απικά, ανοικτός κώδικας, ανοικτός πηγαίος κώδικας
23/01/2024 taser ηλεκτροβόλο
22/01/2024 cd player ακτινόφωνο
21/01/2024 ROM, Read Only Memory MAM, Mόνο Aναγνώσιμη Μνήμη
20/01/2024 misnomer ακυριολεξία
19/01/2024 quasicrystal ημικρύσταλλος, ημικρυσταλλικός
17/01/2024 CRM, Customer Relationship Management ΔΠΣ, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
16/01/2024 hoverboard, hover board, hoverboarder, flyboard αιωροσανίδα, αιωροσανίδωση, αιωροσανιδωτής
15/01/2024 MMS, Multimedia Messaging Service ΜΥΠ, Μηνυματική Υπηρεσία Πολυμέσων
14/01/2024 geek, computer geek, nerd ηλεκτρονιομανής, κομπουτεράκιας
13/01/2024 zero wait state μηδενική αναμονή, μηδενικής αναμονής